مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق

مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق

مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلقعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم اوت 2019:… ازانگلیس خواهان لشگرکشی به خلیج فارس شده که نیروهای نظامی خود را بفرست وکشتی های خود را اسکورت کن درحقیقت خواسته عضدانلو این است که خلیج فارس را امریکا وانگلیس تصرف کنند قبلا نوشتم که با حمایت ازفدرالیزم کردستان واذربایجان وخوزستان وبلوچستان رابه انها بخشید وحالا هم خلیج فارس را پیش کش میکند. مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق .

خواست مریم رجوی از انگلستان ، استفاده از تروریسم فرقه مجاهدین و ورود به جنگ علیه ایرانیانخواست مریم رجوی از انگلستان ، استفاده از تروریسم فرقه مجاهدین و ورود به جنگ علیه ایرانیان

مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق

1- مریم عضدانلوازبولتون نا امید وبه انگلیس خلیج فارس را پیش کش میکند

لینک به منبع

مقاله ای درسایت مجاهدین منتشرشده که خواندنی ست بعد کلی تحریف واقعیت گفته دزدی دریایی انگلیس برطبق قوانین بین المللی بوده که نفت ارسالی به سوریه را توقیف کرده که تحریمها رازیرپا گذاشته است اولا تحریم سلاح کشتارجمعی وعملی ضد بشریست اینکه عضدانلو ازسلاح کشتارجمعی وعمل ضد بشری را عمل انقلابی وقوانین بین المللی میداند چیزی غیرازخاک پاشیدن به چشم ملت ایران وحمایت ازاستعمارانگلیس چیزدیگری نیست دوما اگربین الملل را انگلیس وامریکا بدانیم حق با عضدانلوست که زیرقبای انها اتراق کرده است درادامه میگوید ایران کشتی انگلیسی رادزدیده است وباید سریعا کشتی انگلیسی راازاد کند وحرف وزارت خارجه انگلیس را قلقله میکند وبلندگوی بوریس جانسون شده است درثانی ما نفهمیدیم چرا عضدانلو وسازمان مجاهدینش درکلیت وشورای ملی مقاومتش با نیروهای راست وعقب مونده ارتجاعی وادمخواررابطه برقراروسخنان انها راتکرارمیکنند مگرمیشود نتانیاهو وبن سلمان وجان بولتون وجولیانی بوریس جانسون وسیاستمداران راست اروپایی را انقلابی بنامیم که عضدانلو شب وروزبا انها سروکردارد زمانی سازمان مجاهدین نان فلسطین وعرفات وچگوارا ولنین ومائو حسین وعلی ومحمد را میخورد ولی امروزه نان کسان دیگررا میخورد که سرتا پا ضد تفکرات قبلی اوست ایا ما نباید حرکات اینچنینی را دلیل راست وپوپول شدن عضدانلو بدانیم

درپایان هم ازانگلیس خواهان لشگرکشی به خلیج فارس شده که نیروهای نظامی خود را بفرست وکشتی های خود رااسکورت کن درحقیقت خواسته عضدانلو این است که خلیج فارس را امریکا وانگلیس تصرف کنند قبلا نوشتم که با حمایت ازفدرالیزم کردستان واذربایجان وخوزستان وبلوچستان رابه انها بخشید وحالا هم خلیج فارس را پیش کش میکند اگرعملکردهای امریکا وانگلیس را نگاه کنیم درمرحله کنونی هدف انها گرفتن خلیج فارس وکنترل ان است که اولا محاصره ایران را کامل کنند ونگذارند هیچ موادی وارد وازایران خارج شود تا با گرسنه نگه داشتن وکشتارجمعی وارام ملت ایران به اهداف خود برسند که انهم تسخیرایران وزمیمه کردن برای خودشون است ودوم با گرفتن خلیج فارس گلوی سایرکشورهایی مانند چین وروسیه وهند وژاپن و…..را فشاروانها را تسلیم کند ویا اینکه باج خودراازانها گرفته ودرنهایت قدرت خود را تثبیت کنند  درچنین شرایطی ست که عضدانلو خودرا اویزان انگلیس کرده ودرحقیقت با این مواضع ضد ملی وضد مردمی که میگیرد خلیج فارس را حواله ویا بهتربگویم به انگلیس وامریکا میبخشد وبا این حرفها به انها میگوید با مواضع شما درباره خلیج فارس موافقم وطن فروشی بهترازاین میشود ؟

2- مریم عضدانلو روی زانوانش پاهای نتانیاهوی صهیونیزم را بوسید

لینک به منبع

فرمانده ای داشتم یکروزیک اینه جیبی که انزمان دراشرف یافت نمیشد ازجیبش در اورد به او گفتم اینو ازکجا اوردی گفت ازسربازان رژیم اون قدیما مصادره انقلابی کردم منهم تیز و روشن بهش گفتم خب بگو جیب مرده راخالی کردم اینکه مصادره انقلابی نیست  ؛ ببینیم الان عضدانلو چه میگوید کشتی ایران توقیف شد به به وچه چه کرد ایران کشتی انگلیس را گرفته میگوید این کار دزدی دریایی ست روک و رو راست چرا نمیگویی انگلیس کشتی ایران را مصادره انقلابی کرده است ؟ تو که درمصادره انقلابی تبحرداری وبا جیب بری مرده به اندازه کافی تجربه کسب کردی این کارها سراغاز چیزهای دیگری بود رادیو اسرائیل اون قدیما چندباربرعلیه رجوی مصاحبه پخش کرد ورجوی گفت یکی میگوید چهل برابرجواب میدهیم ما هم ساده ساده فکرمیکردیم جلو اسرائیل ایستاده نگو منظورش این بوده که چهل قدم بسمت اسرائیل میرویم ..

وزیراسرائیلی امده ومیگوید ما تنها کشوری هستیم که ایرانی ها را میکشیم  حرف ایران است نه حاکمیت  ؛ چرا گفته ایرانی ها را میکشیم  ؛ دراین شرایط خبررسیده که مریم عضدانلو بخاطر کارچاق کنی جولیانی وهماهنگی با سفارات اسرائیل درالبانی به اسرائیل سفرمخفیانه کرده وانجا با رییس موساد ونتانیاهو قراراست دیدارکند وگوینده که سفیرفرانسه است گفته عضدانلو پناهنده فرانسه است ولی بدون اطلاع دولت فرانسه انهم ازالبانی رفته یعنی باید گفت قوانین سیاست فرانسه رازیرپا گذاشته وفرانسه دراینرابطه باید مریم عضدانلو را مورد بازخواست وبدادگاه بکشاند

این همانی ست که میگوید رجوی ادامه دهنده راه گذشته گان است تا انجا که ما میدانیم هم ستاروهم میرزا وهم مصدق جلو انگلیس ایستادند نه اینکه حرکت انگلیس رامصادره انقلابی نام گذاری کنند ودوم حنیف نژاد وموسی واشرف تا لحظه مرگ ضد امپریالیسم وصهیونیزم بودند نه اینکه با هماهنگی امپریالیسم  بدیدارصهیونیزم بروند این شکلی ادامه دهنده راه انهاست اینها نتیجه چیست

   صاحب عله عامل وابستگی بدیگران بوده واین یکی کاری نمیتواند بکند

صاحب عله که میتوانست مسایل را جمع وجورکند رفته

تشکیلات مرده ودرحال ازهم پاشیده گیست وایدئولوژی به ته خط رسیده وهیچ مسئله ای را حل که نکرده هیچ ؛ قوزبالا قوز هم شده است

امریکا وانگلیس درخاورمیانه تا به امروز زمین گیرشده اند وتوان جنگ درانها دیده نمیشود البته تا به امروز

مردم ایران دربرابرتهدید خارجی متحد شده وازریختن به خیابونها خبری نیست

درچنین شرایطی ست که مریم عضدانلو هیچ راه چاره ای پیدا نکرده الا اینکه روی زانوها تا تل اویو برود وانجا دولا شده پای مبارک صهیونیزم دروهله اول ونتانیاهوی نژاد پرست وادمکش وحامی تروریسم که بقول وزیرش تنها اوست که ایرانی ها را میکشد را ببوسد

باید گفت عضدانلو با این کارش سربه استان ایدئولوژی صهیونیزم سایید وشکست وبه بن بست رسیدن ودرگل فرو رفتن ایدئولوژی یا همان انقلاب مریم را رسما اعلام کرد او مدعی بود انقلاب مریم تضاد تفکرمرد سالاری وجنسیت رادرجهان حل کرده همان کاری که حتی پیامبران وامامانش هم نکرده اند ودرتاریخ نمونه اش دیده نشده وهیچ رهبری توان وظرفیت ایدئولوژیک وارد شدن به حل این تضاد تاریخی را نداشته است حالا با این دعاوی عضدانلو وقتی به پابوسی میرود نباید تسلیم واستان بوسی ایدئولوژیک او قلمداد کنیم ؟ یاداوری میکنم وقتی مارکسیسم لنینیسم درشوروی بوسیله گورباچف به استان بوسی ایدئولوژی سرمایه داری رفت قبل ازهرچیزی ایدئولوژیک تسلیم شد بهمین دلیل هم بلافاصله فروریخت حال ببینیم تسلیم شدن ایدئولوژیک مریم عضدانلو چقدردوام میاورد ؟؟؟؟

مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق

(پایان)

*** 

The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: