مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ (+ دو یادداشت دیگر)

مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ (+ دو یادداشت دیگر)

مجاهدین خلق آلبانی عراق سوریه لیبیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژانویه 2020:… درخبرها خوندم که چهار هواپیما از تروریستهای ارتش آزاد را به لیبی فرستاده است. سوال از مریم عضدانلو و رجوی چی شد این انقلابیون سوریه که قراربود مردم سوریه را آزاد کنند؟ روی بسمت آزادی ملت لیبی برده اند؟ نکنه چگواراهای رجوی کارخود را درسوریه تمام شده میدانند وچون انقلابیون فرا ملیتی و فرامرزی هستند رفته اند تا ملت لیبی را بسمت خیروصلاح و آزادی و آرامش وامنیت وعدالت اجتماعی و برابری رهنمون کنند؟ مریم عضدانلو کجایی؟ از این به بعد عضدانلو باید درمتینگهایی که برگزارمی کند شعار( التروریست یرید اسقاط ال جنرال حفتر) سربدهد ، مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ 

سال عقب نشینی و پیشروی در خلیج همیشه فارسسال عقب نشینی و پیشروی

مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ (+ دو یادداشت دیگر)

1- تروریستهای رجوی از لیبی سر در آوردند

وقتی آشوبها درسوریه شروع ودست به کشتارملت سوریه زدند رجوی شروع به دفاع ازتروریستها کرد یکی ازگروه های تروریستی بنام ارتش ازاد بود ما هم نوشتیم اینها تروریستهای ترکیه وعربستان هستند واتحاد اردوغان ورجوی راتبریک گفتیم درچند سال گذشته رجوی وعضدانلو ازهیچ حمایتی ازانها دریغ نکردند وهرروز فرماندهان انها را به سیمای خودش میکشاند وبا انها بعنوان انقلابیون قرن مصاحبه ترتیب میداد وانها را به متینگهایش دعوت وبا خرجهای سرسام اوربه پشت بلندگو می اورد تا برعلیه ملت سوریه لغزخوانی کنند ومریم عضدانلو شعارالشعب یرید اسقاط النظام سرمیداد. 

مجاهدین خلق آلبانی عراق سوریه لیبی

وقتی شکستهای سنگین خوردند ترکیه مستقیم وارد ودست انها رابعنوان نوکران اردوغان برملا وشروع به حمایت اشکارکرد وبعد هم به بخش کردستان سوریه حمله کرد ونوشتیم که ترکیه درهماهنگی با امریکا خودش رادرباتلاق گیرانداخت چند روزی با سروصدای ترکیه وعملیات که قصد تغیرترکیب جمعیتی انجا راداشت خرش درگل گیرکرد برای رهایی وسرپوش گذاشتن وفریب ملت ترکیه به حمایت ازدولت لیبی روی اورد که بیانگرشکست درسوریه است ومیخواهد با علم کردن ورود به لیبی افتضاح سوریه را بپوشاند بهمین دلیل گفت نیرو وارد لیبی میکنیم ودیروز درخبرها خوندم که چهار هواپیما از تروریستهای ارتش ازاد را به لیبی فرستاده است سوال از مریم عضدانلو ورجوی چی شد این انقلابیون سوریه که قراربود مردم سوریه را ازاد کنند روی بسمت ازادی ملت لیبی برده اند؟ نکنه چگواراهای رجوی کارخود رادرسوریه تمام شده میدانند وچون انقلابیون فرا ملیتی وفرامرزی هستند رفته اند تا ملت لیبی را بسمت خیروصلاح وازادی وارامش وامنیت وعدالت اجتماعی وبرابری رهنمون کنند ؟ مریم عضدانلو کجایی ؟ ازاین ببعد عضدانلو باید درمتینگهایی که برگزارمی کند شعار( التروریست یرید اسقاط ال جنرال حفتر) سربدهد. 

ویا باید سکوت کند که سکوت خواهد کرد زیرا درانجا جنگ نیابتی بین سردمداران تروریسم است ازیک طرف دولت اخوانی السراج وقطروترکیه است ودرطرف دیگر دولت وهابی الحفتروعربستان وامارات ومصر است ازهرطرف دفاع کند باید قیمت گزاف بپردازد یا پولش قطع میشود ویا امکانات دولت ترکیه که به انها داده میشود ودرطی 35سال گذشته استفاده کرده ودیگرنمیتواند دست بکشد زیرا اسناد رو خواهند شد درنتیجه برایش بهتر است سکوت کند درجریان حمله عراق به کویت هزارخانی به اشرف امده بود درمقرما ازاو سوال کردند که چرا شورا هیچ موضع ای دربرابراین رخ داد نگرفته است جواب داد برای اینکه هرموضع گیری به ضرر ماست بهتراست که درچنین مواقعی به سوراخ موش پناه ببریم وسرخود را پایین بگیریم که موج ازسرما رد شود الان هم رجوی وعضدانلو وشورای انها درسوراخ موش خزیده اند تا موج رد شود ولی باید به انها گفت انزمان دنیای چرخ چاه وتلمبه وفرغون بود ولی امروزدنیای سایبراست ونمیشود با رفتن به سوراخ وسکوت ازشرمواضع ضد مردمی وضد ملتها ودفاع ازتروریسم بخاطرمنافع زود گذرسازمانی وشخصی راحت شد خبرها ثانیه ای تعغیرمیکند ودستهای پنهان را درعرض یک دقیقه برملا وابروها رابرباد میدهد وابروی رجوی وعضدانلو هم امروز برباد رفته وطشت رسوایی عملهای انقلابی اسلام مترقی وانقلابی وغبارزدایی شده انها ازبام به کوچه افتاده است ، خود کرده را تدبیر نیست ای دوصد لعنت براین خود انهم ازنوع رهبرعقیدتی وصاحب انقلاب ایدئولوژیک باد

لینک به منبع

2- حمله فرهنگی امریکا و جزغاله شدن کلیه اپوزیسیون

امریکا با حمله تروریستی سپهبد قاسم سلیمانی وابو مهدی مهندس را ترور کرد اسم این حمله نظامی نیست بلکه فرهنگی ست چرا ؟ درقدیم عربها فرهنگ وسنتی داشتند اگرکسی را میخواستند بکشند یا بزنند اگریک مرد ویا یک زن فرقی نداشت پارچه ای روی طرف میانداخت درامان ان شخص بود ورها میشد واگرمیهمانی به خونه کسی میرفت ومورد تعرض قرار میگرفت تمام قبیله ان صاحب خونه به دفاع ازمیهمان برمی خواستند وخود عربها هم براساس فرهنگ وسنت خود به میهمان کسی حمله نمی کردند سلیمانی میهمان عراق بود وامریکا به میهمان انها حمله کرده است واین عمل کشتن میهمان طبق فرهنگ عربها به خونخواهی نیاز دارد هیچ توهینی بالاتر ازاین نیست که به میهمان عربها تهاجم وتعرض بشود که امریکا اینکاررا کرد درحقیقت امریکا سلیمانی ومهندس را بمباران نکرد بلکه فرهنگ عربها رابمباران کرده است وبرای ایران هم خط ونشان بمباران مراکز فرهنگی را کشید یعنی ترامپ میخواست فرهنگ ملتها را بمباران کند عربها هرگزبخاطراین بمباران فرهنگی وزدن میهمان سکوت نخواهند کرد هدف ازبمباران فرهنگی چیست ؟ میخواست فرهنگ صهیونیزم را برای ملتهای خاورمیانه بخصوص مسلمانها هدیه بیاورد وملت مسلمان منطقه را صهیونیست کند ومسلمانها اگرتمامشون کشته شوند تن به این نخواهند داد

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر

اما دراین وسط رقصهای میمونی سازمان مجاهدین وسلطنت چی ها وسایرگروههای ضد ایران وایرانی ومزدورونوکرامریکا واروپا بودند که با شادی ورقص پای انها را لیس زدند امریکا چرا وبا چه پشتوانه ای اینکاررا کرد واشتباهش کجا بود اولین اشتباهش این بود که دردام مجاهدین افتاد وبه حرفهای صد من یک غاز انها گوش داد حرف چیست همانطورکه رجوی همیشه تکرارمیکرد وباز میکند اگرتهاجم کنند رژیم عقب میکشد ورژیم بیست وچهارساعته درحال ترس ولرز است که بارها وبارها درباره این دوموضوع به مسولین مجاهدین گفتم اشتباه میکنید اگرشرایط ایجاد کند رژیم با امریکا خواهد جنگید وهرگز ترس ندارد دیدید حرفم بعد سالیان درست درامد وشماها درکودنی وحماقت وحماری هنوز هم همان حرف را میزنید بعد موشک نوشته قدرت نمایی پوشالی ست ورژیم ازترس نمیداند چکارکند وموشکها هم پوشال است باشه شما اینطورحساب کنید ودرخریت خودتون بمانید ودوم تشویق به جنگ بود که انقدرزیربغل ترامپ هندوانه گذاشتند تا ترامپ را نابود کردند وبنظرم دوردوم ازبین رفت ودیگرنمیتواند رییس جمهورشود سیاستمداران امریکا وجهان میگویند عمل ترامپ نقض قوانین بین المللی وبرخلاف قرارداد امنیتی با عراق بوده رجوی میگوید انقلابی ترین کاررا کرده است اشتباه دوم ترامپ این بود که درمیزگروههای ضد ایران بازی کرد وفکرکرد که بعد ابان اگرسلیمانی را ترور کند مردم ایران درعرض یکساعت حاکمیت را سرنگون وبه پابوسی ترامپ میروند ولی سازماندهی وبسیج روحانیت را فهم نکرده بود که 1400سال است دربالای منابر درحال همین کاراست وبه اندازه کافی تجربه دارد که گروهها وامریکا یک صد هزارم انرا هم ندارند وقتی تظاهراتهای چند میلیونی درشهرهای ایران وعراق ولبنان ویمن شروع شد فهمید که چه کلاهی سرش رفته است وامروز خبری را رادیو فردا زده که پمپئو به وزارت خارجه پیام داده که با مجاهدین وکردها وپنج گروه دیگرتماس نگیرند وتماسها را قطع کنند سیلی جانانه ای امریکا دریافت کرد که البته خیلی کم است تظاهرات ایرانیان نشان داد که ملت ایران هیچ ارزشی نه برای امریکا ونه مدعیان اپوزیسیون قائل نیستند وهیچ توجهی نخواهند کرد ازطرف دیگربعد رقص وپایکوبی انها وتظاهرات چند ده میلیونی درایران باید گفت عمراپوزیسیون تمام شد واگرمردم ذره ای به حرفهای انها گوش میدادند خط ومرز خود را مشخص کردند وانها را ازذهن خود پاک کردند وبا تظاهرات ورقص انها بخاطرترور وعمل تروریستی امریکا ودروغهایی که نوشتند خود را اتش زده وجزغاله کردند ودوران انها بپایان رسید بارها نوشتم که ملت ایران بدانند که این گروهها وسازمانها به بن بست رسیده اند ودورانشون تمام شده وباید ازصحنه سیاسی خدا حافظی کنند اگرذره ای شرافت درانها مونده بود با کارهای چند روز گذشته به حراج گذاشتند وکاملا بی شرافت شدند بارها یاد اوری کردم که پی اخوند به تن بوش مالید ترامپ بهتراست برود وازبوش سوال کند ونوشتم که برای تن ترامپ نه پی بلکه دمبه اماده کرده اند ودرزمان مناسب دمبه را به تن ترامپ خواهند مالید که دیشب کتف ترامپ دمبه مالی شد اگرمیخواهد به تمام تنش مالیده شود میتواند ازمنطقه خارج نشود تا به همه جای بدنش مالیده شده بعد برود ودرفلوریدا درزمین ورزش خودش روی چمنها دراز کشیده وافتاب بگیرد وبارها یاد اوری کردم که چه ترامپ وارد جنگ بشود وچه نشود شکستش حتمی ست وبهتراست که قبل ازهرکاری ازمنطقه خارج شود وبنظرم دیگه فهمید که اگرحاکمیت تا بحال چیزی به او نمی گفت نه بخاطرترس که اروپا هم اینطورفکرمیکرد بلکه بخاطرمسایل استراتژیک خودش است وانها سکوتهای سالیان را دلیل برترس گذاشتند واینکه جرات هیچ کاری را ندارد دیدید اشتباه کردند

رابطه با مجاهدین خلق را قطع کنید – دستور مایک پمپئو به مقامات امریکایی

البته بازیاد اوری میکنم که القاء چنین تفکری ازطرف دارودسته روحانی ونو لیبرالهای چپاولگروبزدل صورت میگرفت باید بگویم گروه دوم نولیبرالهای دزد وچپاولگرهم با تظاهرات درایران دورانشون تمام شد وانها هم جزغاله شدند بنده همیشه خواهان ان بوده وهستم که راه حل ایرانگرایی مقتدراست نه مذاکره وبده وبستان مخالف جنگ هستم وارزودارم که تا دیرنشده امریکا واروپا مخصوصا سه کشورانگلیس والمان وفرانسه ازمنطقه خارج شوند وراه حل مسالمت امیز پیش برود ولی حال که موشک زدند هرگز نباید عقب بکشند وبا تمام قدرت برای بیرون کردن انها ازمنطقه اقدام کنند روزگار امریکا تمام شده وافول ان اغازشده ونباید از بیرون کردن ازمنطقه عقب کشید چه با میل ومسالمت امیز وچه جنگ گرچه میدانم که جنگ هرگز بنفع کسی نیست ولی تنها راه دراین مرحله همین است امریکا باید تقاس جنایتهای سالیان که درمنطقه انجام داده پس بدهد وعضدانلو هم قبرخود وسازمان وشورایش را باید بکند وتابوتهای سیاسی را سفارش بدهد زیرا که دیگرنمیتواند سربلند کند رقص وشادی وحمایت ازترور سلیمانی عملی بغایت ضد ملی ومردمی بود بی ناموسی سیاسی بالاترازاین نمیشد که انجام دادند حالا هم هرچه مزدورونوکروفاحشه وقرمصاق سیاسی را به میدان فرستاده تا به دیگران حمله کنند پارس کردن درتاریکی شب نشانه پایان دوران انهاست بهمین دلیل هم هست که پاچه دیگران را گرفته اند

لینک به منبع

3- جمع بندی رجوی وعضدانلو از آشوبهای آبان 98

دوستانی که قبلا با مجاهدین بودند خیلی خوب این بحث وموضوع را متوجه میشوند چه میگویم زیرا که درطی سالیان درنشستهای جمع بندی ها بوده ودرجریان هستند که چگونه جمع بندی میشود ولی اینبارجمع بندی را نه خودش بلکه توسط عمال وقلم بدستانش بیرونی کرده است وقتی محورهای جمع بندی را نگاه کنیم هیچ فرقی با شیوه وبکارگیری کلمات وحرفها با گذشته نکرده است ومعلوم است که این جمع بندی دردرون تشکیلات انجام وسرنیروها را با کلمات شیره مالیده ومیخواهد سرملت هم بمالد ، شخصی بنام حمید معاصررا بمیدان فرستاده واقا درنوشتاری بنام نگاه اجمالی به دست اوردهای قیام ایران درسایت همبستگی نوشته ( بنده فقط خلاصه ولپ مطالب ومحورها را مینویسم چون محورها خیلی طولانی ست )

یک : کانونهای شورشی محک خورد ودرستی ان همانطورکه رهبرمقاومت سالها پیش تدوین کرده به اثبات رسید
دو: نقش زنان درلیدرهای قیام بود که بعد ازرهبری انها دردرون مجاهدین به بیرون راه پیدا کرده ونقش انها درقیام بی بدیل بود
سه : اثبات شد که رژیم اسیب پذیروضربه پذیر است وضربه کاری بوده وقیام اصیل وتوده ایست
چهار : کشتارتوسط هلی کوپتروتانک وشکنجه و….ثابت کرد که این رژیم زبانی جز قهرنمی شناسد که دراینجا لنگ ولگد را هم پرتاب میکند ومینویسد خورده جریانها وورشگستگان سیاسی خارج ازکشوری دررسانه های خارجی زبان مبلغ انها مدام برطبل مبارزه مسالمت امیز وپرهیز ازخشونت میکوبند بی پایه واساس وانحراف ازاصول مبارزاتی وخیانت است که به بقای رژیم کمک وملت را گوشت دم توپ رژیم میکنند  فکرمیکنم این بند ازان بندهای حرافی تمام عیار وانداختن کشتارهایی که درکشورکرده بگردن طرفداران قیام مسالمت امیز است
پنجم : قیام برگشت ناپذیر است وازبین نمیرود وروبه تزاید است

ششم : ازنتایج ملموس قیام تشتت وریزش نیروهای رژیم درراس وپایین است ودرپایان هم میگوید تحریمها باعث میشود رژیم پول برای سرکوب نداشته باشد ونیروها بخاطرنبود پول وحقوق سرکوب نمی کنند وزمینه قیام وسرنگونی درداخل اماده میشود زیرا نیروی سرکوبگرنخواهد ماند همه می ریزند ورژیم هم سرنگون میشود

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

اینگونه حرفها وتحلیلها وجمع بندی ومحورها را چهل سال است بخورد نیروها میدهد اگرمحورهای جمع بندی با سی سال پیش مثلا زمان خاتمی ورفسنجانی واحمدی نژاد و…فرق کرده ویا کم وزیاد شده جداشده ها میتوانند بگویند این محورقبلا نبود ولی امروز اضافه کرده است حرفها همان حرفهای ثابت همیشگی ست ونتیجه گیری هم یکی ست هروقت انها توانستند جمع بندی خارج ازاین محورها انجام بدهند ما هم حرفها راقبول میکنیم تمامی اینگونه جمع بندی ها غیرازدلخوش کردن ودادن انگیزه وسرپا کردن نیروهای تشکیلاتی درالبانی وهواداران نیست زیرا که اشوب 98 سرفصلی برای انها بود که بعد شکست وبه محاق رفتن وبی اعتنایی مردم تاثیراتش برنیروها مرگبارخواهد بود مجبور است با این گونه لا طاعلات درفکرسرپا نگه داشتن نیروباشد وموضوع دوم ببین چقدراز تظاهرات مسالمت امیز ترس دروجودش رخنه کرده که یکی ازمحورهای جمع بندی انهاست وبخیال خود وبا لگد زدن به طرفداران قیام مسالمت امیزمیخواهد دق دل خود را خالی وخود را کمی ارام کند چرا این استراتژی برای رجوی وعضدانلو هبو وطناب داراست زیرا که رودرروی استراتژی شکست خورده رجوی ست ودرحال بازکردن جای پای خود دربین مردم ونیروهای سیاسی که ذره ای صداقت دارند است واشوب ابان وکنارکشیدن مردم از اشوب که درمصاحبه ها بارها گفته اند که مخالف اشوب هستند وایراد میگیرند که ما میخواستیم مسالمت امیز حرفمون رابگوییم وخواسته خود را مطرح وحق وحقوق خود را بگیریم اشوب طلبان نگذاشتند انزوا ونداشتن جایگاه دربین مردم اینگونه لگد به طرفداران ومبلغان قیام مسالمت امیز میزند زیرا مرگ خود را در این حرکت می بیند

لینک به منبع

پایان

مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ (+ دو یادداشت دیگر)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-خواهان-بمباران-ایران-شدد/

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، اول ژانویه 2020:… بین سخنگو وامریکا هماهنگی وجود دارد و یک بار سخنگو پیشقدم می شود و یکبار آدمخواران امریکا. یعنی تقسیم کارکرده اند. هرگونه حمله به ایران مقصر آن سخنگوی مجاهدین یعنی مریم رجوی عضدانلو است و بداند کوچکترین خونی درایران ریخته شود مقصر آن  رجوی عضدانلو و سازمان مجاهدین و شورای ملی آنهاست و ملت ایران هم این مسایل را نه می بخشند و نه فراموش میکنند. کما اینکه عملکردهای سالیان را فراموش نکرده اند. ملت ایران هوشیار باشید مریم رجوی عضدانلو دشمن شماست و در هرگونه حمله ای دست کثیف و ضد ایرانی و ضد بشری او در کار است وهدفش بمباران ایران و حمله نظامی و نابودی است. فریب حرفهای سخنگو یعنی مریم رجوی عضدانلو را نخورید. مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد 

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شدسخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

همانطورکه درجریان هستید ملت ایران بخاطرگرانی بنزین وسایرمشکلات زندگی به خیابان ریختند و در اعتراضات مسالمت آمیز دنبال حق و حقوق خود بودند. متاسفانه عمال امریکا با فرستادن تعدادی شعبان بی مخ وتجزیه طلبان تظاهرات را به انحراف بردند وکشور را بهم ریخته که باعث کشتار شد. بنده ضمن محکوم کردن هر دو طرف یعنی عمال امریکا وعربستان و حاکمیت دینی میگویم که بخصوص سازمان مجاهدین و رضا پهلوی باعث شدند که مردم از تظاهرات مسالمت آمیز دست بکشند. این عمل خیانت کاران به ملت درطی سالیان ادامه داشته و ادامه دار.د بعد هم تجزیه طلبان و رضا پهلوی خواهان بردن پرونده به شورای امنیت شدند که هیچ هدفی غیرازمشروعیت دادن به حمله نظامی آنهم زیرپوش بین المللی نیست. مریم رجوی عضدانلو دراین باره سکوت کرد چون نمیخواست مشخص شود که جزو همین گروه است ولی درپنهان همه این عمال بیگانه از آخور امریکا تغذیه و بفرموده آنها عمل میکنند.

روز یکشنبه امریکا به حشد حمله کرد وبعد حمله سروکله سخنگو پیدا شد لازم به یادآوریست که سخنگو یعنی مریم رجوی عضدانلو. ازآنجایی که رجوی دیگروجود خارجی ندارد سخنگو را باید مریم رجوی عضدانلو بحساب آورد. به میدان آمده ببینیم چی گفته است. توجه کنید تابحال ازاین حرفها نمیزد ولی بمحض بمباران حشد این چنین بیانیه داده است

(سخنگوی مجاهدین حمله به مزدوران رژیم به غرب الانبار لازمست اما کافی نیست مرکزسپاه ولایت فقیه درتهران باید با خاک یکسان شود فرزندان ایران چنین خواهند کرد انتقام شهیدان حتمی ست نه می بخشیم ونه فراموش میکنیم سلاحها ی مجاهدین وارتش ازادیبخش ملی ایران را برگردانید)

طوری از “نه بخشش” حرف میزند انگارکه دروجود رجوی عضدانلو رحم و مروت وجود دارد که دراین رابطه فقط نمیخواهد ببخشد. درصورتی که در وجود رجوی وعضدانلو کوچکترین روح انسانی یافت نمیشود وما درطی سالیان هرگز ندیدیم.

دوم خواهان سلاح است و دراینجا مجاهدین را از ارتش جدا میکند درصورتی که هرگز جدا نیستند ولی دربلاهت میخواهد اینطور وانمود کند که جدا هستند  واین هم بخاطرترس است که سیاسی بضررش نشود. درثانی با کی میخواهد بجنگد؟ آنهم در آلبانی؟ منظورش این است که سلاح ها را بداخل ایران بفرستید و یا بدهید ما بفرستیم. زیرا خیلی ازسلاح هایی که فرستاده بودند درجریان آشوب از بین رفت و دستشون خالی ست. اما سوال این است چرا مریم رجوی عضدانلو بلافاصله با بمباران حشد چنین حرفی را میزند؟ مردم ایران کی هستند؟ اگرمردم ایران حرکت کنند و بخواهند با آشوب خط سرنگونی را بروند که نیازنیست فقط مرکز سپاه درتهران را نابود کنند بلکه از جلوی پای خود شروع خواهند کرد. پس می بینیم حرفی کاملا بیهوده و یاوه است. حرف رجوی وعضدانلو را همیشه باید باز کرد تا مشخص شود چی میگویند. بوسط کشیدن مردم ایران سرپوش پنتاگون و خلبانان امریکاست. درحقیقت از امریکا میخواهد و اوکی میکند که به ایران حمله کرده ونابود کنید. این را هم درنظربگیرید که درجریان کشته سازی ها این سخنگو بود که بحث 1500 کشته را بوسط کشید و آدمخواران امریکا و روزنامه آنها رویترز همین آمار را مطرح و برایان هوک و پمپئو دنبال آن را گرفتند.

بنده هم بارها گفته و باز تکرارمیکنم که بین سخنگو وامریکا هماهنگی وجود دارد و یک بار سخنگو پیشقدم می شود و یکبار آدمخواران امریکا. یعنی تقسیم کارکرده اند. هرگونه حمله به ایران مقصر آن سخنگوی مجاهدین یعنی مریم رجوی عضدانلو است و بداند کوچکترین خونی درایران ریخته شود مقصر آن  رجوی عضدانلو و سازمان مجاهدین و شورای ملی آنهاست و ملت ایران هم این مسایل را نه می بخشند و نه فراموش میکنند. کما اینکه عملکردهای سالیان را فراموش نکرده اند. ملت ایران هوشیار باشید مریم رجوی عضدانلو دشمن شماست و در هرگونه حمله ای دست کثیف و ضد ایرانی و ضد بشری او در کار است وهدفش بمباران ایران و حمله نظامی و نابودی است. فریب حرفهای سخنگو یعنی مریم رجوی عضدانلو را نخورید

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

***

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردشکنجه رزمندگان؛ اوج خیانت منافقین (فرقه رجوی، مجاهدین خلق) در جنگ تحمیلی

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

انسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشانانسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشان

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

جمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلقجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

عبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردندعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

همچنین: