آیا مجاهدین و شورای رجوی در انفجار الفجیره دست دارند؟

آیا مجاهدین و شورای رجوی در انفجار الفجیره دست دارند؟

آیا مجاهدین و شورای رجوی و عضدانلو درانفجار الفجیره دست دارند؟علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم می 2019:… وقتی تمام خبرها و نحوه پوشش آنها بخصوص ازطرف مجاهدین و هوادارانش و درخواستی که دارد آیا نباید شک کرد که مجاهدین رجوی و عضدانلو بفرموده امریکا دست به عمل زده؟ اگر این نیست پس چرا روزنامه کویتی سه هفته پیش خبردستگیری مجاهدین که میخواستند به ناو امریکا حمله وجنگ درست کنند را منتشرکرد؟ آیا روزنامه همینطوری نوشت یا خبرهای جدی داشت و زودتر افشا کرد تا منطقه را ازجنگ دورکند.

Bolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already UnderwayBolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway

لینک به منبع

آیا مجاهدین و شورای رجوی و عضدانلو درانفجار الفجیره دست دارند؟

پمپئو گفت هرگونه حمله به همپیمانان ما ؛ ایران با واکنش قاطع روبرو خواهد شد هم همانروزدرشبکه های اجتماعی نوشتم که امریکا قصد دارد داستان یازده سپتامبر را درباره ایران پیاده کند یعنی به جایی حمله و بگردن ایران بی اندازد دریک نوشتارد یگرکه قبل ازصحبتهای پمپئو بود از قول روزنامه الجریده کویت نوشتم که روزنامه گفته افراد دستگیرشده مجاهدین خلق ایران اعتراف کرده اند که قصدخرید قایقهای تندروداشته اند تا به ناوگاهای امریکا حمله وایران رامقصرجلوه بدهند واینکه چطوروچند نفرودرکجا دستگیرشده اند را بنده خبرندارم

دیروز در بندر الفجیره امارات چند انفجاربود و امارات گفته تحقیقات بین المللی شروع میشود تا مشخص شود داستان چیست ولی موضوعی که تعجب برانگیزاست اینه که سایت مجاهدین غیر مستقیم ازقول یک روزنامه امریکایی که گفته اول المیادین خبر داده انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفته است ازطرف دیگر از امروز صبح هواداران رجوی درشبکه های اجتماعی بفرموده رجوی وعضدانلو بمیدان امده ونوشتند که انفجار الفجیره عمل تروریستی است ونایبان رژیم ایران دران دست دارند ؛ امریکا باید جواب قاطع بدهد یعنی از امریکا مستقیم خواهان ان شده که دیگرصبرنکند وبلافاصله به ایران لشگرکشی کند

وقتی تمام خبرها ونحوه پوشش انها بخصوص ازطرف مجاهدین وهوادارانش ودرخواستی که دارد ایا نباید شک کرد که مجاهدین رجوی وعضدانلو بفرموده امریکا دست به عمل زده اگر این نیست پس چرا روزنامه کویتی سه هفته پیش خبردستگیری مجاهدین که میخواستند به ناو امریکا حمله وجنگ درست کنند را منتشرکرد؟ ایا روزنامه همینطوری نوشت یا خبرهای جدی داشت وزودترافشا کرد تامنطقه راازجنگ دورکند ؟ بنده نمیدونم به چه دلیل نوشت ولی همه این خبرها راکنارهم میگذاریم به یک نتیجه قطعی میرسیم که امریکا یازده سپتامبررابوجود اورد وبه احتمال خیلی زیاد تحقیقات بین المللی زیرنظر امریکا خواهد گفت کارنایبان ایران بود چرا چون میخواهد هم مشروعیت بین المللی به ان بدهد وهم زمینه تهاجم بین المللی وگرفتن تائیدیه ان رادردست داشته باشد ویک سوال دراین وسط هست ایا مجاهدین دراین انفجارات دست داشته وطبق نقشه قبلی اینکارراانجام داده اند ؟ نمیدونم فقط سوال رامطرح کردم چون چطورزیرنظراطلاعات واماده باش وبابودن ناوگانها ی امریکا درمنطقه انهم دربندرامارات این کارانجام شده شک ادمی را برمی انگیزد که کارکیست ایا امریکا دست ندارد اگرندارد چرا پمپئو هفته گذشته چنین چیزی رامطرح وازاول گردن ایران انداخت ؟ بارها گفته وبازیاداوری میکنم هرگونه حمله نظامی به ایران قبل ازهرچیزی انگشت اتهام بسمت سازمان مجاهدین وشورای انها ورجوی وعضدانلوست زیرا همانطورکه قبلا درچند نوشتارنوشتم ازروزاول اشغال عراق توسط امریکا رجوی وعضدانلو خواهان حمله مستقیم امریکا به ایران بوده وهستند وازحالا دست رجوی وعضدانلو ورضا پهلوی وتجزیه طلبان کردی ولری وترکی وبلوچی وعربی که تماما مزدورونوکراجانب هستند دستشون بخون ملت ایران الوده بوده وخواهد بود ملت ایران این خائنین را طرد ومنزوی کنید گرچه منزوی هستند اگرنبودند نیازنداشتند که با یک دست به بیضه چپ پمپئووبولتون اویزان بشوند وبا دست دیگرسینه وا ایرانا بزنند تا خود راچپ نشان بدهند

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مسعود-رجوی-و-مریم-سوار-بر-ناوهای-امریکا/

مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروند

مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروندعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوازدهم می ۲۰۱۹:… عملکرد دوسال گذشته انها ورابطه ای که با امریکا برقراروخواهان تحریم وجنگ هستند حرفهای رجوی رافهم کردم منظورش کشاندن امریکا به تحریم وحمله نظامی بود تا امریکا با ناوهواپیمابرحمله کند ونیروهای رجوی وعضدانلو هم پیاده نظام امریکا باشند یعنی در نقش ستون پنجم برای امریکا ایفای نقش کنند. مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروند. 

مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروندجایگاه رجوی، مجاهدین و شورا در سیاست های امریکا

لینک به منبع

مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروند

رجوی همیشه در نشستها چه درزمان صدام وچه زمان اشغال عراق توسط امریکا میگفت من دنبال گرفتن ناو هواپیما بر وجنگی از امریکا هستم ولی لا مذهب امریکا نمیدهد یعنی اولا برای رجوی مشروع بود که به امریکا مراجعه و حتی ناو هواپیما بر بگیرد . همیشه سراین موضوع فکرمیکردم که چطوری میخواهد بگیرد ایا امریکا خواهد داد که هرگز نمیدهد فرض بگیریم ناو داد ایا ما امکانات و توان بکارگیری ان را داریم هرگز و ایا این حاکمیت با جنگ یک ناوگان سرنگون میشود خیر اگر تمامی نیرو در ناوگان بکارگرفته شود که عملی نیست چون ناوگان که کلاش یا ار پی جی و بی کیسی نیست با دوساعت اموزش و درکردن چهار تیر در میدان تیر اشرف بشود استفاده کرد نیروی زمینی را کی برعهده خواهد گرفت میگوید سربازهای ما انطرف مرز هستند ایا میشود روی انها بعنوان فرمانده هان اموزش دیده و مجرب استفاده کرد خلاصه هرراهی که میرفتم و از هر زاویه بررسی میکردم فقط درپایان به این نتیجه میرسیدم که این حرفها چرندیات و مزخرفات برای سرگرم کردن نیرو و خود را درجای دیگر نشوندن و بازی با کلمات وکاری روانشناسانه وبرخوردی ازموضع فریب نیروست وبه هیچ جا نمیرسیدم وهمچنان بعنوان یک سوال درگوشه ذهنم بود

وقتی امریکا عراق رااشغال کرد میگفت مالکی ودارودسته خمینی سواربرتانکهای امریکا به بغداد امدند ولی نمیگفت سایرین مثل علاوی وبقیه که حمایت میکند چطوری امدند احتمالا انها سواربریابوی امریکا امده بودند

با این مقدمه به بحث اصلی میپردازم انموقع بدلیل سطح فکرپایین خودم ونشناختن رجوی و عضدانلو بعد سالیان وایمان واعتمادی که به انها داشتم علی رغم اینکه بارها ازحمله امریکا به ایران حمایت میکردند ولی ته ذهنم این بود که چنین کاری نخواهند کرد و برای سرگرم کردن نیرو و نگه داری انها وکار تشکیلاتی میدانستم گرچه این شیوه کارراقبول نداشتم ومعتقدبودم نیروی انقلابی نباید با دروغگویی وسرگرم کردن وفریب نیروبرخورد کند باید عین صداقت وشفافیت راداشته باشد دراین راستا نگاه میکردم

ولی بعد عملکرد دوسال گذشته انها ورابطه ای که با امریکا برقراروخواهان تحریم وجنگ هستند حرفهای رجوی را فهم کردم منظورش کشاندن امریکا به تحریم و حمله نظامی بود تا امریکا با ناوهواپیمابرحمله کند ونیروهای رجوی وعضدانلو هم پیاده نظام امریکا باشند یعنی در نقش ستون پنجم برای امریکا ایفای نقش کنند الان میفهمم که منظورش ازگرفتن ناواین بوده است که امریکا بجنگد ورجوی سواربرناوهواپیما بر وارد خلیج فارس شود کسی که مالکی رامتهم میکرد که سوارتانک امریکا واردعراق شد خودش میخواهد با ناوهواپیما برامریکا وارد ایران بشود وقتی میگویند چوب خدا صدا ندارد اینه وقتی میگویند ازهردست که بدهی ازدست دیگرمیگیری منظورهمین است که ادمی رابدجوری بی ابرو میکند وپته راروی اب میریزد راستی چرا رجوی وعضدانلو میخواهند با ناو هواپیما برامریکا به ایران وارد شوند ؟ ایا امریکا چنین کاری راخواهد کرد وایا پیروز میشود واگراینکارانجام شد به ملت چه جوابی خواهد داد ؟ میشوند رجوی وعضدانلوی ناو سوارولی امیدوارم ناو به یابو سواری تبدیل نشود

مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروند

*** 

نقش “مزدور مسعود رجوی” در شکست ایرانیان در “کربلای ۴” و قتل عام غواصاننقش “مزدور مسعود رجوی” در شکست ایرانیان در “کربلای ۴” و قتل عام غواصان

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق (سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حسن-حبیبی-دجالیت-دروغ-شارلاتانی/

حسن حبیبی و راه اندازی لایو دجالیت، دروغ و شارلاتانی

علی شیرزاد

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم می ۲۰۱۹:… چرا وقتی موگرینی درپارلمان اروپا بود مریم عضدانلو هم در اتاق بغلی ایستاده و درخواست و التماس مذاکره و دیدار داشت که موگرینی اهمیتی نداد نکنه مریم عضدانلو هم میخواست نمک پرورده اخوندها بشود که موگرینی حاضرنشد کرسی نمک پروری اخوندها را با او تقسیم نکند میگوید چراموگرینی به ورشو نرفت معلوم است که در ورشو بدجوری ادمخواران ضربه خوردند – حسن حبیبی دجالیت 

حسن حبیبی و راه اندازی لایو دجالیت، دروغ و شارلاتانیپاسخ منفی فدریکا موگرینی به درخواست ملاقات مریم رجوی در پارلمان اروپا

لینک به منبع

حسن حبیبی و راه اندازی لایو دجالیت، دروغ و شارلاتانی

حسن حبیبی ، جدیدا لایو راه انداخته و دیروزحرفهایی زد پیشنهاد میکنم انرا در فیسبوک حسن حبیبی گوش بدهید خیلی دردناک و ازطرف دیگرخیلی مزورانه و نوکرمابانه است که به قسمتهایی بطورپراکنده اشاره میکنم میگوید ( کسانی که میگویند ترامپ به ایران حمله میکند خائن هستند و دروغ میگویند ترامپ میخواهد به اخوند حمله کند چرا اخوند را با ایران یکی میکنید ؛ ما با دیپلماسی انقلابی ازپایین شروع کردیم و درنهایت به جان بولتون ؛ موکیزی ؛ مک کین و جولیانی رسیدیم . میگوید جان بولتون ضد ارتجاع وضد بنیادگرایی ست که از ما یاد گرفته چرا استفاده نکنیم ؛ چرا در داستان ویلپنت به رنگ پوست نگاه میکنید انها ازما حمایت میکنند ؛ موگرینی نمک پرونده اخوندهاست چرا به ورشو نرفت ؛ ترامپ حرف مقاومت را میزند مقصرما نیستیم گناه کشورهای دیگر است که مثل ترامپ نمیگویند) فکرمیکنم نیاز به توضیح خیلی مسایل نیست وقتی جان بولتون ضد ارتجاع و ضد بنیادگرا قلمداد میشود دیگر معلوم است رجوی و عضدانلو از نظرسیاسی و ایدئولوژیک به چه مرحله ازپیسی و کثافتکاری و بی هویتی رسیده اند که جان بولتون برایشون درچنین نقطه ای قرارگرفته است بعد هم سوزشش از شکست داعش در عراق و سوریه بنمایش گذاشت و گفت چرا اوباما و ترامپ در برابر استفاده خیلی زیاد اسد از بمبهای شیمیایی جواب و حمله نظامی نکردند چرا درباره ایران حرف میزند ویکباره به سوریه سرمیزند در حقیقت به صهیونیزم پیام میدهد که من با شما موافقم و خواهان سرنگونی اسد هستم و حرفهای تو را هم تکرار میکنم میبینید در تمامی حرفهاش حمایت ازادمخواران نئو کانهای امریکا میکند . عمل انها را انقلابی و مستقیم خواهان حمله نظامی با این حرفهایش می شود ازطرف دیگرموگرینی را نمک پرورده اخوندها میداند ولی معلوم نیست چرا وقتی موگرینی درپارلمان اروپا بود مریم عضدانلو هم در اتاق بغلی ایستاده و درخواست و التماس مذاکره و دیدار داشت که موگرینی اهمیتی نداد نکنه مریم عضدانلو هم میخواست نمک پرورده اخوندها بشود که موگرینی حاضرنشد کرسی نمک پروری اخوندها را با او تقسیم نکند میگوید چراموگرینی به ورشو نرفت معلوم است که در ورشو بدجوری ادمخواران ضربه خوردند که رجوی اینقدر ناراحت وشکست را به گردن موگرینی انداخته و انتقام از او میگیرد البته چون موگرینی چند روز دیگر میرود این حرفها را میزند اگر برسرکارمی موند هرگز چنین جراتی را نداشت چون رجوی وعضدانلو بشدت تعادل قوایی و با ان خود را تنظیم میکنند  رجوی و عضدانلو جدیدا رحمان کریمی ( توده ای قدیمی ) و حسن حبیبی را فعال کرده اند که بیایند و ازحرکات ادمخواران امریکا ودر راس ان ترامپ و حمله نظامی و نابودی ایران و تجزیه را کلید بزنند مردم ایران بدانند هرحرکت نظامی بخصوص از طرف امریکا تجزیه و تکه تکه کردن ایران را بدنبال دارد رجوی همیشه میگفت من هیچ چیز نمیخواهم فقط بنیاد علوی را داشته باشم برایم کافیست و الان درحال دنبال کردن همین ایده است به امریکا میگوید تمام ایران مال شما تجزیه کنید تکه تکه کنید نابود کنیدبکشید ویران و اواره کنید برایم مهم نیست فقط تهران راد اشته باشم و بمن بدهید کافیست حرفهای حسن حبیبی و رحمان کریمی همین خط را تئوریزه میکنند و عملشون بینهایت و غیرقابل تصورخائنانه وضد وطن وضد ایرانی وتماما منافع امپریالیسم وصهیونیزم ووهابیزم را تامین میکنند

حسن حبیبی دجالیت

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سازمان-مجاهدین-خلق-و-شورای-ملی-مقاومت-ب/

سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بکمک کاخ سفید شتافتند

سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بکمک کاخ سفید شتافتندعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم می ۲۰۱۹:… چرا رجوی و عضدانلو و سازمان مجاهدین خلق با تمام توان وقدرت به حمایت از کاخ سفید پرداختند برای اینکه شرایط بسیار حیاتی و تعیین کننده است. اگر امریکا ذره ای عقب بکشد کار سازمان مجاهدین و شورا و رجوی و عضدانلو بعنوان رهبران عقیدتی تمام است و این جریان باید مثل بن لادن و ابوبکر بغدادی ویدئو چند دقیقه ای تهیه و از کانونهای شورشی بخواهند که نگران نباشید ما هستیم البته امریکا و اسراییل و عربستان و امارات و سایرکشورهای حامی طالبان و داعش چنین جایگاهی را برای رجوی عضدانلو قائل نیستند

سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بکمک کاخ سفید شتافتندمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

لینک به منبع

سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بکمک کاخ سفید شتافتند

علی شیرزاد، وطنم ایران

علی شیرزاد، وطنم ایران

تخت روانچی را بعنوان سفیردر سازمان ملل معرفی کردند او یکی ازمهره های اصلی مذاکره برجام است و بمحض خبر نوشتم که این عمل نشانه رفتن بسمت مذاکره ازطرف روحانی ست بعد ظریف رفت و با فاکس نیوزمصاحبه و انجا گروه ب را مطرح وگفت ترامپ دنبال مذاکره است ونه جنگ وبحث ازادی زندانیان رامطرح کرد که یکی ازبندهای دوازده ماده پمپئو میباشد بعد هم روحانی گفت ما شش راه دور زدن تحریم داریم یعنی با این حرف گرا به کاخ سفید داد که اگرشش راه را هم ببندی دیگرکار تمام است و ما واردمذاکره میشویم البته بنده این حرکتها را غلط و برخلاف منافع ملی میدانم که قبلا نوشتم ودراینجا به دلایل نمی پردازم در این بین وقتی ظریف گروه ب را معرفی کرد بلافاصله رجوی و عضدانلو حسن حبیبی و رحمان کریمی دو نف رعضو شورار به صحنه فرستاد و از گروه ب یعنی بولتون ؛ بن سلمان ؛ بن زاید و بنیامین نتانیاهودفاع کرد وهوادران وسایبرهای خودش از البانی را بسیج که چرا ظریف چنین حرفی را زده است و بولتون هم بلافاصله ازشدت سوزش بدو بدو بسمت مصاحبه رفت یعنی معلوم است که سازمان مجاهدین و شورای انها بد جوری گزیده شده و ازترس به حمایت ازبولتون وکاخ سفید پرداختند حمایت از گروه ب یعنی حمایت ازجنگ و کشتار و اوارگی ملت و ویرانی وتجزیه کشوربگذریم از اینکه سیاست را درامریکا کاخ سفید مشخص نمیکند انها عروسکهای مجری نظام سرمایه هستند و بنده هم معتقدم و از روز اول گفتم انتخاب ترامپ یعنی جنگ و حرکت ظریف هم یعنی سازش و تسلیم کما اینکه قاسم سلیمانی بلافاصله موضع گرفته وگفت مذاکره یعنی تسلیم و راه ظریف را بست شاید هم بازی سیاسی انها باشد باید منتظربود ودید حاکمیت دینی درکلیت کدام مسیر را میرود شرایط کنونی شرایط بود و نبود برای هر دو طرف هست بازنده مثل قبل دیگر فرصت ندارد و بلافاصله تاثیرات نابودی خودش را خواهد دید عقب نشینی حاکمیت یعنی سرنگونی و عقب نشینی امریکا یعنی ترک خاورمیانه وفروپاشی جهان تک قطبی وعلائم ان هر روز بیشتر مشخص میشود ایا ما با دوران دیواربرلین روبرو هستیم ؟ قبلا توضیحات دادم اینجا نیاز نیست فقط خواستم بصورت سوالی مشخص و قابل درک باشد چرا رجوی وعضدانلو با تمام توان وقدرت به حمایت ازکاخ سفید پرداختند برای اینکه شرایط بسیارحیاتی وتعیین کننده است اگر امریکا ذره ای عقب بکشد کارسازمان مجاهدین و شورا و رجوی و عضدانلو بعنوان رهبران عقیدتی تمام است واین جریان باید مثل بن لادن و ابوبکر بغدادی ویدئو چند دقیقه ای تهیه و ازکانونهای شورشی بخواهند که نگران نباشید ما هستیم البته امریکا و اسراییل و عربستان و امارات و سایرکشورهای حامی طالبان و داعش چنین جایگاهی را برای رجوی عضدانلو قائل نیستند و اوضاع انها خیلی درام ترخواهد شد این بقول خودشون نقطه اغاز وگوشت قضیه است ولی باید گفت حاکمیتی که در امریکاست به هیچ اصول وپرنسیبی پایبند نیست ودرعرض یک دقیقه واردتجارت وشمایان را خواهد فروخت تنها چیزی که برای ترامپ مهم است پول وحفظ قدرت برای چهارسال دیگراست وقطعا شما راهم مثل ارباب اره ها وهابی عربستان پادشاه ساطوری دوشیده وبعد سرتون راخواهد برید امیدوارم به سرنوشت ابومسلم خراسانی گرفتارنشوید که هرچه لنگ ودستمال درجهان انروزبود برای خلیفه انداخت وازهیچ خدمتی کوتاهی نکرد وعباسیان رابه سرنوشت ملتها گماردوبعد هم خلیفه سرش راازتنش جدا وحق مزدوری و نوکری را باشمشیر و بریدن سرتحویلش داد ایا تحقیربالاترازاین میخواهید که رجوی وعضدانلوبرای سازمان مجاهدین وشورا به ارمغان اورده اند که درباره هرکس وناکسی درامریکاباید بدوبدو موضع گرفته وازان حمایت کنند گرفتارچه ننگی شده اند که مجبورند بیایند وبا دروغ ودغل وشارلاتانی عملکرد خود رادرمردم فریبی بپوشانند ؛ مردم رابازی بدهند که این عملکردها انقلابیست خیراقا وخانم انقلابی نیست ؛ گمراهی استراتژیک وخیانت بملت ومملکت است ؛  راه حل قیام سراسری ومسالمت امیز است که بخاطرهمین راهی که گفتم جواب دادی طرف خودش راماندلا حساب می کند استراتژی رجوی وعضدانلو دربن بست است استراتژی خیانت شد راه وروش مبارزه ؟؟؟؟

*** 

همچنین: