مریم رجوی در روز کوروش ، دخالت در امور داخلی عراق و جاسوسی از ایرج مصداقی

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، دوم نوامبر 2019:…  جاسوسی از این و آن شخصیت، اقدام جدیدی در پرونده مجاهدین خلق نیست و اساساً بدون آن قادر به موضعگیری سیاسی علیه مخالفان و منتقدان و حتی “دوستان کجدار و مریز” خود نیستند. در سالهای اخیر، مجاهدین با همکاری موساد و … Continue reading مریم رجوی در روز کوروش ، دخالت در امور داخلی عراق و جاسوسی از ایرج مصداقی