مجاهدین خلق لندن شرکت های ساختگی و پولشویی

Follow Share on Tumblrارسال – سارا زهیری، سایت خبری ایرانیان (کانادا و امریکا)، NITV ، به نقل از دیلی بیست:… این پوشش مطلوبیب رای مجاهدین خلق  و شورای ملی مقاومت طی سالها بوده است. اما روابطی میان آنها وجود دارد. با توجه به اطلاعات ثبت دامنه، وب سایت ایران فوکوس توسط محمد حنیف جزایری نگهداری می … Continue reading مجاهدین خلق لندن شرکت های ساختگی و پولشویی