مریم رجوی حقوق بشر را به سخره گرفته است

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، سایت وطنم، بیست و یکم نوامبر 2019:… اما واقعا چرا تا به امروز کسی از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از ما قربانیان فرقه رجوی یادی نکرده است مگر ما اعضای سازمان مجاهدین خلق در این فرقه کم شکنجه جسمی و روحی شده ایم مگر سازمان … Continue reading مریم رجوی حقوق بشر را به سخره گرفته است