مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانی

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانی

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم سپتامبر 2019:… مریم عضدانلو که تحمل حرف برعلیه نتانیاهو وترامپ و پادشاه عربستان را ندارد آنوقت دم از آزادی برای مردم ایران میزند و میخواهد زیرهجمه انتقادی ملت ایران بی تفاوت باشد هجمه ای که به آخوندها درداخل و خارج میشود را درکنار برخوردهای رجوی وعضدانلو قرارمیدهیم باور کنید آخوندها و درراس آنها ولی فقیه یک میلیون بار آزادی خواه تراز رهبرعقیدتیست و رجوی وعضدانلو نه دیکتاتورکه ازفاشیسم موسی لینی ونازیسم هیتلری هم بدترهستند ، کتاب نمی سوزانند ولی جلو حرف همه را میگیرند که صد بار بدتر از کتاب سوزانی کشیشهای قرون وسطی ودوران تفتیش عقاید است. مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانی 

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانیخانم یا آقای رجوی ! این نیز بگذرد

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانی

1- رجوی وعضدانلو ماهیت تجزیه طلبانه خود را نشان دادند

علی شیرزاد

علی شیرزاد

نشست سازمان ملل شروع شد ورجوی وسایرتجزیه طلبان هم دادوبیداد راه انداختند درنشست ترامپ گفت ایران را جهنم میکنیم که چگونه شاید منظورش بمب بوده است ، رودی جولیانی درنشست تجزیه طلبان گفت ما خواهان سرنگونی رژیم ایران هستیم گرچه اشاره کرد نظرخودش است پمپئو درنشست روز دیگری صحبت ازتغیر کرد وبرایان هوک درجای دیگری دوباره تغیررا یاد اوری کرد وعادل الجبیر درهمین نشست گفت بمباران پالایشگاه کارایران است لازم به یاد اوریست حمله به پالایشگاه را اولین بار همان روز بمباران مجاهدین مطرح وبگردن ایران انداختند وبعد ازانها بود که امریکا وعربستان واروپا گفتند کارایران است وما به ان پاسخ خواهیم داد واتحادیه اروپا هم بیانیه داد وگفت ایران به عربستان حمله کرده است وقتی تمام این حرفها را درنشست مجاهدین وتجزیه طلبان کنارهم میگذاریم حرف همه تغیروجنگ با ایران است همان چیزی که رجوی وعضدانلو سالهاست که دنبال ان هستند که امریکا به ایران حمله کند موضوع دوم چگونه است که تمام تجزیه طلبان ازکرد وبلوچ وعرب وترک بدعوت رجوی لبیک گفته اند ودرانجا صحبت اززبان مادری وخود مختاری کرده اند ورجوی وعضدانلو هم هماهنگ با انها همین حرفها را میزنند ، چگونه است که علی رضا جعفرزاده برای پمپئو خوش رقصی وکف وسوت میزند ایا این نشست کاررجوی بوده یا بدستورامریکا انجام شده ونشست ، نشست امریکاست نه رجوی وسایرتجزیه طلبان بی بته ودشمن ایران وایرانی ، ایا این نشست با حرفهایی که رد وبدل کرده اندخواهان خاورمیانه بزرگ که ایران را به هفت قسمت تقسیم کرده بودند نیست ؟ اگرنیست چطوریه که برگزارکننده معاون بوش پسرویکی ازادمخوران درست وحسابی ست ؟ چطوریست که ادمخواران غربی وعربی همگی با هم دران نشست حضورپیدا کرده اند ؟ ایا قصد انها را نباید براین مبنا محاسبه کنیم که میخواهند اتش قومیت رادرایران شعله ورکنند ؟ اگرنه پس چرا همه با هم ودریک نشست حضورپیدا کرده اند ، انهم گروههای متناقض ووارفته ووا مانده ازهمه جا

مریم رجوی در آتش آرامکو سوخت

یکی ازانها مهدی سامع وچریکهای فدایی خلق هستند البته چریکی وجود ندارد ، دراروپا صحبت ازچریک وچریک بازی حرفی بیهوده است زمانی همین مهدی سامع ویاران متوهم اوهمه را جاده صاف کن امپریالیسم می دانستند اگرمیگفتی رییس جمهورامریکا دو چشم دارد فورا میگفتند جاده صاف کن امپریالیسم و…. حال دست روزگارورا ببین همین مدعیان چپ ومدعیان چپ مارکسیسم همه جای امپریالیسم را لیس میزنند ، حال بعد گذشت چهل سال اهای وطن فروشها شما جاده صاف کن که چه عرض کنم غلام حلقه بگوش وشتربان امپریالیسم شده اید ، انها به مرحله ای ازخواری وذلت ودریوزگی وپفیوزی سیاسی رسیده اند که زانوزده وامپریالیسم پایش رابرپشت انها گذاشته وسواراسب میشود برای ما مشخص بود که اینها چه کثافتهایی هستند ودرتجربه وزندگی روزانه با انها لمس کردیم  ولی الان پرده ها را کنارزده وماهیت خود رادراین نشست بنمایش گذاشتند پمپئو ودالاس خان والجبیر وجولیانی پایشون را برپشت انها میگذارند وانها بخاطرقدم نامبارک برای شون کف وسوت هم میزنند واقعا ادمی درحیرت است ، بیگانه پرستی تا کجا ، بگذارید یاد اوری کنم انها دشمنی خودرا نه یکباربلکه هزاربارنشان داده اند ملت ایران گول این حرفها را نخورید زبان مادری وفدارالیسم نقشه جهان غرب است که جمله درست ان تجزیه طلبی ست ، هرگز تن به این مسایل نداده وحواستون به نقشه دشمنان بیرونی وداخلی باشد ، گروههای ایرانی شرکت کننده دراین نشست همگی دشمنان ایران وایرانی هستند وبحث انها هرگز حاکمیت نیست بلکه حرف ودشمنی با ایران است انها برای رسیدن به قدرت دست بهرجنایتی میزنند به هرنوکری ومزدوری تن میدهند تا پولی به انها برسد وشاید هم قدرتی نصیبشون بشود منتهی قیمت انرا میخواهند با تجزیه ایران بپردازند رجوی وعضدانلو ماهیت پلید وتجزیه طلبانه خودرا خیلی خوب دراین گردهم ایی نشان دادند وهرچه سوته دل مثل خود را دورهم جمع کرده اند ولی ای سوته دلان واین خیانتکاران اگر سایرنشستهای امریکا ازورشو گرفته تا معامله قرن وخیلی مسایل دیگربه نتیجه رسید این یکی هم خواهد رسید وبدانند که امریکا وقتی استفاده اش را بکند دستمال که چه عرض کنم براحتی وبه بی ارزشی اب دهان انها را تف خواهد کرد

لینک به منبع

2- مریم عضدانلو فرمانده گردان سایبری صهیونیزم شده

مریم عضدانلو درالبانی گردان سایبری تشکیل داده وکارش هم این است که تعدادی کرکس وکلاغ بی نام ونشان به شبکه های اجتماعی فرستاده تا پاچه ماها را گازبگیرند منهم که درشبکه های اجتماعی کاری با او ندارم وبه اندازه انگشتان دست هم پست دررابطه با سازمان مجاهدین ورهبری انها وهوادارانش نگذاشته ام وتمامی پستهایم سیاسی ودررابطه با حاکمیت است وکسانی که با جنگ وتحریم موافق وازغربی ها خواهان انجام واجرایی کردن تهدیدهای نظامی هستند وازحقوق بشروحق حیات ملتها دفاع میکنم ولی نمیدونم چرا رجوی وعضدانلو وسگهای پاچه بگیروکلاغهای خبرچین وکرکسهای لاشخوررابجان ما می اندازند درشش ماه گذشته سه بار شبکه های اجتماعی بنده را با جاسوسی رجوی وعضدانلو بسته اند که اخرین بار که دو روز بازکرد ودوباره برای یکماه بست زیرا که درباره نتانیاهو نوشتم انهم زیرپست یکی ازکلاغهای رجوی وعمدا هم نوشتم چون میخواستم شکم درباره فرد برطرف شده وعکس العمل عضدانلو را ببینم که بلافاصله طرف به انگلیسی نوشت ریپورت می کنم وچند ساعت بعد شبکه های بنده بسته شد

محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

مریم عضدانلو که تحمل حرف برعلیه نتانیاهو وترامپ و پادشاه عربستان را ندارد آنوقت دم از آزادی برای مردم ایران میزند و میخواهد زیرهجمه انتقادی ملت ایران بی تفاوت باشد هجمه ای که به آخوندها درداخل و خارج میشود را درکنار برخوردهای رجوی وعضدانلو قرارمیدهیم باور کنید آخوندها و درراس آنها ولی فقیه یک میلیون بار آزادی خواه تراز رهبرعقیدتیست و رجوی وعضدانلو نه دیکتاتورکه ازفاشیسم موسی لینی ونازیسم هیتلری هم بدترهستند ، کتاب نمی سوزانند ولی جلو حرف همه را میگیرند که صد بار بدتر از کتاب سوزانی کشیشهای قرون وسطی ودوران تفتیش عقاید است.

مریم رجوی نگران شاخ شکسته عربستان سعودی

ما نفهمیدیم ما برعلیه صهیونیزم می نویسیم چرا اتش بجان عضدانلو می افتد ، برعلیه ترامپ وادمخواران امریکا می نویسیم عضدانلو جلز ولز میکند ، برعلیه عربستان می نویسیم او لچک را ازسربه زمین میکوبد لباسش را جرمیدهد ، برعلیه امارات می گوییم سم برزمین میکوبد ومثل حیوان نجیب شیهه میکشد ، برعلیه دولت حقه بازوفریبکار وسرکوبگرمکرون می نویسیم اوشیون کنان گیسوان خود را میکند ، خلاصه با هرنوشته ما عضدانلو سگهای پاچه گیرش را بجان ما میاندازد تا پاچه مارابگیرند دشمنی او با ماست هیچ حرفی درباره افشاگریهای ما ندارد وجوابی نمیتواند بدهد درشبکه های اجتماعی پاچه ما را درقابلمه انداخته وابگوشت درست کرده ومی خورد اسم غذا هم هست ابگوشت با پاچه جدا شده ها ولی این را بداند کسی که دردرون تشکیلاتش هرگز تن به انقلاب او نداد وحرفهایش رابا شهامت وجسارت زد وبقول خودش جلو خط وخطوط ایستاد ودربرابرهمه تهدیدها وتیزبرنشان دادنها خم به ابرو نیاورد واجازه سرکوب مثل بقیه را نداد باید به او حق بدهیم که دردنیای ازاد هرگز تن به یک نکته ازخواسته ها وعملکردهای او ورجوی ندهد حال هرچقدرمیخواهد پاچه ما را توسط سگهای پاچه خوارومگسان دورشیرینی وپشت بلندگوها بگیرد وشبکه های مرا مختل وازدورخارج کند ما راه خود را خواهیم رفت وباکی هم از هیچ تهدیدی نداریم درحقیقت رجوی وعضدانلو فرماندهان گردانهای سایبری صهیونیزم وامپریالیسم هستند انها کارداعش را برای حکومت وهابی عربستان انجام میدهند وتروریسم سایبری شیخکها هستند هیچ خواری وذلتی بالاترازاین نیست که سازمانی با ان عرض وطول وعمر55 ساله تبدیل به نوکران ومزدوران بیگانه بشوند وبرعلیه ملت خود قدم برداشته وخواهان حمله نظامی وتحریم ملت خود باشند وازهیچ نیرنگی برای رسیدن به هدف کوتاهی نکنند سیاست رجوی وعضدانلو سیاست معاویه ایست که برای رسیدن به هدف ازهیچ چیزی دریغ نمیکرد  وبرای هدف که همان قدرت است هروسیله وابزاری را توجیح میکننند وبقول امروزی ها سیاست ماکیاولیستی دارند

لینک به منبع

(پایان)

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانی

***

مریم رجوی در آتش آرامکو سوختمرگ رجوی در عربستان

قتل خاشقچی قاشقچی مجاهدین خلق مریم رجوی عربستان سعودی جنایت قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها 

Pompeo Support for MEK and UANI

همچنین: