مریم رجوی از حقوق بشر تا استراتژی جنگ و اتم

مریم رجوی از حقوق بشر تا استراتژی جنگ و اتم

مریم رجوی از حقوق بشر تا استراتژی جنگ و اتمعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم اکتبر 2019:… آیا اجازه میدهی نفرات تشکیلات حرفهایی که درایران به رهبرمملکت میزنند بتو هم بزنند ؟ ایا اجازه میدهی دردرون تشکیلات تو هم اصلاح طلب واصولگرا باشد ؟  چه کسی سرکوبگروسرکوب میکند ؛ فیلمها وتلویزیون ایران را میبینی وتمامی خبرنگاران جهان حضوردارند که حجاب درایران چگونه است اگرروسری رابردارند حجاب بیشتررعایت میشود ارایشهایی که میکنند شکل وفرمی که بخیابون میایند ؛ ایا تو هم اجازه میدهی زنان داخل تشکیلاتت روسری را وسط سرببندند ونیمی ازموهایشون بیرون باشد ؟ هرگز چون انقلاب مریم مثل پارچه نیمدار( دست دوم وپوسیده ) بالای چوب که درمسیرطوفان قراردارد جرو واجرمیشود . مریم رجوی از حقوق بشر تا استراتژی جنگ و اتم .

مریم رجوی حقوق بشرسعید ماسوری زندانی چگونه ازبرنامه ی ماهواره ای بی بی سی اطلاع پیدا کرده است؟!

مریم رجوی از حقوق بشر تا استراتژی جنگ و اتم

1- رجوی وعضدانلو بما بگوئید سرکوبگر و سرکوب شده کیست

رجوی همیشه میگوید مرا سرکوب میکنند وایرانی ها هیچ ازادی ندارند کوچکترین حرفی ازگلوی کسی بیرون نیامده درجا درخیابون کناردیوارچسبانده وتیربارانش میکنند بخصوص اگرکسی اسم مرا بیاورد که دیگرنگوتوی خیابون اوراسلاخی میکنند ادمخواران ولایت مثل ادمخواران شاه عباس وشاه اسمائیل هواداران مرازنده زنده درخیابون میخورند مصاحبه ای ازیکی ازیاران رجوی دیدم که میگفت ایرانی ها نمیتوانند ازما حرف بزنند چون رژیم درجا اعدام میکند ببینیم این حرفها چقدردرست وچقدرقلب واقعیت است

مریم رجوی از حقوق بشر تا استراتژی جنگ و اتم

سعید ماسوری یکی ازیاران رجوی بود که با انواع سلاح ها دستگیرش کردند اعدام که نکردند درزندان دکتراهم گرفته وهنوز زنده است چرا اعدام نشد نفراتش درزندان با بی بی سی ورادیو امریکا مصاحبه میکنند واطلاعیه برعلیه خامنه ای میدهند هیچ کس کاری ندارد درنظربگیرید برخوردها درسالهای شصت تا شصت وهفت درکنارهم بگذارید که چقدردرزندانها ازادی هست خانمی بود که رفت ایران برای عملیات رجوی وبخصوص عضدانلو سالها اینقدرازاین خانم تعریف وتمجید کردند که بعد ساعتها جنگ نابرابربا سپاه پاسداران وبخاک انداختن دهها نفرازنیروهای رژیم خودش رامنفجروحسرت زنده دستگیرشدن بدست جلادان رابردل خامنه ای گذاشت ماهم که بی اطلاع از جهان باورمیکردیم

خاطرات سعيد ماسوري از زندان

بعد که بیرون امدم فهمیدم همین خانم راباسلاح دستگیرکردند بعد ازادش کرده ودراروپا زندگی وصاحب سه فرزند است خانم زندگی  وانقلاب مریم را مثل لانه زنبور سوراخ سوراخ میکرد وما فحش برای شجاعتها وجنگهای دروغین او میخوردیم ای حرام لقمگان تاریخ ایران شرم بر فرهنگ دروغ ونیرنگتان و تمامی فحش ها نثارخودتون باد رجوی وعضدانلو بما بگوید چرا نیروهای مسلح تودرایران ازادند کجای اینها سرکوب است مگه همین اقای هاشم خواستارصد کاردردفاع ازتو درایران نمیکند ایا سرکوب شده است ؛ ایا توهم با منتقدین نه مخالفین خودت درداخل تشکیلات همین برخوردها را میکنی ما میگفتیم انتقاد به شورای رهبری داریم مارابه صلابه میکشیدی وبا تف وکتک جواب میدادی انتقادبخودت که جای خود دارد ؛ درایران صدها روزنامه وسایت هست وهزارحرف به خامنه ای وسران میزنند ایا تو یک روزنامه دردرون تشکیلات اجازه انتشارمیدهی ؟ که بکارهای تو انتقاد کند ؛ درثانی حرفهایی میزنند که توبعنوان دشمن خامنه ای یک دهم ان حرفها راهم نمیزنی ؛ ایا اجازه میدهی نفرات تشکیلات حرفهایی که درایران به رهبرمملکت میزنند بتو هم بزنند ؟ ایا اجازه میدهی دردرون تشکیلات تو هم اصلاح طلب واصولگرا باشد ؟  چه کسی سرکوبگروسرکوب میکند ؛ فیلمها وتلویزیون ایران را میبینی وتمامی خبرنگاران جهان حضوردارند که حجاب درایران چگونه است اگرروسری رابردارند حجاب بیشتررعایت میشود ارایشهایی که میکنند شکل وفرمی که بخیابون میایند

*

رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟ مریم رجوی مسعود رجوی در عراق حمزه رحیمی را به قتل رساندندحمزه رحیمی، قربانی مقاوم زیر شکنجه های سال ۷۴ مجاهدین خلق ایران

ایا تو هم اجازه میدهی زنان داخل تشکیلاتت روسری را وسط سرببندند ونیمی ازموهایشون بیرون باشد ؟ هرگز چون انقلاب مریم مثل پارچه نیمدار( دست دوم وپوسیده ) بالای چوب که درمسیرطوفان قراردارد جرو واجرمیشود ؛ ایا اجازه میدهی انها یک دهم جامعه ایران ارایش کرده درپادگان محل زندگی رفت وامد کنند ؟هرگزچون انقلاب مریم ارایش شده مثل پلنگ صورتی ماشین ازروش رد شده پهن خیابون وبا اسفالت یکی میشود ؛ ایا اجازه میدهی مثل زنان ایران لباس بپوشند ورفت وامد کنند ؟ هرگز چون انقلاب مریم صاحب نازو کرشمه شده معلوم نیست درکدام وادی سیرکند ؛ ایا اجازه میدهی مردها پیراهن استین کوتاه بپوشند ؟ ما که درمحل اسایشگاه مردها که اطرافش بسته هم بود اجازه نداشتیم بدون جوراب و پاچه شلوارمون رابالا بزنیم وموکت بشوریم چون انقلاب مریم با شستن موکتها درذهن افراد مثل گرد وخاک موکت با اب بداخل فاضلاب میریخت ؛ ما نفهمیدیم این چه ایدئولوژی برتراست که ازتارمو ولوازم ارایش واستین کوتاه وپای بدون جوراب اینقدرمی ترسد وبخود میلرزد ؛ ازکدام سرکوب حرف میزند رجوی وعضدانلو سرکوب گروزن ستیز ودروغگو تشریف دارند حق با انهاست وقتی با نژاد پرستان سفید پوست امریکایی مثل بولتون وپمپئو ومک کین وبرایان هوک دم خورباشند باید زن ستیز؛ ضد مردم و وارونه گو باشند  ونیروهای ازجان گذشته خود راسرکوب کنند ؛ رجوی وعضدانلو خود دیکتاتوروسرکوبگرتشریف دارند

لینک به منبع

2– دو پای خمینی و استراتژی رجوی وعضدانلو

رجوی تحلیلی ازخمینی داشت وتمام حرف خیلی ساده وروشن این بود که که خمینی با دوپا راه میرود

یک جنگ : میگفت جنگ یکی ازپاهای خمینی ست که روی ان پا راه میرود وما باید این پا راقطع کنیم ودرپناه همین جنگ است که سرکوب میکند بعد اتش بس میگفت رژیم قطعا سرنگون میشود وزمان سرنگونی هم قطعا کمترازشاه خواهد بود شاه وقتی شلاق رازمین گذاشت 27 ماهه سرنگون شد وقتی خمینی جنگ را کنارگذاشت واتش بس را پذیرفت درکمتراز 27 ماه سرنگون خواهد شد که تابحال سرنگون نشده وهنوز 24 ماه تمام نشده است

دو اتم : وقتی دید جنگ رفت وخمینی سرنگون نشد بحث اتم را وسط کشید وگفت باید اتم رژیم راافشا وزیرفشاربین المللی واداربه عقب نشینی کنیم وپای دوم را قطع کنیم دراین باره انواع کارها را درسطح جهانی انجام داد وقتی بحث مذاکره بود ازشادی درپوستش نمی گنجید ومی گفت اتم تمام وپای دوم رژیم هم قطع شد وامروز وفرداست که سرنگون شود ازانزمان بیش از20 سال میگذرد ولی هنوز رژیم روی دوپای خود راه میرود

دیدم درسایتش نوشته رانتخواری وسرکوب همواره دوروی سکه ولایت بوده این موضوع ازهمان فردای ربودن انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران توسط خمینی بارز شد

سازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

اقای رجوی چرا ازهمان روز فردای انقلاب ضد سلطنتی دزدیده شده هیچ صحبتی تا به امروز ازرانت نکردی که روی سکه ولایت بوده وامروز که بحث رانت واختلاس بالا گرفته یاد ان افتادی دراینجا میگوید انقلاب ربوده شده اولا انرا انقلاب نمیداند زیرا خودش درقدرت نیست اگرخودش به قدرت می رسید انوقت انقلابی بود دوم هم اسلامی نمیداند وضد سلطنتی میگوید چون اسلام سیاسی وغبارزدایی شده رجوی وعضدانلو درقدرت نیست پس می بینیم درهردومورد بحث قدرت است اگرمن باشم دیگه نپرس جامعه مثل جامعه امام زمان است اگرنه جامعه شیطان است ملاک ومعیار خودش است وهمه چیزدوررجوی وعضدانلو می چرخد بگذریم ازاینکه درجامعه انقلابی وبدون جنگ واتم ورانت واختلاس رجوی وعضدانلو انقدرما درارامش بودیم که شبها از خواب ارام یک مترمی پریدیم  وهزیان گویی میکردیم فقط می بایست دران اسایشگاهها می بودید تا می فهمیدید ملت زیرفشارروحی وروانی جامعه انقلابی وامام زمانی درخواب چه هزیانها که نمی گفتند وچه داد وفریادها که ادمی  نمی شنید ازاینها که بگذریم پای جنگ که قطع شده پای اتم که سکته کرده چرا این رژیم سرنگون نشده؟ اینهم ازان سوالاتی ست که تعجب ادمی را برمی انگیزاند که داستان چیست ؟ درپایان هم ازقول یکی ازکارگزاران حاکمیت دینی می نویسد این موضوع یکی از وابستگی های استراتژیک نظام است راستی وابستگی استراتژیک مگه پا نیست ایا رجوی وعضدانلو میخواهند با افشای نوشتن حرفهای مهره های حاکمیت پای دیگرکه رانت باشد قطع و حکومت ولایی را سرنگون کنند چی شده که رانت درکنارسرکوب امده است یعنی حاکمیت با رانت وسرکوب زنده است واقعیت اینه که تمامی تحلیلهای رجوی وعضدانلو ودرارودسته صدباره امتحان پس داده ودرهمه موارد مردود ازکاردرامده وصدها پرونده ومدرک مردودی دراستراتژی وسیاست وایدئولوژی درکارنامه خود دارد حقیقت میگوید به این دلیل رانت وسرکوب رادرکنارهم اورده که خودش زیرفشارهمین دومورد است افشا شدن پول وطلا گرفتن ازدشمنان وسرکوب نیروها درداخل که به رسانه ها کشیده شده ونیروها حتی ازادی خریدن پفک نمکی وشکفته نمکی یا پاپ کورن هم محروم هستند برای رد گم کنی ونجات خود این مسایل را علم میکند وگرنه تنها کسی که ازسرکوب ورانت ودزدی واختلاس وزد وبند حاکمیت خبرندارد تیمورلنگ است که اوهم مرده ولی رجوی وعضدانلو بعد چهل سال بیکباره این هفته بیدارشده وفهمیده اند که رانت وسرکوب دوروی سکه ولایت است این حرفها دردی را ازانها دوا نمیکند

لینک به منبع

(پایان)

مریم رجوی از حقوق بشر تا استراتژی جنگ و اتم

***

وقتی زندانی سیاسی کشور، صالح کهندل باشد!وقتی زندانی سیاسی کشور، صالح کهندل باشد!

جعل نامه توسط مجاهدین به نام سعید ماسوریجعل نامه توسط مجاهدین به نام سعید ماسوری

مجاهدین خلق تروریسم محکوم کردن لفظی تروریزم از طرف این بچه مرشد رجوی، اعتبار بخشیدن به تروریزم است!
عضو سابق منافقین به همراه چهار همدستش در نیکشهر به هلاکت رسیدند

هیچ کس از آنها یاد نکرد! ( در عوض، مراسم بزرگداشت برادر کندی و شهید نیسمان)هیچ کس از آنها یاد نکرد! ( در عوض، مراسم بزرگداشت برادر کندی و شهید نیسمان)

جلال گنجه ای پسر کشته شده اش در عملیات مهران را بعنوان “اعدامی” در ایران قالب می کندجلال گنجه ای پسر کشته شده اش در عملیات مهران را بعنوان “اعدامی” در ایران قالب می کند

همچنین: