مریم رجوی، مجاهدین و شورا شعبات خزانه داری امریکا؟ (+ خط سرنگونی ؟)

مریم رجوی، مجاهدین و شورا شعبات خزانه داری امریکا؟ (+ خط سرنگونی ؟)

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم آوریل 2019:… هرجا وزارت خزانه داری امریکا حرفی می زند بلافاصله سایت ها وهواداران رجوی و عضدانلو و شورای آنها شروع به نوشخوار حرفها و رقص میکنند تا جایی که جلوتر از برایان هوک کثیف و آدمکش و ضدبشر عضدانلو میگوید حتی یک بشکه نفت و یک گلوله نباید بگذارید از ایران خارج و یا وارد شود یعنی محاصره دریایی و هوایی و زمینی را خواهان و به وزارت خزانه داری امریکا پیشنهاد میکند.

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویکنفرانس ضد ایرانی ورشو در لهستان و هیاهوی تبلیغاتی مجاهدین خلق، فرقه رجوی

1- آیا رجوی و عضدانلو خظ سرنگونی را عوض کرده اند؟

لینک به منبع

علی شیرزاد

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران

سهیلا دشتی قلم بدست مجاهدین نوشته ای دارد درباره سیل که قسمتهایی از آنرا در اینجا میاورم و بعد حرفهای خود را میزنم جالب است و پیشنهاد میکنم خود بخونید

رژیم به کارگزاران ولابی های خود این دستوردادند که در یک ارکسر هماهنگ عدم کمک رسانی به گردن تحریمها بی اندازد و دیدیم که انان هم نیزاین وظیفه ضد انسانی رابه نحوه احسن به گردن گرفته ودرانجام ان کوشا هستند وبعد هم چسبیده به تلویزیون سوئد ورفته سراغ نفرناتو وادم اورلی که چنین گفتند وچنان وبعد هم کلی تعریف وتمجید از مجاهدین ورهبری وشورا و درپایان نوشته با توجه به موارد ذکرشده برای ما ایرانیان خارج ازکشوریک وظیفه بیشترباقی نمیماند وانهم افشای خط مماشات واپوزیسیون های دست ساز رژیم است که با کد ضد خشونت برای استمراروبقای رژیم فعالیت میکنند وتحریمها را بهانه ناتوانی های رژیم برای حل مسائل مردم نشان می دهند هواداران مقاومت ومجاهدین با سرلوحه قراردادن شعارمیتوان وبایدا ازپس این مهم برخواهند امد این تجربه مقاومت خونبار مردم ایران است

اولا تحریمها را ازسال 84 رسما گفته ایم ضد مردمی ست وطرفداران تحریم خائن بملت هستند این راهم ازتجارب خاورمیانه میگویم اززندگی دراتش وخون میگویم نتیجه کشتارچند میلیون عراقی وسوری ویمنی ولیبی وافغانستان میگویم این تجربه حاصل خون میلیونها مظلوم وستمدیده وزیردست وپا له شده ودهها میلیون اواره ودربدر که همه چیزخود راازدست دادن است که درنظر نمیگیرید وبرای رسیدن بقدرت همه راقربانی میکنید زمانی ازسیاست مماشات حرف زده که غربی ها بقول خودشون بالاترین تحریمهای تاریخ راوضع کرده ما نفهمیدیم این مماشات است یا اینکه حمایت ادمخواران غربی ازشما ؟ دوما رییس ناتو وادم خواران برای شما مشروعیت نمی اورد مشروعیت را حمایت مردمی تعین تکلیف میکند ؛ این همه دم ازکانونهای شورشی گفتی ما که ندیدیم واون یکی هم گفت مردم بریزید بخیابون کانونهای شورشی هم میایند سوما سرلوحه تو که فدا وصداقت بود چی شد عوض شد وشد مبارزه با ضد تحریمها وضد خشونت ها انهم با میتوان وباید واقعیت اینه که یک نتیجه مهم وکلیدی میشه گرفت وانهم اینه که رجوی وعضدانلو ازمرحله سرنگونی وارد مرحله افشای خط مماشات شده است راستی پس چی شد تو که سال 72 موشک استراتژیک مریم رابه خارجه فرستادی ودرسالهای بعد که برگشت گفتی ما خارجه رابا مریم فتح کردیم دوباره چی شد برگشتی نقطه اول حالا مریم موشکی را کجا میخواهی بفرستی فکرکنم دیگه دوران هوا کردن موشک استراتژیک بپایان رسیده است واقعیت دیگراینه که رجوی وعضدانلو به این نتیجه رسیدند که ازسرنگونی خبری نیست پس سرملت رادرخارجه به اسم مبارزه با مماشات میخواهند سرگرم کنند ونکته بعدی این است که رجوی وعضدانلو با این مقاله دشتی که بفرموده است چون موضوع خط وخطوط سیاسی ست که بدنبال ان فشاربه نیروهای داخل تشکیلات بیشترمیشود که میتونم مواردمتعدد بشمارم که چکارخواهند کرد ولی هرگز وبه هیچ عنوان حرف دشتی نیست این حرف اذعان به شکست وکج کردن خط سرنگونی ست  چهارما ازسال اخررسیده به مرحله وبعد هم سرلوحه عوض میشود پنجم گفته انها به اسم مبارزه با خشونت امده اند مگرکاربدی کردند خشونت بد است تو چرا مخالفت میکنی نکنه طرفدار خشونت هستی مگه درعراق به امریکایی ها تعهد ندادی ویکایک نفرات امضاء کردند که ازخشونت دست برداشتی شاید که امریکا گفته خشونت اشکالی ندارد اون تعهد نامه ها مال قدیما بود یک موضوع هم بگویم این حرف راجداشده ها باید جدی بگیرند وممکن است به اسم مرحله جنگ با مماشات بلایی بخواهند سرانها بیاورند ولی حدس بنده این است که میخواهد فعلا کارسیاسی کرده وزمینه مسایل دیگررا ازنظرسیاسی دراروپا اماده کرده باشد حالا سوال اصلی اینه راستی مرحله سرنگونی چی شد ؟ امسال سال اخره چی شد ؟

2- سازمان مجاهدین و شورا شعبات وزارت خزانه داری امریکا

لینک به منبع

قبلا مفصل نوشتم فقط یاداوری میکنم که درسال83 یا 84 که درست یادم نیست وقتی علی رضا جعفرزاده بحث داستان اتمی راوسط کشید وتحریم مطرح شد یکی ازمسولین سازمان که مشاورمژگان پارسایی هم بود برای ما نشست گذاشت وقبل ازشروع نشست بااو صحبت ومخالفت خود رابا تحریم اعلام کردم یعنی میخواهم بگویم که موضع جدید نیست وازهمان روزاول اشکارکرده وازانزما ن تا به امروز مخالف مونده ودرهرمناسبتی طرفداران تحریم رادرهرموضع وقدرت وجایگاه یا هرکسی که بوده راخائن بملت ومملکت شمردم زیرا بنده منافع ملت وممکت رادرنظرمیگیرم وبا هیچ احدی هم عقد اخوت نبستم وبارها هم به سازمان مجاهدین چه کتبی وچه شفاهی گفتم که تازمانی با شما هستم که درمسیرمردم قدم برمیدارید وهرجا هم احساس کنم برعلیه ملت قدم برمیدارید برعلیه شما خواهم بود چون هدف ازپیوستن به مجاهدین مردم است نه عاشق رهبری هستم نه ایدئولوژی سازمان ونه کسی دیگراگرسازمانی بهتر بود حتما خارج ازاعتقاد ایدئولوژیک با انها دریک صف قرارمیگرفتم پس این حرف بنده ازروز اول ووقتی هم که به این نتیجه رسیدم که مجاهدین درراه مردم نیستند عطایشون رابه لقایشون بخشیدم وبدترین وسیاه ترین شق وتابلو راانتخاب کردم خارج ازاینکه چی میگویند وچه توطئه هایی خواهند کرد ویا چه بلایی برسرم خواهد امد زیرا که عمرم رابخاطرمردم وازادی وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی گذاشتم وهیچ هم پشیمان از گذرعمرواوضاع زندگی گذشته وحال نیستم وشاکر خدایی که به ان معتقدم که با خدای اخوند ورجوی فرق دارد هستم واما حرف اصلی

بارها نوشتم هرجا وزارت خزانه داری امریکا حرفی می زند بلافاصله سایت ها وهواداران رجوی وعضدانلو وشورای انها شروع به نوشخوار حرفهاورقص میکنند تا جایی که جلوترازبرایان هوک کثیف وادمکش وضدبشرعضدانلو میگوید حتی یک بشکه نفت ویک گلوله نباید بگذارید ازایران خارج ویا وارد شود یعنی محاصره دریایی وهوایی وزمینی راخواهان وبه وزارت خزانه داری امریکا پیشنهاد میکند که بلافاصله برایان هوک میگوید باید صادرات نفت ایران رابه صفربرسانیم وراه تبادلاتش راببندیم درحدی که دریک جنایت ضدبشری درزمان سیل کمکها راهم تحریم میکند وسازمان مجاهدین وشورا وهوادارانش شروع به مشروع کردن ان میکنند ومیگویند خیرتحریم نیست سازمان ملل که نوکرامریکاست میگوید تحریم است انهم صلیب سرخ بعد اینها میگویند دروغ است درمقاله قبلی نوشتم که پیام سخنگو که یک خط پیام داد نیروهای نظامی که برای کمک به سیل زدگان امده بودند رانیروهای سرکوب خواند وگفت انها رادرهم بکوبید چندروزنگذشته امریکا گفت باید سپاه پاسداران را درلیست تروریستی بگذاریم که قراراست روزدوشنبه اعلام کنند ایا این هماهنگی ودرخواستها قبل ازوزارت خزانه داری امریکا نشانه چیست چرا هرحرکتی که امریکا میخواهد بکند یکی دوهفته قبل عضدانلو ورجوی همان درخواست رادارند ایا بفرموده خزانه داری ووزارت خارجه عمل نمیکنند باید ازاین عملکردها نتیجه گرفت که سازمان مجاهدین وشورا عملا شعبه وزارت خزانه داری امریکا بازکرده اند الان که کارها تماما سیاسی ست شورای ملی مقاومت رجوی وعضدانلو باید پاسخگوی کارهای سیاسی خود ومجاهدین باشند شورا نباید این وسط برعلیه ملت جفتک پرانی کرده وبعد دربرود باید پاسخگوی تمام اعمال خود باشد.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نگاهی-به-نوشته-دوتن-از-نویسندگان-رجوی-و/

نگاهی به نوشته دوتن از نویسندگان رجوی و عضدانلو (مجاهدین خلق ایران)

سیل در آلبانی و بی تفاوتی مجاهدین خلق مریم رجوی به درد و رنج همسایگانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم آوریل ۲۰۱۹:… آقای رحمان کریمی فراموش کرده و یا نمیفهمد که وظیفه یک فرد مبارز و بقول او کانون شورشی بعنوان پیشتاز این است که جلودار باشد و جلو بی افتد و مردم را دنبال خودش بکشاند چرا چون اگاهتر است و از همه چیز خودش گذشته نه اینکه در پشت و در پس توده های مردم حرکت کند و منتظرباشد تا مردم چون سیل خشمگین به خیابونها بریزند آنوقت کانون شورشی درمیان آنان معلوم نباشد چکار می کنند در این شرایط هر مادر و پدربزرگی بخیابون میاید وقتی مردم میلیونی بخیابون میریزند دیگرچه نیازی به پیشتاز و مبارز آگاه هست آیا نباید این حرف را شکست رجوی دانست. 

سیل در آلبانی و بی تفاوتی مجاهدین خلق مریم رجوی به درد و رنج همسایگانرجوی ها علت اصلی سیلاب و توفان در سراسر جهان را معرفی نمیکنند!

لینک به منبع

نگاهی به نوشته دوتن از نویسندگان رجوی و عضدانلو (مجاهدین خلق ایران)

دوتن ازنویسندگان رجوی وعضدانلو همیشه مقالاتی مینویسند وقتی ادمی نظرات انها رامیخواند ازخودش سوال میکند که ایا اینها دراین جهان زندگی میکنند ؟ واقعیتها رابیان میکنند ؟ یا اینکه کاری ندارند چی مینویسند وفقط دنبال گرفتن پول وحقوق ماهیانه خود هستند وکاری هم ندارند که چه میگویند وروده درازی میکنند ؟

یک : رحمان کریمی

ازمردم خواسته که چون سیلاب خشمگین وجاری شدن درخیابونها مطمئن باشید اگربرخیزید کانونهای شورشی ودیگرمبارزان درمیان شما هستند وبکمک شما می شتابند

اشکال این حرف کجاست اقای رحمان کریمی فراموش کرده ویا نمیفهمد که وظیفه یک فرد مبارز و بقول او کانون شورشی بعنوان پیشتاز این است که جلودارباشد و جلو بی افتد و مردم را دنبال خودش بکشاند چرا چون اگاهتر است و از همه چیزخودش گذشته نه اینکه درپشت و درپس توده های مردم حرکت کند و منتظرباشد تا مردم چون سیل خشمگین بخیابونها بریزند انوقت کانون شورشی درمیان انان معلوم نباشد چکار می کنند در این شرایط هر مادر و پدربزرگی بخیابون میاید وقتی مردم میلیونی بخیابون میریزند دیگرچه نیازی به پیشتازومبارز اگاه هست ایا نباید این حرف را شکست رجوی دانست که همیشه میگفت پیشتاز جلو دارومردم درپشت توده حرکت میکنند اگرنیست پس چرا چنین حرفهایی زده میشود ؟ ایا کانونهای شورشی واقعیست پس چرا درجلو توده حرکت نمیکند ورحمانی میگوید درصورت ریختن بخیابون انها هم درمیان شما هستند وبملت حرف مفت وکانونهای شورشی نسیه را حواله میدهد ؟

دوم سهیلا دشتی :

دومقاله نوشته دریکی میگوید سال ۹۷ سال تثبیت مقاومت بود خانم جمع بندی وحرف رجوی وعضدانلو راتکرارکرده است که میشود فهمید که عضدانلو این حرف رابعنوان نتیجه جمع بندی یکساله بخورد خلق الله میدهد سوال ازخانم دشتی مگردرسال۶۷بعد ازجمع بندی عملیات فروغ جاویدان رجوی نگفت عملیات فروغ بیمه نامه ماست و فروغ بیمه نامه سازمان وشورا ومبارزه را تثبیت وبدست ما دادو هیچ چیز بعد فروغ نمیتواند ما را کناربزند ویا خللی بوجود بیاورد و….. پس چرا درسال ۹۸ بازشما چنین حرفی رابمیان میکشید این سازمان وشورا چند باردرسال تثبیت میشوند ؟

درمقاله دیگری نوشته : اتحاد برای سیل وازمردم خواسته که متحد شوند وبهم دیگرکمک کنند حرف وخواسته خوبیست کما اینکه بنده هم بارها خواهان ان بودم بااین حرف کاری نداریم وازانهم حمایت میکنیم ودرقسمت دیگرگفته مقاومت همیشه جلودارکمک رسانی بوده است سوال ازخانم کجا جلوداربوده میشود یکبار ویک نمونه بما نشان بدهید کجا ودرچه موقع ودرچه رابطه ای بوده است که ماوبقیه هم بفهمیم وازارزش کارمقاومت قدردانی کنیم ما که ندیدیم اگرمنظورت حرف زدنهای عضدانلوست که ما درصفحات اجتماعی بوفورمیخونیم ومی بینیم که هرکس براساس دیدگاه خودش میگوید که حرف زدن هیچ تضادی ازمردم حل نمیکند ومردم بهترازمن وتو این مسایل رادرک میکنند چون درصحنه ودردل اتش هستند این کمک ادعایی شما ماده وملموس است یعنی پول وپتو وغذا ودارو و…بدست مردم رساندی کجا فیلم وعکس رانشان بده واقعیت اینه که این حرفها پوچ است وروده درازی ست که هیچ ماده ای ندارد وتضادی راحل نمیکند ولی دل خود را خوش میکنند

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-و-شورای-ملی-مقاومت-فرقه-رجو/

مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت (فرقه رجوی) حرف وزارت خارجه امریکا را قلقله میکنند

مجاهدین خلق امریکا ایران نشست ورشوی لهستانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهارم آوریل ۲۰۱۹:… و اما حرف اصلی این است که همان دیروز بلافاصله سایت رسمی سازمان مجاهدین عین حرفهای رادیو فردا را منتشرکرده و هواداران و نیروهای سایبریش بلافاصله شروع به بازنشر حرف رادیو فردا درشبکه های اجتماعی کردند. یعنی باید نتیجه بگیریم که برای در بردن امریکا و تحریم او در زمان سیل آنهم کمکهای خارجی و یا خرید خود ایران در هماهنگی با وزارت خارجه همه یک حرف میزنند و برعلیه ملت ایران اقدام میکنند.

مجاهدین خلق امریکا ایران نشست ورشوی لهستانمیکل روبین: مجاهدین خلق دوست امریکا نیستند. حتی ایرانیان ضد رژیم هم رجوی را نمیخواهند

لینک به منبع

مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت (فرقه رجوی) حرف وزارت خارجه امریکا را قلقله میکنند

رادیو فردا که وابسته به وزارت خارجه امریکاست گفت چون خامنه ای امریکا واعراب و اروپا رامتهم به خنجرزدن ازپشت کرده درنتیجه ایران درجهان ایزوله وکشورها حاضربه کمک به سیل زدگان نیستند وامریکا که خود پیشتازدرکمک رسانی حقوق بشری به تمام جهان است  بخاطرحرفهای خامنه ای حاضربه کمک نیست

درحقیقت وزارت خارجه امریکا با این حرف موضع رسمی خود رادررابطه با سیل ایران گرفت وان چی بود صلیب سرخ جهانی وانگلیس گفتند امریکا راه کمک رسانی به سیل زدگان رابسته است یعنی وقتی سیل امده امریکا بخاطر زیرفشارگذاشتن ملت ایران وتخریب هرچه بیشترمملکت واقتصاد به ملت ایران ضربه وارد کرده است اولا اینکارجنایت علیه بشریت است چون تعدادی کشته شده وبسیاری اواره شده وهمه چیزخود راازدست داده انوقت امریکا راه کمک ودارو ومواد غذایی رابسته است ومیگوید ما همچنان درکنارمردم ایران ایستاده ایم بنده هم دیروزنوشتم ملت ایران نیازی به کمک دشمنانش ندارد نه جنایت کنید ونه دم ازکمک ودرکنارملت ایران بودن بزنید

واما حرف اصلی این است که همان دیروزبلافاصله سایت رسمی سازمان مجاهدین عین حرفهای رادیو فردا را منتشرکرده وهواداران ونیروهای سایبریش بلافاصله شروع به بازنشرحرف رادیو فردا درشبکه های اجتماعی کردند یعنی باید نتیجه بگیریم که برای دربردن امریکا وتحریم او درزمان سیل انهم کمکهای خارجی ویا خرید خود ایران درهماهنگی با وزارت خارجه همه یک حرف میزنند وبرعلیه ملت ایران اقدام میکنند امریکا جنایت میکند انوقت سازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت به رهبری مسعود رجوی ومریم عضدانلو شروع به مشروع کردن جنایت برعلیه ملت ایران میکنند مشروع کردن جنایت صدباربدتروکثیفترازخود جنایت است شورای ملی مقاومت باید پاسخگوی این حرکات ضد مردم ایران وضد انسانی باشد شما رابخدا نگاه کنید سازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت به چه مرحله ازدنائت وپستی رسیده اند اینطورکه بنظرمیاید هضم رابعه شامل حال مقاومت درکلیتش شده ومجاهدین وشورای انها ورجوی وعضدانلو وهوادارانش همگی با هم وارد معده امریکا شده وامریکا انها راازهضم رابعه اش به خوشی وسلامتی گذرانده وتفاله اش را  به میمنت ومبارکی بیرون انداخته است واقعا متاسف وازرده هستم ازاینکه مجاهدین به این مرحله رسیده اند بیچاره انهایی که هنوزدل درگرورجوی وعضدانلو دارند باید برایشون دوچندان افسوس خورد وناراحت شد مایک پنس درسخنرانی دراپیک محل صهیونیستهای تروریست وادم کش وحامیان داعش والنصره وصدها گروه تروریست دیگر گفت هرکس درامریکا بخواهد بجایی برسد باید طوق یهودیت رابگردن بی اندازد وگرنه ول معطل است وعکسی هم منتشر کردم که گینگریچ وجولیانی دوستان نزدیک ویارهای غاروسرکیسه کنندگان عضدانلو را با کلاه یهودی کناردیوارندبه نشان میدهد بولتون وپمپئوهم که ازقدیم عاشق تروریستها هستند بی خود نبود که قبلا نوشتم رجوی وعضدانلو زیر ستاره داود سینه میزنند دفاع ازحرف وزارت خارجه وبازنشر حرفهای او انهم بمیزان زیاد وبلافاصله بعد گفتاررادیو امریکا هم دلیل دیگری برسینه زنی مجاهدین وشورای ملی مقاومت زیرستاره داود انهم زیرچترهارترین صهیونیستها که خود پدرخوانده های تروریسم هستند است بنده با هیچ دینی ضدیت وناراحتی ندارم واحترام میگذارم واگربنده به حاکمیت برسم خودم برای مسیحیان ویهودیان وسایرادیان محل عبادت میسازم ولی با صهیونیزم صدها بارگفته ام مخالفم چون تفکرات صهیونیزم را تفکرات بنیادگرایی ونژادپرستانه میدانم به همین دلیل مخالفم رجوی وعضدانلووشورای ملی مقاومت زیراین چترچکارمیکنید شفاف سازی کنید مردم سوال دارند

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جمع-بندی-یکساله-وجایگاه-سازمان-مجاهدی/

جمع بندی یکساله وجایگاه سازمان مجاهدین درپایان سال (+ پیام نوروزی مریم رجوی)ا

مریم-قجر-عضدانلو-ابریشمچی-رجوی-ابریشمچی-مسعود-رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم آوریل ۲۰۱۹:… رجوی و عضدانلو بخاطرعملکرد ضد ملی ومردمی خود بخصوص در ورشو و هم پیمانی با آدمخواران و دشمنان ملت ایران و حمایت آشکار و پنهان از تروریسم در عراق و سوریه و یمن و محکوم نکردن سه عمل تروریستی در ایران و حمایت تمام قد از آنها در برابر عمل و کشتار ملت بخصوص جدایی طلبان الاهواز یه تمام هست و نیست خود را در بین ملت از دست داد و الان در آ لبانی درحال دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتش است.  از ورشو به اینطرف حامیان سیاسی و مالی او فهمیدند که نباید روی آنها سرمایه گذاری کنند. 

مریم-قجر-عضدانلو-ابریشمچی-رجوی-ابریشمچی-مسعود-رجویگفتگوی اختصاصی ندای حقیقت با مسعود خدابنده (در دو قسمت)

۱- جمع بندی یکساله وجایگاه سازمان مجاهدین درپایان سال

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم آوریل ۲۰۱۹
لینک به منبع

برای اینکه دریک نوشتارحرف را زده باشیم مجبوریم پراکنده واشاره ای ازمسایل بگذریم میخواهیم ببینم بعد یکسال جایگاه رجوی کجاست و چرا به این نقطه رسید فقط به مسایل و کشورهایی اشاره میکنم که مستقیم وغیرمستقیم روی شرایط رجوی تاثیرداشته است

امریکا : درافغانستان وسوریه وعراق شکست خورده که ترامپ بارها به ان اشاره کرده است بخاطربرجام در ایزوله جهانیست جنگ تجاری به جایی نرسیده درباره کره شمالی تابحال عقب گرد داشته دربرابرحقوق بشرهمپیمانان خود سکوت که الان درداخل باانواع مشکلات روبروست ونزوئلا برایش ابروریزی شده درورشو خرش به گل نشسته باترکیه وپاکستان مشگل دارد

کشورهای منطقه عربستان که دیگرجای بحث ندارد ولیعهد از خیلی کارها کنارگذاشته شده سرمایه ها درحال فرار ودستش درحمایت تروریسم روشده قتل خاشقچی وحقوق بشراورا تماما بخاک نشانده ودریمن تافرق سردرباتلاق فرو رفته است اسراییل نتانیاهو درحال ترک قدرت وازسه طرف محاصره شده وپایتختش موشک فرود میاید و۱۶باردرمجامع بین المللی محکوم شده ودرگیری های داخلی شدت پیدا کرده است

ایران : در برابر تروریسم پیروزشده اسد به تهران امده وروحانی با تشریفات تمام واردعراق شد وقراردادهای مهمی امضا کردند سران نظامی عراق وایران وسوریه درحال مذاکره هستند که بسیارمهم است وبایدببینیم چه قراردادهایی باهم میبندند ولی فکرمیکنم که اتحاد نظامی سه کشوربعنوان متحدین قدرت رادرغرب اسیا تصاحب کنند بارها نوشته ام بنده راه حل خاورمیانه را اتحاد بین روسیه چین ایران عراق وسوریه میدانم واین دیداررادراین راستا می بینم وتحلیل میکنم امریکا واروپا رادربرجام ایزوله کرده گرچه درداخل مشکلات دارد که مستمرنوشته ایم ولی فکرمیکنم درسال اینده مجبوره مشکلات راحل کنه ترکیه وپاکستان را پشت سرگذاشته

سازمان مجاهدین : با ریزش نیرو روبروست حامیان مالی وسیاسی یعنی امریکا واسراییل وعربستان وامارات ….درگردباد گیرکرده اند درورشو ابرویش رفته چون اشکارا درصف دشمنان ملت قرارگرفت وهیچ چیزی هم عایدش نشد دراروپا جداشده ها سکه یه پولش کردند که ازجیغهای رنگارنگی که میکشد کاملا معلوم است درداخل ایران ملت تودهنی های زیادی بهش زدند ازبسیج های بقول خودش صدهزارنفری خبری نیست اخرین بار کمتراز۲۰۰نفرتوانست بسیج کند باتوجه به شرایط متحدین جهانی ومنطقه ای حمایتها قطعا کمترشده وادمخوران غربی اوانطورکه انتظارمیرفت ازاو نتوانستند حمایت کنند سرمایه گذاری روی برجام وتحریم ملت ایران کرده بود که شکست خورده وابرویش بعنوان حامی اصلی تحریم ومشوق غرب دربین ملت بادهوا شده است وملت تحریم را حرکتی خائنانه وحامیان انرا خائن بخود میشمارند

نتیجه : رجوی وعضدانلو بخاطرعملکرد ضد ملی ومردمی خود بخصوص درورشو وهم پیمانی با ادمخواران ودشمنان ملت ایران وحمایت اشکاروپنهان ازتروریسم درعراق وسوریه ویمن ومحکوم نکردن سه عمل تروریستی درایران وحمایت تمام قد ازانها دربرابرعمل وکشتارملت بخصوص جدایی طلبان الاهوازیه تمام هست ونیست خود رادربین ملت ازدست داد والان درالبانی درحال دسته پنجه نرم کردن بامشکلاتش است ازورشو به اینطرف حامیان سیاسی ومالی او فهمیدند که نباید روی انها سرمایه گذاری کنند والان رابطه ها بسیارسرد است که میشود درمواضع طرفین به ان پی برد دریک کلام سال۹۷ سال شکستهای پیاپی همپیمانان ازتروریسم تا امریکا واروپا تا کشورهای منطقه ای گرفته تا درون تشکیلات باید درنظر گرفت تضاد اصلی اوسرش ازسمت خمینی به سمت جداشده ها کج شده  درحدی که اقدام به تهدید کرده وبه اینوسیله مهرتائید برشکست خود زده است

۲- پیام خانم مریم عضدانلو در ربطه با نوروز

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم آوریل ۲۰۱۹
لینک به منبع

مریم عضدانلو پیامی درباره نوروزبه ملت ایران فرستادند ودر ان پیام درباره خیلی ازمسایل صحبت کرده بود ازاعتلای مقاومت تا سمت وسودهنده حرکات مردم تا کانونهای شورشی تا درگل گیرکردن حاکمیت دینی واینکه دوران اماده باش سرنگونی ومهمترین موضوع ازادی بود

که می خواهیم به مقوله ازادی در این پیام بپردازیم وببینیم چقدرمحتوا دارد ؟ ایا واقعی ست ؟ ایا شعاراست ایا مردم فریبی ست ؟ ایا واقعا خودش اعتقاد دارد ؟ یا نسخه پیچی ست ؟ یا مرگ برای همسایه خوب است میباشد ؛ بعد همه سالیان زندگی دران دستگاه وسیستم رجوی وشناخت دقیق ازان یاد اوری میکنم ازادی هزگز درون تشکیلات رجوی نه بوده ونه خواهد بود و نه رجوی وعضدانلو ازچنین توان ایدئولوژیک وتشکیلاتی برخوردارهستند که بخواهند ازادی بدهند دادن ازادی یعنی فروپاشی تشکیلات و نابودی سازمان مجاهدین است بهمین دلیل هرگزازادی نخواهد داد وازان بعنوان اهرم فریب ودوزوکلک استفاده خواهد کرد وهیچ وقت هم متناقض نخواهد شد چون سازمان مجاهدین ودرراس ان رجوی وعضدانلو وزنان شورای رهبریش انبان وکاه دان تناقض هستند وایدئولوژی سازمان مجاهدین پایه هایش براساس تناقض بنا شده بخصوص انقلاب ایدئولوژیک ازیک طرف دم از اسلام سیاسی وحاکمیت دینی میزند ازطرف دیگرصحبت از ازادی میکند اسلام سیاسی وحاکمیت دینی که رجوی از ان دفاع میکند ومیخواهد درکشورپیاده کند وبنام اسلام انقلابی همانند تشکیلاتش بگیر و ببند راه بی اندازد هرگز با ازادی همخوان نیست ونمیتواند باشد ولی از ان دم میزند درچهارشنبه سوری ونوروز دیدیم که ملت ایران با فرهنگ خود رفتاروجشن گرفتند ودرخیابون وپارک ومترو و دور اتش ونوروزخوانی زنها همراه مردان با حجاب وبی حجاب با روسری وچادروبدون روسری وچادر زدند ورقصیدند مگر ازادی اولین قدمش ازادی فردی وپوشش نیست ؟ ایا چنین ازادی دردرون تشکیلات هم هست ؟ ایا تو اجازه میدهی زنان درون تشکیلات که ۳۵سال ازانقلاب ایدئولوژیک میگذرد وزنان و مردان را از افراد عادی جامعه به کوه های استواربمانند دماوند تبدیل کرده وگوهران بی بدیل شده اند وگلهای سرسبد واگاه ترین فرزندان خلق هستند وهمه چیزخود حتی نفس را کنار زده و بخاطرمردم ازهمه چیزخود گذشتند بتوانند انهم درسن شصت وهفتاد سالگی زنان ومردانت باهم برقصند ایا میتوانی اولین قدم ازادی که همانا حق پوشش است را مجاز شمرده و بدون روسری زنانت راه بروند و درنوروز همگام بامردان شادی کنند ؟ هرگزقدرت و چنین توانی نداری راستی این چه انقلابیست که نمیتواند مردان را درکنار زنان انهم با ازادی پوشش درکنارهم ببیند پس چرا ما که هیچ کدام ازاینها را نداریم و معتقد نیستیم و تا اخرین ذره ازتفکرات مجاهدی را در درون و افکارجراحی و به بیرون ریختیم درجامعه با انهمه ازادی همراه زنان ومردان میرقصیم وچیزیمون نمیشود ولی تو میترسی ایا این ترس نشات گرفته ازایدئولوژی نیست ؟ مگرهرکسی همانطورعمل نمیکند که می اندیشد ویا فکرمیکند این عملهای تو جدای ازاندیشه وایدئولوژی واعتقاد است اگراینطوریست پس چرا حرف از ازادی میزنی اگرنیست پس چرا میگویی مگرمیشود ادمی به ازادی معتقد باشد انوقت زنان ومردانش درپستو وصندوق خونه زندگی کنند مگرمیشود ادمی به ازادی معتقد باشد انوفت زنان ومردانش را لحاف پیچ کند تا مبادا تار مویی بیرون بزند ویا بند انگشتش دیده شود الحق وانصاف یک جا ازادی زنان و پوشش را خیلی خوب اجرا میکند انجا که برای خوش ایند ومدرنیزه نشان دادن خود زنان ودخترانش را وادارمیکند تا برای ژنرالها ونظامیان وسربازان امریکایی بدون حجاب برقصند و اسباب عیش ونوش وشادی انها رادر عراق و اشرف مهیا میکند اینجا ازادند رجوی وبقیه مردانش هم چون لنین دامن بپوشند ودربقیه جاها عرش خدا بلرزه درمی اید ما نفهمیدیم این چه خدایی ست که بایک تارموی یک زن میلرزد نکنه خدای تو هم با خدای بن لادن وابوبکربغدادی وابومحمد جولانی یکی ست ؟

(پایان)

*** 

مجاهدین فرقه رجوی، مزدور مریم رجوی و سوء استفاده از ادیان مسلمانان مسیحیان و یهودیان عاشورا و بهره برداری تبلیغی فرقه رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آیا-مسعود-رجوی-و-مریم-عضدانلو-خط-تقی-شهر/

آیا مسعود رجوی و مریم عضدانلو خط تقی شهرام و بهرام  آرام و وحید افراخته را میروند

مسعود رجوی مریم عضدانلوی تقی شهرامعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام مارس ۲۰۱۹:… برای فرار از پاسخگویی بحث انقلاب را رجوی پیش کشید و دیدیم که بلافاصله علی زرکش و تعدادی را محاکمه و ایزوله کردند و هر کس هم حرفی میزد با عواقب آن روبرو می شد. این تغییر نقطه اشتراک تقی شهرام و دوستانش و رجویست برای حفظ پایه های نظریه خود که در هر دو اندیشه اولا رهبری همه کاره و تمام تصمیمات را میگیرد انتقاد پذیر نیست و جواب را با گلوله و شکنجه و آتش زدن میدهند…

مسعود رجوی مریم عضدانلوی تقی شهرام

لینک به منبع

آیا مسعود رجوی و مریم عضدانلو خط تقی شهرام و بهرام  آرام ووحید افراخته را میروند

 درسال پنجاه وچهاروقتی تقی شهرام وبهرام ارام ووحید افراخته وتعدادی مارکسیست شده وبه اعتقادات قبلی خود پشت کردند مخالفین خود ویا کسانی که حاضرنشدنداعتقادات انها رابپذیرند را شکنجه وکشته واتش میزدند که نمونه بارزان مجید شریف واقفی ومحمد یقینی بود ولی تعداد زیادی راکشتند ودهان هرمخالفی راباگلوله سوراخ کرده ودهانش رابرای همیشه می بستند این حرکت ضد انسانی چیزی جزء جنایت وتبهکاری ومافیایی به اسم تشکیلات ومبارزه نبود انها ازاسم مبارزه برای جنایتهایشون استفاده میکردند وگرنه هرادم ساده که هیچ ازمبارزه نمیداند اینگونه حرکات برایش قابل قبول نیست وبلافاصله ان راجنایت میشمارد تاچه رسد به کسانی که دردرون تشکیلات درحال جنگ بادشمن برای ازادی واستقلال ملت خود واوردن حقوق بشروعدالت وبرابری هم باشند صدبارضریب جنایتکاری رابیشتربالا برده وبه عمل میچسباند این عمل چه زمانی شروع شد زمانی که تعغیرایدئولوژی دادند سوالی که مطرح است اینه ایا انها تعغیرایدئولوژی دادند که جنایت کنند یا اینکه جنایت کردند که بتوانندپایه های تعغیرات فکری را حفظ کنند ؟ هرکدام باشد چیزی ازجنایت کم نمیکند ولی بنظربنده انها جنایت کردند تابتوانند پایه های تعغیرات فکری را حفظ ونگه دارند با این مقدمه میرویم به برسی عملکرد رجوی وعضدانلو تا ببینیم ازکجا شروع وبرای چی بوده وهست دردرون سازمان مجاهدین برهبری مسعود رجوی تا قبل ازانقلاب ایدئولوژیک ازاین خبرها نبود حداقل بنده خبرندارم ولی وقتی انقلاب شروع شد مخالفینی داشت چرا برای اینکه این تعغیرناگهانی دردرون واعتقادات حاصل جمع بندی وگذرازپروسه تعغیرات کمی به کیفی نبود بلکه بخاطراین بود که بخاطرعمل ضد انقلابی وضد مردمی جنگ چریک شهری وکشته شدن تعداد زیادی ازنیروها واسیروزندانی شدن انها وبریدن مسولین وفراربخارجه وازهم پاشیدن تشکیلات وشروع انتقادات ؛برای فرارازپاسخگویی بحث انقلاب رارجوی پیش کشید ودیدیم که بلافاصله علی زرکش وتعدادی را محاکمه وایزوله کردند وهرکس هم حرفی میزدبا عواقب ان روبرومیشد این تعغیر نقطه اشتراک تقی شهرام ودوستانش ورجویست برای حفظ پایه های نظریه خود ؛ که درهردواندیشه اولا رهبری همه کاره وتمام تصمیمات رامیگیرد انتقاد پذیرنیست وجواب راباگلوله وشکنجه واتش زدن میدهند که این کارها بیانگربی بته گی وجوابگو نبودن ایدئولوژی ست اتفاقا هردونظر مثل هم به ادمکشی ودیکتاتوری واستبداد وعدم تحمل مخالف ومنتقد راه برده است بعد سال ۶۳ انقلاب که امد باخودش عدم بردباری وتحمل وکشتن وشکنجه وزندان مخالفین واتش زدن انها راهم اورد یعنی نابودی مخالفین ویک کاسه کردن قدرت دردست رهبررادرپی داشت وبرای همین هم انقلاب شد وقتی رهبربه این نقطه رسید دست به قلع وقمع مخالفین زد ازجمله بالاترین مسولین سازمان که قدرت اعدام انها رانداشت خلع رده شدند زندانهای سال۷۴ وکشته شدن تعدادی وشکنجه بقیه وخلع رده شدن خیلی ها وجو بگیروببند وایجاد ترس وجو امنیتی ازنشانه های ان است بله رجوی وعضدانلو دقیقا همان راه تقی شهرام وبهرام ارام ووحید افراخته رارفتند وهمانند انها دست به ترورشخصیت افراد وایزوله وبعد هم سربه نیست کردندویا تحویل عراق دادند ویادرمرزها ومیدانهای مین رها شده انهایی هم که توانستند ردبشوند گرفتارحاکمیت دینی شدند ویک تصفیه حساب خونین با اوردن انقلاب ایدئولوژیک راسازماندهی وعملی کردند سوال بعدی اینه که ایا چنین تفکراتی موفق میشود ؟  تاریخ نشان داده که اینها هم عمری دارند ووقت معینی ونابودی واضمحلال انها هم مثل بقیه درانتظارودرراه است بقول مسلمانها وقران ما برای هرچیزی زمان ووقت معینی مشخص کردیم که زمانش که برسد لحظه ای گریزی ازان نیست وجدایی ها ازرجوی دقیقا بخاطر کارکردها وکشک وپوشال بودن انقلاب وعواقب کشتاروعدم تحمل مخالف ومنتقد است که ادامه خواهد داشت وتاروزوزمان موعود متوقف نخواهد شد.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-سخنگوی-مجاهدین-خلق-ایران-فرقه-رجو/

پیام سخنگوی مجاهدین خلق ایران (فرقه رجوی) از کجا نشات میگیرد

مجاهدین خلق مریم رجوی وطن فروشی مزدوری صدام حسین و عربستان علیه ایرانیانعلی شیرزاد، وطنم ایران، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۹:… داستان از این قراراست که دو روز بعد از سیل سخنگو بیرون آمده و پیامی داده است. پیام از این قراراست …(به مردم وجوانان دلیرشیراز دست مریزاد به خاطرکمکهایتان به هموطنان هرگونه تعرض رژیم وزرهپوش ها به مردم باید درهم کوبیده شود ) کل پیام همین یک خط است حال میخواهیم ببینیم این پیام ازکجا نشات میگیرد و آیا درست است ؟

مجاهدین خلق مریم رجوی وطن فروشی مزدوری صدام حسین و عربستان علیه ایرانیانپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

لینک به منبع

پیام سخنگوی مجاهدین خلق ایران (فرقه رجوی) از کجا نشات میگیرد

مجاهدین یک سخنگو دارد که هرچند ی یکباربیرون آمده و پیام میدهد و سخنگویش هم مثل صفحات اجتماعیش نه نام دارد و نه نشان و بی هویت است  وبه این وسیله میخواهد هم بگوید رجوی زنده است و هم اینکه در موقع مناسب از زیر آن در برود و بگوید سخنگو بوده و یکی از غارنشینان را از زیر بوته بیرون آورده بگوید این سخنگو بوده .ولی برای ما که مشخص است وقتی میگوید سخنگو یعنی رجوی پیام داده و به این وسیله س رنیروهای تشکیلاتی را سرگرم و روحیه باختگی آنها را حل و فصل کند. ولی آیا میتواند؟

داستان از این قرا راست که دو روز بعد سیل سخنگو بیرون آمده وپیامی داده است پیام ازاین قراراست …(.به مردم وجوانان دلیرشیراز دست مریزاد به خاطرکمکهایتان به هموطنان هرگونه تعرض رژیم وزرهپوش ها به مردم باید درهم کوبیده شود ) کل پیام همین یک خط است حال میخواهیم ببینیم این پیام ازکجا نشات میگیرد وایا درست است ؟

چرا سخنگو همین یک خط را داده سخنگویی که برای هر مناسبتی روده درازش را باز ویاوه بافی میکرد احتمالا نتوانسته اند جملات و فرهنگ او را تقلید کنند و به یک خط بی نام و نشان بسنده کرده اند

از آنجایی که به اندازه کافی شناخت دارم میدونم که اینها نشسته وبرای هم یاوه گویی کرده ولاطائلات بافته اند وبه این نتیجه رسیده اند که بعد سیل ویا درحین سیل مردم بخیابونها میریزند وحاکمیت دینی برای سرکوب اززرهپوش وارتش وسپاه استفاده میکند کما اینکه رحمان کریمی توده ای دیروز ومثل کیانوری واحسان طبری مسلمان شده امروزهمین حرف رازده که درایران افشاگرش وجود دارد یعنی تحلیل راهم بخورد خلق مارکس وانگلس ولنین خورانده است  و شاید هم زره پوشهایی که برای کمک سیل زدگان رفته اند رادیده واین نتیجه راگرفته باشند درهرصورت بنده فکرنمیکنم مردم الان شورش کنند دوما فکرنمیکنم ارتش وسپاه اینقدرجانی وبیغیرت باشند که درچنین شرایطی جواب تظاهرات مسالمت امیز ملت رادرصورت وقوع با زره پوش جواب بدهند یک کاردیگر روانی که بااین پیام درحال پیاده کردن است اینه که جهان رابرعلیه ارتش وسپاه بشوراند وانها رازیرفشاربگذارد ویا صحبت ازتحریم ارتش وسپاه بکند کما اینکه دررابطه باسپاه همین خط راپیش میبرد رجوی همان کسی ست که درسالهای ۵۷ تا ۶۰ یکی ازخواسته های اصلی او این بود که ارتش رامنحل وارتش خلقی درست کن یعنی میخواست ارتش راازهم به پاشوند انوقت کشوردرنبود ارتش بیدفاع مانده وفردی مثل صدام به کشورحمله واشغال کند شاید چیزی به این هم بماسد یاداوری کنم وقتی امریکا ارتش عراق راازهم پاشوند دیدیم چه بلایی برسرملت عراق اوردند میخواست همین بلا راصدباربیشترسرملت ایران چهل سال پیش بیاورد فهمیدید چقدروطن پرست است الان هم همین خط رادنبال ویکی ازاهدافش ازاین حرفها برای این است که بگوید نیروهای نظامی سرکوب گرند وزمینه فروپاشی انها رافراهم کند تا وقتی اربابانش یعنی ترامپ ونتانیاهو وسلاخ عربستان وولیعهد اره بدستش وشیخک امارات که بدخترخودش هم رحم نمیکند خواستند به کشورما حمله کنند نیروی نظامی را ایزوله وسرکوبگر نشان داده باشد تا راحت انها را منحل وکاراربابان راراحت کند وبعد تروریسم وارد وکشورما راتکه تکه کنند همانگونه که سوریه راکردند ادلبش دردست ترکیه وجولانش دردست اسراییل وکردها وامریکا هم درشمال شرقی والتنف  بله تحلیل غلط ازشرایط بهترازاین نخواهد شد لازم به یاداوریست تحلیلهای صدمن یک غاز واشتباهات مهلک استراتژیک درطی سالیان بوفورداشته که به تعدادی ازاین اشتباهات قبلا اشاره کردم اینهم یکی دیگرازهمان تحلیلهای غلط است که فقط بدردنیروهای درغاردرالبانی میخورد وذره ای ارزش ندارد ودلخوش کنی نیرو وهواداران است ملت ایران خود باقیام سراسری ومسالمت امیز حاکمیت دینی واسلام سیاسی که توهم یکی ازانها هستی راجاروب خواهند کرد وراه هرگونه دخالت خارجی راخواهند بست خیالت راحت برو استراحت

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-مریم-عضدانلو-رجوی-در-رابطه-با-سیل/

پیام مریم عضدانلو (رجوی) در رابطه با سیل گلستان و جشن نوروز در مجاهدین خلق ایران

 Ú©Ø§Ù†ÙˆÙ†Ù‡Ø§ÛŒ شورشی مجاهدین خلق فرقه رجوی فتوشاپ کوههای آلبانی و فرانسهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم مارس ۲۰۱۹:… سوال پس چرا همیشه کانونهای شورشی را دعوت به اتش زدن میکنی ؟ چرا دعوت به داغون کردن میکنی ؟ یکبار هم شده دستوربده کانونهای شورشی به کمک مردم سیل زده بشتابند و بگو کانونهای شورشی و شش میلیون شورشی لباس بپوشید و پشت و سینه آنهم بنویسید کانون شورشی با بیل وکلنگ بریزید و راه سیل را که حاکمیت دینی بسته باز کنید آیا میشه و شدنی است ؟ 

کانونهای شورشی مجاهدین خلق فرقه رجوی فتوشاپ کوههای آلبانی و فرانسهکانونهای شورش رجوی وعضدانلو درچه نقطه ای هستند

لینک به منبع

پیام مریم عضدانلو (رجوی) دررابطه با سیل گلستان

مریم عضدانلورییس جمهورمقاومت مردم ایران با مردم سیل زده ابراز همبستگی کرد ازانجایی که حاکمیت دینی همه چیز را بالا میکشد همیشه عضدانلودرپیامهایش از مردم میخواهد که مستقیما کمکها را بدست اسیب دیدگان برسانند اشکال این پیام کجاست هیچ سرتا پا دروغ وفریب وکلاشی وشیادیست چرا ؟

فرض میگیریم یک میلیون نفراز سیستان وبلوچستان وزاهدان وخوزستان وسایرشهرها میخواهند بمردم کمک مستقیم برسانند باید کلی هم پول خرج کرده راه بی افتند و درمیان سیل دنبال مردم بگردند ویک عدد پتو ویا یک بسته قرص وغذا بمردم بدهند چی خواهد شد خودتون عواقب اینکار را از ترافیک جاده تصادفات و هجمه مردم درمناطق سیل زده چی میشود بررسی کنید

مگر نمیگویی یک میلیون کانون شورشی داری که دفعه قبل حرف خودت را محاسبه وتعداد شش میلیون شورشی بدست امد ؛ قبول دارید ؟ تو داری ؛ وهیچ شکی هم روی ان نیست و برچشم بد لعنت و کورشود چشمی مثل چشای بنده که قدرت دیدن ندارند سوال پس چرا همیشه کانونهای شورشی را دعوت به اتش زدن میکنی ؟ چرا دعوت به داغون کردن میکنی ؟ یکبار هم شده دستوربده کانونهای شورشی به کمک مردم سیل زده بشتابند وبگو کانونهای شورشی وشش میلیون شورشی لباس بپوشید وپشت وسینه انهم بنویسید کانون شورشی با بیل وکلنگ بریزید وراه سیل راکه حاکمیت دینی بسته بازکنید ایا میشه و شدنیست ؟ وحاکمیت دینی هم هیچ کاری ندارد ومردم هم بسیاراستقبال میکنند وتوهم چند مداربالا میروی ومردم هم طعم اسلام انقلابی وایدئولوژی مریم پاک رهایی رامی بینند وازبوی ان لذت و ازگرفتاری نجات پیدا میکنند والی اخر

کم پول داری بگو من ازجانب مقاومت ایران و سازمان مجاهدین مثلا ده میلیون دلاربه مردم سیل زده کمک میکنم بده همان کانونهای شورشی بعد سیل ببرند وبمردم بدهند یا نه بیست میلیون امکانات بخربده سازمانهای خیریه وحقوق بشری ومجامع بین المللی انها را بدست مردم برسانند چرا نمیکنی چه کسی جلو تو را گرفته است بده همان خانواده شهدایت ببرند وب دهند چرا نمیدهی

پولها برای مردم خوب نیست چرا اولا صاحب عله ها یقه اش را میگیرند دوما رجوی وعضدانلو دنبال کمک بمردم نیستند پولها راباید بدهند به ادمخواران امریکا وراستها ونژادپرستهای اروپا تا انها بیایند دم ازتحریم وحمله نظامی ونابود کردن ملت ایران بزنند اینکارها خوب ازش برمیاید پول برای مردم سیل وزلزله زده سم است سم ولی برای جان بولتون جولیانی کندی گینگریچ وحزب دست راستی اسپانیا شهد است عسل باموم است به این میگویند پیام مردمی وانقلابی رجوی وعضدانلو

جشن چهارشنبه سوری وعید نوروز در درون دستگاه رجوی و عضدانلو

لینک به منبع

قبل ازهرچیزی چهارشنبه سوری وفرارسیدن نوروز وسال جدید را به تمام هموطنان تبریک عرض میکنم و ارزوی سرفرازی و شادی ملت ایران را دارم

هرسال درون سیستم رجوی وعضدانلو جشن چهارشنبه سوری وعید نوروز برگزار میشد البته جشن نبود و ماتم سرا بود چون به تنها چیزی که شباهت نداشت جشن بود درچهارشنبه اخر سال هرقسمت خودش جشن برگزار میکرد و از بقیه خبری نبود در هر مقر ادمک اخوندی را اتش میزدند ودوران تعدادی میچرخیدند وامسال سال اخر است و سال پیروزی میخوندند وتعدادی هم مشغول جاسوسی و چک و کنترل افراد بودند تا بعد جشن حساب طرفهای مقابل را که درجشن فعال نبودند ویا باهم صحبت کرده اند را برسند لازم به یاداوریست قبل از فرارسیدن روزجشن ودرحین جشن نشست گذاشته یاداوری محفل و صحبت باهم و اینکه انقلابتون را بیشترباید بچسبید را یاداوری و خط ونشان میکشیدند وتهدید میکردند تا کسی جرات تخلف نداشته باشد بعد هم فیلم حاج مسعود را زمانی که برای گرفتن پول وطلا به عربستان رفته بود را درسالنها پخش وبعد هم فیلم سینمایی اسب کهررا میگذاشتند ویاداوری میکردند که هرکس جداشود با اسب کهر وا خرین تیرش روبرو خواهد شد از فشارها وعذابها میگذرم که نیروها هرگز راضی نبودند که جشنی باشد ویا نوروزی بیاید ازبس اذیت میکردند روزهای عید روزهای پرکاری بود یا درنگهبانی بودی یا زیر فشار کار و اخرشب هم فیلم های سانسورشده وبی سروته که فیلم دوساعته میشد یک ساعت زنان شورای رهبری همه را سانسورمیکردند وما نمی دونستیم انها شورای رهبری هستند یا سانسورچی یک سال روز عید چهارشنبه تمام میشد وپنج شنبه روز شروع کار سال نو در ضمن چون پنج شنبه ها فیلم سینمایی میگذاشتند انسال قبل از اینکه شب برسد مارا صدا کرده وگفتند امشب فیلم نداریم و روال عادیست و فردا باید کارکنید فرماندهان سوال کردند پس به نیروهایمان چی بگوییم امروزپنج شنبه است خانم شورای رهبری مسول مقر سر همه ما داد زد چهار روز است درحال تماشای فیلم هستید ودوباره فیلم میخواهید طلبکار از رهبری هستید دراین چهار روز به اندازه کافی خود راول کرده ودرجیم غرق شده اید بجای اینکه بگویید چهار روز فیلم نگاه کردن برای ما ونیروهایمان ضرر دارد سخنگوی نیرو شده و میخواهید انها راهم مثل خودتون غرق جیم کنید (منظورش مسایل جنسی بود )ماهم مات و مبهوت و درسکوت نگاه میکردیم که این خانم درکجا زندگی میکند و چی میگوید اگر ما و نیرو با یک فیلم سانسور شده که بزور و برای اینکه ابروریزی نشه و خالی ازعریضه نباشه  یک خانمی را گذاشته اند درحد یک دقیقه ودریک صحنه ببینیم غرق جیم میشویم پس این انقلاب که اینقدر از ان تعریف میکنید چه کارکردی دارد خودشون هم میدونستند که انقلاب کشک وپوشال وفریب است فریب ولاغیروگرنه ازاین حرفها نمیزدند خلاصه کلام اینکه جشن ماتم و عزا بود وخط ونشان وپدرسوختگی  حالا هم درشبکه های اجتماعی مینویسند چهارشنبه سوری جشن نیست شورش و اتش است درحال تهدید است ومنحرف کردن و از بین بردن فرهنگ ایرانی  از اینجا به ملت ایران میگویم بزنید وبرقصید وجشن بگیرید وچشم هرضد فرهنگ ایرانی را کورکنید

***

شورای ملی مقاومت ایران مجاهدین خلق ایران مریم رجوی تروریسم وطن فروشی نقض حقوق بشراطلاعیه ی  بی خاصیت «اجلاس میاندوره ای شورای ملی مقاومت مجاهدین»

نقد و برسی پیام شما ره 11 منتسب به مرحوم مسعود رجویسالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-عضدانلو-رجوی-در-آتش-چهارشنبه-سوری/

مریم عضدانلو (رجوی) در آتش چهارشنبه سوری ملت ایران جزغاله شد

چهارشنبه سوری مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه از عراق تا آلبانی 1علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم مارس ۲۰۱۹:… برای هزارمین بار مردم ایران هیچ ارزشی برای حرفها و پیامها و خواسته مریم رجوی قائل نشدند و به هیچ گرفتند. فکرمیکنم آقای ترامپ هم به اندازه مریم عضدانلو دربین ملت ایران وجهان ایزوله نیست بله نتیجه سیاستهای ضد مردمی و ضد انقلابی و آویزان شدن به بیگانگان انهم آدمخواران امریکا وسلاخ عربستان با بچه اره بدستش و نتانیاهو بنیادگرا و پدر تروریسم قوم یهود بهتر از این نخواهد شد.

چهارشنبه سوری مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه از عراق تا آلبانی 1خاطرات بهمن بازرگانی: مسعود رجوی گریه کرد چون به مرکزیت راهش ندادند

لینک به منبع

مریم عضدانلو دراتش چهارشنبه سوری ملت ایران جزغاله شد

دوسه هفته بود که مریم عضدانلو طبق معمول گردوخاک راه انداخته وکیسه گشاد برای سو استفاده ازجشن مردم ایران دوخته بود ومیگفت ما جشن نداریم جنگ داریم ؛ جواب اتش اتش است ؛ درچهارشنبه سوری نمادهای خمینی را اتش بزنید ؛ پایگاه های بسیج وعوامل سرکوب رادرهم بکوبید ؛ کانونهای شورشی همه جا رابه اتش بکشید ؛ وخودشم که ازترامپ ضد ملت ایران وایرانی یادگرفته وخانم توئیتی شده دوپیام توئیتی هم درهمین رابطه داد تا بقول خودش تمام پایگاههای عوامل سرکوب را کانونهای شورشی درهم بکوبند ؛  از دیشب دوبارتمام کلیپهایی که درسایت مجاهدین سایت رسمی خود گذاشته رانگاه کردم تاببینم این کانونهای شورش وهوادارانش بعد انهمه تبلیغات چکارکرده اند تمام کلیپها درحال نشان دادن دیواروماشین است ودربعضی ازکلیپها دوسه نفردرحال ردشدن رانشان میدهد وخبرنگارش درکرمانشاه ازاتش هم فیلم نگرفته وفقط میگوید اینجا کرمانشاه ومنهم خبرنگارسیمای ازادی هستم ودردو کلیپ هم نشان میدهد که دوعکس خامنه ای رااتش میزنند ؛ بادیدن کلیپها به سادگی نیروهایش غبطه خوردم چون وسایلشون را جمع کرده بودند تا بعد سرنگونی که قراربود درچهارشنبه سوری تحقق پیدا کند به ایران برگردند درحقیقت مریم عضدانلو ارزوهای نیروهایش را به اتش کشید ودل انها که پایگاه ارزوها ست را درهم کوبید ؛ درصفحات اجتماعی هم امروزخفه خون گرفته اند برای هزارمین بارمردم ایران هیچ ارزشی برای حرفها وپیامها وخواسته انها قائل نشدند وبه هیچ گرفتند فکرمیکنم اقای ترامپ هم به اندازه مریم عضدانلو دربین ملت ایران وجهان ایزوله نیست بله نتیجه سیاستهای ضد مردمی وضد انقلابی واویزان شدن به بیگانگان انهم ادمخواران امریکا وسلاخ عربستان با بچه اره بدستش ونتانیاهوبنیادگرا وپدرتروریسم قوم یهود بهترازاین نخواهد شد باید یاداوری کنم وقتی این مسایل رامی بینم دوحالت متناقض دارم اولا افسوس میخورم که بعد پنجاه وسه سال بزرگترین سازمان سیاسی ایران اینگونه اویزان دیگران است واینکه بخاطرسیاستها درحال نابودی ست ازطرف دیگرشاکرخدا هستم که زودترمرا ازانها جداکردواین روزها رادردرون انها نمی بینم وازالودگی بیشترنجات پیدا کردم درهرصورت چهارشنبه سوری واتش بازی مردم ؛ رجوی وعضدانلورا درچشم حامیانش بیش ازاندازه خواروذلیل کرد وقطعا ازامروزتنظیم انها فرق خواهد کرد ودیگرحساب دوروز پیش راروی انها باز نخواهند کرد ضربه وارده بسیارگسترده خواهد بود وعضدانلو با ازدست دادن جایگاه قبل ازجشن مجبوراست خودرابیشتراویزان ادمخواران ودشمنان ملت ایران بکند تابلکه جایگاه قبلی را حداقل حفظ کند وانها هم شیره اش رابیشترخواهند کشید دریک جمله باید بگویم اتش جشن ملت ایران بدجوری رجوی ومریم عضدانلو را جزغاله وذغال کرد

***

گزارش اشپیگل آلمان از کمپ تروریستی مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در آلبانی و تمرین قتل و جنایت و ترورآشفته بازاری است بیا و ببین – پاسخ آقای غلامرضا شکری در رابطه با جعلیات فرقه رجوی در آلبانی

Former People's Mujahedin member Gholamreza ShekariFormer People’s Mujahedin member Gholamreza Shekari (ALESSANDRO INCHES / DER SPIEGEL)

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

همچنین: