مریم رجوی: تحریم خواست مردم و مقاومت ایران بوده

مریم رجوی: تحریم خواست مردم و مقاومت ایران بوده

مریم رجوی ترکی الفیصل عربستانسعید ناصری، یاران ایران، پاریس، بیست و چهارم آوریل 2019:… حرفهای مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران، نه تنها بی حرمتی به مردم ایران است بلکه بی حرمتی به جامعه جهانی است و این حرفهای بی دلیل و مفت قابل بخشش نیست و باید سیاستمداران و شخصیتهای حقوق بشری این اقدام  و حرفها را محکوم کنند. زیرا این حرفها فقط و فقط خواست این فرقه بوده و نباید مردم ایران و ایرانی را قاطی این بی حرمتی ها کنند.  مریم رجوی: تحریم خواست مردم و مقاومت ایران بوده. 

گاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند که زمینه تجاوز مسعود رجوی به زنان را آماده می کرده استگاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند در تجاوز مسعود رجوی به زنان با وی همکاری میکرده است

لینک به منبع

مریم رجوی:تحریم نفتی و تسلیحاتی از چهار دهه پیش خواست مردم و مقاومت ایران بوده است.

(مریم رجوی: تحریم خواست مردم و مقاومت ایران بوده)

سعید ناصری

سعید ناصری، پاریس

حرفهای مریم رجوی نه تنها بی حرمتی به مردم ایران است بلکه بی حرمتی به جامعه جهانی است و این حرفهای بی دلیل و مفت قابل بخشش نیست و باید سیاستمداران و شخصیتهای حقوق بشری این اقدام  و حرفها را محکوم کنند. زیرا این حرفها فقط و فقط خواست این فرقه بوده و نباید مردم ایران و ایرانی را قاطی این بی حرمتی ها کنند. 

مگر می‌شود مردمی که برای کشورش برای زادگاهش برای کشوری که دران به دنیا آمده وقد راست کرده چنین خواسته‌ای داشته باشد این حرفها تنها از زبان مریم رجوی بوده وانها هستند که برای به قدرت رسیدن درایران به هر حیله گری ودروغی دست میزنند مگر می‌شود مردمی که بخاطر همین تحریمها وهمین کارهایی که فرقه رجوی علیه مردم ایران پولهای کلان خرج میکند که این مردم بیشتر تحریم شوند زیر فشار نیستند مگر همین مردم چوب دروغ ودغلهای این فرقه را نمیخورند مگر می‌شود کسی دوست داشته باشد خودش وکشورش را تحریم کنند حرفهای مریم رجوی به مردم ایران ربط ندهید واین حرفهای مفت مربوط به سران فرقه است

هرچند که این حرفهای دروغ تنها کسانی باور میکنند که دشمن ایران وایرانی هستند واینها هم از این استفاده میکنند تا مردم ایران بیشتر تحریم شوند تا این فرقه بتواند از اینآب گل آلود ماهی خودش را صید کند واین دروغها را از زبان ایرانی ایرانی تحویل کشورهایی که چشم دیدن ایران وایرانی را ندارند میدهند وانها هم باور میکنند مریم رجوی حق ندارد از زبان ایران وایرانی چیزی را بگوید که هیچ وقت خواسته مردم ایران وایرانی نبوده ونیست این حرفهای بیدلیل وپوچ خواست سران فرقه وشخص مریم رجوی بوده که از زبان مردم ایران به همدستانشان تحویل میدهند تا با این کار بتوانند ایران وایرانی را زیر فشار تحریمها خم کنند تا شاید اینطور بتوانند به خواسته‌های شوم خود برسند

هرچند که ایران وایرانی قبل از جنگ ایران وعراق جواب این فرقه را داده وهیچ جایگاهی درمیان مردم ایران ندارند لذا از شخصیتهای حقوقی سیاسی سیاستمداران وسازمانهای حقوق بشری میخواهیم که حرفهای مفت وپوج ودروغ این فرقه را به پای مردم ایران وایرانی نگذارند وخواهان این هستیم کهبه این فرقه هشدار دهند تنها از زبان خودشان حرف بزنند زیرا حساب مردم ایران با این فرقه جداست واز روز بنیانگذاری به این فرقه نه گفته وهرگز حاضر نیستند که اسم ایران وایرانی را خراب کنند

تحریمهایی که این فرقه برای آن پولهای کلان خرج میکنند هیچ تأثیری در پرونده ایران و ایرانی ندارد و اجازه نخواهند داد ایران وایرانی به دست بیگانگان ووطن فروشان بیفتد واین اجازه را نخواهنددادکه کسی از زبان آن‌ها حرفی بزنند و سران فرقه بدانند که سخت در اشتباه هستند که بتوانند روزی در ایران به قدرت برسند

سعید ناصری

*** 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشافشای کمک مالی هنگفت عربستان به گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شادی-وپایکوبی-مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-ای/

شادی وپایکوبی مریم رجوی (مجاهدین خلق ایران) از تهدیدات همدستانش برای ایران

شادی وپایکوبی مریم رجوی از تهدیدات همدستانش برای ایرانسعید ناصری، یاران ایران، پاریس، یازدهم آوریل ۲۰۱۹:… تا مشکلی برای مردم پیش می آید سریع مریم رجوی برای اسیران دربند مجاهدین خلق ایران پیام میفرستد و جشن میگیرند و وعده سرنگونی میدهد. قافل از اینکه بزرگ‌تر از این‌ها هم تهدید کردند ولی نتوانستند کاری کنند. موضعگیری دشمنان ایران بدون شک هیچ کاری نمیتواند بکند و شادیهای این فرقه آب در هاونگ کوبیدن است و تنها سودی که برای این فرقه دارد این است که با این حرفها مدتی سر اسیران در بند را کلاه میگذارد تا شاید چند روزی بیشتر بمانند. 

شادی وپایکوبی مریم رجوی از تهدیدات همدستانش برای ایرانتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

لینک به منبع

شادی وپایکوبی مریم رجوی (مجاهدین خلق ایران) از تهدیدات همدستانش برای ایران

 وقتی که یک شخصیت سیاسی ویا حتی یک مردم عادی از ایران اسمی میبرد و یا حرف بدی میزند که به سود سازمان باشد فکر میکنند دیگر تمام است و سریع مریم رجوی برای اسیران دربند پیام میفرستد و جشن میگیرند وعده سرنگونی میدهد قافل از اینکه بزرگ‌تر از این‌ها هم تهدید کرد ولی نتوانست کاری کند موضعگیری دشمنان ایران بدون شک هیچ کاری نمیتوانند بکند وشادیهای این فرقه آب در هاونگ کوبیدن است وتنها سودی که برای این فرقه دارد این است که با این حرفها مدتی سر اسیران دربند را کلاه میگذارد تا شاید چند روزی بیشتر بمانند نگاه داشتن این همه ناراضی در البانی نیاز به صدام وقدرتی مثل اشرف وحصاری محکم وتشکیلاتی شکنجه گر میخواهد که سران فرقه دیگر این امکانات را ندارند ونمیتوانند جلوی ریزشهای اسیران ناراضی را بگیرند حال شبانه روزی مریم رجوی پیام سرنگونی بدهد وهر سال با دروغی آن‌ها را سرگرم کند راستی قرار بود یکسال که از اقامتشان در البانی تمام شد به ایران بروند وسرنگون کنند با پشتیبانی اسرائیل وامریکا وعربستان پس چه شد که ۲۰۱۹ هم دارد تمام می‌شود وهر روز دروغی بزرگ‌تر سرهم میکنند

البته هرچند که تنها این دروغها برای سرگرم کردن اسیران است وخودشان هم این را میدانند که این حرفها خوابی بیش نیست پولهای کلانی که این فرقه صرف تحریم وتروریست ورشوه میکند میتوانست برای اسیران وخودشان بهترین زندگی را فراهم میکرد زیرا حکومت کردن درایران دقیقاً یک رؤیا برای این فرقه است وتنها وقت خود واسیران را بیهوده دراین راه هدر میدهند زیرا همین حرفها بیست سال پیش مسعود رجوی گفته بود وتا زمانی که ناپدید شد هرسال به شگل وگویش دیگری می‌گفت ودیدید که نشد ونخواهد شد که امروز مریم رجوی همان حرفها را تکرار میکند البته نکته جالب آن کجا است که از زبان خود مسعود این حرفها میزنند شادی بیهوده ویا بهتراست گفت دلخوش کنی الکی این فرقه به آمریکا واسرائیل وعربستان کاری از پیش نخواهد برد ومردم ایران این را به خوبی میدانند که نه آمریکا ونه اسرائیل ونه عربستان ونه فرقه رجوی هرگز نمیتوانند قدرت درایران را به دست بگیرند واجازه نخواهند داد که ایران به تاراج رود البته اگر به یاد داشته باشید آن زمان که مسعود به عراق رفت قسمتی از خاک ایران را به آن‌ها داده بود هرچند که هنوز نه سرنگون کرده بودند ونه خبری از سرنگون کردن بود آن زمان صدام بود که نصف خاک ایران را کادو داد حال که دوکشور دیگر به آن اضافه شده پس بیگمان کل ایران را میخواهند به تاراج بدهند شتر درخواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دادنه دانه وباید این را بدانند با حرف زدن چند جیره خوار نمیتوانند کاری از پیش ببرند واز خواب خرگوشی بیدارشوید که دیگر تاریخ مصرفتان تمام شده است

سعید ناصری

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آیا-فرقه-مجاهدین-خلق-میتواند-مثل-سال-گذ/

آیا فرقه مجاهدین خلق میتواند مثل سال گذشته باشد (+ خوابهای پنبه دانه مریم رجوی)ا

همایون کهزادی و سعید ناصری، یاران ایران، پاریس، چهارم آوریل ۲۰۱۹:… مردم ایران میدانند که این فرقه نه تنها دوست مردم ایران نبوده و نیست بلکه بزرگترین دشمن اصلی ایران و ایرانی است زیرا اگر این چنین نبود این همه اطلاعات این همه دروغ این همه پول برای جنگ افروزی در ایران خرج نمیکرد. اگر غیر از این بود با دشمنان ایران دست به یکی نمیشد اگر غیر از این بود زمان جنگ ایران وعراق نیروی اصلی صدام برای سرکوب و کمک به عراق نمی شدند مردم ایران این را میدانند که مریم رجوی وسازمانش دشمن اصلی ایران وایرانی بوده و این پیامها تنها دروغی بیش نبوده و نیست.

مریم رجوی و سیل زدگان ایران مجاهدین خلق مزدوری وطن فروشی خیانت علیه ملت“مجاهدین خلق؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن”

۱- خوابهای پنبه دانه مریم رجوی

سعید ناصری انجمن یاران ایران
لینک به منبع

مریم رجوی فکر میکند با پیام دادن های الکی ودروغین خود به مردم ایران وبخصوص سیل زدگان میتواند در دل مردم ایران جایی باز کند وخود را از این همه جنایات مبرا سازد اما قافل از اینکه نه جایی دارد ونه میتواند خودش را مبرا سازد زیرا جنایاتی که این فرقه انجام داده است بخصوص در رابطه با مردم ایران وایرانی در هیچ جایی قابل بخشش نبوده ونیست واین پیامها فقط بخاطر به قدرت رسیدن خودش میباشد زیرا نه ایران ونه ایرانی برای این فرقه مهم نبوده ونیست زیرا اگر مهم بود برای نابودی ایران وایرانی این همه دروغ وتلاش و دادن پولهای کلان خرج تحریم های بیشتر و اطلاعات دروغین به دشمنان ایران وایرانی نمیکرد پیامهای دروغین ودلسوزیهای سوری برای مردم ایران تنها یک هدف دارد وانهم به قدرت رسیدن واستفاده از نام ایران وایرانی است تا بتواند به هدف شوم خود برسد استفاده از سیل طبیعی که شاید دامن گیر خیلی‌ها شود ودر همه جای جهان اتفاق می‌اوفتد برای این فرقه دیدگاه دیگری دارد همانطور که از خون اعضای خودش که بانی کشتن آن‌ها خودش است استفاده سیاسی میکند واز خون آن‌ها سکویی برای بالا رفتن خودش میسازد اما مردم ایران میدانند که این فرقه نه تها دوست مردم ایران نبوده و نیست بلکه بزرگترین دشمن اصلی ایران و ایرانی است زیرا اگر این چنین نبود این همه اطلاعات این همه دروغ این همه پول برای جنگ افروزی در ایران خرج نمیکرد. اگر غیر از این بود با دشمنان ایران دست به یکی نمیشد اگر غیر از این بود زمان جنگ ایران وعراق نیروی اصلی صدام برای سرکوب وکمک به عراق نمیشدند مردم ایران این را میدانند که مریم رجوی وسازمانش دشمن اصلی ایران وایرانی بوده واین پیامها تنها دروغی بیش نبوده ونیست وکسی فریب  حیله گریهای این فرقه را نخواهد خورد پیامهای مریم رجوی و دلسوزی برای ایران و ایرانی فریب و دروغ بوده و هست و هدفش تنها به قدرت رسیدن است زیرا ماهیت این فرقه از روز اول این را به تمام دنیا نشان داده که فرقه رجوی یک سازمان تروریستی بوده و هست که میخواهد با استفاده از اسم مردم ایران به اهداف خود برس واین را بدانند که شتر در خواب بیند روزی این فرقه به قدرت برسد واز ایران وایرانی استفاده کند تا مثل زمان صدام بعنوان پاداش قسمتی از شهرهای ایران را بعنوان کادو به صدام ببخشد وخاک ایران را به تارج دهد

سعید ناصری انجمن یاران ایران

۲- آیا فرقه رجوی حتی میتواند مثل سال گذشته باشد یا خیر؟

همایون کهزادی، انجمن یاران ایران
لینک به منبع

همایون کهزادی

همایون کهزادی

 اگر به یاد داشته باشید واخبار وموضوعات این فرقه را دنبال کرده باشید میدانید که هر ساله این فرقه با دروغ ونیرنگ در ورود به سال جدید پیشرفتها وکارها خود را با دروغی چند برابر به بیرون منتشر میکنند البته جنایات وخیانتهایی که به مردم ایران کرده وطوری وانمود میکند که هیچ مشکلی ندارد وهمه کارها طبق مراد آن‌ها پیش می‌رود هرچند که بطور واقعی فعالیتهای زیادی برای جنگ وخونریزی وهرچه بیشتر تر کردن تحریمها علیه ایران کرده است اما هیچ‌گاه حتی برای یکبار هم هیچ اسم واخبار وگزارشی از ریزشهای درونی نبرده وهمه چیز را خوب آرام جلوه میدهد اما باید گفت هر سال نسبت به سال گذشته تعداد ریزشها در این فرقه دوبرابر می‌شود بخصوص سال جدید که سران فرقه دادشان درآمده است ونمیتوانند جلوی این ریزشها را بگیرند اما به بیرون از خود وبخصوص به همدستانشان طوری وانمود میکنند که گویی حتی یک نفر هم از این فرقه جدا نشده است اما امروزه وبخصوص همین روزها شاهد ریزشهای بیشتری هستیم وهر روزه تعدادی از دوستانمان از این فرقه جدا می‌شوند بطوری که حتی حیله‌های رجوی هم سران فرقه نمیتواند کاری از پیش ببرد وعده‌های عربستان وامریکا هم نتوانست جلوی ریزشها را بگیرد که مریم رجوی مجبور شد دروغ دیگری برای آن‌ها سرهم کند وانهم مثل همیشه امسال همه چیز تموم می‌شود وسال سرنگونی رژیم است وبه وطن خودمان برمیگردیم دروغهایی که بیست سال پیش مسعود رجوی برای فریب ما هرساله اعلام میکرد وتا همین امروز ادامه دارد وهیچ خبری نشد این دروغهای همیشگی این فرقه بوده وهست وتا زمانی که این فرقه وجود دارد باز هم ادامه دارد سران فرقه چونکه نمیتوانند کاری کنند مجبور هستند به آن‌ها مارک مزدو وخائن بزنند تا با این کار شاید بتوانند جلوی فرار وریزشها را بگیرد اما اسیران دربند دیگر گوششان بدهکار این حرفها نیست ومیدانند هم مردم ایران وهم مجامع بین‌المللی میدانند این فرقه پایه هایش روی دروغ ونیرنگ سوار است وسران فرقه باید بدانند که دیگر نمیتوانند مثل قبل با این اسیران برخورد کنند وباید بدانند دیگر آن دوران گذشت وتاریخ مصرفشان تمام شده است ودیگر نمیتوانند به این وضع ادامه دهند زیرا دیگر کسی حاضر نیست تحت هیچ شرایطی در این فرقه بماند وبه حرفهای دروغین این فرقه گوش دهد بطوری که بعضی از شخصیتهای سیاسی هم این را به زبان آورده که دیگر پایان این فرقه نزدیک است وبه زودی اشرف سه تعطیل خواهد شد وفقط سران فرقه باقی خواهند ماند پس بنابراین این فرقه دیگر نمیتواند مثل سابق باشد وهیچگاه به آن دوران باز نخواهد گشت

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

(پایان)

*** 

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایرانماهیگیری فرقه رجوی و کفتربازان دنیای مجازی از درد و رنج مردم ایران در سیلاب

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

MSNBC_Massoud_KhodabandehMassoud khodabandeh: No decent American intelligence officer would say MEK is trustworthy because it is a Destructive Cult.

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی از “مراسم تدفین رجوی توسط شازده سعودی” تا “سیدالرئیس و ستون پنجمش”

Maryam Rajavi Tirana Albania cult of Rajaviزمان اخراج مریم رجوی از فرانسه به آلبانی فرا رسیده است

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsFormer U.S. Officials Make Millions Advocating For Terrorist Organization (2011)

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters


Link to the full description of Mojahedin (MEK, MKO) Logo (pdf file)

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

(Rajavi cult or MKO aslo known as Saddam’s Private Army)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیSydney hostage-taker was affiliated with Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)

مریم رجوی داعش تروریسم Open letter of Ali Akbar Rastgoo to the Australian Ambassador in Germany: Keep Mojahedin Khalq on terrorist List

Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_ISIS_Albania_Iraq_TerrorismMassoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy:
Methods of Information Manufacture

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

Tom Ridge denies MEK killing of US citizens!Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

همچنین: