مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گرایی

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گرایی

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گراییعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم سپتامبر 2019:… مجاهدین وشورا درهمین راه گام برمیدارند وهیچ احساس خجالت وشرم هم ندارند ونمیکنند چون قباحت ریخته است بله یکی ازکارهای ضد ملی وضد فرهنگی رجوی وعضدانلو ریختن قباحت بیگانه پرستی ست که میخواهد با این کارها فرهنگ ایران وایرانی را الوده به تفکرات ونجاست خود بکند ودومین عمل ضد ملی وفرهنگی او ساختن انسانهای مثل خودش است وسومین جرم عمل سیستماتیک است که دراین راستا انجام میدهد. مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گرایی 

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گراییآیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – قسمتهای اول و دوم

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گرایی 

1- رجوی وعضدانلو قباحت جاسوسی و بیگانه پرستی را ریخته اند

علی شیرزاد

علی شیرزاد

اگرتاریخ وفرهنگ ایران رانگاه کنیم یکی ازموضوعات که خیلی بچشم میاید قباحت بیگانه پرستی وهمکاری با بیگانه وجاسوسی ست فرهنگ بیگانه پرستی قباحت نابخشودنی دارد ودرطول تاریخ با این پدیده بشدت برخورد وانرا مذ موم دانسته اند وکسانی که دراین راه قدم برداشته اند رابعنوان دشمن ترینها و به بدی یاد کرده اند که نمونه های ان را میتوان درتاریخ ایران دید ولی وقتی بتاریخ نگاه میکنیم این نوع حرکتها تک نمود ویا درهردوره دوسه موردی بوده که افراد شخصا اقدام به وطن فروشی میکردند ولی وقتی به مجاهدین وشورای انها نگاه میکنیم نه تک مورد بلکه سیستماتیک از بالا یعنی فرد رهبری کننده به اعضا القا شده که اولا تضاد اصلی با دشمن یعنی خمینی ست ودشمن دشمن من دوست من است درنتیجه مجازیم که با هرکس با هرمرام وعقیده وکارکردی رابطه داشته باشیم تا به تضاد اصلی که خمینی باشد برسیم وانرا سرنگون کنیم این حرف راه هرگونه جاسوسی وبیگانه پرستی وهمکاری با دشمن را بازواین عمل نکوهیده را مشروع وقباحت عمل ضد ملی وضد مردمی را میریزد وقتی قباحت ریخته شد وشرم وحیا راازبین برد میشود با توسل به ان هرکاری را توجیح وبه ان عمل کرد به همین دلیل هم هست که هرجا داعش والنصره وسایرتروریستها هستند درصحنه سیاسی ان مجاهدین هم حضوردارند بخاطرهمین هم هست که رجوی وبالاترین مهره هایش برای عراق جاسوسی میکنند که فیلم هایش بیرون امده است به همین دلیل است که به نیروهای راست غربی چون مک کین بولتون وجولیانی والخوویدال کوادراس برایان هوک اویزان میشود بیخود نیست که رابطه اطلاعاتی ومالی با اسراییل وعربستان وامارات وبحرین دارد برای همین هم هست که خواهان تحریم وحمله نظامی میشود وجولیانی درنشست انها میاید ومیگوید بمب بمب وانها اورا با تمام قدرت تشویق میکنند وقتی قباحت ریخت وقتی ضد ارزش به ارزش تبدیل شد هرکاری مشروع و پیش بردن سیاست بیگانه برعلیه ملت انقلابی قلمداد میشود وتا میتواند تبلیغ انرا میکند سوالی که مطرح است اینه به چه دلیل این همه تبلیغات بدفاع ازسیاستهای بیگانه برعلیه ملت خود انجام میشود ؟ دقیقا بخاطرریختن همین قباحت ومشروع کردن ان است اگرنکند باید جواب بدهد چرا ؛ ولی وقتی شب وروزبرطبل بیگانه پرستی به اسم قران وخدا وپیغمبروامام وانقلاب وانقلابی گری می کوبد این عمل را دارای ارزش ومشروع میکند وقتی مشروع شد هوادارانش وارد شبکه های اجتماعی شده وشب وروزتبلیغ حمله وبمباران وتحریم را میکنند چون رهبران را مشروع ومجازکرده است بیدلیل نیست که این همه هواداران مجاهدین وشورا درهمین راه گام برمیدارند وهیچ احساس خجالت وشرم هم ندارند ونمیکنند چون قباحت ریخته است بله یکی ازکارهای ضد ملی وضد فرهنگی رجوی وعضدانلو ریختن قباحت بیگانه پرستی ست که میخواهد با این کارها فرهنگ ایران وایرانی را الوده به تفکرات ونجاست خود بکند ودومین عمل ضد ملی وفرهنگی او ساختن انسانهای مثل خودش است وسومین جرم عمل سیستماتیک است که دراین راستا انجام میدهد سوال بعدی این است که این حرکات ایا بخاطرخمینی ست ویا اینکه این اعتقاد وتشکیلات پایه ومایه وبنیادش ازهمین شکل گرفته است ؟ واقعیت این است که ازابتدای ورود به اسم تشکیلات ونفوذ دشمن نیروها رابرعلیه هم به جاسوسی وادارمیکند وازهمان اول قباحت وزشتی را دراذهان نیروازبین میبرد ودرنهایت به بیرون میرسد یعنی تشکیلات ازروز اول سیستماتیک جاسوس پرورش میدهد وذهنها را ازهرگونه قباحت وزشتی چنین کارهایی تهی میکند

لینک به منبع

2- درشرایط کنونی آیا سرنگونی راه حل ملی ست

درچهل سال گذشته خواهان سرنگونی حکومت دینی واسلام سیاسی حاکم برایران بوده وهستم زیرا معتقدم این حکومت ونحوه تفکرات ان هیچ سنخیتی با فرهنگ وتفکرات ملت ایران  ندارد وتجربه ثابت کرده که چنین تفکرات عربی ست که 1400سال پیش بازورشمشیروکشتاروبردن ملت ایران به بردگی وکنیزی وویرانی مملکت این دین رابرملت ما تحمیل کرده وشاهکهای ایرانی با گردن نهادن به خلیفه اعراب بدنبال حکومت خود بوده وبرعلیه ملت ایران قدم برداشته اند بخصوص شاه اسماعیل ترک نژاد که ازانطرف مرزها امده بودند تفکرات شیعه رابرما تحمیل کرده است وهیچ شاه وفردتاریخی بغیرازرادمان پورماهک (یعقوب لیث )وبابک وچند نفردیگربقیه راهرگزافراد ملی ندانسته وبرسمیت نمیشناسم وتجربه تاریخ درتمام دینها به ما میگوید که باید ازحاکمیت دینی دوری کرد چهل سال گذشته بازثابت کرده که حاکمیت دینی درایران غیرازفساد ونابودی ملت ومملکت دست اورد دیگری نداشته است ؛ ولی سوالی که پیش میاید ایا همین حاکمیت درچنین شرایطی سرنگون شود بنفع مملکت وملت است ؟ ما درچه شرایط تاریخی قرارداریم ؟ درپیرامون کشورما چه فضایی حاکم است ؟ اگربه پیرامون کشورنگاه کنیم با انواع توطئه ها وحرکات دشمنان روبرو هستیم که میخواهند کشورما رانابود کنند ؛ اگربه دکترین سیاستمداران واستراتژیستهای غربی نگاه کنیم این تئوری را ازسالیان تئوریزه کرده اند که تا زمانی که ایران را نابود نکنیم ؛ نمیتوانیم برجهان حکومت کنیم وچند نوشتاردرهمین رابطه داشته ام ؛ یک ماه پیش خانم موگرینی درتویئتر خود ماهیت خود را نشان داد ونقشه جهان را منتشر کرد که ایران به هفت کشورتقسیم شده بود ؛ همانروز درباره ان درصفحه اجتماعی نظرخود رانوشتم درباره مسایل سیاسی چند سال گذشته که درباره ایران بوده ومنطقه رابنابودی کشانده به اندازه کافی اشنا هستید ونیازبه یاد اوری نیست وبه همین اشاره میکنم که کشورما درمحاصره قرارگرفته است که یکی ازدلایل ان عملکردهای خائنانه ووطن فروشی باند مافیایی رجوی وعضدانلوست که درطی سالیان دنبال سرنگونی با اویزان شدن به دشمنان ملت ایران بوده وهست ویکی دیگر طرفداران سلطنت به سردمداری رضا پهلوی وجیره خواران امریکا وانگلیس هستند که ضربات سنگینی ازدادن اطلاعات تا گرفتارکردن ملت به گرسنگی وبالا بردن وزدن سلاح کشتارجمعی بدترازبمب اتم یعنی تحریم بر سرملت بدنبال رسیدن به قدرت هستند درچنین شرایطی هرگونه بهم ریختن تعادل قوا کشورما گرفتارتروریزم وحمله خارجی ونابودی تمام کشورخواهد شد کسانی که خواهان بهم ریختن تعادل قوا هستند دشمنان ملت وهمکاروهمپیمان بیگانگان بوده و میخواهند مملکت را نابود کنند وظیفه انها فقط یک چیز است نابودی مملکت ولاغیربا توجه به چنین شرایطی بنده معتقدم که نباید تعادل قوای کنونی بهم بریزد باید وحدت داخلی را حفظ کرد وباید صبرکردتا شرایط کنونی ازبین برود یعنی زمانی که امریکا ازتفکرات کنونی دست بردارد واقدام به کنارگذاشتن تحریم وتهدید بکندوتروریسم دراطراف ما طوری ازبین برود که تهدیدی برای کشورنداشته باشند درچنین شرایطی ست که باید اقدام وبا قیام سراسری ومسالمت امیز حاکمیت دینی را سرنگون ودولت ملی تشکیل داد درزمانی ما میتوانیم دراین مسیرقدم برداریم که مطمئن باشیم با قیام وحرکت عمومی تعادل قوای درونی بهم نمیریزد بنده معتقدم امروز چنین توانی نداریم وهرحرکتی با عث بهم ریختن تعادل وورود تروریسم ودشمان به کشورونابودی همیشگی خواهد شد نباید مردم ازنیروی نظامی جداشده وبین انها تفرقه ایجاد شود ماخواهان فروپاشی نیروی نظامی نیستیم فقط میخواهیم حاکمیت سیاسی راجایگزین کنیم درشرایط کنونی اگربین ملت ونیروی نظامی وحدت تمام عیارباشد که فقط راه به تعغیرارام قدرت راه ببرد بنده ازان حمایت میکنم وغیرازاین را حرکتی ضد ملی ومردمی میدانم نباید ملت اسیرتبلیغات رجوی وعضدانلو شوند به حرفهای انها هیچ اهمیتی ندهید زیرا انها نه ملی هستند نه مردمی ونه خواهان ترقی وپیشرفت کشور؛ تنها موضوعی که برای انها اهمیت دارد رسیدن به قدرت بهرقیمت است وتمامی حرفهایی که میزنند هرگز اعتقادی ندارند حرفهای مورد پسند ازادی وحقوق بشروده ماده عضدانلو همه وهمه عوامفریبی ست ودرطی سالیان عکس این حرفها رادردرون تشکیلات دیدیم کسانی که دردرون خود به اعتقادات وحرفهای خودش عمل نمیکند نباید انتظارداشته باشیم برای مردم ایران برسمیت بشناسند دراین برهه زمانی راه حل ملی ومردمی همین است که درسطوربالا اشاره کردم یعنی وحدت درونی ودوری کردن ازحرفهای زیبای دشمنان داخل وبیرونی

لینک به منبع

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گرایی

***

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدینسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فضاحت-اپوزیسیون-درسوئد/

فضاحت اپوزیسیون درسوئد

فضاحت اپوزیسیون درسوئدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم اوت 2019:… موضوعی که خیلی بچشم میزد برگزاری همزمان تظاهرات توسط این سه گروه انهم دریک جا ودررابطه با یک موضوع بود ایا عضدانلو با انها به وحدت سیاسی رسیده ؟ آیا از قبل باهم هماهنگ و قرار و مدارگذاشته بودند ؟ چرا چند رسانه که نام بردم همزمان تظاهرات هرسه را با هم پوشش داده اند ؟  وقتی با این سوالات به مسئله نگاه کنیم آیا آدمهای فضایی درپشت این داستان بودند ؟ رجوی میگفت بچه شاه او را هیچ  وقت به اسم یاد نمیکرد چریک فدایی ها را کلا در یک فولکس واگن  جا میداد و حزب کمونیست کارگری را هم  سوار یک در شکه میکرد و جای یک نفر را هم خالی میگذاشت. فضاحت اپوزیسیون درسوئد 

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کاملآیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کامل

فضاحت اپوزیسیون درسوئد

فضاحت اپوزیسیون درسوئد

ظریف برای دیداربه سوئد رفت و آنجا ملاقاتهایی با سران سوئد داشت همزمان مدعیان اپوزیسیون هم تظاهرات برگزار کردند. بگذریم ازاینکه فیلمهایی که دیدم روی هم صد نفرنمیشدند.  شاید بیشتربودند بنده ازروی کلیپهایی که خودشون نشان دادند قضاوت کردم. هواداران گروههای مخالف شامل مجاهدین و سلطنت طلبان وحزب کمونیست کارگری درشبکه های اجتماعی همزمان با العربیه سعودی و فاکس نیوز طرفدار ترامپ و بی بی سی فارسی معلوم الحال استعمارپیر که الان خودش مستعمره امریکا شده قیل و قال راه انداخته اند که چرا نشسته اید حاکمیت دینی دو دقیقه دیگر سرنگون و اپوزیسیون قدرت را بدست میگیرد وقراراست رضا پهلوی پادشاه شده و پاهایش را درکاخ سعد آباد روی هم انداخته و فضای سبز سعد آباد را تماشا کند و رجوی به دفترش در بنیاد علوی رفته وعضدانلو هم بانوی اول ایران درمقام ریاست جمهوری سوگند خورده و حزب کمونیست هم میشود وزیرکار و دیکتاتوری پرولتاریا راه  می اندازد و کارگران ایران را متحد میکند قیل وقال راه انداخته اند که ظریف گوجه باران شد. 

اول فکرکردم که ظریف را گرفته و روی زمین خوابانده اند و یک کمپرسی گوجه فرنگی روی ظریف خالی کرده وظریف همچنان در حال تقلا برای بیرون آمدن از زیر گوجه هاست وقتی کلیپها را دیدم نشان داد که یک نفر میخواست سوار ماشین شود که یک نفر یک گوجه به پشت او زد و ظریف را در صحنه  ندیدم. حالا چرا بر خلاف عمل خود حرف میزنند هم عادی و روال همیشگی آنهاست. بعد هم  پلیس تعدادی را روی زمین خوابوند و دستگیر کرد که بعدا دررسانه ها خوندم که آنها مجوزنگرفته وغیرقانونی تظاهرات راه انداختند. وقتی کسانی در کشور دیگر آنهم پناهنده وبعنوان شهروند عادی اینقدر قانون شکنی میکنند و قوانین کشوربیگانه را رعایت نمیکنند ما باید انتظار داشته باشیم وقتی به قدرت رسیدن آنهم در کشور خود به قانون پایبند باشند؟

Posted by Feragh Ngo on Saturday, August 24, 2019

تمامی این موارد نشاندهنده فرهنگ و طرز تفک  آنها ست اما موضوعی که خیلی بچشم میزد برگزاری همزمان تظاهرات توسط این سه گروه آنهم دریک جا و در رابطه با یک موضوع بود. آیا عضدانلو با آنها به وحدت سیاسی رسیده ؟ آیا از قبل با هم هماهنگ و قرار و مدارگذاشته بودند ؟ چرا چند رسانه که نام بردم همزمان تظاهرات هر سه را با هم پوشش داده اند ؟  وقتی با این سوالات به مسئله نگاه کنیم آیا آدمهای فضایی در پشت این داستان بودند ؟ رجوی میگفت بچه شاه او راهیچ وقت به اسم یاد نمیکرد. چریک فدایی ها را کلا در یک فولکس واگن جا میداد وحزب کمونیست کارگری را هم سوار یک درشکه میکرد و جای یک نفررا هم خالی میگذاشت وآنها را در بین نیروها تحقیرمیکرد. چی شده که عضدانلو درکنار گروه های فولکسی و درشگه ای قرارگرفته است؟ واقعیت این است که ضربات سیاسی که با خروج ترامپ ازبرجام بخصوص در داستان پهباد وکشتی ها و توقیف کشتی انگلیسی خورده انقدر ازنظرسیاسی ضعیف ودرمانده شده که فهمیده قدرت بسیج با چاشنی دروغ صد هزارنفره را ندارد که تظاهراتی که درواشنگتن و آلمان قبلا برگزارکرد به او فهماند که دیگرتوان گذشته نیست و قدرت بسیج از بین رفته است و بهتراست که به بقیه تن داده وبا آنها دمخور و تظاهرات برگزار کند شاید که دو سه کلیپ تبلیغی جورکرده وبخورد نیروهای وارفته در آلبانی بدهد. شاید که کمی آنها را سرپا کند.

درضمن ما وحدت اشرف نشانان با کانونهای شورشی را ندیدیم.  قبلا میگفت میتوان و باید هیچ کاری نتوانست بکند شعارش را از فلاکت و استیصال و پیسی تغییرداده واسمش را گذاشته جنگ اراده ها!  با این شعاربکجا میخواهد برسد؟ با یک نگاه به شعار قبلی آخر وعاقبت آن معلوم است. حقیقت این است که  اپوزیسیون براستی فضاحت ببار آورد. آیا بهترنیست بعد این همه فضاحت سیاسی در دو سال گذشته اسم اپوزیسیون را از روی خودشون بردارند و مثل بنده بگویند یه لا قباییم و خود و ملت را راحت واسوده کنند ؟؟؟

فضاحت اپوزیسیون درسوئد

لینک به منبع

***

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: