مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم می 2021:… امروزه هرچقدر پاهای لگد زن امپریالیسم را میبوسند بیشترلگد میخورند تا جایی که دولت البانی با دستورامریکا پدرخونده امپریالیسم مجبورشد لگد محکمی به اقا وخانم بزند ویه عالمه خلط سینه برسروروی انها بپاشد ولی بازچاره ای غیرازبوسیدن پاها ندارند زیرا که حمایت مردمی راازدست داده ودرچنبره انزجارمردمی گرفتارند هرچقدرجلو تربرویم بدلیل گازگرفتن دستانی که نان میداد بیشتربه پابوسی لگد زنان اقدام خواهند کرد پاها راببوسید زیرا که صلاحیت وشایستگی شمایان همین است وبیشترازاین ارزش ندارید دراینده شاهد خواری وخفت بیشترانان خواهیم بود. مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد