مریم رجوی در بحران ریزش نیرو

مریم رجوی در بحران ریزش نیرو

مریم رجوی در بحران ریزش نیرو - همایون کهزادیهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و دوم آوریل 2021:…این روزها در درون تشکیلات فرقه رجوی چه میگذرد وسران فرقه درگیر چه مشکلاتی هستندو آیا مریم رجوی و سران فرقه میتوانند راهی برای این مشکلات پیدا کنند یا خیر؟ آیا اسیران دربند مثل همیشه فریب میخورند یا خیر؟آیا مریم رجوی دوباره مجبور می‌شود خودش دست بکار شود یا خیر؟ آیا دوباره سران فرقه وعده‌های همیشگی را دوباره سره سفره خود میگذارند؟این‌ها سؤالاتی هستند که این روزها سران فرقه در تشکیلات با آن روبرو هستند و در این مرداب ریزش نیرو دست و پا میزنند همانطوری که میدانید اسیرانی که در چنگالهای فرقه هنوز باقی‌ مانده اند دیگر کسی جلودار آن‌ها نیست و این روزها مثل برق و باد یا فرار می کنند و یا اعلام جدایی می کنند. مریم رجوی در بحران ریزش نیرو  

مریم رجوی در بحران ریزش نیرو - همایون کهزادیهادی ثانی خانی مفقود و مسعود رجوی مرحوم 

مریم رجوی در بحران ریزش نیرو

دست و پا زدن مریم رجوی در بحران ریزش نیرو

همایون کهزادی

آقای همایون کهزادی

همایون کهزادی،عضو قدیمی جداشده ار فرقه،انجمن یاران ایران،بیست و یکم،آوریل،۲۰۲۱

این روزها در درون تشکیلات فرقه رجوی چه میگذرد وسران فرقه درگیر چه مشکلاتی هستندو آیا مریم رجوی و سران فرقه میتوانند راهی برای این مشکلات پیدا کنند یا خیر؟

آیا اسیران دربند مثل همیشه فریب میخورند یا خیر؟

آیا مریم رجوی دوباره مجبور می‌شود خودش دست بکار شود یا خیر؟

آیا دوباره سران فرقه وعده‌های همیشگی را دوباره سره سفره خود میگذارند؟

این‌ها سؤالاتی هستند که این روزها سران فرقه در تشکیلات با آن روبرو هستند و در این مرداب ریزش نیرو دست و پا میزنند همانطوری که میدانید اسیرانی که در چنگالهای فرقه هنوز باقی‌ مانده اند دیگر کسی جلودار آن‌ها نیست و این روزها مثل برق و باد یا فرار می کنند و یا اعلام جدایی می کنند.

که سران فرقه سخت درگیر این موضوع هستند البته سران فرقه مثل همیشه بندی ماده‌ای قانونی چیزی برای جلوگیری از آن‌ها رو می کند و سعی می کند هر طوری شده جلوی آن‌ها را بگیرد اما که آب ریخته را دیگر نمی شود به جویی باز گرداند و در نهایت مریم رجوی خودش مجبور می‌شود که چمدان سفر را بسته و به البانی برود تا شاید بتواند آن‌ها را فریب داده و مانع رفتن آن‌ها شود.

هادی ثانی‌خانی تف سربالا برای مجاهدین خلق

اما به نظر میرسد که شدنی نیست وهمه آن‌ها کمر همت بسته و دست در دست هم مهر آزادی را خودشان به پرونده خودشان خواهند زد و از این زندان رجوی ساخته نجات پیدا میکنند و تلاشهای سران فرقه بیخوده بوده زیرا دیگر تاریخ مصرف این فرقه تمام شده و باید درب اشرب و مبارزه و آزادی برای مردم را گل بگیرند و خارجه نشین شوند.

البته این روزها کارهای خوبی هم انجام داده است نشست ها را کم کرده غسل هفتگی و انتقاد از خود و بیدار باش و گیر دادن ها را کم کرده و همیشه فیلم سینمایی و خلاصه میخواهد مثل همیشه سر آن‌ها را کلاه بگذارد اما هیچ کدام از آن‌هایی که اعلام جدایی کرده به این کارهای نیک گوش نداده و روی حرف خود هستند و به نظر میرسد که همین روزها باید فرقه اعلام ورشکستگی کند.و درب زندان را بسته و هرکسی برای خودش سوراخی پیدا کند.

لینک به منبع

مریم رجوی در بحران ریزش نیرو

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سرنوشت-هادی-ثانی-خانی-چه-خواهد-شد/

سرنوشت هادی ثانی خانی چه خواهد شد

سرنوشت هادی ثانی خانی چه خواهد شدهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، سوم آوریل 2021:… سرنوشت هادی ثانی خانی چه خواهد شد. همانطور که مطلع هستید چند وقتی است که هیچ خبری از هادی ثانی نیست وکسی نمیداند کجا ست وچه بر سراو خواهد امد هادی ثانی از روزی که از این فرقه جدا شد بطور مرتب با خانواده اش در تماس بود وهمیشه خبر سلامتیش را به انهامیداد اما مدتی است که از او هیچ خبری نیست بدون شک هر چه باشد زیر سر فرقه رجوی است زیرا همه میدانند کسی که بر علیه فرقه افشاگری کند به طریقی اورا سر به نیست میکنند  کما اینکه در همین فرانسه با اعضای جدا شده درگیر شدند و و آنها را به مرگ تهدید کردند  البته در فرانسه مثل البانی دستشان باز نیست خیلی از اعضای خودش که قصد داشتند از فرقه جدا شوند تا به امروز کسی از سرنوشت آنها هیچ خبری ندارد. 

سرنوشت هادی ثانی خانی چه خواهد شدهادی ثانی خانی، نجات یافته از فرقه تروریستی مجاهدین خلق کجاست؟ 

انقلاب مریم و بوی گند زرق وبرق بورژوازی، سرنوشت هادی ثانی خانی چه خواهد شد

همایون کهزادی،عضو قدیمی جداشده ار فرقه،انجمن یاران ایران،سوّم،آوریل،۲۰۲۱

مسعود رجوی همیشه در نشستهای خودش از بوی گند بورژوازی حرف مید ومیگفت حتی وقتی حرفش را هم میزنم حالم بهم میخورد وساعتها دراین مورد حرف میزد که این اشغالهای بورژوازی را از ذهنتان بیرون کنید وحتی یک لحظه هم به ان فکر نکنید زیرا در دنیای بورزوازی فقط زرق وبرق وطبل تو خالی است وتنها چیزی که در انجا تبلیغ میشود فقط حرهای جنسی فکر کردن به این تفکرات کثیف استالبته این حرفها فقط زمانی گفته میشد که یکی یا چند نفر از اعضای فرقه درخواست جدا شدن را داده و یا زمانی که وضعیت تشکیلاتی به جایی کشیده میشد که کسی دوست نداشت بماند وحوصله همه سر رفته بود از این حرفهای تکراری مسعود رجوی مثالهایی میزد که فکر میکند در اروپا چه خبر است همین خواهران وبرادران شما که در خارج از کشور مالی اجتماعی میکنند فقط با انقلاب خواهر میتوانند دوام بیاورند فکر نکنید که در اشغال خونه های بورزوازی هلوا پخش میکنند نه خوب این تناقضی بزرگ بود برای همه اگر بد است پس چرا دفتر شورای ملی مقاومت در فرانسه است اگر بد است چرا نصف اورسورواز را که مقر اصلی مریم است را خریده اند اگر بد است چرا خودش روز اول که فرار کرد رفت فرانسه وهزاران اگر دیگر اما بعد از حمله امریکا به عراق دیدیم همین بوی گند بورزوازی که حالشان بهم میخورد از ان شد خانه دوم سران فرقه وشخص مسعود ومریم واورسورواز شد شهر خواهر مریم وهمه سران وفرماندهان بالای فرقه اقامت فرانسه دارند وخانه خریده اند ودر عشق حال هستند

خوب البته مسعود رجوی و مریم و سران فرقه فکر نمیکردند که روزی این اتفاق بیفتد وهمه از عراق اخراج شوند و به همان زرق وبرقهای بورژوازی پناه ببرند به خیال خام خودشان که سرنگون میکنند وفردا پس فردا قدرت را درایران به دست میگیرند اما دیری نگذشت که جایگاه ابدی فرقه همان اروپا وبوی گند بورزوازی شد راستی چرا مرگ برای همسایه خوب است چطور زمانی ,  اخ ,  بود ولی الان شهر مریم واشرف سه در ان ساخته شده وکسی هم هیچ اعتراضی ندارد ونمیگوید بوی گند میدهد د درست مثل جریان انقلاب خواهر مریمشان برای همه بد وممنوع بود وهمه باید طلاق میدادند ولی مسعود خودش ازدواج مجدد میکند خوب به نظر شما قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را خوب همه میدانستند که این حرفها فقط برای فریب وگول زدن ادمهاست ولی خوب از ترس کسی نمیتوانست به زبان بیاورند

میخواهم بگویم در کل سازمان فکر میکرد بقیه پخمه هستند ونمیفهمند خیر اگر نیم درصد ازادی بیان به ادمها میدادین میفهمیدین که کی پخمه است وکی نمیفهمد نتیجه دروغ ها وبستن ادمها فریب و وعده های توخالی شد  این

سرنوشت هادی ثانی خانی چه خواهد شد

همانطور که مطلع هستید چند وقتی است که هیچ خبری از هادی ثانی نیست وکسی نمیداند کجا ست وچه بر سراو خواهد امد هادی ثانی از روزی که از این فرقه جدا شد بطور مرتب با خانواده اش در تماس بود وهمیشه خبر سلامتیش را به انهامیداد اما مدتی است که از او هیچ خبری نیست

بدون شک هر چه باشد زیر سر فرقه رجوی است زیرا همه میدانند کسی که بر علیه فرقه افشاگری کند به طریقی اورا سر به نیست میکنند  کما اینکه در همین فرانسه با اعضای جدا شده درگیر شدند و و آنها را به مرگ تهدید کردند  البته در فرانسه مثل البانی دستشان باز نیست خیلی از اعضای خودش که قصد داشتند از فرقه جدا شوند تا به امروز کسی از سرنوشت آنها هیچ خبری ندارد بخصوص اگر کمی هم اطلاعات داشته باشد که دیگر بدون شک سربه نیست کردنش حتمی است

آن زمان که ما در اشرف بودیم خیلی از دوستان خودمان که فقط حرف جداشدنشان را به زبان اورده بودند هرکدام از انها را ساعت دو یا سه شب بعنوان نشست از اسایشگاه بیرون میبردند ودیگر تا همین امروز کسی انها را ندیده وحتی ما خودمان  جویای حالشان شدیم نتوانستیم از انها خبری بگیریم وهیچ جایی اسمی از انها نیست چه زنده وچه مرده هادی ثانی هم به احتمال همین بلا سرش خواهد امد وسازمان رجوی باید جوابگو باشند وهر اتفاقی برایش بیفتد فرقه رجوی پاسخگو خواهد بود

هرچند که غیر از این سازمان کسی بااو دشمنی نداشته وکسی هم نبوده که با کسی دشمنی داشته باشد ویا اصلا کسی را از خودش ناراحت کرده باشد در یکی از همین مقالات خواندم که سرنوشت تعدادی از کسانی که قصد داشتند از این فرقه جداشوند بغد ها قبر انها را در مزار شهیدان در اشرف دیده شده واین یعنی تسویه حساب با کسانی که بخواهند از فرقه جداشوند

میبینید کسانی که از فرقه جدا شده وهنوز زنده هستند اینها با دخالت دولت عراق از زندانهای فرقه بیرون امده ا ند لذا از کمیساریای عالی پناهندگان- حقوق بشر- صلیب سرخ- شخصیتهای برجسته- وهر ارگانی که بخاطر حقوق بشر  فعالیت میکنند برای نجات جان هادی ودیگر دوستان هادی اقدام کنند زیرا پدر ومادر هادی تنها صدایشان وتنها راهشان برای نجات جان فرزندشان شماها هستید نگذارید فرقه رجوی البانی را مثل اشرف زمان صدام حسین با همان اختیارات بنا کنند به کمک همه اسیران بشتابید ونگذارید زیر چکمه های سران فرقه جان دهند وصدایشان به جایی نرسد

لینک به منبع

سرنوشت هادی ثانی خانی چه خواهد شد

مریم رجوی در بحران ریزش نیرو 

***

Disappearance of MEK Defector Hadi Sani Khani In AlbaniaDisappearance of MEK Defector Hadi Sani Khani In Albania – Letter to PM Edi Rama

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پسرم-هادی-کجاست-؟-دولت-آلبانی-پاسخ-دهد/

پسرم هادی کجاست ؟ دولت آلبانی پاسخ دهد

پسرم هادی کجاست ؟ دولت آلبانی پاسخ دهدانجمن نجات، تهران، بیست و هشتم فوریه 2021:… درخواست من و همسرم، که از شدت نگرانی بیمار شده، اینست که به صورت عاجل اقدام نموده و خبری از فرزند ناپدید شده اجباری من در آلبانی بدست آورید. دولت آلبانی در این خصوص باید پاسخگو باشد. من بی صبرانه منتظر جوابی از جانب شما هستم تا از دولت آلبانی استعلام نمائید که هادی ثانی خانی اکنون کجاست و در چه وضعیتی بسر می برد. با تشکر فراوان احمد ثانی خانی از جانب خانواده “هادی ثانی خانی”. پسرم هادی کجاست ؟ دولت آلبانی پاسخ دهد 

ربودن و شکنجه جداشدگان مجاهدین خلق ، خط و نشان کشیدن برای دیگر منتقدین مریم رجویربودن و شکنجه جداشدگان مجاهدین خلق ، خط و نشان کشیدن برای دیگر منتقدین مریم رجوی

پسرم هادی کجاست ؟ دولت آلبانی پاسخ دهد

استمداد خانواده “هادی ثانی خانی” از مجامع بین المللی

نامه پدر “هادی ثانی خانی” به دبیر کل ملل متحد

انجمن نجات مرکز تهرانیکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

پدر هادی ثانی خانی، جداشده از سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، با ارسال نامه ای به دبیر کل ملل متحد و دیگر ارگان های بین المللی و اروپایی و همچنین مقامات دولت آلبانی مراتب نگرانی فزاینده نسبت به ناپدید شدن اجباری فرزندش در کشور آلبانی را از جانب خود و همسرش اعلام نمود و خواهان رسیدگی به این موضوع گردید.

پسرم هادی کجاست ؟ دولت آلبانی پاسخ دهد

متن نامه به شرح زیر است:

عالیجناب آنتونیو گوترز، دبیرکل محترم ملل متحد

با عرض سلام و تقدیم احترام

من پدر “هادی ثانی خانی” مقیم تهران ایران هستم. پسرم که متولد 1980 می باشد در سال 2003 جهت کاریابی همراه با یکی از دوستانش عازم ترکیه گردید. او قصد داشت برای یافتن شغل و درآمد بهتر به اروپا رفته و زندگی جدیدی را آغاز نماید. او سیاسی نبود و کمترین آشنایی با مجاهدین خلق نداشت. در ترکیه همچون برخی جوانان دیگر با نیرنگ و فریب به عراق و مقر مجاهدین خلق کشانده شد و گرفتار گردید.

بعد از مدتی که خبری از او نداشتیم مطلع شدیم که وی در پادگان اشرف در عراق به سر می برد. من به همراه مادر هادی به عراق رفته و به مقر مجاهدین خلق مراجعه کردیم. در آنجا به صورت خیلی محدود توانستیم با هادی دیدار داشته باشیم. در همه حال چهار نفر از مسئولین مجاهدین خلق همراه ما بودند و ما را در هیچ شرایطی تنها نمی گذاشتند. آنان ما را تا بیرون از پادگان بدرقه کرده و سپس به صورت غیر محترمانه ای گوشزد نمودند که بعد از این هرگز اقدام به دیدار با پسرمان نکنیم. این آخرین دیدار ما با هادی بود.

بعد از آن دیگر هیچ خبری از هادی نداشتیم و هیچگونه ارتباطی با ما نگرفت. تا اینکه در سال 2016 جزو آخرین نفراتی بود که از عراق به آلبانی منتقل گردید و فورا از سازمان جدا شد و با ما ارتباط گرفت. بعد از آن طی این چهار سال هرگز تماس او با ما قطع نشده بود. او دلیل اصلی جداشدنش را اجازه نداشتن برای ارتباط با خانواده در درون سازمان ذکر می کرد. او می گفت که دیگر هرگز عدم ارتباط با خانواده را تحت هیچ شرایطی نخواهد پذیرفت.

در تمامی تماس هایش طی این مدت مدام علیه مجاهدین خلق صحبت می کرد و نمونه های متعددی از خیانت ها و جنایت های آنان را بازگو می نمود. او از افرادی مانند احسان بیدی و حسن حیرانی و غلامرضا شکری و دیگران که کمک کار او بوده اند تعریف می کرد و می گفت آنان برای وی درست مانند برادر و حامی بوده اند.

او تا مدت کوتاهی مستمری پناهندگی خود را از طریق مجاهدین خلق می گرفت تا اینکه به گفته خودش به او پیشنهاد جاسوسی و همکاری دادند و زمانی که حاضر نشد تن به چنین کاری بدهد مستمری اش را قطع کردند و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان هم پولی به وی نمی داد و لذا با مشکلات جدی مالی روبرو شد.

در زمانی که یک یورو معادل 40 هزار ریال ایران بود من در چندین نوبت مانند برخی دیگر از خانواده ها برایش پول فرستادم که به گفته خودش از این پول به دیگران هم کمک می کرد. متأسفانه طی نزدیک به دو سال اخیر به دلیل شدت تحریم ها و شرایط جدید اقتصادی در ایران و بالا رفتن بیش از حد نرخ ارز و محدودیت های ایجاد شده برای انتقال پول نتوانستم وجهی برایش بفرستم. او در تنگنای شدید مالی بود. در آخرین تماسش در حدود یک ماه پیش بسیار نگران و مضطرب به نظر می رسید.

هادی می گفت که در یک کافه به عنوان پیشخدمت 14 ساعت در روز در تمامی روزهای هفته کار می کند تا بتواند امرار معاش نماید. او از ابتدا خواهان بازگشت به ایران بود اما ظاهرا دولت آلبانی به خواست مجاهدین خلق با این موضوع موافقت نمی کرد. او بعد از چهارسال اقامت در آلبانی هنوز مدارک هویتی و اجازه کار نداشت. همچنین او می گفت که جداشدگان مدام از جانب عناصر وابسته به مجاهدین خلق مورد تهدید و اذیت و آزار قرار می گیرند.

در حالیکه به شدت نگران بودیم که چرا دیگر هادی مدت طولانی است با ما تماس نمی گیرد و چرا حتی تلفنش هم جواب نمی دهد مطلع شدیم که سازمان مجاهدین خلق نامه ای منتسب به وی را که محتوای آن کاملا مغایر با هرآنچه که این مدت چهارسال در تماس هایش به ما می گفت بود منتشر کرده است. این موضوع نگرانی ما را دو چندان نمود چرا که بارها از جانب عناصر سازمان تهدید شده بود.

درخواست من و همسرم، که از شدت نگرانی بیمار شده، اینست که به صورت عاجل اقدام نموده و خبری از فرزند ناپدید شده اجباری من در آلبانی بدست آورید. دولت آلبانی در این خصوص باید پاسخگو باشد. من بی صبرانه منتظر جوابی از جانب شما هستم تا از دولت آلبانی استعلام نمائید که هادی ثانی خانی اکنون کجاست و در چه وضعیتی بسر می برد.

با تشکر فراوان
احمد ثانی خانی از جانب خانواده “هادی ثانی خانی”

لینک به منبع

پسرم هادی کجاست ؟ دولت آلبانی پاسخ دهد 

مریم رجوی در بحران ریزش نیرو 

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مسئولیت-دولت-آلبانی-در-قبال-جان-هادی-ثا/

مسئولیت دولت آلبانی در قبال جان هادی ثانی خانی

مسئولیت دولت آلبانی در قبال جان هادی ثانی خانیانجمن فراق، بیست و پنجم فوریه 2021:… بیش از یک هفته است که از سرنوشت «هادی ثانی خانی»، یکی از جداشده‌های فرقه رجوی هیچ خبری در دست نیست. به همین خاطر خانواده «ثانی خانی» و سایر خانواده ها بسیار نگران بوده و استرسی که بر آنان وارد شده است قابل وصف نیست.  این موضوع می تواند یک توطئه علیه خانواده ها و امنیت جانی سایر جداشده هایی باشد که هم اکنون در کشور آلبانی هستند. متاسفانه دولت آلبانی هیچ مسئولیتی در قبال جان افراد جداشده از فرقه رجوی نمی پذیرد و طرف فرقه را می گیرد و این مسئله دور از معیارهای انسان دوستانه می باشد. مسئولیت دولت آلبانی در قبال جان هادی ثانی خانی 

#MaryamRajavi #MehdiAbrishamchi Smuggled #HadiSaniKhalni to France#MaryamRajavi #MehdiAbrishamchi Smuggled #HadiSaniKhalni to France for false flag operation

مسئولیت دولت آلبانی در قبال جان هادی ثانی خانی 

ربودن و شکنجه جداشدگان مجاهدین خلق 

نگرانی خانواده های اسیران فرقه رجوی از مفقود الاثر شدن یک عضو جدا شده به نام «هادی ثانی خانی»: دولت آلبانی مسئول امنیت جانی جداشده‌ها است

بیش از یک هفته است که از سرنوشت «هادی ثانی خانی»، یکی از جداشده‌های فرقه رجوی هیچ خبری در دست نیست.

به همین خاطر خانواده «ثانی خانی» و سایر خانواده ها بسیار نگران بوده و استرسی که بر آنان وارد شده است قابل وصف نیست.  این موضوع می تواند یک توطئه علیه خانواده ها و امنیت جانی سایر جداشده هایی باشد که هم اکنون در کشور آلبانی هستند.

متاسفانه دولت آلبانی هیچ مسئولیتی در قبال جان افراد جداشده از فرقه رجوی نمی پذیرد و طرف فرقه را می گیرد و این مسئله دور از معیارهای انسان دوستانه می باشد.

مسئولیت دولت آلبانی در قبال جان هادی ثانی خانی

ما خانواده ها بدین وسیله ضمن ابراز نگرانی عمیق خود در رابطه با امنیت جانی هادی ثانی خانی امیدواریم که دولت آلبانی با حفظ امنیت جداشده ها، هیچ گونه اجازه دست درازی و دست اندازی به جان افرادی که زمانی از اعضای فرقه رجوی بوده و هم اکنون مهمانان دولت و مردم آلبانی هستند، ندهد.

در این رابطه از تمامی فرزندانمان که از فرقه جدا شده اند می خواهیم ضمن هوشیاری حداکثری، مراقب اوضاع و احوال پیرامون خود باشند. رجوی و عناصر ناپاک او از هیچ لحظه ای برای به دام انداختن طعمه های خودشان درنگ نکرده و برای چند صباحی که عمر ننگین خودشان را افزایش بدهند شیطنت کرده و موجب نگرانی می شوند.

در این ایام که بحث کرونا مزید بر علت نگرانی خانواده ها به ویژه مادران و پدران شده است، آدم ربایی و به گروگان گرفتن افراد توسط رجوی و باند فاسد و تروریستی اش توجهات جهانی را به خود جلب کرده و نگرانی جدی خانواده ها، نهادها و سازمان های حقوق بشری را بر افروخته است.

برگه اقامت آقای هادی ثانی خانی در آلبانیبرگه اقامت آقای هادی ثانی خانی در آلبانی

ما خانواده ها به خصوص تشکل «مادران، قربانیان فراموش شده فرقه رجوی» خواهان رسیدگی عاجل توسط دولت آلبانی به وقایعی هستیم که فرقه رجوی در آن کشور به وجود آورده است.

همچنان ما از دولت آلبانی خواهان اجازه سفر به خانواده هایی هستیم که فرزندانشان در فرقه رجوی زندانی بوده و محبوس شده اند، و هیچ خبری از عزیزانشان در دست ندارند.

بی تردید هر اتفاقی که برای فرزندان ما در کشور آلبانی می افتد دولت آلبانی مسئولیت دارد و باید در دادگاه های بین المللی پاسخگو باشد.

لینک به منبع

مسئولیت دولت آلبانی در قبال جان هادی ثانی خانی 

مریم رجوی در بحران ریزش نیرو

***

ثریا عبداللهی: وزیر کشور آلبانی مسئول جان نفرات نجات یافته از فرقه رجوی استثریا عبداللهی: وزیر کشور آلبانی مسئول جان نفرات نجات یافته از فرقه رجوی است

Hadi Sani Khani MEK Member Missing From Albania

Back in October last year, Albanian journalist Gjergji Thanasi interviewed former MEK member Hadi Sani Khani in Tirana. Khani had left the MEK three years previously and had tried to make a life for himself. But, as with all former MEK members, he was denied ID papers and a work permit. To make ends meet he worked 14 hours a day cash-in-hand as a waiter in a café. When MEK labelled him an agent of the mullah’s regime, Khani scoffed at this, saying that if he was a spy why would he work in the café and for such long hours. But Khani was struggling. So, it is no surprise that he has now turned up in France in the clutches of the MEK. In a series of posts the MEK report that Khani has confessed to having been a paid agent of Iran’s ministry of intelligence whilst in Albania.

همچنین: