مجاهد خلق وارسته کیست؟ بلاهایی که رجوی سر من آورد

مجاهد خلق وارسته کیست؟ بلاهایی که رجوی سر من آورد

علی شیرزاد - مجاهد خلق وارسته کیستعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژوئن 2021:… وقتی هم تماس گرفتم همه مات ومبهوت مرا نگاه میکردند و میگفتند چرا اینجوری شدی که گفتم دراین سه ماه در تلاش بودم تا کمی روح و روان و دل خود را بازسازی کنم تاب تونم تماس بگیرم تا شما حیوانیت کامل بنده را نبینید. بله این بود یکی از بلاهایی که آقای رجوی برسرم آورد. انسانیت را بطور کامل در وجودم کشت در یک کلمه اگرعلم خدایی وغیبی هم داشته باشی دردرون مجاهدین به احمق تبدیل خواهی شد زیرا رجوی ها با احمقها کارها را پیش میبرند. تشکیلات مجاهدین کارش تبدیل انسان به حیوان است. مجاهد خلق وارسته کیست؟ 

علی شیرزاد - مجاهد خلق وارسته کیستنگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

مجاهد خلق وارسته کیست؟ 

عور را از مجاهدین یاد بگیرید

یکی از بلاهایی که رجوی سر من آورد

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

درایران که بودم تقریبا نصف قران سوره های بلند وکوتاه ، چندصد حدیث ، کلی ازنهج البلاغه ، دعاهای بسیارمثل دعای کمیل ، چند هزاربیت شعرازشاعران ایران وخارج ، کلی کلمات وجملات قصاراندیشمندان جهان ، وخیلی ازترانه های ایرانی را ازحفظ بودم ونقاشی میکشیدم وقتی میخواستم به مجاهدین بپیوندم درمسیررفتن وقبل مدام کتابخونه ها ومیزهای کتاب فازسیاسی درذهنم بود که درعراق خیلی بیشترش را دارند وامکانات مطالعه ورشد فکری وفرهنگی وهنری بسیارمهیا ست خلاصه درارزوها ورویاهای سیرمیکردم با شوق و اشتیاق بسیار بسمت مرز میرفتم مدام فکرمیکردم چه انسان وارسته واندیشمند وچیزفهم خواهم شد مسیررشد وتعالی را با سرعت طی و کمبود های گذشته بسرعت ازبین خواهد رفت و آرزوهای پوچ بسیا. 

هنوزبنده بدلیل بی شعوری وعدم فهم مسایل و تعصبات و ضد یت کوربا آخوند و شوق بی محتوای مجاهد بودن درعالم هپروت خود سیرمیکردم که باعث شد حتی بدیهی ترین موضوع سیاسی با توجه به اینکه صدام را متجاوز  وشروع کننده جنگ میدانستم و کتابهای بسیاری ازانقلابات کشورها را خونده و کاملا به عملکرد ستون پنجم  واینکه ستون پنجم کیست اشراف داشتم. هنوز هم غیرازابلهی های خود که اشاره کردم نفهمیدم چرا درآنروزها اصلا چنین چیزهایی بیادم نیامد و فکرنکردم که اگربروم عراق ستون پنجم هستم و درکناردشمن قرارمیگیرم ازحیرتهای بنده است.

مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد

زمانی دوباره روی این مسایل فکرکردم که کاراز کارگذشته بود. رسیدم به عراق اما درکمال حیرت و ناباوری دیدم کتابی که وجود ندارد یک طرف ، زمانی نمیگذارند که به این مسایل بپردازم و زمانی برای فکرکردن داشته باشم ازهرگونه فکرکردن به شیوه های مختلف محروم هستم. هنر و فکر و کتاب و قران و نهج البلاغه و شعر و فرهنگ  و…. چه کشکها وچه بیهوده کارهایی هستند اصلا چه نیازی هست به چیزی که هرگز نیازنداریم فهمیدن است زیرا که آقای رجوی رهبرعقیدتی و انقلابی حضوردارد  مسایل را حل میکند. فقط نیازاست بنده مثل گاو سرم را بی اندازم پایین زمین شخم بزنم و حرفهای آقای رجوی را نوشخوارکنم میشوم همه چیزدان. اگربیست وچهارساعت مجیزگوی شورای رهبری باشم ، لنگ آنها را ببندم و پابوس آنها باشم میشوم مجاهد انقلاب کرده و مریمی به سبزی یونجه و شبدر و سفیدی کشک و ماست درعوض قپه مجاهد وارسته درشونه هایم مثل فضله کبوترخودنمایی خواهد کرد.

مجاهد خلق وارسته کیست؟ کسی است که در ظاهرمجاهد است ولی در پشت سر الدنگ و مفت خور و بخاطریه لقمه نان و پنیر آقای رجوی رفته مجاهد شده که اگرنمیرفت درخیابونها وکنج دیوارهای شهر و خرابه ها درحال دود کردن بود وعمرخود را یا درحال نشئگی ویا خماری سپری و درنهایت توی خرابه ها میمرد،  سگها جنازه اش را سگ خورمیکردند و باقی مونده جسد را  شهرداری بابیل عقب ماشین میانداخت و میبرد معلوم نبود کجا.

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و نهم و چهلم)

با این گونه تفکرات آقای رجوی بکجا رسیدم؟ یک کلمه که یاد نگرفتم بماند هرچه هم داشتم ازیادم رفت وقتی بیرون آمدم کلا قشرخاکستری درجمجمه ام وجود خارجی نداشت. علی رغم علاقه شدیدم به شعروموسیقی ونقاشی تا مدتهای زیادی حوصله فکرکردن به این مقولات را نداشتم و نزدیک موسیقی نمیشدم. خود را فردی کاملا بی روح وروان احساس میکردم. دلم هیچ عشقی و محبتی را حس نمیکرد بخاطرهمین تا سه ماه با خانواده تماس نگرفتم تا تونستم کمی خود را از آن حالت حیوانی خارج کنم که بتونم به خانواده زنگ و آنها را مطلع کنم که زنده ام. وقتی هم تماس گرفتم همه مات و مبهوت مرا نگاه میکردند ومیگفتند چرا اینجوری شدی که گفتم دراین سه ماه درتلاش بودم تا کمی روح  و روان  و دل خود را بازسازی کنم  تا بتونم تماس بگیرم تا شما حیوانیت کامل بنده را نبینید. بله این بود یکی ازبلاهایی که آقای رجوی برسرم آورد. انسانیت را بطورکامل در وجودم کشت در یک کلمه اگرعلم خدایی وغیبی هم داشته باشی دردرون مجاهدین به احمق تبدیل خواهی شد زیرا رجوی ها با احمقها کارها را پیش میبرند تشکیلات مجاهدین کارش تبدیل انسان به حیوان است

لینک به منبع

مجاهد خلق وارسته کیست؟ 

***

علی شیرزاد - مجاهد خلق وارسته کیستاعضای غیر سیاسی و سیاست آدم فروشی، محصول باتلاق اجتماعی فرقه رجوی است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تناقض-حرفهای-مریم-رجوی/

تناقض حرفهای مریم رجوی

علی شیرزاد - تناقض حرفهای مریم رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم ژوئن 2021:… رجوی پیامی فرستاده و ناراحتی خود را از پیروزی فلسطینی ها اعلام ومیگوید دلیل جنگ غزه نه ظلم وستم اسرائیل بلکه جنگ طلبی خامنه ایست ، که باعث فروپاشی توافق اتمی میشود برای این ناراحت است که برجام قراردادننگین ووطن برباد ده ازبین میرود چرا دنبال تامین منافع غرب است بماند ، دادگاهی درکانادا گفته سرنگونی هواپیمای اوکرائینی عمل تروریستی بوده سواربران شده وسرنگونی را درحکم دادگاه فلان شهرکانادا می بیند ، معتقد است چون حکومت ازدرون درحال فروپاشی ست جهت سرنگون نشدن توسط اقای رجوی به اسرائیل به بهانه غزه حمله کرده است ودرنهایت هم رسیده به اینکه شقه عمق پیدا کرد ورژیم درسراشیب سرنگونی راهی جزافتادن درته دره سرنگونی ندارد وعامل انهم مقاومت سازمانیافته با اعتباری ازدریای خون درپشت ان بین مردم است. تناقض حرفهای مریم رجوی

علی شیرزاد - تناقض حرفهای مریم رجویسکوت مرگبار فرقه رجوی پیرامون وقایع فلسطین اشغالی

تناقض حرفهای مریم رجوی – مجاهد خلق وارسته کیست؟ 

خانم رجوی گفته با داستان موشک باران غزه ورد صلاحیتها توسط شورای نگهبان به جنگ بی سابقه درونی و تشدید تضادها منجردرنتیجه رژیم وارد فاز پایانی شده است

بحث دوسره وچهارسره ودوازده سره نظام ازقدیم بوده وهست همچنان اقا وخانم برطبل ان میکوبند که دراین باره درخاطرات بطورمفصل پرداخته ام اما شورای نگهبان باند مافیایی وفاسد نولیبرالهای وابسته ومزدوربیگانه یعنی دارودسته رفسنجانی وخاتمی وروحانی را با داس درو کرد ازنظربنده کاربسیارخوبی انجام ، نگذاشت اینبارسرنوشت مردم بدست انها بی افتد ازجنبه دیگرراه رجوی راهم بدجوری بست زیرا به اعتقاد بنده انها ورجوی علی رغم حرفها رابطه بسیارگسترده ای ازروزاول باهم داشته ودارندوهماهنگی های زیادی بین انها انجام میشود که اینجا محل پرداختن به موضوع رابطه نیست رجوی برای امسال برنامه های زیادی چیده بود تا درانتخابات امسال درهماهنگی با نولیبرالها ودشمنان داخلی اشوب بپا کنند خیلی ازتیرها به سنگ خورد اما اقا وخانم چه موضعی درقبال ان دارند

رجوی پیامی فرستاده وناراحتی خود را ازپیروزی فلسطینی ها اعلام ومیگوید دلیل جنگ غزه نه ظلم وستم اسرائیل بلکه جنگ طلبی خامنه ایست ، که باعث فروپاشی توافق اتمی میشود برای این ناراحت است که برجام قراردادننگین ووطن برباد ده ازبین میرود چرا دنبال تامین منافع غرب است بماند ، دادگاهی درکانادا گفته سرنگونی هواپیمای اوکرائینی عمل تروریستی بوده سواربران شده وسرنگونی را درحکم دادگاه فلان شهرکانادا می بیند ، معتقد است چون حکومت ازدرون درحال فروپاشی ست جهت سرنگون نشدن توسط اقای رجوی به اسرائیل به بهانه غزه حمله کرده است ودرنهایت هم رسیده به اینکه شقه عمق پیدا کرد ورژیم درسراشیب سرنگونی راهی جزافتادن درته دره سرنگونی ندارد وعامل انهم مقاومت سازمانیافته با اعتباری ازدریای خون درپشت ان بین مردم است

خانم رجوی گفته با داستان موشک باران غزه ورد صلاحیتها توسط شورای نگهبان به جنگ بی سابقه درونی وتشدید تضادها منجردرنتیجه رژیم واردفازپایانی شده است

حلیلها وحرفهای صد من یه غاز همیشگی رابا جابجایی کلمات با عوامفریبی وشیادی و دجالیت رجوی گونه بخورد خلق الله میدهد انگارنه انگارکه شقه و با امدن رفسنجانی دوسره وبا خاتمی سه سره شد انگارنه انگارمحمد خاتمی پایان رژیم بود انگارمن بودم بالای سن دراشرف میگفتم خاتمی اخرین رئیس جمهورحکومت است وحکومت بدوردوم ریاست خاتمی نخواهد رسید وخاتمی دوره دوم ریاست رانخواهد دید  نه اینکه حکومت چهل سال است واردفازپایانی ووسطی واولی نشده بود ودرسراشیب سقوط قرارنداشت وشتابان به ته دره نمیرفت ندانستیم چرا دوباره حکومت بجای اول برگشت با بحرانهای تشدید شونده شقه وشکاف وسراشیب سقوط روبرو درنتیجه واردفازپایانی شد تا به کی میخواهند مزخرفات ویاوه های میلیون بارتکرارشده را دوباره تکرارکنند دلیل اینه که چاره ای جزتکراریاوه های گذشته را ندارد مگرعقل وفهم ودرک انها بیشترازاین قد میدهد ؟ چند جمله را چهل سال است تکرارمیکند یک روزدرنشست یکی پرسید برادراین فازپایانی چقدرطول میکشد جواب داد فازیعنی یه دوره مثل فازسیاسی وفازنظامی فازیک مرحله است معلوم نیست چقدرطول میکشد بستگی به معادلات زیادی دارد باید گفت فازاول رجوی با پایان چهل سال اول حکومت به پایان رسیده ودرچهل سال دوم ، رجوی واردفازدوم پایانی حکومت شده نیروها باید جهل سال دوم فازپایانی را تحمل کنند تا شاید خداوند فازیخچالها را شروع کند تا ماموتا ودایناسورها درایران یخ بزنند

بنده واقعا بدلیل کم سوادی ونویسنده نبودن هرچی فکرمیکنم عقلم نمیرسد ازچه کلمات وجملاتی استفاده کنم تا بتونم شیادی ها ، دجالیت ها وعوامفریبی ها را نشان بدهم ازبس حرفها شیادانه وخائنانه دروهله اول برای نیروهای خودش وبعد مردم است این حرفها فقط ازیک جا نشات میگیرد درگل فرورفتن استراتژی رجوی واینکه چیزی برای ارائه به بیرون ندارد دست به دجالیت میزند ، حرفهای تکراری چهل ساله را نوشخوارمیکند ، چقدربدبخت هستند کسانی که هنوزدرمناسبات مونده ونظاره گرنوشخوارهای تکراری هستند

تناقض حرفهای مریم رجوی – مجاهد خلق وارسته کیست؟ 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بندآمدن-قدقد-مریم-رجوی/

بندآمدن قدقد مریم رجوی

علی شیرزاد - بندآمدن قدقد مریم رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم می 2021:… آیا دراین دوموضع گیری شرافتی دیده میشود یا تماما شیادی ودجالیت وعوامفریبی ست آقا وخانم همیشه با همین فلسفه فکری عمل کرده اند چون چیزی درچنته ندارند مجبورند یاوه های اربابان را قلقله کنند، دستان جنایتکاران و رهبران و پرورش دهندگان و حامیان تروریست را با آب وصابون بشویند، با الکل ضدعفونی کنند، وقتی صحبت از مزدوری و نوکری میکنیم فقط مالی نیست مزدوری سیاسی و گذاشتن تخم سه زرده برای آدمخواران هزاربار خائنانه تر و ضد انسانی تراست. بندآمدن قدقد مریم رجوی 

علی شیرزاد - بندآمدن قدقد مریم رجویمواضع فرقه رجوی در برابر جنایات اسرائیل چیست؟

بندآمدن قدقد مریم رجوی و تخم سه‌زرده برای آدمخواران 

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

شیاطین به آقا و خانم رجوی سلام می کنند !

موضع گیری های آقا وخانم رجوی خیلی جالب هستند ازادعاهای حامی زنان و کودکان که بگذریم در افغانستان درعملی تروریستی وجنایتکارانه تعدادی دانش اموزکشته شدند خانم رجوی چندروز صبرکرد تا یک نماینده افغانستان گفت کارایران بوده است بلافاصله خانم رجوی قدقد کنان گفت حمله تروریستی به دانش اموزان بقول فلان نماینده مردم افغانستان کارحکومت ایران بوده و ما آنرا محکوم میکنیم می بینید با چه شیادی وارد میشود دراوج دجالیت اولا اززبان فلان نماینده گردن ایران میاندازد پس ایران را محکوم میکند تروریست را در میبرد محکوم هم نمیکند چه داعش چه طالبان چه القائده کار آنها نیست کارحکومت ایران است که به اسم سایرتروریستهای دوست رجوی اطلاعیه میدهد

چند روزه دراسرائیل غوغایی ست بعد چندروزدریک صفحه دوخبرراازقول رسانه فرانسه و امریکا نوشته است که اسرائیل وغزه درگیرشدند اسرائیل به تلافی موشک پرانی های حماس غزه رابمباران کرد

تمام جنایتهای اسرائیل درهمین مدت اخیررا نادیده میگیرد ومیگوید چون حماس موشک پرانده و حماس هم مزدوررژیم ایران است اسرائیل هم بمباران کرده و چهارفرمانده ارشد حماس کشته شده اند درنتیجه فلسطینی ها که مزدور ولی فقیه هستند موشک برسرمردم غیرنظامی اسرائیل میزنند نتانیاهومجبورشده بمباران کند که چهارفرمانده ارشد تروریستهای حماس کشته شده اند اینهم معنی حرف رجوی که میخواهد به مخاطب القاء کند نتانیاهو فرماندهان را کشته نه غیرنظامیان

آیا دراین دوموضع گیری شرافتی دیده میشود یا تماما شیادی ودجالیت وعوامفریبی ست آقا وخانم همیشه با همین فلسفه فکری عمل کرده اند چون چیزی درچنته ندارند مجبورند یاوه های اربابان را قلقله کنند ، دستان جنایتکاران ورهبران وپرورش دهندگان وحامیان تروریست را با اب وصابون بشویند ، با الکل ضدعفونی کنند ، وقتی صحبت از مزدوری و نوکری میکنیم فقط مالی نیست مزدوری سیاسی وگذاشتن تخم سه زرده برای آدمخواران هزار بار خائنانه تر و ضد انسانی تراست زیرا باعث ریختن خون بیشترمظلومین توسط ظالمان خواهد شد آواره گی بیشترملتها رادرپی دارد روح وروانهای بیشتری ازرده وتا اخرعمرباید با عواقب مادی ومعنوی چنین مواضعی دست وپنجه نرم کنند شیاطین فرمان میدهند وقلاده بگردنهایی چون اقا وخانم رجوی حرفهای انها را تکراروبفرموده عمل میکنند وقیمتها را ، ملتها میپردازند قدرت وقدرت طلبی چقدرکثیف ومحتوای ضد بشری دارد

لینک به منبع

بندآمدن قدقد مریم رجوی و تخم سه‌زرده برای آدمخواران 

مجاهد خلق وارسته کیست؟  

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کشتار-کودکان-فلسطین-و-افغانستان-و-سکوت/

کشتار کودکان فلسطین و افغانستان و سکوت مریم رجوی

کشتار کودکان فلسطین و افغانستان و سکوت مریم رجوی - حامد صرافپور 1حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، شانزدهم می 2021:… مریم و مسعود رجوی طی دهه های گذشته بارها با رهبران فلسطین عکس یادگاری گرفته اند و خود را با مردم این کشور همدرد و همراه جلوه داده اند، اما هرگاه مردم و بخصوص کودکان این کشور آماج حملات جنایتکارانه دولت جعلی قرار گرفته اند، مجاهدین از موضعگیری رسمی خودداری می کنند تا وقتی که آمریکا و یا سازمان ملل نظر خود را بیان کنند. گویا زوج رجوی منتظر می مانند تا از کاخ سفید خط جدید ابلاغ شود و سپس موضع می گیرند. البته در کنار جنایت روزافزون صهیونیست ها، مقاومت فلسطین نیز ساکت نبوده و شب های آتشینی را برای صهیونیست ها رقم زده اند که در اخبار مجاهدین هیچ اثری از آن نیست. کشتار کودکان فلسطین و افغانستان و سکوت مریم رجوی 

Rajavi Silent On Palestine IsraelRajavi Silent On Palestine , Awaiting New Instruction

کشتار کودکان فلسطین و افغانستان و سکوت مریم رجوی 

انجمن نجات مرکز فارسشنبه 25 اردیبهشت 1400

در طی روزهای گذشته دو کشتار بزرگ کودکان توسط جریانات صهیونیستی/ تروریستی به انجام رسید که نتیجه آن شهادت 85 دختر نونهال دبستانی با بمب های کارگذاشته شده توسط ایادی آمریکا در کابل، و شهادت بیش از 10 کودک فلسطینی بر اثر پرتاب موشک های دولت اشغالگر قدس به سازه های مسکونی در غزه بود. همزمان رخداد دیگری هم در کربلا بوقوع پیوست که درست پس از جنایت در افغانستان بود. گروهی از نفرات اجاره ای به ساختمان سفارت ایران در کربلا حمله کردند و دیوار آنرا به آتش کشیدند. از این دست رخدادها هر از مدتی در شهرهای عراق رخ می دهد که آبشخور آن سفارت انگلیس و آمریکاست.

بازتاب کشتار کودکان افغانستانی و فلسطینی در رسانه های جهان گسترده بود و بسیاری از دولت ها آنرا صراحتاً محکوم کردند و برخی از دول وابسته نیز طبق معمول سکوت کردند. در عوض حمله به سفارت ایران را بخوبی بازتاب دادند که نشانگر برنامه ریزی آن توسط سرویس های جاسوسی با همکاری مزدوران سعودی بود. در این میان، سایت های مریم رجوی نیز با آب و تاب به آن پرداختند و ابراز شادمانی کردند. بر اساس شواهد موجود در صحنه، عمده این افراد از شهرهای مختلف جمع آوری و توسط اتوبوس به کربلا گسیل شده بودند.

کشتار کودکان فلسطین و افغانستان و سکوت مریم رجوی - حامد صرافپور 1

آنچه قابل توجه است اینکه در این مدت که سایت ها و شبکه تلویزیونی مجاهدین بر کنسولگری ایران تمرکز داشتند، مریم رجوی بطور کامل در قبال حوادث خونین افغانستان و فلسطین در سکوت بود و تاکنون نیز هیچ اشاره ای به آنها نداشته است. مجاهدین که سالهای طولانی خود را حامی مردم افغانستان و فلسطین نشان می دادند (و چندین انجمن دستساز نیز در افغانستان توسط مزدبگیران خود تأسیس کرده اند)، امروز که مردم این دو کشور زیر وحشیانه ترین حملات تروریستی قرار دارند، کمترین اشاره ای به آن ندارند و منتظر هستند تا ابتدا سازمان ملل موضعگیری کند و آنگاه مزوّرانه و فرصت طلبانه خود را با آن همسو نشان دهند.

کشتار کودکان فلسطین و افغانستان و سکوت مریم رجوی - حامد صرافپور 1

همانطور که اشاره شد، مریم و مسعود رجوی طی دهه های گذشته بارها با رهبران فلسطین عکس یادگاری گرفته اند و خود را با مردم این کشور همدرد و همراه جلوه داده اند، اما هرگاه مردم و بخصوص کودکان این کشور آماج حملات جنایتکارانه دولت جعلی قرار گرفته اند، مجاهدین از موضعگیری رسمی خودداری می کنند تا وقتی که آمریکا و یا سازمان ملل نظر خود را بیان کنند. گویا زوج رجوی منتظر می مانند تا از کاخ سفید خط جدید ابلاغ شود و سپس موضع می گیرند. البته در کنار جنایت روزافزون صهیونیست ها، مقاومت فلسطین نیز ساکت نبوده و شب های آتشینی را برای صهیونیست ها رقم زده اند که در اخبار مجاهدین هیچ اثری از آن نیست.

کشتار کودکان فلسطین و افغانستان و سکوت مریم رجوی - حامد صرافپور 3

روز عیدفطر نیز مریم قجرعضدانلو در آلبانی سخنرانی داشت ولی باز هم هیچ اشاره ای به وضعیت اسفبار مردم غرب آسیا از افغانستان تا یمن و فلسطین اشغالی نکرد، در عوض به تکرار سخنان همیشگی و تولید آمارهای ساختگی پیرامون حوادث فتنه آبان، تلفات کرونا و اعدام ها پرداخت تا نشان دهد بدون خواست صهیونیست ها و آنچه آمریکایی ها مشخص می کنند نمی تواند موضعگیری مستقلی از خود داشته باشد.

کشتار کودکان فلسطین و افغانستان و سکوت مریم رجوی - حامد صرافپور 4

سکوت در برابر انبوه جنایت و کودک کشی در افغانستان و فلسطین، و بی موضعی در برابر مقاومت سترگ مردم فلسطین علیه اشغالگران، آن روی سکه هیاهو برای چند اوباش اجاره ای حین حمله به کنسولگری ایران در کربلاست!. در چنین زمانی است که می توان فریبکاری و ریاکاری رهبران سازمان مجاهدین را دریافت و به ماهیت اصلی آنان پی برد. نقش های حقوق بشری مریم رجوی که مستمر مشاهده می شود، جز عوامفریبی برای دمکراتیک جلوه دادن سازمان و جذب افراد ساده لوح نیست. هوشیاری مردم ایران تنها ابزار مصونیت از دام هایی است که این زوج پا بگور بر سر راه جوانان می تنند. روشنگری پیرامون ترفندهای تشکل مجاهدین، بهترین کار برای بی اثر کردن دسیسه های مختلف این فرقه تروریستی است.

حامد صرافپور

کشتار کودکان فلسطین و افغانستان و سکوت مریم رجوی

***

محمد سیدی کاشانی از فلسطین تا اسرائیلمحمد سیدی کاشانی از آموزش در کمپ فلسطین تا مرگ در کمپ اسرائیلی

جابرزاده مجاهدین خلق فرقه رجوی اسرائیلیوقتی جابرزاده آیین نامه ارتش رجوی و صدام را توضیح می داد، مرده بود (شکنجه گر ها هم می میرند)ا

محمد حنیف نژاد بنیانگذاران مجاهدین خلقآیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

همچنین: