مریم رجوی دلسوز مادران شده است. چرا؟

مریم رجوی دلسوز مادران شده است. چرا؟

مریم رجوی دلسوز مادران شده است. چرا؟چند روز پیش دیدم نوشته رژیم دو هفته است که اجازه ملاقات به مادرپیریک زندانی نداده ، مادرپیر پشت درب زندان ساعتها درانتظارمانده است بنده ضمن محکوم کردن حاکمیت که زندانی سیاسی وعقیدتی دارد واینکه اجازه ملاقات نداده که عملی غیرانسانی ست ازرجوی می پرسید تا به کی میخواهی شیادی کنی وبا جادو جنبل ودجالیت کارهایت را پیش ببری ؟ دل وقلب وروح و روان مادر با مادر فرق میکند یا برای مطامع پلید ازمادرپیراستفاده تبلیغاتی کرده ومادررابازیچه بازی های سیاسی خود کرده ای درکجای قران تو نوشته هزاران مادروپدروخانواده نیروهای خود را با اسامی مختلف مارک واتهام بچسبان ودستورسنگسارانها را بده. مریم رجوی دلسوز مادران شده است

مریم رجوی دلسوز مادران شده است. چرا؟منع دیدار مادر ، طناب دار آخوندها نیست

مریم رجوی دلسوز مادران شده است. چرا؟

رجوی بیکباره دلسوز مادر شد

برخورد رجوی با خانواده بخصوص مادران را درچندسال گذشته مردم دیده اند عجالتا جهت یاد اوری نکات برجسته تنظیم رابطه رجوی با خانواده رابیان میکنم

خانواده ازسال68 که دردرون تشکیلات انقلاب شد خانواده ضد انقلاب مریم وخود رجوی بود یعنی خانواده مارک ضد انقلاب خورد خانواده وزارتی ست ، مزدوراخوند است با وزارت پشت اشرف میاید خانواده الدنگ است یاقی وباقی وطاقی ست زندیق است ستون سوم است عامل کشتارمجاهدین توسط مالکی ست خواهان کشتارفرزندان خود است بهمین دلایل باید انها را سنگسار کرد تا کشته شوند. بنده شک ندارم اگردستش باز بود انها را گرفته و مادران و خواهران و برادران نیروهای خود را سنگسارمیکرد ولی ما نفهمیدیم چرا به سنگسار کردن حاکمیت درسالهای گذشته ایراد میگرفت. خودش هم همان کاررا میکند. حرفهایش برای توجیح سنگسار است افرین برچنین سازمانی که خود ورهبرانش طرفدار زنان هستند

بعد مقدمه اصل مطلب این است که چند روز پیش دیدم نوشته رژیم دو هفته است که اجازه ملاقات به مادرپیریک زندانی نداده ، مادرپیر پشت درب زندان ساعتها درانتظارمانده است بنده ضمن محکوم کردن حاکمیت که زندانی سیاسی وعقیدتی دارد و اینکه اجازه ملاقات نداده که عملی غیرانسانی ست از رجوی می پرسید تا به کی میخواهی شیادی کنی و با جادو جنبل و دجالیت کارهایت را پیش ببری ؟ دل و قلب و روح و روان ماد ربا مادرفرق میکند یا برای مطامع پلید از مادر پیر استفاده تبلیغاتی کرده و مادر را بازیچه بازی های سیاسی خود کرده ای؟

دوستان گرفتار در کمپ آلبانی . واقعا هیچ یک از شما نمیخواهید با پدر و مادرتان ارتباط داشته باشید؟

درکجای قران تو نوشته هزاران مادر و پدر و خانواده نیروهای خود را با اسامی مختلف مارک و اتهام بچسبان  و دستورسنگسار انها را بده ولی مادر یک  زندانی را وسط کشیده و سو استفاده تبلیغاتی کن ؟  کجای قران تو نوشته دل مادران با هم فرق دارد ؟ مگرتو نبودی که میگفتی همه انسانها یک جورند دوجورنیستند ؟ مگردرقران تو ننوشته که من دربین المره شما هستم وانتهای دلتون نشسته ام ؟ مگرتو نبودی که میگفتی بین المریعنی نقطه ای ازدل که اگرنوک سوزن بخورد سوراخ میشود خدا در انجاست ؟ ایا فکرنمیکنی وقتی دلی را برنجانی خدارا دربین المر به گریه وزاری وادارکرده ای ؟ ایا سنگسار مادران و بقیه خانواده ها که بخاطر بیتابی دلشون به پشت سیاج اشرف می امدند سنگسارخدا نبود ؟ مگرروح و روان انسان همان خدا نیست ؟ چرا سنگ میزنی و آزرده میکنی ؟ مگردرقران نگفته پیغمبر ا زروح درباره تو میپرسند بگو من چیزی نمیدانم و ندانستن هم فقط درباره خداست مگرنگفته ای انسان من روح خودم را دروجود تو قراردادم و زنده ات کردم پس نفخته من روحی چیست ، مگرمفسرین نفخت را پایه واولین نقطه خلقت نمیدانند یعنی اینکه انسان ازروح خداست پس چرا سنگسارمیکنی ایا سنگسارخدا نیست ؟ مگرنمیگوید ای انسان تو جانشین من درروی زمین هستی( نمیگوید مومنین ویا صالحین و…میگوید ای انسان ) یعنی کلیت را میگوید پس چرا جانشینان خدارا سنگسارمیکنی چگونه است یکی حق دارد ولی هزاران حق ندارند بازی تبلیغاتی برای مطامع سیاسی یعنی همین حرکات ایا مجاهد ورهبرش را شناختید ولی متاسفانه دین ملت را بگروگان میگیرد تا بازی های خود را بکند زاهد ریا کارکه پشه را صافی میکند وشتررابا بارش می بلعد یکی ازنمونه های بارز این جمله اقای رجوی وخانم عضدانلوست

مریم رجوی دلسوز مادران شده است. چرا؟

لینک به منبع

***

پیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانیبرای اطمینان از اینکه به جز خانواده ها هیچ کس وارد ملاقات نشود نماینده دولت آلبانی ؛ نماینده صلیب سرخ ؛ نماینده کمیساریای عالی پناهندگی و یا هر ارگان دیگر می تواند بر این لیست خانواده ها نظارت مسستقیم داشته باشد . تا سیه رو شود هر که در او غش باشد .

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مادر-مصطفی-بهشتی-،-اسیر-فرقه-منفور-رجوی/

مادر مصطفی بهشتی ، اسیر فرقه منفور رجوی ، چشم انتظار یک تماس ، چشم از جهان فروبست

مادر مصطفی بهشتی ، اسیر فرقه منفور رجویعاطفه نادعلیان، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و نهم ژانویه 2020:… در اولین ساعات روز دوشنبه 7 بهمن 98، خانم زهرا کزازی، مادر مصطفی (میلاد) بهشتی اسیر در فرقه رجوی در آلبانی، چشم از جهان فروبست. خانم کزازی به جمع مادران چشم انتظاری پیوست که حسرت حتی یک تماس از جانب فرزندشان بر دلشان باقی ماند. رجوی ملعون بابت تمام ناکامی ها و شکست هایش از خانواده های دردمند و رنج کشیده ی اعضا انتقام می گیرد و آنان را، با ممنوع کردن ارتباط فرزندان گرفتارشان، زجر می دهد. موجودی چون رجوی چقدر باید پست و پلید باشد که حتی از ارتباط عضو فرقه با مادر خود، که در بستر بیماری واپسین روزهای عمرش را سپری می کند، وحشت داشته باشد. آیا این موجود دلش به حال خلق می سوزد؟ رجوی ملعون، که جز همکاری با دشمنان ایران و ایرانی و مزدوری و جنایت و خیانت سابقه دیگری در کارنامه به اصطلاح مبارزاتی اش از زندان شاه تا امروز ندارد، همچون تمامی رهبران فرقه ای از خانواده همچون جن از بسم الله می ترسد. مادر مصطفی بهشتی ، اسیر فرقه منفور رجوی ، چشم انتظار یک تماس ، چشم از جهان فروبست

مادر مصطفی بهشتی ، اسیر فرقه منفور رجویحضور خانم بهشتی پشت درب های بسته کمپ لیبرتی در خرداد 1395

(مصیبت وارده را خدمت خانواده محترم بهشتی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای خانواده محترم بهشتی، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم – ایران اینترلینک)

مادر مصطفی بهشتی ، اسیر فرقه منفور رجوی ، چشم انتظار یک تماس ، چشم از جهان فروبست

مادری چشم انتظار دیدار با فرزند، از دنیا رفت

انجمن نجات مرکز تهران۸ بهمن ۱۳۹۸

ننگ و نفرت بر مسعود و مریم رجوی

مادر مصطفی بهشتی ، اسیر فرقه منفور رجوی

در اولین ساعات روز دوشنبه 7 بهمن 98، خانم زهرا کزازی، مادر مصطفی (میلاد) بهشتی اسیر در فرقه رجوی در آلبانی، چشم از جهان فروبست. خانم کزازی به جمع مادران چشم انتظاری پیوست که حسرت حتی یک تماس از جانب فرزندشان بر دلشان باقی ماند. رجوی ملعون بابت تمام ناکامی ها و شکست هایش از خانواده های دردمند و رنج کشیده ی اعضا انتقام می گیرد و آنان را، با ممنوع کردن ارتباط فرزندان گرفتارشان، زجر می دهد.

موجودی چون رجوی چقدر باید پست و پلید باشد که حتی از ارتباط عضو فرقه با مادر خود، که در بستر بیماری واپسین روزهای عمرش را سپری می کند، وحشت داشته باشد. آیا این موجود دلش به حال خلق می سوزد؟ رجوی ملعون، که جز همکاری با دشمنان ایران و ایرانی و مزدوری و جنایت و خیانت سابقه دیگری در کارنامه به اصطلاح مبارزاتی اش از زندان شاه تا امروز ندارد، همچون تمامی رهبران فرقه ای از خانواده همچون جن از بسم الله می ترسد.

رجوی مزدور که فریاد مبارزه ضد امپریالیستی اش گوش فلک را کر کرده بود اکنون به عمله دست چندم امپریالیسم مبدل گشته است. رجوی که داعیه ی حمایت از خلق و مردم را داشت حتی به اندازه رفع نگرانی یک مادر از وضعیت فرزند هم حاضر نیست قدم بردارد. او همچون تمام رهبران فرقه ای به غیر از رسیدن به قدرت به چیز دیگری فکر نمی کند و در راه رسیدن به هدف، استفاده از هر وسیله ای از جمله همه گونه خیانت و جنایت را مجاز می داند.

مادر بهشتی ها بعد از قربانی شدن پسر بزرگش مرتضی بهشتی، خواسته ای جز یک تماس از جانب پسر دومش مصطفی نداشت که رجوی آن را هم از وی دریغ نمود. تقاص مادرانی که ده ها سال است از ارتباط با عزیزان خود محروم هستند را چه زمانی و کجا رجوی پس خواهد داد؟ اگر چه رجوی اکنون با حیات خفیف و خائنانه ای که بدتر از مرگ است شب و روز دارد تقاص پس می دهد.

عاطفه نادعلیان

مادر مصطفی بهشتی ، اسیر فرقه منفور رجوی ، چشم انتظار یک تماس ، چشم از جهان فروبست

نامه مادر مصطفی بهشتی به فرزند اسیرش در فرقه رجوی

انجمن نجات مرکز تهران۱۸ فروردین ۱۳۹۷

نامه زیر را خانم زهرا کزازی (شهین) برای فرزندش مصطفی بهشتی که در تشکیلات فرقه رجوی در آلبانی گرفتار است نوشته و خواسته است تا به هر نحو ممکن به رؤیت پسرش برسد.

سلام عزیز دلم
مصطفی عزیزم
سالهاست از غم دوریت اشک می ریزم و عذاب می کشم.
پسرم، الان چند روزی هست که روی تخت بیمارستان افتاده ام. قرار است روز یکشنبه عمل جراحی شوم.

عزیز دلم
نمی دانم از زیر این عمل به سلامت بیرون می آیم یا نه.

پسرعزیزم
داغ مرتضی را کشیدم. درد دوری از تو نازنینم را کشیدم. نگذار چشم انتظار بمیرم.
پسرم، پاره جگرم، دلتنگتم.
من یک مادرم، ازهمه تقاضا میکنم صدای من را به گوش پسرم برسانید.
مصطفی بگذار صدایت را بشنوم. مصطفی به من یک زنگ بزن. من دیگر معلوم نیست بمانم و فرصت زیادی داشته باشم. اگر صدایت را بشنوم حداقل این است که دیگر با زجر دوریت نمی میرم.

عزیزم، امیدم، پسرم، منتظر تماست هستم.
تهران – جمعه 17 فروردین 97

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/از-ادعای-سرنگونی-تا-وحشت-از-دیدار-یک-ماد/

از ادعای سرنگونی تا وحشت از دیدار یک مادر

از ادعای سرنگونی تا وحشت از دیدار یک مادررضا اسلامی و پرویز حیدرزاده، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و هفتم ژوئیه 2020:… زمانی که خاتمی رئیس جمهور نظام شد رجوی در یک تحلیل سیاسی می گفت که این نظام سه سره شده و سرنگونی خیلی نزدیک است و الان دکل سرنگونی را من دیدم و این بحث  ماه ها طول کشید و باز هم تکرار نوارنشست هفت روزه و نشستهای کوچکتر و بحثها بیهوده که افراد را سرگرم کنند. حال  از ان تاریخ 22 سال می گذرد باید از این مردک پرسید چی شد آن دکل سرنگونی؟ ؛ تو که دکل را به سمت ایران دیدی و سرنگونی را در دسترس میدیدی , چرا رفتی تو سوراخ موش و در نمی آیی؟ از ادعای سرنگونی تا وحشت از دیدار یک مادر 

از ادعای سرنگونی تا وحشت از دیدار یک مادرایران آزاد مریم رجوی ؟

از ادعای سرنگونی تا وحشت از دیدار یک مادر

1- فرقه مجاهدین خلق و مانع تراشی بر سر ملاقات خانواده ها در آلبانی

رضا اسلامی ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 20.07.2020

رضا اسلامی آلبانی

آقای رضا اسلامی آلبانی

زمانیکه من در اسارتگاه اشرف در عراق بودم و در زمامداری صدام حسین  مسعود و مریم رجوی در عراق نشست های مبسوطی اندر باب خانواده  برگذار میکردند ، ساعتهای و روزهای متوالی برای امیال پلید خود اعضا  را مغزشوئی میکرد ،  دلیل آن همه ریسمان به آسمان بستن سو استفاده برای کارهای تروریستی در داخل ایران بود و تا حدودی موفق بود در این بین این افراد فریب خورده و خانواده های آنها بودند که بهای قدرت طلبی رجوی را باید میپرداختند . اگر کسی ناپرهیزی میکرد و میگفت من اطلاعی از خانواده ام ندارم عاقبت وحشتناکی در انتظار آن فرد بود . روزهای متوالی برای قانع شدن باید در نشستهای خاص حاضر میشد و جوابی طغیانگری را به تشکیلات میداد و در نهایت برنده میدان فرقه بود . رجوی با خر مرد رندی  میگفت همه خانواده های مجاهدین با ما و ضد رژیم ایران هستند، ولی آیا این حقیقت داشت و یا فقط یک فریبکاری بود ، رجوی رویا پرداز و آن ارتش کذایی هرشب خوابهای پنبه دانه ایی میدید یک شب ایران را با یک یا دو کار تروریستی فتح میکرد و شب بعد خواب فتح هندو چین را میدید ولی این بادکنک در سال 2003 در عرض چند روز ترکید و اولین نفری که میخواست رهبری انقلاب را ادامه بدهد پا به فرار گذاشت و طبق معمول اول جان خود و همسرش را از مهلکه بدر برد . بعدش چند روز که دولت عراق از هم فرو پاشید  خانوادهها تبدیل به عامل  ضد جنگ ،  عامل وزارت اطلاعات و هزار برچسب دیگر  .

این واقعیتی است که سالیان تجربه کرده ام و حاصل سالیان عمر از دست رفته من و دیگر اعضا در مناسبات فرقه بوده است . من در  مناسباتی برده ساز رجوی در عراق بودم  وهم اکنون در آلبانی، چیزی جز برده سازی و برده داری نوین نیست، شما فرض کنید که این  سازمان مدعی انقلابیگری است و می خواهد آزادی را برای مردم  به ارمغان ببرد آیا این واقعی است که به این شیوه با خانواده برخورد میکند و همه را چشم انتظار دیدار فرزندان خود میگذارد و آنچه لایق خود اوست را به خانواده ها نسبت میدهد ؟

اکنون فرقه  بعد از تجربه ایی که در  اشرف در عراق داشت و ضربات سهمگینی از قبل خانواده خورد حالا   قصد دارد با همکاری دولت آلبانی اجازه ملاقات به خانواده ها را ندهد . سران فرقه و در راس آنها مریم قجر بعد از طومار یازده هزار امضاء از سوی خانواده ها به نخست وزیر آلبانی به یکباره وارد میدان شدند و هراس آلود انگار که از خواب غفلت بیدار شده باشند شروع به لجن پراکنی علیه خانواده‌های اسیران فرقه کردند ، و یکی پس از دیگری به صحنه آمده و اندر باب خانواده یقه درانی کردند یکی گفت باید کشت و دیگری گفت اینها عامل وزارت هستند و هر آنچه لایق خودشان بود را نثار پدران و مادران پیر کردند و از طرفی امضا گیری اجباری را به اجرا گذاشتند و اعضای نگونبخت را ملزم به امضاء طومار کردند . سئوال از این فرقه در هم شکسته این از قدرت شما است یا ضعف اگر خواستید بیایید بحث آزاد تا به شماها ضد خلقیها بگویم که از قدرت یا ضعف شماست . قطعا این از ضعف این فرقه است که مغول وار وارد صحنه میشود و یا بهتر بگویم مثل آن فرد ترسویی است که در تاریکی سوت میزند تا همه فکر کنند که این چه آدم شجاعی است . خانوادها چون برحق هستند لاجرم پیروز میدان هستند حالا شما هر مارک و برچسبی میخواهید بزنید و این قلعه مانز را همچون اشرف و لیبرتی تصرف خواهند کرد و شما بور و کور خواهید شد .

درود بر خانواده های با صلابت و  امیدواریم که اقدام بر حق و قدرتمند شان به زودی زود به ثمر رسیده پیش به سوی تسخیر زندان مانز.

لینک به منبع

2- دکل دیده شده رجوی در سال 77 گم شده

پرویز حیدرزاده، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 27.07.2020

پرویز حیدرزاده نجات یافته از مجاهدین خلق رجوی در آلبانی

آقای پرویز حیدرزاده

زمانی که خاتمی رئیس جمهور نظام شد رجوی در یک تحلیل سیاسی می گفت که این نظام سه سره شده و سرنگونی خیلی نزدیک است و الان دکل سرنگونی را من دیدم و این بحث  ماه ها طول کشید و باز هم تکرار نوارنشست هفت روزه و نشستهای کوچکتر و بحثها بیهوده که افراد را سرگرم کنند. حال  از ان تاریخ 22 سال می گذرد باید از این مردک پرسید چی شد آن دکل سرنگونی؟ ؛ تو که دکل را به سمت ایران دیدی و سرنگونی را در دسترس میدیدی , چرا رفتی تو سوراخ موش و در نمی آیی؟

تو با اون همه افراد در همان نشست شوی مسخره اجرا می کردی تا برای همه این بحث را جا بی اندازی و با این دلقک بازی ها نمایش اجرا می کردی خصوصا اون خانما را در نقش ولی فقیه می گذاشتی و مهدی ابریشمچی با ناز ادفار در جلوی اونها نقش بازی می کرد و بقیه مسخره بازی  تو و مریم قجر؛

براستی چه دوران مسخره ای را با تو و اون عروسکهای هنرمندت ما طی کردیم و در آن دوران من و ما نمی فهمیدیم که این همه نمایش برای سرگرم کردن و مشغول کردن افراد هست ولی حالا خوب فهمیدیم جه کلاه بزرگی سر ما رفته است . نه تنها رژیم سه سره و شقه شقه نشد بلکه هنوز سرپاست  و اون دکل که تو دیده بودی از مرزهای ایران فاصله گرفته و از اروپا سر در آورده است و این جا هم با همان شیوه دلقک بازی افراد را در زندان مانز نگه داشتی و حتی حاضر به بیرون آمدن آنها برای یک تفریح ساده نیستی !!!!

آری براستی این فرقه بر پایه فریب و حقه سوار است و از احساسات هواداران خوب سو استفاده می کند و از اون طرف خانواده همان عضو یا همان هوادار را مزدور وزارت اطلاعات میداند ؛ تو با شنیدن اسم خانواده دکل سرنگونی و فروپاشی خودت را نزدیکتر می بینی !!!

پس منتظر باش تا این خانواده ریش و ریشه تورا از بن برکند .

پرویز حیدرزاده نشلی

لینک به منبع

از ادعای سرنگونی تا وحشت از دیدار یک مادر

***

ایران اینترنشنال مریم رجوی عربستان سعودیتابستان داغ مریم رجوی – سخنرانی بقایای صدام برای ایران اینترنشنال عربستان

همچنین: