مجاهدین از دادگاه میترسند

ایران فانوس، یازدهم مارس 2021:… مجاهدین خلق وقتی نوبت به خودشان می رسید، زیر بار هیچ دادگاهی در هر نقطه از جغرافیای جهان نرفتند و خود و رهبران و عملکردشان را مقدس شمردند. آنان که پس از سرنگونی صدام حسین مورد انواع و اقسام اتهامات قتل و شکنجه و سرکوب و زندان و کشتار و پولشویی و غیره در عراق و فرانسه، قرار گرفتند با به راه انداختن تبلیغات و شانتاژ هر آن چه داد و دادگاه را به سخره می گرفتند که مورد مشخص آن پس از دستگیری سران مجاهدین و مریم قجر در کشور فرانسه، بود که سران مجاهدین در معرض انواع اتهام قاچاق انسان و جعل اسناد و پولشویی و سرکوب و مسایل غیر قانونی دیگر به جای سر سپردن به اصول و روح قانون و قضاء و مانند بنیانگزاران سازمان در دادگاه های نظامی شاه و به جای دفاع از عملکردهای شان در عراق و ایران و اروپا، شروع به تبلیغات و شانتاژ و آدم سوزی های قرون وسطایی کردند. مجاهدین از دادگاه میترسند