مخالفت مجاهدین با انتخابات

مخالفت مجاهدین با انتخابات

مخالفت مجاهدین با انتخاباتایران فانوس، بیست و پنجم می 2021:… مجاهدین خلق مثل همیشه سعی در القاء چنین شبهه ای دارند چون ما مخالفیم بدین جهت مترقی و چپ هستیم. در حالی که آن ها نه در این مورد بلکه در موارد دیگر نیز مخالفت شان از موضع چپ و مترقی نیست بلکه دقیقاً از موضع راست و ارتجاعی است. نگاهی به مناسبات داخلی و درون سازمانی مجاهدین خلق، گواه نظر فوق است. آنان طی پنجاه سال اخیر، در درون و بیرون تشکیلات شان هیچ مدل انتخاباتی در هیچ سطحی، نداشته بلکه با شعار بی محتوای سانترالیسم دموکراتیک تنها به انتصابات فرمالیستی بسنده کرده اند. روح مناسبات بسته همین است. مخالفت مجاهدین با انتخابات 

مخالفت مجاهدین با انتخاباتکاریکاتور انتخابات – برداشت مادام العمر مجاهدین از امر انتخابات

مخالفت مجاهدین با انتخابات

چرا مجاهدین خلق با انتخابات مخالفند

ایران فانوس، 24.05.2021

چند هفته به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده است. در این میان، هر شخص و گروه و جریانی متناسب با ظن خود با انتخابات پیش رو موافق و مخالف اند اما مجاهدین خلق که با همه ابزارهای در دست و ارتش سایبری خود به مخالفت شدید با انتخابات پیش رو برخواسته اند با دیگران فرق دارند.

آنان مثل همیشه سعی در القاء چنین شبهه ای دارند چون ما مخالفیم بدین جهت مترقی و چپ هستیم. در حالی که آن ها نه در این مورد بلکه در موارد دیگر نیز مخالفت شان از موضع چپ و مترقی نیست بلکه دقیقاً از موضع راست و ارتجاعی است. نگاهی به مناسبات داخلی و درون سازمانی مجاهدین خلق، گواه نظر فوق است. آنان طی پنجاه سال اخیر، در درون و بیرون تشکیلات شان هیچ مدل انتخاباتی در هیچ سطحی، نداشته بلکه با شعار بی محتوای سانترالیسم دموکراتیک تنها به انتصابات فرمالیستی بسنده کرده اند. روح مناسبات بسته همین است. آن ها با طلبکاری مطلق از دیگران، می پندارند اگر انتخاب کنندگان روزی و روزگاری از حقوق انتخاب برخوردار باشند و مثلاً بتوانند یک نگهبان انتخاب کنند در مرحله بعد به انتخابات بالاتر می اندیشند و النهایه روزی به ریاست جمهوری و رهبری سازمان می رسند که این ها نیز می بایست انتخاب اکثریت اعضاء باشند در حالی که بنا بر تجربه و در مسیر زمان در مناسبات سازمان نه رهبر و رییس جمهور بلکه حتی یک نگهبان را نمی توانند اعضاء انتخاب کنند. بدهکاری مطلق اعضاء از همین فلسفه نشئت می گیرد و انتخاب کنندگان نباید در معرض آزمون دموکراسی و حقوق مداری و طلبکاری، قرار گیرند.

فرقه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) و انتخابات آزاد !؟

همچنین، شرایط بسته فرقه ای، نمی تواند مدیر و مدیریت تولید کند، مسئول و مسئولیت تولید کند. مسئولیت و مدیریت، نتیجه شرایط باز و بسط مناسبات فرقه ای و ایجاد فضای رقابتی و تضاد اندیشه هاست. جایی که به قول خودشان بی طبقه توحیدی است و اعضاء اجازه فکر کردن و برخورد با غیر خود را ندارند، رشد و ارتقاء و مسئولیت و مسئولیت پذیری، شعار بیهوده ای است.

در مناسبات مجاهدین خلق، سه گروه زندگی و کار می کنند. گروه فوقانی، کسانی که زندان شاه را تحمل کرده و در آن جا تربیت شدند. گروه متوسط و فرماندهان میانی، کسانی که زندان جمهوری اسلامی را تحمل کرده و در آن جا تربیت شدند. گروه سوم که جملگی سیاهی لشگر و مرغان عزا و عروسی اند معمولاً در همین جامعه بی طبقه توحیدی و بی تضاد و بی اندیشه، تربیت شدند.

نیروی سوم، کسانی هستند که در گذشته در ملاء نظامی و تخصصی و اجتماعی خارج از فرقه دارای مقام و منسب و توان و پتانسیل بودند، ولی وقتی شکار و اسیر فرقه می شوند بعد از مدت سی سال هنوز اسیر جنگی و سیاهی لشگر نامیده می شوند در حالی که آن ها در ملاء کاری و اجتماعی و نظامی و تخصصی خود هر چند سال یک بار به رشد و ارتقاء دست می یافتند ولی در مناسبات بسته و فرقه ای، هرگز.

نگاهی به اراجیف فرقه رجوی در مورد انتخابات

با این حساب، زندان های شاه و جمهوری اسلامی برای مجاهدین خلق موهبتی بوده که خود هرگز قادر به ایجاد آن شرایط باز و آزاد، نبودند. در زندان شاه، رهبران مجاهدین در رقابت و گاه رویارویی با دیگر جریانات سیاسی و فکری که جریان غالب شان چریک های فدایی خلق بودند به فکر کردن و اندیشه و رقابت مشغول می شدند. در زندان های جمهوری اسلامی نیز مجاهدین خلق قادر بودند در تضاد و رقابت با سایر جریانات فکری خود را حفاظت کنند و بعضاً اگر شکست نخورند و ندامت نکنند، به کادرسازی مشغول شوند. فضای آزاد و تضاد اندیشه ای که در زندان های شاه و جمهوری اسلامی، وجود داشت متاسفانه در مناسبات بی طبقه توحیدی نشانی از آن ها وجود نداشت. بنابراین رهبران مجاهدین هرگز در درون مناسبات خود قادر به تولید کادر مسئول نشدند و هرچه تولید کردند نیروی مطیع و ستایشگر و بدهکار و بی مسئولیت و بدون اعتماد به نفس که قادر به اعتراض و نقد نباشند، حتی قادر به انتخاب مسایل سیاسی و تشکیلاتی که سهل است بلکه قادر به انتخاب کوچکترین مسایل خصوص خود نباشند.

با این وصف، از نگاه و تبلیغات پر طمطراق مجاهدین خلق، ژست انتخابات و دموکراسی، در راستای معکوس جلوه دادن ماهیت خود و حربه و وسیله فشار علیه دیگران است.

 „پایان“

لینک به منبع

مخالفت مجاهدین با انتخابات 

***

نمایش “مسئول اول” در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!ا نمایش “مسئول اول” در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!ا 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فرقه-رجوی-پسا-ترامپ/

فرقه رجوی پسا ترامپ

فرقه رجوی پسا ترامپایران فانوس، نوزدهم می 2021:… کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس، روز دوشنبه هفدهم ماه می، طی نشستی ضمن تحلیل مسایل روز ایران و واکنش و عملکرد مذبوحانه فرقه رجوی در قبال اتفاقات اخیر همچنین مسایل حاشیه ای در ارتباط با فرقه را از نظر دور نداشته و به تحلیل و تفسیر در باره آن ها پرداختند. نشست زیر بحث و تحلیل مسایل مربوط به ایران و موقعیت خطرناک فرقه رجوی است در شرایطی که صحنه را ترک می کند و نیروهای خود را از دست می دهد ولی به سیاق قبل و با شعار آی دزد موقعیت خطیر خود را به دیگران نسبت می دهد تا چند صباحی با وعده پیروزی قریب الوقوع نیروهای خود را سر کار بگذارد. فرقه رجوی پسا ترامپ 

حمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماندحمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

فرقه رجوی پسا ترامپ 

استراتژی اره

نگاهی به موقعیت فرقه رجوی در دوران پسا ترامپیسم

ایران فانوس، 17.05.2021

مهدی خوشحال عبدالکریم ابراهیمی کریم غلامی فرقه رجوی پسا ترامپ

از چپ براست، آقایان مهدی خوشحال عبدالکریم ابراهیمی و کریم غلامی

حکایت این روزهای فرقه رجوی حکایت فردی است که روی اره نشسته و راه پس و پیش ندارد ولی با فرافکنی تمام خود را غلتان روی سرسره می پندارد. انگار همین روزها است که به سرمنزل مقصود خواهد رسید و با ارتش بی سلاح و زهوار در رفته و کانون های خیالی اش، تهران را فتح خواهد کرد.

استراتژی امروز فرقه رجوی سابقه طولانی دارد. آنان با شیوه های مبارزاتی خشونت آمیز و افراطی چنان راه را به عقب پیموده و علیه منافع مردم و منافع ملی، عمل کرده و پل های پشت سر را خراب کردند که هیچ گونه راه برگشتی حتی برای خود مد نظر قرار ندادند. همین امروز که جنگ مابین فلسطین و اسراییل، شعله ور شده و همه به تناسب آرمان و عقاید خود در این رابطه اظهار نظر می کنند اما گروهی که سابقاً به خود می بالیدند که انگیزه و شیوه های مبارزاتی خود را از قیام مردم فلسطین و در عناد با آمریکا و پایگاهش اسراییل، اتخاذ کرده اند، ولی هم اکنون با سکوت مرگبار خود قادر به اظهار نظر حتی در حد یک اشاره، نیستند. اگر حرفی به نفع اسراییل بزنند، نیروها و خاستگاه مبارزاتی خود را زیر سئوال برده و اگر به نفع فلسطین حرف بزنند، ارباب را عصبانی خواهند کرد. با این وصف هنوز خود را مستقل و غیر وابسته به امپریالیسم و اسراییل، می پندارند.

آخرین پیام منتسب به مسعود رجوی در ارتباط با انتخابات ماه آینده در ایران است. بگذریم از این که در ایران انتخابات وجود دارد و مستمراً انجام می گیرد ولی در مناسبات فرقه و طی پنجاه سال اخیر محض نمونه، حتی یک بار و در هیچ سطحی انتخابات انجام نگرفته و اعضاء اجازه انتخاب در هیچ مواردی حتی انتخاب مسایل شخصی خود را ندارند ولی مسعود رجوی در این رابطه دست پیش گرفته و کاندید برنده در انتخابات پیش رو را اعلام و نشان از ضعف و شکست و شقه رژیم و طبعاً نشان پیروزی مبارزات خود می داند.

او از یاد برده است که دوران دونالد ترامپ سپری شده و ما وارد دوران جدیدی شده ایم. دورانی که حاکمیت با قدرت های بزرگ همچون چین و آمریکا و قدرت های منطقه ای همچون عربستان سعودی، در حال مذاکره و گفتگو است و اتفاقاً ارباب متخاصم منطقه، در حال ضربه فنی توسط مردم فلسطین است. با این وصف کسی که شرایط امروز را با شرایط دوران دونالد ترامپ و ترور سردار سلیمانی، مقایسه بکند و پیروزی خیالی خود و شکست حکومت را از آن استنتاج نماید، از همان تحلیل های مالیخولیایی چهل سال گذشته و جهت روحیه دادن به نیروهای روحیه باخته است.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس، روز دوشنبه هفدهم ماه می، طی نشستی ضمن تحلیل مسایل روز ایران و واکنش و عملکرد مذبوحانه فرقه رجوی در قبال اتفاقات اخیر همچنین مسایل حاشیه ای در ارتباط با فرقه را از نظر دور نداشته و به تحلیل و تفسیر در باره آن ها پرداختند.

نشست زیر بحث و تحلیل مسایل مربوط به ایران و موقعیت خطرناک فرقه رجوی است در شرایطی که صحنه را ترک می کند و نیروهای خود را از دست می دهد ولی به سیاق قبل و با شعار آی دزد موقعیت خطیر خود را به دیگران نسبت می دهد تا چند صباحی با وعده پیروزی قریب الوقوع نیروهای خود را سر کار بگذارد.

لینک به منبع

فرقه رجوی پسا ترامپ

***

آیا با رفتن ترامپ ، مجاهدین خلق به فنا می روندآیا با رفتن ترامپ ، مجاهدین خلق به فنا می روند ؟ -مناظره زنده در مردم تی وی

همچنین: