مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد

مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد

مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم می 2021:… امروزه هرچقدر پاهای لگد زن امپریالیسم را میبوسند بیشترلگد میخورند تا جایی که دولت البانی با دستورامریکا پدرخونده امپریالیسم مجبورشد لگد محکمی به اقا وخانم بزند ویه عالمه خلط سینه برسروروی انها بپاشد ولی بازچاره ای غیرازبوسیدن پاها ندارند زیرا که حمایت مردمی راازدست داده ودرچنبره انزجارمردمی گرفتارند هرچقدرجلو تربرویم بدلیل گازگرفتن دستانی که نان میداد بیشتربه پابوسی لگد زنان اقدام خواهند کرد پاها راببوسید زیرا که صلاحیت وشایستگی شمایان همین است وبیشترازاین ارزش ندارید دراینده شاهد خواری وخفت بیشترانان خواهیم بود. مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد 

مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شدرجوی از مبارزه ضدامپریالیستی تا آویختن به دامن آمریکا

مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد 

آقای ضد امپریالیسم دیروز، نوکرامروز

آنان که دستی راکه نانشان میداد گازگرفتند…..محکومند به بوسیدن پاهایی که لگدشان میزند

دیروز روزی ، سازمان مجاهدین بروبیایی درداخل ایران داشت شعارهای ضد امپریالیستی گوش فلک چه عرض کنم گوشهای خداراهم کرکرده وچند فرشته ماموریت ومسولیت داشتند که به نوبت گوشهای خدارابا دست بگیرند تا مبارزات ضد امپریالیستی وداد وقال ها بیش ازاین ازارش ندهند ، روزنامه پانصد هزارچاپ وپخش میشد کمکهای مالی وسیاسی ومعنوی ده میلیونی رابا خود داشت ؛ یک روزسفارت امریکا رابه موزه تبدیل میکرد ،یک روزگروگانهای سفارت را دردادگاه خلق به محاکمه میکشاند ویک روزارتش دست نشانده را منحل وسران انرا محاکمه میکرد به کشتن امریکایی ها درزمان شاه افتخاروبخود میبالید ، عاقبت چی شد ؟ درحرکت بچه گانه ومالا مال ازحماقت وندانم کاری وتعصبات وقدرت پرستی با اشتباه استراتژیک وارد جنگ مسلحانه شد نتیجه ان شد که مردم را درخیابون برگباربست با بمب تکه تکه با عملیات انتحاری نفرت جامعه را نصیب خود کرد جنگ داخلی راه انداخت به عراق رفت که بنده هم یکی ازانها بودم مارک ستون پنجمی را نصیب خود وما کرد ، تنفرجامعه چندبرابربسمت خودش برگشت دربرابرامپریالیسم پرچم سفید تسلیم بلند ، تمامی سلاح رادودستی تحویل داد دراشرف به پابوسی رفت هرچقدرمیتونست عین هو میمون رقصید چون شمپانزه ازمنبرامریکا بالا رفت ولغزولنترانی برای همگان بخصوص ما دردرون مناسبات  خواند خانم راهم زودتربه پابوسی فرستاد درخارجه کارش لیسیدن همه جای ادمخواران غربی وصهیونیست واعراب شد ازانجایی که دست رسی به اصلی ها نداشت شبانه روزتن به لیسیدن جان بولتونها وجولیانی ها وسایرمهره های دست دهم داد تا شاید اب رفته را به جوی بازگرداند ولی باید یاد اوری کنم اعتمادهای پرپرشده توسط شما با این کثافتکاری وحرام لقمگی ها بازنمیگردد همه این مسایل نتیجه گازگرفتن های کسانی ست که به سازمان مجاهدین ودرراس ان اقای رجوی نان میدادند نیروها چهل وچند سال عمروجوانی وزندگی وروح وروان را نثاراوکردند ولی اقا وخانم رجوی درحرامزادگی وتخم حرامی دست انها را گازگرفتند چون گرگ پنجه برصورت ما کشیدند ولی نتوانستند بدرند وببلعند چون لقمه ای نبودیم که ازگلوی انها پایین برویم نان راخوردند وتف نثارماها کردند همین برخوردهابود که امروزه هرچقدر پاهای لگد زن امپریالیسم را میبوسند بیشترلگد میخورند تا جایی که دولت البانی با دستورامریکا پدرخونده امپریالیسم مجبورشد لگد محکمی به اقا وخانم بزند ویه عالمه خلط سینه برسروروی انها بپاشد ولی بازچاره ای غیرازبوسیدن پاها ندارند زیرا که حمایت مردمی راازدست داده ودرچنبره انزجارمردمی گرفتارند هرچقدرجلو تربرویم بدلیل گازگرفتن دستانی که نان میداد بیشتربه پابوسی لگد زنان اقدام خواهند کرد پاها راببوسید زیرا که صلاحیت وشایستگی شمایان همین است وبیشترازاین ارزش ندارید دراینده شاهد خواری وخفت بیشترانان خواهیم بود قانون تکامل است سخت یکسویه وتعغیرناپذیر

لینک به منبع

مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد

***

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خود-ارضائی-مسعود-رجوی-با-جنگ-مسلحانه/

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم می 2021:… نشستن دربرج عاج خودساخته میخواست خود را ارضاء کند وعقب ماندگی را نه درعالم واقعیت بلکه درعالم ذهنی و رویا وتصورجبران کند بخاطراین سلاح ومبارزه مسلحانه را پیش میکشید و دیوانه وارعاشق آن بود اگرواقعی بود نمی بایست ازمبارزه مسلحانه زمان شاه وسلاح زمان امریکا عقب میکشید و ندامت نامه نمینوشت و روی حرف خودش بقول خود عاشورا گونه می ایستاد از آنجایی که ایدئولوژی بقول ترکها یوخده و ادعا چوخده (ایدئولوژی نداردولی ادعا زیاد دارد) تن به همه چیزمیدهد وهریاوه ای رابرای بزرگ و بزک کردن خود میبافد منتهی قیمت آنراباید مردم ایران با راه اندازی جنگ داخلی بپردازند. اینهم معنی انقلابی ومردمی بودن ازدیدگاه آقا و خانم رجوی است و دلایل عشق رجوی به سلاح وجنگ مسلحانه. خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه 

تبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومشتبعید مریم رجوی به آلبانی و شکایت شوهر مرحومش

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه 

چرا آقای رجوی عاشق جنگ مسلحانه بود

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

ببینیم درباره خمینی چی میگفت و مسایل را چگونه بررسی می کرد. خود را درکدام جایگاه می نشاند میگفت خمینی هیچ وقت انقلابی نبود چون مبارزه مسلحانه نکرد وفتوای جهاد نداد (یعنی مرزبین انقلابی وانقلاب و ضد انقلاب وغیرانقلابی مبارزه مسلحانه و سلاح است) درعراق نشست هیچ گونه فعالیت نکرد وقتی توده ها به خیایان ریختند پشت سرتوده ها درسال 57 اعلامیه و انقلاب را سارق و دزد بزرگ دزدید و رهبری را بدست گرفت که شایستگی را نداشت درمقابل ببینیم چه میگوید مجاهدین یعنی خودش مبارزه مسلحانه کرد سلاح را با هزاربدبختی ازعراق وارد ایران کردیم با سد دوران که امپریالیسم باشد جنگیدیم و توده ها را آگاه کردیم  و به خیابان ریختیم که منهم رهبربودم چون زندانی بودم و دستم بجایی بند نبود خمینی رهبری را هم ازدستم قاپید. سوال، مگرزندان دلیل است ؟ مگرماندلا از زندان بیست وهفت سال رهبری نمیکرد؟ مگرگاندی و نهرو اززندان رهبری وتوده ها را هدایت نمیکردند؟ چی شد وقتی بتو رسید خمینی برد؟ آیا بی عرضگی شما نبود که با داشتن حمایت مردمی وعملکرد انقلابی جنگ مسلحانه و درمسند رهبری جامعه، خمینی که هیچ نداشت ازعراق آمده ودزدید ؟ آیا نشانه زرنگی خمینی وهوشیاری او و پپگی شما نبود ؟

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه

تناقض حرفها را خودش میگوید. میگفت خمینی شبکه ای از آخوندها را درطی سالیان بسیج و دربالای منابرخط و خطوطش را پیش میبرد. یعنی اینکه خمینی برخلاف گفته های قبل بیکارننشسته و در بطن و درون قضایا بوده است. چی شد نظرمیدادی که خمینی هیچ کاری نکرد و دربغداد وحوزه های نجف اطراق و دنبال زندگی خود بود ؟ آیا شبکه آخوندها درسراسرایران جدا جدا هرکدام بافکرخود عمل میکردند؟ آیا بدون رهبرشبکه کارش را پیش میبرد؟ اگررهبرداشتند کی بود غیرازخمینی؟ چرا آن همه جمعیت ازاو دفاع کردند؟ آدم ناشناخته چگونه یک شبه رهبرشد ؟  و…. همه این حرفها بیشترازحسادت و خود کم بینی نشات میگرفت که میخواست عقده های حقارت را با این حرفها جبران کند. شما که اینقدرعاشق سلاح و جنگ مسلحانه بودید و سلاح و مبارزه مسلحانه مرزبین انقلابی وغیرانقلابی بود چرا زمان صدام میگفتی ازعراق سلاح وارد کردیم وجنگیدیم؟ آنهم با انفجاربمب روزنامه های امریکایی و افسران امریکا وقتی صدام رفت وامریکا آمد همه را انکارکردی. آیا مرز بین انقلابی وضد انقلابی را مخدوش و درهم نریختی؟  مرزبندی را حفظ میکردی چرا نکردی؟ آیا اثبات نکردی که انقلابی نیستی ؟ آیا با منطقی که ارائه میدادی تحویل سلاح به امریکا و تعهد اینکه مبارزه مسلحانه تا قانونی نباشد بخوانید امریکا اوکی نکند و برای امریکا نباشد را کنارمیگذاری فاصله گرفتن ازانقلاب وانقلابی نبود؟

شما امروزه همان کارخمینی را انجام میدهید یعنی مبارزه ضد خشونت و مسالمت آمیز. خمینی هم درزمان شاه همین کاررا کرد پس چرا به او ایراد میگیری؟ ازنظربنده اتفاقا خمینی خیلی هوشیارانه استراتژی خود را چید. دست شاه را با نحوه مبارزه بست. کارش را پیش برد. پیروز شد و رهبری راهم بدست گرفت. عرضه داشتی تو هم میکردی. واقعیت اینه که دفاع رجوی ازسلاح و تخطئه خمینی ازدرستی حرف نشات نمی گرفت بلکه ازعقده های حقارت و خود کم بینی و بزرگ نشان دادن خود بین نیروها وساختن جایگاه نداشته و نشستن دربرج عاج خودساخته میخواست خود را ارضاء کند وعقب ماندگی را نه درعالم واقعیت بلکه درعالم ذهنی و رویا وتصورجبران کند. بخاطراین سلاح ومبارزه مسلحانه را پیش میکشید و دیوانه وارعاشق آن بود. اگرواقعی بود نمی بایست ازمبارزه مسلحانه زمان شاه وسلاح زمان امریکا عقب میکشید وندامت نامه نمینوشت وروی حرف خودش بقول خود عاشورا گونه می ایستاد. ازآنجایی که ایدئولوژی بقول ترکها “یوخده” وادعا “چوخده” (ایدئولوژی ندارد ولی ادعا زیاد دارد) تن به همه چیزمیدهد وهریاوه ای را برای بزرگ و بزک کردن خود میبافد منتهی قیمت آنراباید مردم ایران با راه اندازی جنگ داخلی بپردازند. اینهم معنی انقلابی و مردمی بودن ازدیدگاه آقا و خانم رجوی است و دلایل عشق رجوی به سلاح و جنگ مسلحانه.   

لینک به منبع

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه

***

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

***
Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult in Iraq No more
اتمام قائله مجاهدین خلق، فرقه رجوی در عراق
The End of the Path – Teaser 1
پایان یک راه – تیزر اول

Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult in Iraq No more
اتمام قائله مجاهدین خلق، فرقه رجوی در عراق
The End of the Path – Teaser ۲
پایان یک راه – تیزر دوم 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چرا-سیستم-رجوی-امسال-از-پنج-مهر-هیچ-نگفت/

چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت

چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفتعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم نوامبر 2020:… چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهرهیچ نگفت. روز پنج مهراز نظر رجوی خیلی مهم بود که حرفهای زیادی دراین رابطه هرساله بیان میکردند که دراین نوشتاربه آنها نمی پردازم. شاید در آینده به سی خرداد و پنج مهرجداگونه بپردازم… رجوی فکرمیکرد اگرنیروهای مسلح خود را به خیابون بیاورد و مجلس و رادیو تلویزیون و پادگانها را بگیرد و خونه خمینی را محاصره کند به آرزوی خود که رهبری جامعه و قدرت سیاسی بود میرسد. الگو برداری و تفکرات بسیارکودکانه از روسیه دوران الکساندر نرسکی وحرکتهایی که لنین کرد. این عمل بسیار اشتباه و خطای بزرگ سیاسی واستراتژیک بود که ضربات غیرقابل جبران به کشور و ملت ایران وارد کرد که هنوز ادامه دارد. چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت 

روح صدام و رجوی ، زلزله های آبان روح صدام و رجوی ، زلزله های آبان

چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت

روز پنج مهرازنظررجوی خیلی مهم بود که حرفهای زیادی دراین رابطه هرساله بیان میکردند که دراین نوشتاربه انها نمی پردازم شاید دراینده به سی خرداد وپنج مهرجداگونه بپردازم

بعد ازکش وقوسهای فازسیاسی وارد سی خرداد شدیم که خود الگوبرداری ازانقلاب 17 اکتبرروسیه بود رجوی تمام حرکتهای های سیاسی ونظامی وخطی واستراتژیک خود را با الگوبرداری ازلنین پیش میبرد یکی ازانها سی خرداد است رجوی فکرمیکرد اگرنیروهای مسلح خود را بخیابون بیاورد ومجلس ورادیو تلویزیون وپادگانها را بگیرد وخونه خمینی را محاصره کند به ارزوی خود که رهبری جامعه وقدرت سیاسی بود میرسد الگو برداری وتفکرات بسیارکودکانه ازروسیه دوران الکساندرنرسکی وحرکتهایی که لنین کرد این عمل بسیاراشتباه وخطای بزرگ سیاسی واستراتژیک بود که ضربات غیرقابل جبران به کشوروملت ایران وارد کرد که هنوز ادامه دارد زیرا که روسیه وشرایط ان وبازی گران با مسایل ایران متفاوت وقابل الگو برداری نبود که جداگونه به ان خواهم پرداخت

رجوی فکرمیکرد میتواند با این الگو برداری خمینی را سرنگون کند  خمینی ای که شاه با تمام حمایتهای بن المللی راسرنگون کرد همان شاهی که یک پاسبان دست چندم اویقه رجوی را گرفته وبه زندان انداخته بود دراینجا میشود جایگاه رجوی وخمینی را فهم کرد که اختلاف تا کجاست ، سوالی که پیش میاید وبوده وهست ایا خمینی با جایگاه وحمایت مردمی که داشت انهم وسط جنگ خارجی دربرابررجوی تسلیم میشد ؟ ایاکسی بود که با یک تظاهرات عقب بکشد ؟ ایا کسی بود که قدرت را دودستی تحویل رجوی بدهد ؟ جوابها تماما منفی ست با این وضعیت سی خرداد بوجود امد وضربه سنگینی خورد وبه بمب گذاری وتروردرخیابونها کشید انهم ضربه سنگین خورده وتشکیلات تقریبا ازهم پاشید رجوی برای ردگم کردن وانحراف اذهان نیروها ومردم وبین الملل دست به حرکت اشتباه دیگری زد ، راه اندازی پنج مهر، بقول خودش شعارمرگ برخمینی را نهادینه کرد ؛ دراین حرکت ضربه دیگری خورد وکلا تشکیلات ازهم پاشید وهسته های پراکنده وبدون ارتباط گسترده روی دستش باقی موند ولی درطی چهل سال گذشته مراسمها گرفت ، حرفهایی درمزیت انروز زد،هرساله روضه خوانی ومرثیه سرایی هایی  راه انداخت ، امسال برخلاف عملکرد هرساله ودورازانتظاریک کلمه درسایتها ورسانه های خود وهواداران وسایبرهای دروغین چیزی دراینباره نگفت واشاره ای نکرد سوالی که پیش میاید چرا وچی شده ؟

یک : این حرکت مسلحانه وکشت وکشتاراست رجوی که مدعی دمکراسی خواهی ست وبه امریکا تعهد کتبی داده ازترس ویا عوامفریبی امسال سکوت کرده است

دو: وضعیت درداخل تشکیلات خیلی درام وداغون ونارضایتی بسیاربالا وسوالات بیشمار که چی شد چرا شکست خوردیم وپنج مهرچه دست اوردی داشت واین همه تبلیغات سالیان نتیجه چی شد هیچ جوابی ندارد درنتیجه تصمیم گرفته انرا راکت وازبیخ وبن روضه ومرثیه خوانی را امسال تعطیل کند

سه: فهمیده صحبت از پنج مهر سوالات زیادی بوجود میاورد ودافعه برانگیز است ، مردم نمی پذیرند وعاملی برای برملا شدن شکست ها ورسوایی ست که هیچ جوابی نداردبدهد ، امروز البانی ، دیروز عراق نیست دردسترس ودردید رسانه ها ودنیای سایبراست

چهار: یکی از دلایل استحاله است با مسیح علینژاد رابطه برقرارکرده ومیخواهد زمینه سازی رابطه با رضا پهلوی را اماده کند درنتیجه ازپنج مهرعقب میکشد

هرکدام ازموارد فوق یا موارد دیگری که برای ان بشماریم درست باشد یا نباشد یک چیز خیلی واضح وروشن است رجوی امسال نتوانست ازانروز صحبت ودراین رابطه به میان توده ها عقب نشینی وازیک موضوع مهم وخیلی خاص دردم ودستگاهش عبور وسکوت را ترجیح داد که بیانگرشکست وعقب نشینی دیگرازعملکردهای گذشته است

لینک به منبع

چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت

*** 

همچنین: