مجاهدین مذاکرات را شوخی حساب میکردند؟ (+ امریکا و سوریه)

مجاهدین مذاکرات را شوخی حساب میکردند؟ (+ امریکا و سوریه)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و یکم سپتامبر 2015:…  توگویی که درد جهان سلطه گر غرب ، درد حقوق بشر درایران بوده که نبوده وآنها درمقابل واقعیات موجود جهان، درصدد همکاری و روابط متقابلا سودمند با ایران بجای تحریم بیهوده برآمده اند! این فرقه ی رجوی تاکنون نفهمیده است که کسادی چند ساله ی اخیرسفر مقامات غرب به ایران ، ناشی ارفشاری بود که آمریکا واسرائیل برآنها وارد کرده بودند تا …

مزدور مریم رجوی انجمن نجات، مرکز مازندران، سال ۲۰۱۴:  گردهمایی ویلپنت ، هزینه بالا ولی بی حاصل (در دو قسمت، کامل)

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستانبریتانیا مجددا تقاضای لرد لابی گر برای ویزای رجوی را رد کرد.
چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

مجاهدین چند سال مذاکرات نفس گیر را شوخی حساب میکردند؟

لینک به منبع

هدف تهیه و انتشار این یادداشت کوتاه، نشان دادن بی پایگی درخواست های باند رجوی ازکشورهای دیگر است که به ایران سفر نکرده و مقاوله نامه هایی درراستای منافع دوکشور با ایران منعقد نکنند !!

سفر وزیر امور خارجه ی هلند به ایران که فقط درزمانی انجام میگیرد که دنیای غرب ، چرتکه اش را بارها انداخته وپس از مشاهده ی اینکه ادامه ی این روند بنفع شان نیست، این سفرها یکی بعد ازدیگری انجام میگیرد.

سفر های مورد بحث که بعد ازتحلیل سود وزیان درحال انجام به ایران است ، درچهار چوب این برآورد غرب انجام شده که گروه مافیایی رجوی این بار بعنوان ” شورای ملی مقاومت ” نا رضایتی خود را دربیانیه ای تحت عنوان ” سفر وزیر خارجه هلند به ایران در بحبوحه اعدامها دهن کجی به حقوق‌بشر و ارزشهای دموکراتیک است ” ، ابراز داشته است!

توگویی که درد جهان سلطه گر غرب ، درد حقوق بشر درایران بوده که نبوده وآنها درمقابل واقعیات موجود جهان، درصدد همکاری و روابط متقابلا سودمند با ایران بجای تحریم بیهوده برآمده اند!

این فرقه ی رجوی تاکنون نفهمیده است که کسادی چند ساله ی اخیرسفر مقامات غرب به ایران ، ناشی ارفشاری بود که آمریکا واسرائیل برآنها وارد کرده بودند تا این فشارها سبب ایزوله شدن ایران ومجبور شدنش به تسلیم کامل دربرابر توقعات سلطه گران جهانی بود و بهانه وخمیر مایه ی این فشارها، گویا که فعالیت های هسته ای صلح طلبانه ی ایران بود؟!

اما واقعیات دربیشتر عرصه و زمان ها، خود را ملزم به تطبیق دادن این یا آن آرزوی بلند پروازانه ی کشورهای سلطه گر نیستند و آنها درتحلیل نهائی ، راه قانونمند وپراگماتیستی خود را کم وبیش منطبق با واقعیات مربوط به هر مرحله ازتاریخ منطبق کرده ووفق آن عمل میکنند وسفر وزیر خارجه هلند را نیز درداخل این نوع واقع گرایی ها مورد توجه داد!

باند رجوی در تلاش ثبوت این قضیه به مردم است که گویا این مسئولین خارجی، بخاطر احیا وتداوم حقوق بشر انتخاب شده اند وکار دیگری ندارند!

اگر این مقامات بخاطر پاس داری ازحقوق بشر تعیین شده بودند ، آنگاه پای هیچیک ازآنها باید به عربستان بعنوان ناقض ترین حقوق بشر باز نمیشد که درعمل چنین نیست وما کشوری را سراغ نداریم که سرانش بخاطر این نقص بزرگ حکومت عربستان ازسفر باین کشور خودداری کند!!

درقسمت پایانی این بیانیه شورای ملی؟؟!! مقاومت آمده است:

” سفر به ایران تحت حاکمیت ملایان، چشم پوشیدن بر جنایتهایش و امتیاز دادن به آن به هر بهانه‌یی که باشد از نظر مردم و مقاومت ایران به‌شدت محکوم و به‌طور مطلق غیرقابل‌قبول است. هر گونه مراوده با ایران باید به بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران و توقف مجازات اعدام مشروط شود “.

لطفا به مردم ایران تهمت نزنید !

آنها با این نوع مسافرت ها مخالفتی ندارند واین میل عدم مخالفت خود را درآرایی نشان داده اند که به دکتر روحانی داده اند وایشان هم برتعامل با جهانیان وداشتن روابط محترمانه ومتقابلا سدودمند تاکید ویژه ای دارند!

ضمن آرزوی پیدا شدن راه کاری که جلوی اعدام ها را بگیرد، بازهم واقعیت این است که مردم ایران بخاطر اعدام این یا آن قاچاقچی ویا قاتل ، مخالفتی با گسترش روابط با کشورهای خارجی ندارند!

حمید

چرا باید آمریکا خط قرمز در سوریه داشته باشد؟!

لینک به منبع

آقای اسماعیل محدث یکی دیگر از عمله های مسعود رجوی است که دست به تحلیل اوضاع خاورمیانه زده و درنوشته ی منتشره اش در وبسایت ها و وبلاگ های باند رجوی که “چگونه می توان گره های خاورمیانه را کور و پیچیده کرد ” عنوان یافته ، آورده است:

” ویژگی سیاست خارجی دولت اوباما را می توان در اصرار به مشروعیت بخشیدن به رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران و مقاوتش در مقابل خواسته های دمکراتیک مردم ایران خلاصه کرد “.

این قلم بدست رجوی که یاد نگرفته است تابداند مشروعیت به حکومت ها ازطرف مردم همان کشورداده میشود و درعوض، بدنبال عدم اقبال عمومی درایران ، براین تصور غلط گرفتار شده که این رهبران کشورهای قدرتمند خارجی هستند که به یک جریان سیاسی یا فرقه ای ویا حکومتی مشروعیت میبخشند ویا مشروعیت داشته اش را ازآن سلب میکنند، اساس تحلیل خود را بررفتارهای کشورهای بزرگ گذاشته وفکر میکند تا با پند واندرزی که به رهبران آنها میدهد، باند رجوی را هم شامل مشروعیت مینماید!

اوباما در سخنرانی های متعدد خود ، بارها گفته است که اگر پای توافق هسته ای با ایران نمی نشست ، مجبور به جنگ با آن بود و این جنگ حتمی، هزینه های بمراتب بیشتری به آمریکا تحمیل مینمود که او ناچار گزینه ی اول را انتخاب کرده وفعلا با عدم حمله ی نظامی این خواست جنایتکارانه ی باند رجوی وشرکای خارجی اش را برآورد نکرد!

با این حساب ، آقای محدث به نیابت ازمسعود رجوی تشنه به خون وقدرت ، بطور تلویحی اعلام میدارد که حمله به ایران وکشتار هموطنانش ونابودی زیر ساخت های کشور را یگانه راه ” بازکردن گره های خاورمیانه ” میداند والبته براین تصور هم هست که با وقوع چنین حادثه ای ، خود نیز به نان وآب وقدرتی دست می یابد!

آرزویی که بشدت درتعارض وتضاد با خواست ومنافع وبطور کلی مرگ وزندگی ” خلق قهرمان ایران ” قرار دارد و این خود نشان میدهد که باند مافیایی رجوی تاچه درجه ی وحشتناکی با مردم ایران ” تضاد منافع ” دارد!

باز میخوانیم:

” دولت بوش در سال 2003 تعادل عراق را برهم زد و دولت اوباما در سال 2011 آن کشورِ درهم ریخته را رها کرده آن را به دیکتاتور کوتوله مالکی، که به کلی نوکر ولایت فقیه بود، سپرد … ” .

این برهم زدن تعادل عراق، با توصیه ی زیاد رفقای نئوکان وجنگ طلب آمریکا اتفاق افتاد واگر چنین است که هست، چرا با این سناتور وکنگرس من های تومحافظه کار وخونریز نرد عشق میبازید؟!

عقب نشینی اوباما ازعراق ، حاصل خستگی ودرماندگی نیروهای نظامی اش بود واوباما سعی کرد که با بیرون آوردن نیروهای آمریکائی ازعراق ، بیش ازاین ارتش آمریکا را فرسوده نکند و برنارضایتی دم افزون خانواده های سربازان کشته شده، زخمی گردیده و روان پریش گشته ی آمریکا بیش ازاین نیافزاید.

مورد نوری مالکی- بدون اینکه بخواهم نظر مثبت یا منفی درباره اش بدهم- از یک انتخابات تحت کنترل آمریکا بوجود آمد ومسلم بود که درنظام عشیرتی ومذهبی عراق، نمایندگان شیعیان با 60 درصد جمعیت کل عراق بقدرت میرسیدند که چنین هم شد واگر نتیجه ی این انتخابات بد بوده، این نتیجه در درجه ی اول میزان رشد فکری و… مردم عراق را نشان میدهد!

نیز:

” در تابستان 2013 اوباما پس از اخطار رژیم ایران از خط سرخش در سوریه عقب نشینی کرد و دیکتاتور خیره سر سوریه، به کمک پاسداران رژیم ولایت فقیه، موفق شد با مقاومت ارتش آزاد سوری مقابله کند و در جاجای کشور بمب های بشکه ای بر سر مردم بی دفاع بریزد و از سلاح ها و گازهای شیمیائی استفاده کند “.

اساسا ، آمریکائی که همسایه ی سوریه نیست وبا این کشور قرارداد های قابل توجهی نداشته، چرا باید درآنجا مرز سرخ برایش قایل شد؟!

آیا نابود شدن موشک های آمریکائی شلیک شده به قلب دمشق، بحد کافی برای اوباما هشدار دهنده نبود که بفهمد ، حمله ی نظامی به سوریه ، از شانس هایی برخوردار نیست که در لیبی ودرغفلت عجیب چین وروسیه اتفاق افتاد وبرخوردار شد؟!

بلی کمک های فنی و لجستیکی ( ونه نیروی انسانی قابل ملاحظه وتغییر دهنده ی موازنه) ایران وروسیه برای سوریه که قراردادهای قانونی فراوانی بین شان وجود دارد، امری طبیعی است واساسا چرا فکر میکنید که مخالفان سوریه میتوانند متحدان منطقه ای وجهانی داشته و ازبلندگوهای شما استفاده کنند ولی رژیم قانونی سوریه ازچنین حقی محروم باید باشد؟!

به مسئله ی گازها وبمب های شیمیایی که میرسیم، باطلاع میرسد که طرف مقابل دولت سوریه، بیشتر ازاو درمظان این اتهامات قرار دارد که شما طبعا وذاتا این موضوع را مطرح نخواهید کرد!!

درادامه میخوانیم:

” سیاست همخوان دولت اوباما در خاورمیانه با رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران حساسیت همۀ کشورهای منطقه، از عربستان سعودی گرفته تا اسرائیل را برانگیخته است … “.

یکی ازاین کشورها مشکلات داخلی دارد و سرگرم صدور بحران ودیگری بنام اسرائیل وطالب سلطه بر خاورمیانه ی بزرگ و هنوز کشوری نیست که خط ومرزهای مشخصی برای خود تعیین کند وهردو ژاندارم آمریکا!

هموطنان فرقوی من متوجه این مسئله نیستند که آمریکا ازژاندارم هایش حمایت کافی میکند ولی مشکل است که خود را تحت امر وسیطره ی آنها قرار دهد!

این نکته را ازبرادرتان بشنوید که جناح عاقل تر امپریالیست های آمریکائی ، نفع خود را درادامه ی سیاست هایی میداند وخواهد دانست که کمترین ضرر وبیشترین سود را برایش داشته باشد و درتحلیل نهائی، زمام امورش را بدست شما، عربستان واسرائیل نخواهد داد!

صابر

***

مریم رجوی ملکهمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

استراتژی رجوی اعضای بی خاصیت شورا و حرفهای تکراری مجاهدین خلق (استراتژی در فرقه رجوی)

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمدرخواست مضحک برگرداندن ده در صد سلاح زمینه سازی برای کشتار ساکنان لیبرتی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20935

پای منافع که برسد، حکومت ها برای شما تره هم خرد نمیکنند! (+وظائف وزارت خارجه)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۵:…  یعنی یک مسئول وزارت خارجه حق ندارد با اتباع کشور خود در خاک بیگانه دیدار کند وبکوشد که به حل مشکلات مهاجرتی آنها کمک کند واگر چنین کرد، لابد توطئه وجاسوسی درکار است؟ چرا که درجهان بینی باند رجوی، چیزی جز اینها وجود ندارد! این قانون شما ازکی جهانشمول شده وما اطلاعی ازآن نداشتیم؟! البته لابد فراموش نکرده اید که دعوت از …

مریم رجوی و سخنرانان اجاره ایاگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

پای منافع که برسد، حکومت ها برای شما تره هم خرد نمیکنند!

لینک به منبع

من اگر بجای فرقه ی رجوی بودم، اینهمه نخود هرآش نشده وهردقیقه ای بیانیه ای صادر نمیکردم که به یادها بیافتم و اعمال زشت ووطن فروشانه ام را مجددا درخاطره ها زنده کنم!

عقل سلیم حکم میکند که شخص ویا جریانی با این مشخصات زشت، باید بنفع خود بداند که زیاد آفتابی نشود تا کارنامه ننگین اش مجددا مورد ارزیابی قرار نگیرد وبیش ازاین مود نفرت انسان های ترقی خواه واقع نشود!

اما چه باید کرد که فرق است بین آرزوهای انسانی من وواقعیت وجودی فرقه ی رجوی!

بلی این باند تبهکار که هزاران نفر ازفرزندان مردم ایران را با نوید فردایی بهتر، به غل وزنجیر کشیده است ، بنای دست برداشتن از امیال دگم و غیر عملی وخودخواهانه ی خود را نداشته وکماکان فکر میکند که توصیه های مالیخولیایی اش ، علاج هردرد ومرهم هرزخمی است!!

” مقاومت ایران: اظهارات مقامات اتریش برای دخالت دادن رژیم ایران در حل بحران منطقه و وارد کردن اسد در جنگ با داعش قویاً محکوم است ” موضوع یکی از مطالب منتشره ی باند رجوی است که طی آن میخوانیم:

” سباستین کورتز، وزیر خارجه اتریش، در جریان سفر به ایران تحت حاکمیت آخوندها، در اظهارات انزجار آوری گفت: «غرب باید بشار اسد رئیس جمهور سوریه را در جنگ علیه داعش وارد کند…. ما به یک رویکرد پراگماتیک مشترک منجمله وارد کردن اسد در جنگ علیه ترور داعش داریم …. در این جنگ ما (غرب و اسد) در یک طرف قرار داریم “.

این سخنان یک مقام اروپایی نشان میدهد که لااقل بخشی ازحاکمان اروپا هم کاسه شدن بی چون وچرا با آمریکا، صهیونیزم و دولت های مرتجع منطقه را بنفع خود نمیدانند و قبول کرده اند که داعش ها، ممکن است مانند القاعده وطالبان ها که ساخته وپرداخته ی خودشان هست وبوده، ممکن است در موقعیت مناسبی سازدیگری زده و مشکلات امنیتی چندی برای خود آنها هم ایجاد کند !

رژیم بشار اسد نشان داد که یک قدرت جدی و مطرح درمنطقه ی تحت جولان داعش بوده وبا نفی آن که همان نفی صورت مسئله باشد، کاری ازپیش نمیرود وشرط عقل است که ازنیروی قابل توجه حامیان بشار اسد هم، درکم خطر ساختن داعش استفاده شود والبته این فکر ، فکری برآمده ازیک ذهن تحلیلگر وکم وبیش آینده نگر است که باند رجوی مدعی وطن دوستی و… را نباید اینهمه آشفته کند که کرده است!!

همچنین:

” هاینس فیشر، رئیس جمهور اتریش، … گفت :شرکتهای اتریشی علاقه فراوانی دارند تا با مشارکت شرکتهای ایرانی بتوانند از ظرفیت بزرگ بازار ایران بهره مند شوند». خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در روز ۱۷ شهریور ۹۴، به نقل از روزنامه های اتریشی نوشت: معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد اتریش گفته است ما می خواهیم حجم تجارت با ایران را تا سال ۲۰۲۰ به پنج برابر افزایش دهیم “.

واقعیت آنست که اروپا درسواری دادن به آمریکا وشرکت در تحریم های غیر منطقی وظالمانه ی ایران ضرر کرد واین مقام اتریشی با ایراد این سخنان ، درک جدید قسمت بزرگ هیئت حاکمه ی اروپا ازاین مسئله را بنمایش میگذارد.

برخلاف امیال ضددبشری باند رجوی، واقعا هم غیرممکن خواهد بود که آن اجماع بزرگ علیه ایران دوباره بازسازی شود ونگرانی باند رجوی دراعتراض به هر جنبنده ای ، تنها ازاین نقطه ی نظر قابل درک است.

ونیز:

” سفر به ایران تحت حاکمیت نظام ولایت فقیه و چشم پوشیدن بر جنایتهای آن و امتیاز دادن دادن به آن به هر بهانه یی که باشد از نظر مردم و مقاومت ایران به شدت محکوم و به طور مطلق غیر قابل قبول است. همانگونه که مردم ایران کسانی را که در دوران سیاه حاکمیت استبداد مذهبی فراموش نمی کنند، کسانی را هم که همزمان با اعدامهای جمعی و خودسرانه به یاری و همکاری با قاتلان مردم ایران می شتابند را فراموش نخواهند کرد “.

جواب این ادعا خیلی ساده است!

هیچکس برای دادن امتیاز به کشوری وارد آن کشور نمیشود ونهایت حسن نیت این وارد شونده این میتواند باشد که بخواهد روابط متقابلا سودمندی بوجود آورده وآنرا توسعه دهد و البته این امر با منافع ملی ما تعارضی ندارد و دولت ایران – بطورری که خواست مردم ایران است- همواره براین سود متقابل تاکید دارد وغیر قابل قبول بودن چیزی ازطرف شما، تعهدی برای ملت ها ودولت ها ایجاد نمیکند ومردم درهیچ مرحله ای شما را بعنوان وکیل وسخنگوی خود انتخاب نکرده اند که باتکیه بر آنها، این وآن را تهدید کنید!

صابر

این اعمال، از وظایف ذاتی وزارت امور خارجه است!

لینک به منبع

وقتی تیتر آگهی هشدار گونه ی لیلا جدیدی رجویست با عنوان ” هشدار به ایرانیان خارج کشور! با ترفند اطلاعاتی- جاسوسی رژیم چه باید کرد “؟ میخوانی ، فکر میکنی که حادثه ی بدیعی درحال اتفاق افتادن است!

اما به متن که توجه میکنی، میبینی که داستان آش وکاسه همان قدیمی که عبارت از تکرار مکررات و یاوه گوئی باشد، درکار است وچیز بدیعی بچشم نمیخورد!

خواننده ی محترم!

به قسمتی از نوشته ی اوتوجه کرده واظهار نظر کنید که وظیفه ی یک مقام وزارت خارجه درمورد برخورد با مهاجرین به کشوری که او بدانجا سفر کرده، اینها نیست که لیلا خانم بدان اعتراض دارد، پس چیست؟!

” به تازگی و پس از سرکشیدن جام زهر توسط خامنه ای، نه تنها ماشین سرکوب در داخل کشور روی دنده آخر افتاده، بلکه فعالیتهای رژیم در جاسوس سازی و تلاش برای منزوی کردن فعالان خارج کشور که صدای سرکوب شده هموطنان داخل هستند نیز شدت گرفته است. حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه رژیم که هیات پارلمانی جمهوری اسلامی در سفر به نیویورک را نیز همراهی می ‌کند، به ظاهر برای حل “مشکلات کم بودن تردد هموطنان خارج کشور” قولهای قابل توجهی داده است. وی نخست قول خرید خدمت سربازی و حتی اجازه سفر به ایران سه بار در سال را به مشمولین می دهد. سپس می گوید ایرانیان با تابعیت دو گانه دیگر با برخورد دایره های اداری روبرو نخواهند شد”.

یعنی یک مسئول وزارت خارجه حق ندارد با اتباع کشور خود در خاک بیگانه دیدار کند وبکوشد که به حل مشکلات مهاجرتی آنها کمک کند واگر چنین کرد، لابد توطئه وجاسوسی درکار است؟

چرا که درجهان بینی باند رجوی، چیزی جز اینها وجود ندارد!

این قانون شما ازکی جهانشمول شده وما اطلاعی ازآن نداشتیم؟!

البته لابد فراموش نکرده اید که دعوت از سرمایه های مادی ومعنوی ایران که درخدمت دیگر کشورها قرار دارد، از برنامه های با اولویت بالای دکتر روحانی قرار دارد وهر مسئول وزارت خارجه ، ملزم به اجرای این برنامه هاست و آقای قشقاوی همانطور عمل کرده که وظیفه داشت انجام بدهد.

معضل سربازی برای عده ی زیادی ازهموطنان خاج ازکشور ما، معضل بزرگی است واگر این مقام وزارت خارجه خواسته است که کمکی به حل این مشکل مهم بپردازد، آیا درحق این هموطنان ما ظلم کرده است؟؟!!

اگر او میگفت که وقتی به ایران رسیدید پایتان را قلم خواهم کرد وحق ورود به کشور خود را ندارید، شما خوشحال میشدید؟!

تعدادی از مهاجرین که به رویه ی ایران دربرخورد با دارندگان تابعیت دوگانه اعتراض میکردند ، چگونه میخواهند به این مسئول وزارت خارجه که به حل این مسئله تمایل نشان داده ، روی خوش نشان ندهند تا بلکه سبب رضایت رجوی ها شوند و درسر بزنگاه هایی مثلا به سیاهی لشکر رجوی تبدیل شوند ازسر بغض!

شما را مجبور نکرده اند که به ایران بیآیید و یا با مقامات درسفر ایران ملاقات کنید وبنابراین این آشفتگی واقعا بیمورد است!

مشکل این است که رجوی با هرچیز وهر رویکردی مخالف است و او تنها باید باتصمیم خود، برتخت سلطنت بنشیند که درد ما ، این بوالوسی های رجوی ومریدانش نیست!

فرید

خانواده ها کمپ لیبرتی سپتامبر 2015کیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

رومین نادال علیه مجاهدین خلق فرقه رجویکارت زرد ( هشدار ) دولت فرانسه به فرقه تروریستی رجوی

نرگس قجر عضدانلو فرقه رجوی مجاهدین خلق“مردی که می گریست!… سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق!”

شوی مریم رجوی در برلینگند فرقه گرایی در برلین بیرون زد. سخنرانان و تماشاچی ها اجاره ای

Maryam Rajavi’s annual Rally in Villepinte. This year promoting ISIS, MEK, Saddamists – Everyone Loses

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20764

خانواده ها در لیبرتی: ملاقات با جگرگوشگانمان پایه ای ترین حق انسانی ماست

ایران اینترلینک، کمپ لیبرتی، عراق، هفتم سپتامبر ۲۰۱۵:… خانواده های جدید الورود به عراق امروز در ورودی کمپ لیبرتی حضور یافتند و با در دست گرفتن پلاکارد و نشان دادن نام جگرگشگانشان درخواست ملاقات حضوری کردند. آنها شعار میدادند که ملاقات حق مسلم و از اولیه ترین حقوق بشری است. بسیاری از این خانواده ها بیش از دو دهه است که ملاقاتی نداشته اند چرا که فرقه رجوی اجازه دیدار با اعضای خود را نمیدهد …

خانواده ها کمپ لیبرتی سپتامبر 2015Rajavi tortures Camp Liberty residents in Iraq by denying family contact

لینک به متن انگلیسی

خانواده ها در لیبرتی: ملاقات با جگرگوشگانمان پایه ای ترین حق انسانی ماست

خانواده های جدید الورود به عراق امروز در ورودی کمپ لیبرتی حضور یافتند و با در دست گرفتن پلاکارد و نشان دادن نام جگرگشگانشان درخواست ملاقات حضوری کردند. آنها شعار میدادند که ملاقات حق مسلم و از اولیه ترین حقوق بشری است. بسیاری از این خانواده ها بیش از دو دهه است که ملاقاتی نداشته اند چرا که فرقه رجوی اجازه دیدار با اعضای خود را نمیدهد. خانواده ها نگران وضعیت جسمی و روحی بستگانشان هستند. آنها نگرانند که این افراد بدون یک ملاقات ساده و بدون خبر به کشور آلبانی منتقل گردند. آنها از سازمان ملل و مقامات عراق میخواهند تا شرایط یک ملاقات ساده بین آنها و اعضای خانواده شان را محیا کنند.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20751

خانواده های سکنه کمپ لیبرتی وارد بغداد شده و برای ملاقات تقاضای کمک دارند

ایران اینترلینک، بغداد، ششم سپتامبر ۲۰۱۵:… امروز بیست و چهار تن از خانواده ها از استانهای خراسان رضوی، خوزستان و یزد وارد بغداد شدند. آنها فردا صبح عازم کمپ لیبرتی هستند و امیدوارند تا بتوانند تماس کوتاهی با جگرگوشگان خود داشته باشند. این خانواده های ساکنین کمپ لیبرتی میگویند که با شنیدن اخبار جدید و نگران کننده در مورد کمپ لیبرتی، وضعیت آلبانی و احتمال انتقال بدون خبر جگرگوشگانشان …

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیRajavi tortures Camp Liberty residents in Iraq by denying family contact

لینک به متن انگلیسی گزارش

خانواده های سکنه کمپ لیبرتی وارد بغداد شده و برای ملاقات تقاضای کمک دارند

امروز بیست و چهار تن از خانواده ها از استانهای خراسان رضوی، خوزستان و یزد وارد بغداد شدند. آنها فردا صبح عازم کمپ لیبرتی هستند و امیدوارند تا بتوانند تماس کوتاهی با جگرگوشگان خود داشته باشند. این خانواده های ساکنین کمپ لیبرتی میگویند که با شنیدن اخبار جدید و نگران کننده در مورد کمپ لیبرتی، وضعیت آلبانی و احتمال انتقال بدون خبر جگرگوشگانشان به آلبانی صرفا خواستار یک ملاقات کوتاه با آنها هستند. آنها تاکید دارند که هیچ موضع سیاسی ای در این رابطه ندارند و به هیچ وجه مخالف یا موافق هیچ گروه و دسته ای نیستند. آنها همچنین تاکید دارند که به هیچ وجه قصد راضی کردن جگرگوشگانشان به پیگیری حرکت یا منظوری خاص را نداشته و ندارند. آنها فقط و فقط خواستار یک ملاقات کوتاه و مطمئن شدن از سلامتی اعضای خانواده خود می باشند.

خانواده ها از تمامی افرادی که به نحوی بتوانند در این زمینه کمکی بکنند و بخصوص حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران و همکاران غربی آن تقاضای وساطت و کمک می کنند تا بتوانند در اولین فرصت ملاقاتی کوتاه داشته و متعاقبا به خانه های خود برگردند.

***

همچنین:

آقای محسن سیاکلا! دعوت ترا در بررسی اجمالی عملکرد سازمان قبول کردم!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دهم سپتامبر ۲۰۱۵:…  آدم باید پررویی ای درسطح آقای سیاه کلا داشته باشد که چهره ای اینچنینی ازمریمی که بعنوان منشی مسعود رجوی ، سبب جدائی او ازهمسرش شده وخود بجای اونشست و در تکمیل پروسه ی مغز شویی و حرمسراس

در محکومیت اطلاعیه رجوی علیه خانواده های (+ بیانیه حمایت از تحصن هموطنان)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، نهم سپتامبر ۲۰۱۵:…  این خانواده است مسعود خان نه نیروی قدس ونه نیروی وزارت اطلاعات. اینها همان خانواده است که شما یک زمان روی آنها حساب باز کرده وبما میگفتید که اگر ارتش آزادی حرکت کنند خانواده های شما در هر استان آنجا را آزاد کردند والان این همان خ

جشن های آنچنانی مجاهدین رجوی با سنگ مفت وگنجشگ مفت! (+ نتوانستید ثابت کنید)

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هشتم سپتامبر ۲۰۱۵:…  آقای رجوی! چرا تصاویر زنده ی لیبرتی نشینان را که در کانکس ها وزیر گرمای ۵۵درجه ی عراق ، مجبورند که روزی بارها بمیرند وزنده بمانند، از سیمای آزادی؟! ات نشان نمیدهی

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمت ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، پنجم سپتامبر ۲۰۱۵:…  در روزهای آخر جنگ ، قرارگاه های سازمان بارها توسط نیروهای آمریکا و انگلیس بمباران شد ، اما این مسئله از نیروها پوشیده نگه داشته شد ، زیرا رجوی گفته بود در صورت بمباران به سمت ایران حرکت خواهند کرد و چون آمادگی نداشت ، نمی خواست موجبات تضعی