مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دینعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم ژوئن 2019:… مریم رجوی عضدانلو، راستی مگه نمی گفتی نیروهای نظامی برای سرکوب و کشتار آمده اند؟ ادوات و سلاحها و نفربرهای آنها را در هم بکوبید؟ و درطی این سالیان گفتی نیروی نظامی برای سرکوب ملت است پس چرا از نیروی سرکوب میخواهی به کمک مردم بروند؟ میشود به این سوالها جواب بدهی؟ باید دریک جمله گفت اعلام فاجعه ملی و اینکه نیروی نظامی بکمک مردم بروند فقط با یک جمله میشود آنرا بیان کرد عضدانلو وشورایش به سوراخ نمیروند به دمشون جاروب رشتی هم بسته اند. مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین. 

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دینپیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین

1- مریم عضدانلو و شورای ملی به سوراخ نمی روند به دمشون جاروب بسته اند

علی شیرزاد، وطنم ایران

علی شیرزاد، وطنم ایران

درجریان سیل خیلی ازجریانات سازمانها واحزاب وشخصیتهای به اصطلاح سیاسی ماهیت خود را به بهترین شکل بمردم نشان دادند که چند مرده حلاجند ومردم دوستی انها درچه راستاست ودرکدام جهت حرکت میکنند وقدرت ومنافع بالاترازمردم قراردارد برای منافع دست به هرشانتاژودروغ ودغل ودجالیت درراستای همگامی با بیگانگان دریغ نمیکنند که به شناخته ترین انها اشاره میکنم یکی رضا پهلویست او کسی ست که حتی به برادرخودش هم رحم نمیکند واورا معتاد ولاابالی حتی بعد مرگش متهم میکند درصورتی که اسناد عکس این رانشان میدهد چنین شخصی فقط به یک پیام تسلیت بسنده کرده وازترس ارباب دراین مدت درسکوت است ولی هوادارانش هرتوهین ودشنامی که فرهنگ کثیف ساواک واستبداد است از نثاربه ملت زیراین همه فشاردریغ نکردند که بنده حرفهای خودرادرباره انها نه الان بلکه دراردنگی زدن به باباش وسلطنت تا به همین امروز گفته ام وخواهم گفت

اما این وسط ببینیم اسلام انقلابی یا همان اسلام سیاسی رجوی ورهبرعقیدتی چه نظری درباره سیل وفشاربه مردم وهمگامی با بیگانگان دارد قبلا مفصل درچند نوشتارگفته ام ودراین نوشتارمیخواهم به یکی دیگرازکارکردهای اسلام سیاسی رهبرعقیدتی یا روی دیگرسکه ولایت فقیه اشاره کنم درجریان سیل تا میخواست پا به پای وزارت خارجه ومیزایران برهبری ادمخوارحرامزاده برایان هوک حرکت وخوش رقصی کرد تا جایی که نیروهای نظامی برای کمک رفتند سخنگو ازقبربیرون امده وگفت اینها برای سرکوب امده اند وادوات نظامی رامنهدم کنید وبعد که دید اوضاع خراب وگند سیاسی زده است مریم عضدانلو وارد وگفت (من فاجعه ملی اعلام میکنم ونیروهای نظامی باید بکمک سیل زدگان بشتابند )بنده هم نوشتم چرا کمک مالی نمیکنی علاوه براینکه کمک مالی نکرد مدعی شد که امریکا تحریم نکرده است درصورتی که صلیب سرخ وهلال احمرانگلستان گفتند امریکا تحریم کرده ونمیتوانیم کمک ارسال کنیم حتی ایرانی هایی که درخارجه پول میخواستند بفرستند نگذاشتند وعضدانلو دست به توجیح کثافتکاری امریکا زد که خود جنایت علیه بشریت است اینکه عضدانلو فاجعه ملی درچنین شرایط وبا چنین کارکرد وسابقه ای ازخیانت دراین چند روز را اعلام میکند توهین دیگری بملت ایران است نه خواهان تحریم باش ونه فاجعه اعلام کن ازهمه بدتروقتی میگویند فاجعه ملی یعنی اینکه بسیج ودرکارضربتی تمامی کارها خوابیده وبه فاجعه رسیدگی میشود ؛ میشود پرسید راستی دراین فاجعه ملی چقدرپول وامکانات برای مردم فرستادی ؟ وچه قدمهایی برداشتی کمی توضیح وروشنگری وشفاف سازی کن تا مردم هم درجریان باشند واقعیت این است که این حرفها ردگم کنی وبرای لاپوشانی حرکات ضد مردمی ودمخوری با تحریم وتوجیح عملکرد امریکاست که خود بیانگرنوکری ومزدوری ست نوشتیم چرا کمک نمیکنی کمی ازپولهایی که به ادمخواران میدهی تابیایند وبرعلیه ملت ایران یاوه بافی کنند به سیل زدگان بده چند روزبعد دیدم درسایتش عکسی انداخته که ده پانزده قوطی کنسرولوبیا روی هم چیده ودریکی ازاتاقها درالبانی عکس گرفته وزیرش نوشته کمک کانونهای شورشی به سیل زدگان وهواداران نکبت وضد مردمیش هم ان عکس رادرشبکه های اجتماعی حلوا حلوا میکنند دیگرنمیدانند این عکس دقیقا ازموضع تدافعی واچمزی ست برای این است که همسویی باوزارت خارجه وخزانه داری امریکا درتحریم انهم کمک ها به سیل زدگان را بپوشاند ولی این حرکات دردی را دوا نمیکنند راستی مگه نمی گفتی نیروهای نظامی برای سرکوب وکشتارامده اند ادوات وسلاحها ونفربرهای انها رادرهم بکوبید ودرطی این سالیان گفتی نیروی نظامی برای سرکوب ملت است پس چراازنیروی سرکوب میخواهی به کمک مردم بروند ؟ میشود به این سوالها جواب بدهی ؟ باید دریک جمله گفت اعلام فاجعه ملی واینکه نیروی نظامی بکمک مردم بروند فقط با یک جمله میشود انرابیان کرد عضدانلووشورایش به سوراخ نمیروند بدمشون جاروب رشتی هم بسته اند

(لینک به منبع)

2- رجوی و عضدانلو غبار از رخ دین زدوده اند

روابط درونی

اگربخواهیم به این مسایل بپردازیم صدها نمونه میتوانیم کنارهم بچینیم ولی بنده اصلی ها رامینویسم دفعه قبل سیاست رادرکلیت نوشتم دراین قسمت ببینیم روابط درونی برچه اساسی شکل وعمل میشد

ملاک ومعیارهرچیزی درروابط درونی سازمان مجاهدین رهبری ان است وهرچیزی خارج ازان فعل حرام وممنوعه است مثلا باید شب روزبه تعریف وتمجید از رجوی درپشت بلندگو بپردازی دراین صورت مسول هستی وغیر از ان بریده مزدور و….. هیچ حقی نداری وهمه چیز از ان رهبری ست و رهبر هم مشخص کرده حق شما این است که خواهران شما را درنشستهای دیگ تکه پاره کرده فقط یک گوش ازشما برای من نگه دارند این یعنی هرکاری خواستم با شما میکنم بخصوص با مخالفین داخلی یک نمونه از نشستهای دیگ یک روز درحال رفتن بودم سروصدای زیادی را درمقرشنیدم محل چسبیده به سالن بود وقتی نزدیک سالن رسیدم دیدم دربها بازویک نفر ساکت و بسیار ارام و بسیارضعیف ازنظرجسمی را چهل پنجاه نفر انداخته اند وسط وتا میتوانند با مشت ولگد به سروروی وبدن او میکوبند واوهم ازدرد درحال ناله وفریاد است جلوی اتاق نشست یک زن هرزه شورای رهبری ایستاده بود (وقتی میگویم هرزه بی جهت نیست دلیل دارد که بگذریم ) اینقدراین ادم دریده وبی پرنسیب بود که درمدت بیش ازدوسال فقط دو باربا او حرف زدم برای اولین باررفتم پیشش وگفتم چرا این بنده خدارامیزنید وشما هم دربیرون ایستاده و اجازه کشتن طرف رادادی گفت بریده گفتم بریده نمیخواهد مبارزه کند بفرستینش خروجی دیگه چرا کتک میزنید ودست وپای طرف را خرد میکنید با عصبانیت وکینه وغضب نگاهی بمن کرد وگفت همین شکافها درذهن شمایان است که این افراد اینقدر پررو میشوند منهم گفتم خواهر من اگرخبرنداری بدان من از روز اول نوشتم وبارها هم موضع گرفتم که هرکس میخواهد برود ازاد است وکسی هم نمیتواند به بهانه بریده دیگران رازیرمشت ولگد بگیرد مگه شما دم ازمسلمانی وانقلاب ومسولین ترازمکتب نمیزنید این کارها چیست مگه طرفدارعلی نیستی اوکجا مخالفین ویا کسانی که نمیخواستند مبارزه ویا از او دفاع کنند اینطوری برخورد میکرد یادتون باشد علی درجنگ نهروان یا خوارج نه نفری که زنده مانده بودند را گفت بروند وکسی حق تعقیب انها را ندارد و زبیر را بعد جنگ جمل وقتی یکی تعقیب و او راکشت سخت براشفت اینها صحنه جنگ است انوقت شما دستورکتک زدن میدهید وبنده هیچ وقت قبول نداشته وندارم واین کارها را برخلاف انسانیت ومجاهدی میدانم ورفتم ازاین کتک کاری ها وتف وچوب وچماق زیاد بود زندانهایش راهم بقیه گفته اند یا بگو رجوی وعضدانلو یا باید بمیری وشکنجه بشوی ویا ضرب حتی الموت باید بخوری همه چیز رهبر است درصورتی که درجنگ احد که مسلمانان شکست خوردند وگفتند محمد کشته شده وبقیه پا به فرارگذاشتند علی گفت پیامبرمرده خدایش که نمرده یعنی اصل خداست نه رهبر ولی دردرون دم ودستگاه رجوی اصل رهبربود بهمین دلیل این برخوردها انجام میشد چرا چون رجوی وعضدانلو غبارازرخ دین زدوده واسلام ترازمکتب راه انداخته اند راستی چند نفرسربه نیست شدند چقدرنفرات شکنجه جسمی درزندانها وروحی 24 ساعته شدند اینطوری غبارازرخ دین میزدایند وفکرشون ودست وبالشون تماما میشودابزارقتاله وشکنجه وزبانشون ابزارفحش وتوهین وتحقیراذیت وازارنیروهای خود انهم دربحبوحه جنگ بی امان وشبانه روزی با دشمن یعنی خمینی وبدترازهمه درکشوربیگانه وملت اسیررجوی وعضدانلو دقیقا به تمامی ایاتی که درقران ازشکنجه وکشتارصحبت کرده مو بمو عمل میکردند چون غبارازرخ دین زدوده وازانسانیت به حیوانیت رسیده بودند راستی عباس داوری ازخودش خجالت نمیکشد ومیاید این حرفها رابخورد مردم میدهد کدام غبارزدایی کدام انسانیت کدام ترازمکتب کدام توحید کدام دین وایمان دردرون سیستم رجوی حاکم بود غبارزدایی رجوی همان کلمه شرع اخوندی ست ودرپناه غبارزدایی دست بهرجنایتی میزند

(لینک به منبع)

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ترامپ-بریده-و-به-برادر-بولتون-و-خواهر-مر/

ترامپ بریده و به برادر بولتون و خواهر مریم خیانت کرد

ترامپ برادر بولتون و خواهر مریم را دور زدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام می ۲۰۱۹:… واقعیت چیست در یک هفته گذشته ضربات سنگینی به استراتژی وارد شده هم بولتون پایه استراتژی فروریخته اگر هم اخراج نشود دیگه پایه پوک و پوسیده برای استراتژی ست و دوم عمل کننده اصلی و همه کاره و تصمیم گیرنده که ترامپ باشد می خواهد با همین رژیم مذاکره کند که قرار بود با جنگ رژیم را سرنگون و به رجوی و عضدانلو بسپارد. ترامپ بریده و به برادر بولتون و خواهر مریم خیانت کرد. 

مریم رجوی، مجاهدین خلق، دروغ میگویند، پول میگیرند و آفتابه امریکا را پر می کنندMEK, Iranian friends of the Far Right Spanish VOX

ترامپ بریده و به برادر بولتون و خواهر مریم خیانت کرد

۱- رجوی و عضدانلو به سبک وسیاق خود به شکست اعتراف کردند

ترامپ برادر بولتون و خواهر مریم را دور زد

دررسانه ها بود که ترامپ میخواهد جان بولتون را اخراج کند ونام جانشین احتمالی را هم اعلام و او هم درمصاحبه حرفهایی زد دو روزبعد رجوی حسن حبیبی را به صحنه فرستاد و او درلایو فیسبوکی گفت (هی میگویند بولتون رامیخواهند اخراج کنند باشه بکنند با کسی که بولتون رابولتون کرد وساخت چکارمی کنند که اوهم کسی جزخانم مریم رجوی نیست ) اقای حبیبی به این سادگی که میفرمائید نیست اولا موضوعات رادرجهان باید دیالکتیکی نگاه کرد یکی ازاصول دیالکتیک میگوید تمام پدیده ها درجهان هستی روی هم تاثیرمتقابل دارند تاثیرات درمسایل سیاسی بدلیل فعال بودن ومنافع تاثیراتش دوچندان است مگراینکه بگویی ما به دگماتیسم وایستایی معتقدیم بحثی نیست اگرتاثرنداشت که تورابلافاصله به صحنه نمی فرستادند درثانی رجوی همیشه دراشرف میگفت من اسب رادادم تا اسب سوارراحفظ کنم یعنی سلاح رادادم تا شما را زنده نگه دارم ولی ازانجایی که دیالکتیک درکاراست تاثیرات نبود اسب باعث کشتاربیشتروخارج شدن ازاشرف وورود به البانی وجداشده ها که باعث شده اند کلا خط راعوض کنی چطوراخراج بولتون تاثیرندارد واقعیت اینه که خروج بولتون ازدولت ترامپ ضربه جبران ناپذیری برپیکرسیاست ومناسبات واقتصاد ومهمتراستراتژی دارد چون تمام استراتژی برروی این بناشده که ترامپی بیاید وبولتونی جنگی راه بیاندازد حالا مهره اصلی ازکاخ خارج شود استراتژی چه میشود

ترامپ رفت ژاپن وحرفهایی زد تیمهای سایبری رجوی هماهنگ شروع کرده اند جواب این را میدهند حال ببینیم چی گفته نوشته اند که (سوالات زیادی شده است که مضمون همه دریک سوال است که حرف ترامپ چیست جواب سوال را سردبیراینطوری نوشته است اگرترامپ گفت ایران با همین دولت میتواند کشوربزرگی شده ومذاکره می کنیم بخاطراینه که ظریف مدتیه دوره گردی راشروع وبه کشورهای مختلف رفته وبا التماس ازانها میخواهد که میانجیگری کنند چون ازترس نمیدونند چکارکنند وترامپ هم دوازده شرط را گذاشته وبراساس ان مذاکره میکند ) هروقت سیستمهای رجوی وعضدانلو هماهنگ چیزی را گفتند بدانید حرف رجوی وعضدانلوست یک روز بنام سخنگو یک روزبنام رهبرمقاومت وحالا هم به اسم سردبیر بیرون داده است این سوالات چی بوده وتوسط چه کسانی وازکدام رسانه شده که سردبیرش مجبورشده درکمتراز ۲۴ساعت پاسخ بدهد بماند ولی واقعیت چیست دریک هفته گذشته ضربات سنگینی به استراتژی واردشده هم بولتون پایه استراتژی فروریخته اگرهم اخراج نشود دیگه پایه پوک وپوسیده برای استراتژی ست ودوم عمل کننده اصلی وهمه کاره وتصمیم گیرنده که ترامپ باشد می خواهد با همین رژیم مذاکره کند که قراربود با جنگ رژیم راسرنگون وبه رجوی وعضدانلو بسپارد وقتی طوردیگری میشود تاثیرات عمیق وغیرقابل جبران است باید هم بیاید وبا این حرفها وانحراف اذهان وتحلیلهای صد من یک غاز وپیشاپیش شکست خورده خود ونیروها وهواداران را دلداری بدهد رجوی استاد وارونه کردن شکستهاست ؛ راهنمای چپ زدن وبراست پیچیدن است منتها به سبک وسیاق خودش ازانجایی که ما اورا خوب میشناسیم دستش را رومیکنیم واین معادله ایست که قبلا نبود ورجوی میتوانست بگوید وازروی ان بپرد ولی الان دیگه ازاین خبرها نیست ودرتله گرفتاراست ما که ازدوسال پیش گفتیم سرمایه گذاری روی ادمخواران برعلیه ملت ایران ازحالا شکست خورده است دوسال ازاین گفته ها میگذرد ورجوی درباتلاقی که نباید می افتاد افتاده است وهردست وپایی بیشتراورا خسته ودرخود فرو خواهد برد یا باید بگوید اشتباه کردم وصحنه راترک کند ویا باید به این حرفهایی که میزند مثل گذشته اویزان بشود شاید فرجی بشود

۲- دکل شکسته شدن ستون فقرات استراتژی رجوی وعضدانلو دیده شد

با احزاب کاری ندارم ودرکلیت نگاه میکنم وبارها گفته ام جمهوری ودمکرات درمنافع کلان فرقی ندارند درشیوه ها اختلاف دارند بهمین دلیل درکلیت نگاه میکنم و وارد بازی مماشات گر و غیر مماشات گر به قضایا بخصوص در امریکا نگاه نمیکنم در بحثهای سمت و سوی خاورمیانه و سایر نوشتار نوشتیم که رجوی اشتباه میکند سرنوشت خودرا با ادمخواران غربی گره میزند و استراتژی زندگی در شکاف را شکست خورده قلمداد و جنگ و صلح را بررسی و درنهایت نتیجه گرفتیم که در هر دو صورت بازنده داخلی رجوی وبازنده منطقه ای اسراییل وعربستان و بازنده بین المللی را امریکا عنوان کردیم که دوسال پیش و امدن ترامپ به بررسی منطقه و اینده پرداختیم ترامپ از برجام خارج و لشگرکشی کرد وبنده با عناوینی شکست کمررجوی وخاک سیاه نشستن او چون لیلاج و…نام بردم دراین بین رجوی توسط قلم بدستان خود محمد اقبال نوشت دوردورماست جداشده هارا نابود میکنیم وزمان محاکمه انها فرارسیده وسهیلا دشتی نوشت فرصت تاریخی بدست امده ورحمان کریمی دست ترامپ رابوسید ودامن پوشان به بیضه امپریالیسم اویزان شدوالی اخر وحاکمیت دینی هم ایستاد که قبلا نوشتیم بعد لشگرکشی وتهدید مطرح شد که بولتون عامل اصلی وشنیده شد که ترامپ دنبال اخراج بولتون است وسرهنگ امریکایی که ازاوبعنوان جانشین بولتون یاد میشود گفت ترامپ باید ناوگانها را عقب بکشد و….دیروز ترامپ به ژاپن رفت ودرانجا گفت ایران با همین رهبران میتواند کشوربزرگی شود یعنی همین حاکمیت رابرسمیت شناخت وازجنگ فاصله وعقب نشینی کرد که ازدیروز تمامی تحلیلگران این حرف راعقب نشینی یاد کردند وسه روزپیش هم عبدالباری عطوان تحلیلگربرجسته عرب درکلیت ازقدرت حاکمیت دینی صحبت ونتیجه گرفت امریکا شکست سختی درصورت عمل نظامی خواهد خورد بعد شکست وعقب نشینی ترامپ کسی وارد مذاکره نمیشود وباید مغز درازگوش خورده باشد که برود وبه ترامپ درمیزمذاکره امتیاربدهد بازتاب حرف ترامپ اززبان قلم بدستانش که ازامروزدرصفحات اجتماعی بصورت گسترده منتشرشده است جمشید پیمان نوشته کی گفته امریکا برای ایران ازادی میاورد همانطورکه مقاومت ازقبل گفته سرنگونی توسط مردم ایران ومقاومت محقق میشود وبه حرف ترامپ حمله کرده است ومحمد اقبال درزیران نوشته احسن به اقای جمشید پیمان که بدرستی گفته سرنگونی توسط مردم انجام میشود وسیاستمداران امریکا همه یکی هستند (اینها که نوشتم اکثرا نقل به مضمون است ) ورجوی هم اطلاعیه پشت اطلاعیه ودیدن دکل سرنگونی که اززمان خاتمی دیده شده واماده باش وورود به مرحله سرنگونی ودرهم کوبیدن نیروی نظامی توسط کانونهای شورشی وتعطیل کردن مراسم ویلپنت ورفتن به ورشو جاروجنجال راه انداختن  دراینجا قصد پرداختن به حرف قلم بدستان وحرفهای رجوی ندارم خود گویاست اما فارغ ازگردوخاکهای قبلی رجوی وعضدانلووعقب نشینی او ازامروز باید گفت بجای دکل سرنگونی دکل خرد شدن ستون فقرات استراتژی رجوی وعضدانلو دیده شد (همان استراتژی زندگی درشکاف واستفاده ازدشمنان واینکه دشمن دشمن من دوست من است واینکه تضاد اصلی رژیم خمینی ست که مرامجازمیکند بقول رحمان کریمی با شیطان هم معامله ومتحد بشوم واینکه اسلام راغبارزدایی کردم ومرز سلاح است وهرکس سلاح بدست گرفت انقلابی ومتحد من است )که درچهل سال گذشته براساس همین نظرات وتوجیحات حرکت کرده امروز دیگرپته اش روی اب افتاده ودرمحاق فرورفت ودیگرنمیتواند سربلند کند این استراتژیها امروز به اخرکوچه بن بست رسید وسرش به دیوارخورد یکی ازتاثیرات ان درداخل تشکیلات رجوی ست حال به نیروها چه میخواهد بگوید چه جوابی برای نیروها بعد یکسال غوغا ودجالیت وعوامفریبی دارد نیروهای او افراد عادی جامعه نیستند هرچقدرهم درغارنگه داشته شده باشند بلاخره اینقدرفهم دارند که شکست را حس وجواب بخواهند ورجوی وعضدانلو چه جوابی دارند بگویند ایا میتوانند حرفهای جمشید پیما ن ومحمد اقبال که بفرموده ازامروز وارد میدان شده اند تا لاپوشانی شکست کرده وبه رفع ورجوع ان بپردازند را بعنوان ملاک ومعیاربخوردنیروبدهند ونیروها این قلم بدستان رانمیشناسند ؟ وقتی ستون فقرات استراتژی شکست دیگرنمیشود ان استراتژی را راست وریس وجمع وجورکرد شکست استراتژی یعنی نابودی حرکت اشتباهی که ازورودبه فازنظامی شروع شد امروز پایان خود را فریاد زد ریزش نیرو باشدت بیشتردرانتظاراست این راهم یاداوری کنم که بنده موضوع راحل و فصل شده نمیدانم وتا زمانی که ترامپ نیروهایش را به خانه برنگردانده سایه درگیری کماکان درانتظاراست

ترامپ بریده و به برادر بولتون و خواهر مریم خیانت کرد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بهزاد-صفاری-قمه-کش-رجوی-،-مشاور-حقوقی-فر/

بهزاد صفاری قمه کش رجوی ، مشاور حقوقی فرقه رجوی

بهزاد صفاری مجاهدین خلق آلبانی کلاهبرداری خیانتعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم می ۲۰۱۹:… بهزاد صفاری قمه کش رجوی ، مشاور حقوقی فرقه رجوی. بهزاد صفاری قمه کش روزنامه و روزنامه نگار را با جریمه دلاری و زندان تهدید میکند. درست مثل اربابش ترامپ و ارباب اره ها و سلاخ ساطور بدست پادشاه عربستان فقط قدرت ندارد هرخبرنگاری از آسمان آلبانی عبور کرد هواپیما را به زمین نشانده  خاشقچی تکه تکه اش کند. 

Behzad Saffari in Iraq and AlbaniaBehzad Saffari in Iraq and Albania. Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

بهزاد صفاری قمه کش رجوی ، مشاور حقوقی فرقه رجوی

مشاور حقوقی رجوی و عضدانلو قمه کش سرگذر از کاردرآمد

بهزاد صفاری قمه کش مشاور حقوقی رجوی و عضدانلو به روزنامه نروژی داگنز نارینگزلیونامه ای نوشته و میخواهیم ببینیم این نامه چیست و چه اهدافی را بنام حقوق دنبال میکند

بهزاد صفاری مجاهدین خلق آلبانی کلاهبرداری خیانتبنده محمد صفاری و همسرم رضوان، پدر و مادر بهزاد صفاری هستیم 

دراین نامه فردی بنام جرجی تانسی را مامور بدنام وشناخته شده وزارت اطلاعات وسفارت رژیم در آلبانی معرفی میکند و بعد هم از تروریسم رژیم صحبت و میگویدکه خبرنگار روزنامه فوق بنام اسکیل انگدال به درب محل اقامت پناهندگان ایرانی عضوسازمان مجاهدین خلق ایران ظاهرشده و اقدام به عکس برداری کردند و آنها را اپوزیسیون دمکراتیک میخواند و مدعی شده که دهها خبرنگار و شخصیت سیاسی و شهروندان آلبانیایی برای دیدار دوستان خود به آنجا میروند و بهزاد صفاری قمه کش در پایان مینویسد:

جهت اطلاع شما در همین ماه مجله اشپیگل آلمان در یک مقاله کاملا جانبدارانه توسط خبرنگاری که در دام رژیم افتاده و اکاذیب برخی از این مزدوران را پوشش داده بود توسط دادگاه هامبورگ محکوم وموظف شد تا برخی از اتهامات راازهمه اسناد خودحذف والا تا ۲۵۰۰۰۰ یورو جریمه ویا شش ماه زندان خواهدشد محترمانه ازشما میخواهیم اجازه ندهید روزنامه و خبرنگارشما ناخواسته وسیله ای برای پیشبرد اهداف رژیم اخوندی و زمینه سازی برای قتل و ترورپناهندگان ایرانی در آلبانی شود

اولا مجاهدین را پناهنده قلمداد میکند پس چرا جداشده ها در آلبانی پناهنده نیستند؟ مگر تو آنها را برنداشته به آلبانی بردی؟ چرا درعراق به آنها نگفتی اگر بخواهید در آنجا جدا شوید هیچ حقوقی بشما تعلق نمیگیرد ؟ تا این بندگان خدا در عراق خود را تعیین تکلیف کنند. چطور برای خود حقوق پناهندگی قائل هستی ولی جداشدگان خود را مزدور میشماری ؟ دوما طبق گفته خودت شهروندان آلبانی حق دیدار با دوستان ایرانی خود دارند ولی پدر و مادر و خواهر و برادر و فرزندان آنها حق دیدار ندارند ؟ خانواده نزدیک و در الویت است یا دوستان آلبانیایی؟ اینهمه دم از حقوق میزنی حقوق دیدار با خانواده کجاست ؟ حقوق آزادی مثل تمام شهروندان اروپایی کجاست ؟ حقوق حق زندگی معمولی شناخته شده براساس قوانین جهانی چرا به آنها تعلق نمی گیرد ؟ روزنامه و روزنامه نگار را با جریمه دلاری و زندان تهدید میکند. درست مثل اربابش ترامپ و ارباب اره ها و سلاخ ساطور بدست پادشاه عربستان فقط قدرت ندارد هرخبرنگاری از آسمان آلبانی عبور کرد هواپیما را به زمین نشانده و مثل خاشقچی تکه تکه اش کند. مگر تو نبودی که به حاکمیت دینی اعتراض داشتی چرا خبرنگاران را تهدید و زندانی و میکشد پس چرا خودت همین ریل رامیروی آنهم بعنوان سازمانی که درقدرت نیست و در کشور دیگری خبرنگاران کشور دیگر را تهدید میکند. آیا جرم تو بدتر از آخوندها نیست ؟  حق هم داری قمه بدست سر گذر ایستاده و قمه نشان بدهی و کار طیب و شعبان بی مخ و رمضان یخی را انجام داده وبا ج خود را بگیری چون به اسلام سیاسی معتقدی که آنرا هم غبارزدایی کردی. اسلام سیاسی با رهبرعقیدتی و ولایت فقیه و خلیفه همه و همه یک حرف دارند. جنایت و خیانت و کشتار و شکنجه و آواره کردن و نابودی ملتهای مظلوم و ستم دیده از بس از انسانیت بدور است اسلام و اعتقادات مردم با شما فرق دارد. اگرب ه قدرت برسی چکارخواهی کرد ؟ مثل شاه عباس و شاه اسماعیل درخیابونها جنگ حیدری نعمتی راه خواهی انداخت و آدمخوارانت زنده زنده درخیابونها و کوچه ها در انظار مردم مخالفین را خواهند خورد. وقتی در اروپا برای روزنامه نگارقمه میکشی ببین بر سرملت درقدرت چکارخواهی کرد. وقتی برای نیروهایی که چهل سال و کمتر و بیشترتمام دار و ندار خود را فدای تو کردند حقی قائل نیستی برای مردم ایران درقدرت حق قائل خواهی شد؟  عملکرد امروز نشاندهنده فرداست و مشت نمونه خروار است اما هدف از این تهدیدها یک چیز بیشتر نیست جلو گیری از افشای حقایق درون که درطی سالیان چه برسرنیروها در اشرف و لیبرتی و آلبانی در آوردی آیا زندان گوانتاناموی امریکا بیشتر از تو زندانیان را ازارمیدهد؟ فکر نکنم. ما که شاهد بودیم درهیچ کجای دنیا اینقدر آدمها را اذیت و شکنجه روحی و روانی وتهدید نمیکنند. 

ویدئوی مصاحبه والدین بهزاد صفاری قمه کش رجوی در مورد دزدی و کلاهبردای وی از خانواده خودش بخشی از مستند الجزیره در سال ۲۰۰۷ ( از دقیقه ۲۰ به بعد): 

بهزاد صفاری قمه کش رجوی ، مشاور حقوقی فرقه رجوی

***

حسن_حیرانی_تلویزیون_الجزیره_مصاحبه_مجاهدین_خلق_،فرقه_رجوی_آلبانی“Faking the online debate on Iran”(Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi, MEK, NCRI Trolling base in Albania exposed

Maryam_Rajavi_Cult_MEK_MKO_NCRI_Tirana_Albania_TRT_World_2018The MEK: a group looking to overthrow the Iranian regime

حسن حیرانی تلویزیون کانال چهار انگلستانThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-و-سهیلا-دشتی-،-واداده-های-مدعی/

مریم رجوی و سهیلا دشتی ، واداده های مدعی مبارزه

مریم رجوی و سهیلا دشتی، واداده های مدعی مبارزهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و ششم می ۲۰۱۹:…  مریم رجوی و سهیلا دشتی آنموقع که تو و رهبرت در ینگه دنیا نمیدونم چه ها میکردی عمرخود را در عراق میگذراندیم و زیر بمب و موشک ولایت و امریکا و دولت عراق همراه با غدر و خیانت رجوی عضدانلو روبرو بودیم. همان جنگهایی که رجوی و عضدانلو اول همه از ترس بریده و نیروها را به امان بمب و موشک قرارداده و پا به فرار گذاشتند تو که نمیدونم درکجای این شعر و آهنگ حزن انگیز قرار میگیری. مریم رجوی و سهیلا دشتی ، واداده های مدعی مبارزه مانند بهزاد صفاری قمه کش رجوی

مریم رجوی و سهیلا دشتی، واداده های مدعی مبارزهسهیلا دشتی مرید و مجیز گوی رجوی (حقوق شهروندی زنان در مجاهدین خلق و عربستان سعودی)

مریم رجوی و سهیلا دشتی ، واداده های مدعی مبارزه

۱- سهیلا دشتی وارونه گوی جنایتکار رجوی و عضدانلو

سهیلا دشتی که د رکارگاه اسلام سیاسی و غبارزدایی شده رجوی به جنایتکاری شقی تبدیل و جای عمر و عاص و ابو هریره را گرفته و برای رجوی حدیثهای جنایت میسازد و قرآن بر سر نیزه به یاری آدمخواران غربی و عربی شتافته است دیروز نوشته ای درصفحات اجتماعی ازخودش منتشرکرده است شروع نوشتار بلند با حمله به حوثی های یمن وحماس شروع شده است و حرفهای تماما مورد پسند جان بولتون وپادشاه سلاخ وساطوربدست عربستان را به رشته تحریر در اورده و بعد کلی حرف ناراحتی خود را ازدرهم کوبیدن تاسیسات نفتی عربستان اشکارکرده است سوال اینه چرا بدون مقدمه انهم اینچنین وحشیانه به انها حمله کرده است ؟ یک دلیل بیشتر ندارد حماس با ۶۰۰موشک نتانیاهوی صهیونیزم ونژادپرست و ارباب تروریسم را درعرض دو روز واداربه غلط کردم گویی و التماس برای اتش بس کرد و حوثی ها با درهم کوبیدن تاسیسات نفتی و فرودگاه های عربستان و تهدید قطر وارد مدار دیگری ازجنگ شدند وضربات کاری به عربستان زده وخواهند زد طوری که تمام معادلات بولتون پمپئو وترامپ را برهم زده است این خانم که تک تک سلولهایش تغیرماهیت داده و از او جنایتکار ساخته است هیچ اشاره ای به کشتار زنان وکودکان وگرسنگی مردم یمن نمیکند ودرعوض میگوید دلیل گرسنگی مردم یمن دزدی های غذایی حوثی هاست و نمیگوید تا بحال ۳۰۰ فلسطینی فقط بخاطر راهپیمایی درپشت دیوارهای اسرائیل کشته و چند هزار نفرزخمی شده اند میگوید چرا ازخود دفاع میکنند وبعد هم به مخالفین رجوی وعضدانلو حمله ومیگوید انها مزدور نیستند بلکه خود رژیم هستند وحرفهای انها ازدرون رژیم میاید باید به این خانم گفت بهتراست ان گه دانی را ببندی و غلطهای گنده تر از دهانت نکنی مخالفین رجوی که منظورت جداشده ها هستند انموقع که تو درینگه دنیا نمیدونم چها میکردی عمرخود رادرعراق میگذراندیم وزیربمب وموشک ولایت وامریکا ودولت عراق همراه با غدروخیانت رجوی عضدانلو روبروبودیم همان جنگهایی که رجوی وعضدانلو اول همه ازترس بریده ونیروها رابه امان بمب وموشک قرارداده وپا به فرارگذاشتند تو که نمیدونم درکجای این شعرواهنگ حزن انگیز قرار میگیری راستی اسم عراق میامد تو راچی میشد پوشک میپوشیدی یا به دکتر مراجعه و قرص ضد ترتره میخوردی پس برای ما یاوه بافی وادای میمونی  مبارزه ومبارزبودن درنیاربنشین درطویله رجوی یونجه ات رابخوروازهزارخواره بیرون بیارودوباره به جویدن ادامه بده جانی جنایتکارضدبشرازتک تک کلماتت بوی خون میاید اگرهم ازرجوی وعضدانلو جداشدیم بخاطرعملکردها وقدروخیانتها وخنجرازپشت زدنهای انها بود که دیگرامکان موندن را ازما گرفته بود ونمیخواستیم بیشترازاین بازیچه ملعبه های خائنانه وجنایتکارانه رجوی وعضدانلو باشیم وسوزش تو ورجوی عضدانلو ازاین است که ما خوب خوب شمایان رامیشناسیم ودست خیانت وجنایت رابدجوری افشا میکنیم بعد هم میگوید چراعده ای ضدجنگ شده اند این یک فرصت تاریخی ست بله برای رجوی وعضدانلو وادمخواران غربی وعربی فرصت است ولی به چه قیمتی ؟ به قیمت نابودی خاورمیانه وتحت تاثیرقرارگرفتن مستقیم نزدیک به ۵۰۰میلیون انهم بمدت صدها سال ودرگیرکردن ۷میلیارد انسان درسرتاسرجهان ایا به عثمانی عمه ویکتوریا وهیتلروویتنام وافغانستان وعراق ولیبی هیچ فکرکرده ای که درخیابونها وکوچه های عراق بچه ها با جمجمه ادمها فوتبال بازی میکردند وسگها وموشها درخیابون ادمها را میخوردند ما دیده ایم وشنیده ایم ایشان دنبال کشاندن ایران به این حال وروز است انهم کسی که درطول عمرش حتی صدای یک گلوله کلت ویا مشقی رانشنیده است ونمیداند بمب دیزی کاترده وپانزده تنی وقتی برسرملت با بمب افکن ریخته میشود چه فاجعه ای بارمیاورد اینها کاری با اینها ندارند دنبال فرصت تاریخی هستند فرخ نگهدارگفت قدرت دردسترس است فقط باید دلا شد واززمین برش داشت انهم درسال ۵۸ و۵۹ دلاشد ولی تابه امروزهنوزراست نشده است نکندرجوی وعضدانلو هم مثل فرخ نگهدارفرصت تاریخی پیدا کرده اند بگذارید بعنوان یک نفربه رجوی و عضدانلو خیرخواهانه یاداوری کنم گرچه درطی سالیان گوش شما به حرفهای خیرخواهانه بنده بسته بود وانها رادشمنی خطاب میکردید این فرصت تاریخی کمرشمایان را خواهد شکست و درپایان هم به کمپین ضد جنگ حمله کرده است البته بنده جزیی از این کمپین نیستم و نخواهم بود و مستقل و فردی حرفهای ضد جنگ و دفاع ازصلح درحد امکانات وتوان فردی خواهم زد منهم درشبکه های اجتماعی از این کمپین خبردار و خبرش راخوندم که جواب این خانم دررابطه با کمپین را خود انها باید بدهندولی بنده ازهرضد جنگ وصلح طلبی حمایت میکنم

مریم رجوی و سهیلا دشتی ، واداده های مدعی مبارزه مانند برادر بولتون و خواهر مریم

۲- چرا امروزایران در این نقطه قرار دارد

کارکرد احزاب وحاکمیت درفازسیاسی :

در فاز سیاسی در شهر ما شخصی بود بنام عباس پاسبان که اگر زنده هست خداوند عمر دراز بدهد  و اگر فوت کرده بیامرزدش و روحش شاد. این بنده خدا از افراد طبقه پایین و بی سواد بود و با روحیات و تفکرات پاسبانی. گروه چریک فدایی او را فریب داده و با دادن پول به این بنده خدا که ادمی فقیربا چندبچه وخرج گران تن به اون داده بود یعنی چریکها از وضعیت او استفاده و او را وسط میدان بعنوان ابزاراستفاده میکردند که حرکتی ضد انسانی وضد اعتقادات خودشون بود در انزمان میزهای کتاب و بحثهای سیاسی  فراوان درگوشه و کنار شهرها برقراربود و بحثهایی انجام میشد که واقعا خنده دار و نشان از تفکرات گروههای سیاسی بود ولی واقعیت این بود که سطح فکر انروزجامعه همین قدربودعباس پاسبان را چریکها میفرستادند وسط واوهم میامد ومیگفت کی میگه خدا هست به حضرت عباس خدا دروغه به ابوالفضل العباس خدا دروغه به قمربنی هاشم قسم خدا دروغه او فکرمیکرد اینها سه نفرهستند بخاطرهمین به اسم هرکدام قسم میخورد که خدا دروغ است ولی نمیدونست که هرسه یک نفرهستند با لقبهای مختلف میگفت هفت قدم بسمت قبله میرم که خدا دروغه اسمشم گذاشته بود کمونیست طرفدار چریکها در این وسط یک عده شارلاتان لمپن چاقوکش امده ودستی به سبیلهاش میکشید وهمان قسمهای عباس اقا را میخورد ومیگفت خدا هست وبعد چند دقیقه درگیری وچاقو کشی ویه عده زخمی وشکم پاره راهی بیمارستان شدن دایره بحث تمام میشد و افراد درجای دیگرهمین دعوا ها راشروع میکردند وبعد هم چریکها درنشریه نبردخلق مینوشتند فاشیستهای حکومت رفیق فلانی رازخمی کردند ومجاهدین که بنده هم یکی ازانها بودم مینوشت چماقداران بهشتی فلان وبهمان و روز از نو و روزی از نو حاکمیت هم ازخدا خواسته دامن میزدد وانرژی جوانان را اینطوری ازبین میبردند گروههای مدعی بجای فاصله گرفتن ازاین حرکات وپرداختن به وحدت وبکارگیری انرژی ها وفکرانها برای ساختن مملکت وتداوم دادن به خواسته ملت از انقلاب ضد سلطنتی و کار فرهنگی و کار سیاسی برای بالا بردن فهم مردم وعبورازدوران وابستگی وتعریف استقلال وسیاست وازادی ونقش اقتصاد وتولید درجامعه وصدها حرف دیگردنبال به کرسی نشاندن اعتقادات وخواسته های خود بودند که خدا هست یا نیست بنده همیشه فکرمیکردم که چرادرزمانی که ایران زیرتهاجم اعراب بود ایرانیها وسران گروههای انزمان همدیگر را میکشتند وباهم درگیر وخلیفه این وسط هم دررفته وسعت ستم وظلم خودش را افزایش میداد هیچ بخاطرهمین برخوردها بود این مسایل دردناک ازکجا نشات میگرفت ایا میتوانیم همه را اینطورتعریف کنیم دنبال منافع حزبی وگروهی بودند این هست ولی اصل داستان نیست اصل برمیگردد به تفکرات غلط واینکه گروهها هیچ چیزی شناختی ازتاریخ وجامعه وروح وروان مردم وخواسته ها ونقش انها درپیشبرد وترقی نداشتند وبی علمی وکاستی ها ونقاط ضعف ومخ پوسیدگی خودرابااین بحثها میپوشاندند البته عدم اگاهی جرم نیست زیرا سالیان درزندانها ودوری ازجامعه انها رادرغارنگه داشته بود وقتی اززندانها بیرون امدند می بایست ازاین درگیریها دوری گزیده وکارفرهنگی کرده وسطح فکرجامعه رابالا میبردند که نکردند هرچقدرهم اگاهی کم بودولی اگردراین مسیرحرکت میکردند قطعا با ایران امروز روبرو نبودیم اشتباه اصلی انها این بود که ساختن جامعه ومردم رافقط دررسیدن بقدرت میدانستند درصورتی که دررنسانس اروپا روشنفکران واحزاب اندوره با کارفرهنگی وعلمی توانستند به جامعه سمت وسو وبا ارتجاع فرهنگی مبارزه کرده وعقب برانند بهمین دلیل پیشرفت کردند وتوانستند ازادی و ترقی را به باربنشانند باورکنید نویسندگان و روشنفکران ان دوره صد بار بهتر و بیشتر از این گروههای ما مبارزه و با جامعه ومردم رابطه برقرارکردند بیخود نیست که امروز چریکها وسازمان مجاهدین وحزب توده ونهضت ازادی وسایرگروهها دراین وضع فلاکت باروجدا ازجامعه قراردارند بنده معتقدم دوران اینها بپایان رسیده واگردرایران بقدرت هم برسند که نخواهند رسید با تفکراتی که الان ازخود بروزمیدهند همان اشتباه سالهای اغازین انقلاب همه چیزرابرباد خواهند داد ملت ایران به کارفرهنگی گسترده دررابطه با تمام موارد نیازدارد.

مریم رجوی و سهیلا دشتی ، واداده های مدعی مبارزه مانند برادر بولتون و خواهر مریم

(پایان)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/برادر-بولتون-و-برادر-جولیانی-غبار-از-چه/

برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند

دین و ایدئولوژی مجاهدین خلق، دامن پوشیدن برای ترامپعلی شیرزاد، وطنم ایران، بیست و چهارم می ۲۰۱۹:… چون غبار از رخ دین زدوده و انقلابی و تراز مکتب شده است و کاری کرده که آدمخواران امریکایی هم به جرگه خودش پیوسته و شده اند برادر بولی و برادر جولی که این برادر اولی همراه با سبیلهاش در حال غبارز دایی ست اسلام انقلابی بدون گرد و خاک ؛ بولتون را برادر و یار  و همکار و هم خط و هم جبهه میداند ولی ملت ایران راد شمن و به برادر بولی میگوید ملت ایران راتحریم کن. برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند

برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند برادر بولتون و خواهر مریم

علی شیرزاد

۱- رجوی و عضدانلو غبار از رخ دین زدودند

سیاست از ایدئولوژی نشات میگیرد

رجوی دوباره عباس داوری را فرستاده تا درباره دین صحبت کند اوهم بحث مجاهد غبار از رخ دین زدود را بمیان کشیده البته چون این حرفها را زیاد شنیدم نه خوندم ونه گوش دادم میخواهیم کمی درباره این صحبت کنیم که ادامه دارخواهد بود ولی قسمتها از همدیگرجدا ومستقل است

وقتی مشهد میروی یک عده دردرون حرم دستشون پرگرفته ودرحال غبارزدایی از حرم هستند رجوی و عضدانلو با الهام ازهمین با اعضای شورای رهبری وتعدادی ازبرادران مسئول هرکدام یک فرچه بدست ۲۴ ساعته درحال پاک کردن غبار تاریخی ازاسلام هستند نفهمیدیم این چه اسلامی است که ۱۴۰۰ساله زیر گردوغبار مونده وهرکس هم امده ادعای غبارزدایی داشته بگذریم رجوی میگفت گذشتگان ما چون مبارزه سیاسی ومسالمت امیزیا پارلمانی میکردند سازشکار و مماشات چی بودند واین با اسلام همخوانی ندارد هنرمجاهدین این بود که غبارزدایی کرده واسلام ناب را ازدل شکست مبارزات گذشته بیرون کشیدند وگفتند باید سلاح بدست گرفته ومسلحانه جنگید پس نتیجه میگیریم اسلام ناب محمدی گردوغبار از رخ زدوده یعنی جنگ وکشتار و اواره کردن یک عده و نابودی ملتها حق هم دارند چون اسلام سیاسی وقتی دارای کاکل رهبرعقیدتی شده که غبارزداییش کرده همین است ازنظررجوی صحبت وهمیاری و همکاری اسلام سازش کاراست اسلام انقلابی مثل خروس جنگی باید به همه بپرد وگرنه که اسلام نیست اسلام بازرگان وجیمی جاماست اینها اصطلاح خودشه منظورش دوحزبی بود که درفازسیاسی بودند وخمینی ست ولی اسلام انقلابی ملاک ومعیارش جنگ است یعنی کاری ندارد طرف چی فکرمیکند چگونه زندگی میکند چی میخواهد پیاده کند ودرحال حاضر چگونه رفتارمی کند مهم اینه که سلاح بردست دارد وخروس جنگی ست با این ملاک است که درایران فازنظامی وبدبختی های انراملت باید تحمل کنند درعراق ازتروریست بعنوان عشایرانقلابی یاد میکند چرا چون سلاح بدست گرفته ودرسوریه میشود ارتش ازاد چون سلاح دردست دارد انها هم گردوغبارازرخ دین زدوده اند نتیجه اواره شدن ملت سوریه شش میلیون نفردرفلاکت وبدبختی نابودی روح وروان کودکان وکشته شدن چندصد هزارنابودی کشوردلیل چیست مجاهد غبار از رخ دین زدوده است اوباما میشود مماشات گرولی ترامپ چون سلاح دست گرفته میشود انقلابی وهوادارانش ازترامپ بعنوان شیردل تنها فرد شجاع مرد یعنی این حرف میزنه پای حرفش می ایسته و……که در برابر اخوند ایستاده است وبجگ تا بجنگیم سرمیدهند دیگرنمیگویند اگرجنگ شود ملت نابود وکشورصدسال عقب میرود وچند میلیون اواره وکودکان بی سرپرست وهزاران بلای اجتماعی درپی دارد نمیگوید اگراین جنگ دربگیرد دربهترین وخوشبینانه ترین شق خاورمیانه وغرب اسیا نابود است چون غبارازرخ دین زدوده وانقلابی وترازمکتب شده است وکاری کرده که ادمخواران امریکایی هم به جرگه خودش پیوسته وشده اند برادربولی وبرادرجولی که این برادربولی همراه با سبیلهاش درحال غبارزدایی ست اسلام انقلابی بدون گردوخاک ؛ بولتون رابرادرویاروهمکاروهم خط وهم جبهه میداند ولی ملت ایران رادشمن وبه برادربولی میگوید ملت ایران راتحریم کن طوری که اگرتمام تحریمهای تاریخ بشری راباهم سرجمع کنی یک دهم تحریم ایران نمیشود وانطرف هم فریاد کودکان کاروزیرخط فقروگرسنگی ملت سرمیدهد احتمالا اینجا دلش راخوب غبارزدایی کرده است براساس حرفهای خودش مشخص شد اسلام انقلابی وبدون گردوغباریعنی چی تمامی این عملها ازهمین اسلام رجوی بیرون میاید اسم اصلی ان انقلاب مریم است که میوه هایش را مردم سوریه عراق یمن ایران خوب خورده ومزه اش راچشیده اند

برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند

۲- رحمان کریمی دامن پوشان بدیدارترامپ رفته است

رحمان کریمی عضوحزب توده که خیانتها وحرکات ضدوطنی ومردمی این حزب کثیف و جاسوس شوروی برکسی پوشیده نیست در فاز سیاسی میگفتی این نخودا زامریکا امده سریع حزب مربوطه وارد شده و میگفت جاده صافکنهای امپریالیسم میگفتی هواپیمای اف ۵و۴و۱۴ را شاه ازامریکا خرید دوباره حزب توده و رحمان کریمی ها میگفتند ای پدرسوخته های لیبرال وجاده صاف کن امپریالیسم چرخش روزگاررانگاه کنید همین رحمان کریمی که هرچیزوهرحرفی راجاده صاف کن امپریالیسم میخوند درمقاله ای که درسایت ایران افشاگررجوی وعضدانلو منتشرشده نوشته (میگویم اقای ترامپ دست مریزاد ؛ ازشیطان استقبال میکنم اگربه حاکمیت گوشمالی بدهد ؛ اقای ترامپ که به شیاطین خودی وایرانی پشت دست محکمی نواخته ؛ خائنین ازخرده مزدورحقیرگرفته تا کلان مزدوران نعل وارونه میزنند وهراقدام علیه رژیم رابنام ایران ومردم ایران قالب وتبلیغ میکنند ودرپایان به ترامپ میگوید این کارها که میکنی خوب است ولی به او خط میدهد که ام الفساد مثل دندان خراب است که باید قاطعانه ان را کند ودورانداخت   وجالب اینه که تمامی خواسته های خود را هم انقلاب یاد میکند ) اگربخواهم دریک جمله حرفها رامعنی کنم اینه که رحمان کریمی که شعارجاده صافکنی امپریالیسم ازپاچه شلوارش بخیابون میریخت دامن پوشیده بدیارترامپ رفته است چرا ؟ این مسایل وموضع گیریها ازاعتقادات وایدئولوژی بیرون میاید وقتی رهبرعقیدتی کریمی جناب لنین میگوید اگرلازم باشه دامن پوشیده به ملاقات امپریالیسم میروم انتظاری نباید ازکریمی داشت ولی سوال اینه چرا دردستگاه رجوی وعضدانلو به دامن پوشی رواورده است ؟ لازم به یاداوریست همین حرف لنین را رجوی همیشه تکرارودرذهن نیروها جا میانداخت که اگرروزی بسمت امپریالیسم رفتم بدونید درست وانقلابی ست وبه اینجانب هم گفتند که قبلا مفصل نوشتم وجواب دادم لنین غلط کرده بنده اهل دامن پوشیدن دربرابرکسی نیستم نتیجه میگیریم اعتقادات متناقض که هم چپ است وهم راست نمیتواند تا اخرهمین طورپیش برود وباید یا بسمت چپ برود یا راست وتجربه ثابت کرده نیروی اینچنینی مثل حزب توده چریک فدایی وسازمان مجاهدین که اعتقادات متناقض ودوگانه دارند درنهایت بسمت راست میروند ودراین سالیان هم حرکتشون بسمت راست بوده درحدی که ازترامپ خواستاردخالت وجنگ وبمباران شده اند واین عمل راهم انقلابی ومخالفین جنگ راهم مزدورولایت قلمداد میکنند نهایت بی شرمی رامیشود ازتک تک حرفهاشون دید اقای کریمی از اتهام جاده صاف کنی به دیگران تا رسیدن به دامن پوشی وبدیدارامپریالیسم رفتن برشما مبارک باد امیدوارم دامن ازکمرمبارک شما وسایرهمفکرانت درمقاومت انقلابی با رهبری رجوی وعضدانلو کش ان پاره نشده وبزمین نیفتد که بدجوری ابروریزی میشود گرچه برای بنده این دامن افتاده وابرونداشته برباد رفته است

برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند. برادر بولتون و خواهر مریم

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شورای-ملی-مقاومت-رجوی-از-حمایت-از-جنگ-تا/

شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی ها

شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی هاعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم می ۲۰۱۹:… دو نکته ذق بچشم میخورد یکی مجروح شدن پیرزن این همه زن وکودک درسوریه وعراق ویمن کشته شدند صدایی درنیامد اما برای خراش برداشتن زن هشتادساله اسراییلی ناله وفغان سر میدهد و دوم تروریست خوندن نیروهای فلسطینی است. همان نیروهایی که حتی عربستان و امارات و بحرین و اردن آنها را تروریست حساب نمیکنند. سازمان مجاهدین روی بن سلاخ و شیخک امارات را درنزدیکی به اسراییل و نتانیاهوسفید کرده است. شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی ها.

شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی هایک “فرقه سیاسی” مخالف رژیم ایران، که یک کشور در داخل کشور آلبانی خلق کرده است

۱- سازمان مجاهدین و شورای ملی حملات فلسطینی ها را تروریستی خواند

رجوی همیشه افتخارمیکرد که درفلسطین اموزش دیده باید گفت دراین رابطه مجاهدین مدیون کمکهای فلسطینی ها در زمان شاه هستند انهم زمانی که هیچ نداشتند وا نها کمکهای فراوانی درموقع سختیهای به مجاهدین کردند وحالا رجوی وعضدانلو حق انها رابجا اورده اند درحالی که خودش سه بار ازدواج رسمی وهزار زن در اشرف را از ان خود کرده وحرمسرای بدتر از شاه عباس وفتحعلی شاه راه انداخته بود چون درتاریخ حرمسرای انها را دویست تا سیصد نفرتخمین میزنند یعنی رجوی دارای حرمسرای سه برابری ازصفویان وقاجاریه داشته است با این تفاصیل عرفات درسن شصت سالگی ازدواج کرد رجوی میگفت گرفتار و اسیرجنسی خود وزن شده است عمل خودش راچی باید قلمداد کرد بماند وقتی عرفات وارد مذاکره بااسراییل شد رجوی ان راوادادگی وعقب نشینی درقبال اسراییل میدانست وقتی برای درمان به فرانسه منتقل وهمانجا فوت کرد رجوی بلافاصله گفت میبایست می ایستاد وشهید میشد حال سوال اینه این همه ضدیت با عرفات وفلسطینی ها درزمان صدام برای چی بود منکه انموقع نمی فهمیدم وحرفهایش رادرست میدانستم الان که ازرجوی فاصله گرفتم فهمیدم که این همه ضدیت برای این بوده که دل اسراییل رابجا بیاورد یعنی ازانموقع دنبال تخطئه فلسطینی ها بوده است که درموضع گیری جدیدش دم خروس بیرون زد البته بنده هرنوع حرکت برعلیه غیرنظامیان ازهرطرف که باشد رامحکوم میکنم

اسراییل تاکنون ۲۷۶ نفرازفلسطینیها را بخاطرراهپیمایی بازگشت کشته وچندهزارنفررامجروح کرده روزجمعه دوباره تعدادی راکشت وزخمی کرد وعلاوه بران شب غزه رابمباران وبازتعدادی راکشت فلسطینی ها که ازقبل گفته بودند جواب میدهند ۱۰موشک شلیک کردند که دوباره اسراییل بمباران وفلسطینیها هم درجواب ۲۰۰ موشک شلیک کردند کانال تلگرامی مشعل ازادی وابسته به مجاهدین نوشت ( صد وپنجاه راکت ازغزه بخاک اسراییل شلیک شده است درپی این حملات دواسراییلی ازجمله یک زن هشتاد ساله مجروح شدند ارتش اسراییل درواکنش به این حملات تاکنون ده ها موضع تروریستی حماس وجهاداسلامی درنوارغزه را هدف قرارداده است )اگربه ادبیات این نوشته کوتاه نگاه کنیم دونکته ذق بچشم میخورد یکی مجروح شدن پیرزن این همه زن وکودک درسوریه وعراق ویمن کشته شدند صدایی درنیامد اما برای خراش برداشتن زن هشتادساله اسراییلی ناله وفغان سرمیدهد ودوم تروریست خوندن نیروهای فلسطینی است همان نیروهایی که حتی عربستان وامارات وبحرین واردن انها راتروریست حساب نمیکنند سازمان مجاهدین روی بن سلاخ وشیخک امارات رادرنزدیکی به اسراییل ونتانیاهوسفید کرده است همه این ها را میشود دردونکته خلاصه کرد رجوی ازقدیم برضد ملت فلسطین ورهبرانش قدم برداشت وحرف زد واینهم جزدفاع ازاسراییل نبوده ونیست که الان هم بکمک نتانیاهوی صهیونیست ونژادپرست وکودک کش امده است وبا این حرفها راه کشتارملت فلسطین راهموارمیکند همانطورکه با دفاع ازتروریسم وکلاه سفیدها راه کشتارونابودی واواره گی ملت سوریه وعراق رافراهم کرد همانطورکه با دفاع ازاتحاد امریکایی وعربی ملت یمن رابخاک وخون کشیدند وهنوزهم دفاع میکند دریک جمله باید گفت رجوی وعضدانلو وشورای ملی انها بلندگو توجیح کشتاروجنایت امریکا اسراییل عربستان وامارات شده اند مزدوری ونوکری که شاخ دم ندارد فرق رجوی وعضدانلو با نتانیاهو وترامپ وسایرسران امریکا دراین است که فعلا نگذاشته اند کلاه یهودی برسرگذاشته ودرکناردیوارندبه به گریه وزاری مشغول وکاغذپاره ندامت لای جرزدیواربچپوند شاید هم مثل مکه رفتنش سفر پنهانی به دست بوسی ونگاه به جرزدیواررفته باشد الله واعلم

۲- رجوی وعضدانلو خنجر ترامپ را برگلوی ملت ایران تیزمیکنند

برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند. برادر بولتون و خواهر مریم

بارها نوشته وگفته ام که دردرون مجاهدین بارها به مسولین کتبی وشفاهی گفتم ونوشتم اگرفهم امروز را داشتم هرگز مجاهد نمیشدم ازبس ازفرهنگ رجوی متنفر شده بودم علی رغم این موضع سالیان دردرون مجاهدین از زمانی که بیرون امدم و از بیرون اوضاع را نگاه و دنبال می کنم بیشتربه انتخاب گذشته خود شک وازخودم بخاطرانتخاب دوران نوجوانی غبطه خورده و بخود می پیچم ازبس حرکات ومواضع ضد ایرانی ومردمی وضد انسانی ازاین سازمان میبینم وافسوس عدم شناخت ودرک خود را شبانه روز میخورم ودلگیر ازا نتخاب خود بوده وهستم اما داستان چیست بارها نوشتم که امریکا دنبال جنگ است وبرای راه اندازی جنگ به بهانه یازده سپتامبردیگری نیازدارد که انرا توسط تروریستهای خودش انجام خواهد داد یک هفته پیش دوعملیات نظامی الفجیره که مشخص نشده کارکیست وحمله به تاسیسات نفتی عربستان که حوثی ها بعهده گرفتندانجام شد بلافاصله امریکا گفت خبرهایی داریم که ایران میخواهد بما حمله کند وکارمندان سفارت راکم وشرکت اکسان موبیل راازعراق بیرون کشید ودیروز یک موشک به منطقه سبزشلیک شد یعنی سناریو بدون کم وکاست اجراشد وترامپ بلافاصله ایران راتهدید کرد توئیتی که زده این است عینا ازروی رادیو فردا وبی بی سی مینویسم  (اگرایران درگیری میخواهد این پایان رسمی ایران خواهد بود هرگزایالات متحده راتهدید نکنید ) ببینیم سایت رسمی مجاهدین همین نوشته وتوئیت ترامپ را چگونه بخورد مردم داده است  (بدنبال حمله به منطقه سبز بغداد دونالد ترامپ رییس جمهورامریکا درتوئیتر خود نوشت اگررژیم ایران میخواهد بجنگد این پایان رسمی رژیم ایران خواهد بودهرگز امریکا رادوباره تهدید نکنید ) توئیت خود ترامپ

 If iran wants to fight that will de the official end of iran never threaten the united states again. 19 mai 2019

می بینید هیچ اشاره ای به رژیم نکرده وتماما ازایران گفته است بارها گفتم اینها دشمنان رژیم نیستند اگربودند که دنبال مذاکره نبودند تماما افکارضد ایران وایرانی دارند ودراین بین رجوی وعضدانلو تصصیح کننده متن سیاسی ترامپ وادمخواران کاخ سفید بین افکارعمومی ایران شده اند ومیخواهند ترامپ راازغلط کرده تبرئه کنند ؛ کثافتکاری سیاسی وبی هویتی وتیزکردن خنجرترامپ برگلوی ملت ایران تا کجا ؟ حرف ترامپ اشکارومشخص است وهیچ  شک وشبهه در استفاده ازبمب اتم که پایان ایران رارقم بزند نیست ؛ وارونه کردن حرف ترامپ توسط رجوی وعضدانلو حمایت ازاستفاده ازبمب وموشک هسته ای برعلیه ایران است ؛ این همان کسی ست که میگوید من مخالف اتم هستم ومخالفتهای اودرباره حقوق بشردرسوریه ویمن رادیدیم وطرفدارحقوق زنان است ولی زنان تشکیلات خودش رابه حرمسرا میبرد انوقت بقیه انتظاردارند زوجین ازحقوق زن دفاع کند زن فقط یک حق دارد انهم رفتن به حرمسرای رجوی با مدیریت وحرمسراداری عضدانلوست مخالفت با اتم مثل حمایت ازحقوق زنان وبشر ازطرف رجویست مخالف اتم است برای دیگران ولی استفاده ازموشک وبمب اتمی وهیدروژنی برعلیه ملت ومملکت ایران را استفاده برای نابودی رژیم جمهوری اخوندی میداند تا کجا دردام رذالت وخیانت وضدبشربودن افتاده است ؟ تا کجا وقاحت ودریدگی ازخود نشان میدهد ؟ تا کجا میخواهد مرزهای مزدوری ونوکری وخوش رقصی برای ادمخواران غربی راپاره کند بهمین دلایل است هرچه زمان میگذرد وحقایق برایم روشن میشود ازانتخاب نوجوانی خود پشیمان ترمیشوم وافسوس میخورم ای کاش فهم الان راداشتم وهرگزمجاهد نمیشدم وبه یاری رجوی وبعد هم عضدانلو اقدام نمیکردم

۳- دروغگویی رجوی وعضدانلو برای کشاندن امریکا بجنگ

همیشه درشبکه های اجتماعی دررابطه بادروغگویی وفحاشی مردم توسط سلطنت طلبان اعتراض داشته ودارم ولی جدیدا متوجه شدم هزار رحمت به سلطنت طلبان هواداران رجوی دروغهایی میگویند که ادمی حیرت میکند  درست مثل گوبلز هرچقدردروغ بزرگتر باور ان راحت تر ؛ ازهمین قانون استفاده میکند شاید رجوی بگوید هواداران هستند ولی معتقدم برعکس از رجوی دستور میگیرند یکبار رجوی درنشست گفت رضا پهلوی گفته من تعجب میکنم که همیشه رجوی با مسولینش وهوادارانش یک حرف میزنند و به ان افتخارمیکرد که ببین چه تشکیلات و هوادارانی درست کردم که همه یک حرف میزنیم با توجه به این نمونه رجوی و عضدانلو نمیتوانند بگویند هواداران هستند و ما کنترلی به انها نداریم خیر این طور نیست حرف هواداران دقیقا حرف رجوی و عضدانلوست اگردقت کرده باشید امریکا اعلام کرد که ایران درمنطقه تحرکات دارد بخاطران ما مجبور شدیم ناوگان بفرستیم یعنی ایجاد تشنج را بگردن ایران انداخت وقتی این موضوع مورد اعتراضات جهانی حتی ژنرال انگلیسی گفت هیچ تحرکی نبوده وامریکا دروغ میگوید قرارگرفت طوری که پمپئو اموزش دیده دروغگویی و فریب و کلک در سازمان سیا مجبور شد دروغهای خودرا تعدیل کند بعد این داستان هواداران رجوی دروغها را شروع کرده اند و همزمان با سایت مجاهدین درسایتهای دیگروصفحات اجتماعی شروع کرده اند که ایران موشکهایش را در اختیار تروریستهایش در عراق قرارداده تا امریکایی ها رابکشند ازطرف دیگر میگویند انفجارکشتیها کارتروریستهای ایران است وپابه پای عربستان شکایت دارد که اولا حوثی ها جزء تروریستهای سپاه پاسداران هستند ودوما چرابه تاسیسات نفتی عربستان حمله کرده اند وباید درشورای امنیت بررسی وحوثی ها رامجرم شناخته وبا انها برخورد کنند بنده ازهیچ جنگی حمایت نمیکنم ولی درکنارمظلوم وستم دیدگان ومردم غیرنظامی هستم وازحقوق بشردفاع میکنم درهرکجای دنیا وازهرنژاد وقوم ودینی باشند برایم فرقی ندارد ومخالف ستمگربوده وخواهم بود ولی برای نجات همین مردم راه حلهایم راهم میگویم براساس همین منطق بارها نوشته ام که راه حل یمن نه درسازمان ملل بلکه درهم کوبیدن تاسیسات زیربنایی مثل نفت برق ومراکزکنترل فرودگاهها وپتروشیمی وپلها و….عربستان وامارات توسط یمنی هاست انهم بخاطراینکه این دوکشوربه هیچ قانون بین المللی وانسانی اعتقادی ندارند وتنها سخن قابل فهم برای انها درهم کوبیدن انهاست واینگونه درهم کوبیدن است که صلح رابرای مردم یمن به ارمغان میاورد نه مثل رجوی وعضدانلو درحمایت از ظالمان وستمگران به این حمله ها اعتراض ولی ازکشتارکودکان وزنان علاوه برسکوت درنامردی وغیرانسانی دفاع هم میکند وبدترازهمه همین حرکت رادربرابرملت ایران هم انجام میدهد وخواهان تحریم وحمله نظامیست ایا شرافت واخلاق ایرانی درشمایان یافت میشود ؟ خیرنباید هم انتظارداشت که رهبرعقیدتی انروی سکه ولایت فقیه ومدافع سرسخت اسلام سیاسی که همان حاکمیت دینی ست حرفهای دیگری بزند ومواضع دیگری بگیرد ایا باید انتظارداشت کسی که زنان تشکیلات خودش راکه چند دهه وقف اوکرده اند تامردم رانجات بدهند بنام دین وانقلاب وبا استناد به ایات قران حرمسرا راه اندازی وبه انها تجاوزمیکند ورحم زنان رادستورمیدهد دربیاورند میخواهید با این شرافت واخلاق دلش بحال مردم ایران بسوزد هرگز؛ بنده که درطی سالیان بااوزندگی کردم تنها چیزی که برای اومهم است بدست گرفتن قدرت بهربهایی برای همین هم هست که به ملتها درهرجای دنیا باشد خیانت میکند ودرصف ظالمان وستمگران قرارمیگیرد اینهم خودبخودی نیست ازهمان فرهنگ اسلام سیاسی وحاکمیت دینی که او معتقد است نشات میگیرد نه چیزدیگری ایدئولوژی رجوی وعضدانلو همان ایدئولوژی اخوندیست  انوقت بدروغ میگویند ما نماینده اسلام انقلابی هستیم و۲۴ساعته درشبکه های اجتماعی وسایتها دروغ میبافند تا کشتارراه بی اندازندایا دروغ هم جزءاسلام سیاسی ست ؟ اگرتاریخ خونده باشید دروغ درفرهنگ ایران بسیارزشت وتهوع اوربوده وهست میتوانید به حرفهای زرتشت وهخامنشیان واشکانیان وساسانیان مراجعه کنید حالا رجوی وعضدانلو باکدام فرهنگ اینقدردروغ برای راه اندازی جنگ وکشتارملتها میگویند ؟؟؟؟

۴- تحلیلگرسیاسی و متخصص نظامی رجوی و عضدانلو

میخواهیم این دومتخصص رجوی را کمی بشناسیم وببینیم رجوی با چه تفکراتی وچه شیوه هایی حرکت میکند

یک متخصص نظامی داشت می امد در تلویزیون میگفت کی میگه اخوند کلاش میتونه بسازه قنداق ازگرجستان روپوش لوله ازبوسنی دستگاه چکاننده از جمهوری چک ولوله ازالبانی وارد میکنه انها کشورهای گدا گشنه هستند با کمی نفت میدهند انها را روی هم سوارمی کنند . میگوید درایران میسازیم هرهفته میامد درسیمای رجوی این مزخرفات را تحویل ملت میداد یک بار درحال شام خوردن طبق معمول درحال سخنرانی ودرحالی که دهانش کف کرده بود ودروغها وفریبها را بخورد خلق الله میداد فرمانده ام که پیش من نشسته بود گفت ببین چی میگه منهم همه چیز را زیرپا گذاشته وگفتم مزخرفات می بافه خیلی ناراحت شد وگفت چرا این حرف رامیزنی جواب دادم مگه رهبری بارها درنشست نگفته که رژیم درحال ساخت بمب اتم وخواهان تحریم است مگه درخارجه کارسیاسی سازمان این نیست که به جهان ثابت کند رژیم درحال ساخت بمب اتم است گفت چرا گفتم یکی ازاین حرفها مزخرف است یا کلاش نمیتونه بسازه مزخرفه ویا بمب اتم مزخرفه این تناقض را چگونه جواب میدهی دیگه سکوت کرد وبعد یه مدتی مزخرف گویی متخصص را که تماما حرفهاش چرندیات ومزخرفات وعوامفریبی بود راتعطیل کردند یعنی تمامی حرفاش دروغ وفریب ملت بود درزمانی که رژیم درحال ساخت بمب بود این میگفت روکش پلاستیگی لوله تفنگ هم نمیتونه بسازه

مثلا تحلیلگر سیاسی که تلویزیون می اومد وحرفهای رجوی وعضدانلو راکه زنان شورای رهبری بخوردش میدادند ونوشته ها هم درصفحه مانیتورجلوش گذاشته میشد واقا روخونی میکرد وخودرا تحلیلگرسیاسی جهانی میشمرد این اقا قبلا فرمانده بالای بنده بود بگذریم یک روز عراقیها رادعوت کرده بودند اشرف منهم درجایی نگهبانی میدادم وزیرسایه درخت نشسته وسروکله ام تماما خاک وعرق کرده تمام بدنم گل مالی شده بود این اقا امده بعد سلام واحوالپرسی بدون مقدمه شروع کرد وگفت اگرما کاری کنیم که امریکا به ایران حمله کنه برنده هستیم گفتم چطوری جواب داد بوش رژیم را محورشر قرارداده ومیخواد به ایران حمله کنه ما باید روی این تضاد کارکنیم تا زودتربه ایران حمله کنه سوال کردم اگرامریکا به ایران حمله کنه چی میشه ادامه داد رژیم سرنگون میشه چون در ایران کسی رانداره مجبوره دولت را بما بده از انجاییکه ما ضد امریکایی هستیم قانونی بیرونش میکنیم وایران مال ما میشه بنده ازتعجب مغزم ازپس کله ام بیرون زد که چی میگه درکجا زندگی میکنه این لاطائلات راکی بخورد این داده حقیقت این بود که افراد اینطوری فرمانده میشدند که هرچرندیاتی رابخوردش میدادند قبول وانراتبلیغ میکرد اگرمثل بنده برای هرچیزی سوالی ویا نکته ای داشتی هرکس بودی میبایست ایزوله وجزامی میشدی ومهم نبود که عقلت کارمیکردیا نه توانمندی کاری راداشتی یا نه شاخص قبول وتکرارچرندیات داده شده بود جواب دادم این حرفها چیه میزنی اولا تا رفسنجانی وخاتمی  ودارودسته هستند امریکا هرگز بتو حاکمیت نخواهد داد اکبرگنجی ها ومحسن سازگارا وامثالهم قبل ازتو سرسفره امریکانشسته ودرحال خوردن چلو خرچنگ وبوقلمون سفید هستند تا توبرسی بشقاب خالی نصیبت خواهد شد دوما مگه درلیست تروریستی نیستی مگه خلع سلاح نشدی مگه تمام قرارگاه هایت راتحویل ندادی اگرکسی میخواست ازت استفاده کنه حداقل خلع سلاح نمیکرد سوما چطوری خودرا ضد امریکایی جا میزنی که خواهان حمله امریکا به ایران هستی که حاکمیت را امریکا بتو بدهد یکباره عصبانی شد وگفت کی میگه تو سیاسی هستی اصلا چیزی حالیت نیست ونمیفهمی ما روباش امدیم یکساعت وقتمون را صرف کی کردیم منهم به احترام اینکه ازنظررفتار واخلاق درگذشته با من داشت چیزی نگفتم وسکوت کردم تا زودتربرود اینهم یکی دیگرازدیدگاههای رجوی که شک ندارم الان هم همین تفکرات رادارد ولی بداند امریکا ازاوبعنوان کارت استفاده بعد هم مثل علاوی وکرزای به بیرون تف خواهد کرد

(پایان)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ضربه-کاری-بر-رجوی-فتوای-دیوان-عالی-اهل-ت/

ضربه کاری فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق بر فرقه رجوی مجاهدین خلق

رضربه کاری فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق بر فرقه رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم می ۲۰۱۹:… این فتوا خط بطلانی برحرکات وخواسته ها وعملهای رجوی عضدانلو درباره اهل سنت عراق است ونشان داد که خط رجوی شکست خورده وبه تمسخرگرفته شده است دیگررجوی نمیتواند ازانها براحتی استفاده کند وبرگ سیاسی وتبلیغاتی رجوی وعضدانلوبمیزان زیادی سوخت زمین راکه قبلا ازدست داده بود ونیروی مردمی ادعایی راهم با این فتوا ازدست داد. ضربه کاری بر رجوی فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق

مجاهدین خلق ناموفق بودند. ایران آرام استمجاهدین خلق فرقه رجوی ناموفق بودند. ایران آرام است

۱- فتوای رییس دیوان عالی اهل تسنن عراق ضربه ای کاری بر پیکر رجوی و عضدانلو، برادر بولتون و خواهر مریم
(ضربه کاری بر رجوی فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق)

رضربه کاری فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق بر فرقه رجوی

خبرگزاری اسپوتنیک بنقل ازبولتون نیوز گزارش داد شیخ عبد اللطیف الهمیم رییس دیوانعالی اهل تسنن عراق طی فتوایی ازاهل تسنن عراق وسایرکشورها خواست که دربرابرتجاوزگری امریکا (به دفاع ازایران برخیزند اوگفت این دفاع واجب شرعی است وهمگان باید اطاعت کنند) البته صحبتهای دیگری هم کرده که دراینجا به انها نمی پردازم

 بعد از اشغال عراق رجوی وعضدانلو شروع به دخالت درعراق کردند که دوخط موازی را پیش میبردند یک به بعثی ها به اسم مقاومت کمک میکرد تا برعلیه رژیم ایران اقدام کنند و از طرف دیگربین انها و امریکا و هم خط کردن انها با نیروهای طرفدارامریکا حرکت میکرد که نشستهای معروف به نشستهای سه جانبه درهمین رابطه بود ویکی هم میگفت شیعیان رژیمی هستند واهل سنت را تشویق میکرد جلو انها به ایستند یعنی غیرمستقیم انها را به سمت درگیری و جنگ داخلی سوق میداد و به انها اموزشهای تشکیلاتی و نظامی هم مدتی اشکارا میداد  در این رابطه بسیار موفق بود و درنهایت ازتوی ان داعش بیرون امد که تمام قد از انها دفاع ومیگفت انقلابیون عشایرو….. عراق را زمین واهل سنت رانیروی مردمی خودش قلمداد میکرد این کارها که هشدارش رادادم که قبلا نوشتم ضربات کلانی به عراق وارد کرد عین زمان بعد انقلاب ضد سلطنتی وفازسیاسی که دیدیم چکارها که نکردند ولی منتها درایران خمینی بود وجمع وجور کرد ولی درعراق نتوانستند انراجمع ومردمش گرفتارداعش یا همان بعثی ها که توسط شاهکارسیاسی رجوی مقاومتشون تبدیل به مزدوری برای امریکا شده بود شدند ودراین مدت هم که درخارجه تشریف دارند تبلیغاتش رادارد وسیاسی حمایت میکند با این فتوا اولا نشان میدهد که اندیشمندان وعقلای عراق فهمیده اند که باید ازدعوای سنی شیعه ومذهبی دست بردارند ودریک صف به ایستند که مبارک است دوم اهل سنت عراق محوریت ایران راپذیرفته که دریک صف با عامل اصلی جنگ وخونریزی واختلاف وبهم ریختگی منطقه مبارزه کنند تنها راه حل خاورمیانه بیرون رفتن امریکا ازمنطقه واداره توسط خود کشورها ومردم وملتهای منطقه است وانقدر اگاهی دارند که با هم ودرکنارهم باصلح ودوستی زندگی کنند این فتوا خط بطلانی برحرکات وخواسته ها وعملهای رجوی عضدانلو درباره اهل سنت عراق است ونشان داد که خط رجوی شکست خورده وبه تمسخرگرفته شده است دیگررجوی نمیتواند ازانها براحتی استفاده کند وبرگ سیاسی وتبلیغاتی رجوی وعضدانلوبمیزان زیادی سوخت زمین راکه قبلا ازدست داده بود ونیروی مردمی ادعایی راهم با این فتوا ازدست داد که همین ازدست دادنها ضربه کاری وجدی را برپیکررجوی وعضدانلو وارد اورد چون عراق برایش کانون نبرد استراتژیک وظرف سرنگونی بود زیرا که میخواست با بهم ریختن عراق ووارد کردن امریکا به جنگ ازنیروهای اهل سنت بعنوان پیاده نظام استفاده کند که همه بدلیل مواضع غلط ازبین رفت یعنی هم سخت افزاری که زمین باشد وهم نرم افزاری که ذهن توده مردم است با این فتوا ازدستش خارج شد

۲- تحلیلگرسیاسی و متخصص نظامی رجوی و عضدانلو، برادر بولتون و خواهر مریم 

میخواهیم این دومتخصص رجوی را کمی بشناسیم وببینیم رجوی با چه تفکراتی وچه شیوه هایی حرکت میکند

یک متخصص نظامی داشت می امد در تلویزیون میگفت کی میگه اخوند کلاش میتونه بسازه قنداق ازگرجستان روپوش لوله ازبوسنی دستگاه چکاننده از جمهوری چک ولوله ازالبانی وارد میکنه انها کشورهای گدا گشنه هستند با کمی نفت میدهند انها را روی هم سوارمی کنند . میگوید درایران میسازیم هرهفته میامد درسیمای رجوی این مزخرفات را تحویل ملت میداد یک بار درحال شام خوردن طبق معمول درحال سخنرانی ودرحالی که دهانش کف کرده بود ودروغها وفریبها را بخورد خلق الله میداد فرمانده ام که پیش من نشسته بود گفت ببین چی میگه منهم همه چیز را زیرپا گذاشته وگفتم مزخرفات می بافه خیلی ناراحت شد وگفت چرا این حرف رامیزنی جواب دادم مگه رهبری بارها درنشست نگفته که رژیم درحال ساخت بمب اتم وخواهان تحریم است مگه درخارجه کارسیاسی سازمان این نیست که به جهان ثابت کند رژیم درحال ساخت بمب اتم است گفت چرا گفتم یکی ازاین حرفها مزخرف است یا کلاش نمیتونه بسازه مزخرفه ویا بمب اتم مزخرفه این تناقض را چگونه جواب میدهی دیگه سکوت کرد وبعد یه مدتی مزخرف گویی متخصص را که تماما حرفهاش چرندیات ومزخرفات وعوامفریبی بود راتعطیل کردند یعنی تمامی حرفاش دروغ وفریب ملت بود درزمانی که رژیم درحال ساخت بمب بود این میگفت روکش پلاستیگی لوله تفنگ هم نمیتونه بسازه

مثلا تحلیلگر سیاسی که تلویزیون می اومد وحرفهای مریم رجوی عضدانلو  راکه زنان شورای رهبری بخوردش میدادند ونوشته ها هم درصفحه مانیتورجلوش گذاشته میشد واقا روخونی میکرد وخودرا تحلیلگرسیاسی جهانی میشمرد این اقا قبلا فرمانده بالای بنده بود بگذریم یک روز عراقیها رادعوت کرده بودند اشرف منهم درجایی نگهبانی میدادم وزیرسایه درخت نشسته وسروکله ام تماما خاک وعرق کرده تمام بدنم گل مالی شده بود این اقا امده بعد سلام واحوالپرسی بدون مقدمه شروع کرد وگفت اگرما کاری کنیم که امریکا به ایران حمله کنه برنده هستیم گفتم چطوری جواب داد بوش رژیم را محورشر قرارداده ومیخواد به ایران حمله کنه ما باید روی این تضاد کارکنیم تا زودتربه ایران حمله کنه سوال کردم اگرامریکا به ایران حمله کنه چی میشه ادامه داد رژیم سرنگون میشه چون در ایران کسی رانداره مجبوره دولت را بما بده از انجاییکه ما ضد امریکایی هستیم قانونی بیرونش میکنیم وایران مال ما میشه بنده ازتعجب مغزم ازپس کله ام بیرون زد که چی میگه درکجا زندگی میکنه این لاطائلات راکی بخورد این داده حقیقت این بود که افراد اینطوری فرمانده میشدند که هرچرندیاتی رابخوردش میدادند قبول وانراتبلیغ میکرد اگرمثل بنده برای هرچیزی سوالی ویا نکته ای داشتی هرکس بودی میبایست ایزوله وجزامی میشدی ومهم نبود که عقلت کارمیکردیا نه توانمندی کاری راداشتی یا نه شاخص قبول وتکرارچرندیات داده شده بود جواب دادم این حرفها چیه میزنی اولا تا رفسنجانی وخاتمی  ودارودسته هستند امریکا هرگز بتو حاکمیت نخواهد داد اکبرگنجی ها ومحسن سازگارا وامثالهم قبل ازتو سرسفره امریکانشسته ودرحال خوردن چلو خرچنگ وبوقلمون سفید هستند تا توبرسی بشقاب خالی نصیبت خواهد شد دوما مگه درلیست تروریستی نیستی مگه خلع سلاح نشدی مگه تمام قرارگاه هایت راتحویل ندادی اگرکسی میخواست ازت استفاده کنه حداقل خلع سلاح نمیکرد سوما چطوری خودرا ضد امریکایی جا میزنی که خواهان حمله امریکا به ایران هستی که حاکمیت را امریکا بتو بدهد یکباره عصبانی شد وگفت کی میگه تو سیاسی هستی اصلا چیزی حالیت نیست ونمیفهمی ما روباش امدیم یکساعت وقتمون را صرف کی کردیم منهم به احترام اینکه ازنظررفتار واخلاق درگذشته با من داشت چیزی نگفتم وسکوت کردم تا زودتربرود اینهم یکی دیگرازدیدگاههای رجوی که شک ندارم الان هم همین تفکرات رادارد ولی بداند امریکا ازاوبعنوان کارت استفاده بعد هم مثل علاوی وکرزای به بیرون تف خواهد کرد

(پایان)

ضربه کاری بر رجوی فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق بر برادر بولتون و خواهر مریم

*** 

همچنین: