مریم رجوی علی صفوی . دست بدامن کورش ، جیغ مماشات و وحشت از افشاگری ها

مریم رجوی علی صفوی . دست بدامن کورش ، جیغ مماشات و وحشت از افشاگری ها

مریم رجوی علی صفوی . دست بدامن کورش ، جیغ مماشات و وحشت از افشاگری هاعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم نوامبر 2019:… خواندم که علی صفوی مصاحبه کرده و سه نفرازجداشده ها را در آلبانی تروریست خطاب کرده است. بهتر است هر کسی از این حرفها میزند علی صفوی که کردهای عراق را با تانک هدف قرار میداد و آنها را کشتار میکرد از این حرفها نزند. علی صفوی خودش شبانه روز با مرکز پرورش تروریسم یعنی وزارت خارجه امریکا رابطه دارد و برعلیه ملت ایران توطئه میکند از این حرفها نزند. سازمان مجاهدین خودش کلی مستشاران امریکایی را درایران کشته است.   قبلا برای آنها سرود سرکوچه کمینه را درست میکرد امروز خودش به خدمت رهبران و حامیان و یاران تروریسم در آمده است شرایط تعیین تکلیف میکند که رجوی وعضدانلو چه نوع رقصی را در برابرجهانخواران و آدمخواران امریکایی و صهیونیستهای فاشیسم وعربهای ضد بشرانجام بدهد نه حق و حقیقت و منافع ملتها. مریم رجوی علی صفوی . دست بدامن کورش ، جیغ مماشات و وحشت از افشاگری ها 

مریم رجوی علی صفوی . دست بدامن کورش ، جیغ مماشات و وحشت از افشاگری هاحرف های فرقه مجاهدين و آدم كش قهار علی صفوی مصرف داخلی دارد

مریم رجوی علی صفوی . دست بدامن کورش ، جیغ مماشات و وحشت از افشاگری ها 

1- رجوی وعضدانلو جداشده ها تروریست نیستند خاری در چشمان شماهستند

چندروز پیش خبری خوندم که یکی ازجداشده هابنام علیرضا نقاش زاده رایکسال پیش بجرم تروریست درکشورالبانی دستگیرکرده اند ولی طرف مقابل درکشورهای اروپا زندگی میکند ما نفهمیدیم چطورتروریست دستگیرشده ای ست که اوراازاد کرده واو دراروپا زندگی وکشورمربوطه هیچ حرفی ندارد چرا پلیس البانی زمان دستگیری انرا اعلام نکرده وبعد ازیکسال مطرح میکند چرا عکس ومدارک ارائه نمیکند سازمان مجاهدین مدعی ست به بهانه مادربه البانی میرفته درصورتی که مادراو سالهاست ازتشکیلات رجوی جدا شده این تناقضات رارجوی وعضدانلو چگونه جواب میدهند بماند که اتهامی را می بندند وکاری هم با بعد ان ندارند وسوال بعدی این است که چرا علیرضا نقاش زاده هیچ موضعی درباره این اتهام وارده نمی گیرد نکند درهماهنگی وهمراهی وسناریو سازی چنین حرکاتی انجام میشود اگرسناریو با هماهنگی اقای نقاش زاده نیست قائدتا باید موضع میگرفت وحرفی میزد ودربرابراتهام ازخودش دفاع میکرد ولی چنین چیزهایی دیده نمیشود واین تئوری را تقویت میکند که این اتهامات بازی وساخته خود انهاست

خواندم که علی صفوی مصاحبه کرده و سه نفرازجداشده ها را در آلبانی تروریست خطاب کرده است. بهتر است هر کسی از این حرفها میزند علی صفوی که کردهای عراق را با تانک هدف قرار میداد و آنها را کشتار میکرد از این حرفها نزند. علی صفوی خودش شبانه روز با مرکز پرورش تروریسم یعنی وزارت خارجه امریکا رابطه دارد و برعلیه ملت ایران توطئه میکند از این حرفها نزند. سازمان مجاهدین خودش کلی مستشاران امریکایی را درایران کشته است.   قبلا برای آنها سرود سرکوچه کمینه را درست میکرد امروز خودش به خدمت رهبران و حامیان و یاران تروریسم در آمده است شرایط تعیین تکلیف میکند که رجوی وعضدانلو چه نوع رقصی را در برابر جهانخواران و آدمخواران امریکایی و صهیونیستهای فاشیسم وعربهای ضد بشرانجام بدهد نه حق و حقیقت و منافع ملتها. رقصها برای پول برعلیه دیگران است تا بیاید و بگوید جداشده ها تروریست هستند  خیر آنها تروریست نیستند بلکه هرکدام صدها تف شبانه روز بر سر و صورت شمایان می اندازند به همین دلیل هم اینقدر ضدیت با آنها داری ولی بدان از تله جداشده ها نجات پیدا نخواهی کرد. 

لینک به منبع

رجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقه

2- رجوی ، عضدانلو با الهام ازاحمدی نژاد دست بدامن کوروش شده اند

رجوی وعضدانلو هرگزبه کوروش اعتقادی نداشته وندارند وازبنیاد شاهان را ضد خلقی میدانند ودرکلیت تاریخ ایران را انکارمیکند ولی واقعیت تاریخ ایران است که خارج ازذهن انها وجود خارجی دارد وبا هراشکال وایرادی وبا هرجنایت وبی عدالتی وبا هرعدالتی که داشته فرهنگ وتاریخ ماست ما نمیتوانیم نادیده بگیریم بلکه باید انرا پذیرفته و نقاط ضعف ونقاط قوت انرا شناخته وبرای خود وایندگان ازتجارب ان استفاده کنیم ولی نمیتوانیم به بهانه جنایت شاهان همه را انکارودوربریزیم بله شاهان جنایت میکردند ولی همه انها درحد خودشون درساختن فرهنگ کشورنقش داشته اند ما که نمیتوانیم بگوییم نبوده است رجوی حتی پرچم ایران را هم نشانه شاهان که ضدخلقی ست میداند ولی این هفته دیدم که شروع کرده ازکوروش تعریف وتمجید کرده است ولی چرا امروز دست بچنین کاری میزند وقبلا نمی کرد واقعیت درجامعه ایران اینچنین شکل گرفته که مردم دیگرازدین وحاکمیت دینی واسلام سیاسی اخوندی ورجوی وعضدانلو خسته شده وفهمیده اند فریب خورده ودنبال فرهنگ ایران گرایی اقتدارگرایانه خود هستند همان فرهنگی که بنده به ان معتقد بوده وهستم ومردم میگویند نه به اسلام سیاسی ازگلوی هرکس بیرون بیاید دربرابران خواهیم ایستاد ودنبال منافع ملی وقدرت ازدست رفته خود هستیم وکوروش سمبل ایران اقتدارگرا ست واین تنها راه ما برای حفظ ونگه داری کشوردربرابربیگانگان ونوکران انها ست به همین دلیل رجوی وعضدانلو میخواهند سواربرحرکت مردم شده وانرا منحرف کنند وهدفشون هم جلو گیری ازایران اقتدارگراست ، سمبلهای رجوی سمبلهای عربیست وهرگزبه ایران وایرانی اقتدارگرا معتقد نبوده ونیست نقش رجوی وعضدانلو و سازمان مجاهدین درکلیتش نقش ویروس ومیکروب برای جامعه ایران است وقتی ملت ایران این موضوع را بعد این همه افشاگری فهمیده اند رجوی وعضدانلو هیچ راهی برای خود متصورنیستند الا اینکه به دروغ ودغل ونیرنگ وفریب کوروش بازی دربیاورند شاید که کمی دردل ملت ایران جا بازکنند وازجزامی بودن خود رانجات بدهند ، دیدیم وقتی احمدی نژاد به گل نشسته بود کوروش بازی درمی اورد که امروز رجوی وعضدانلوبا الهام ازاحمدی نژاد واردبازی کوروش شده اند ولی ایا این بازی ها ملت ایران را فریب داده وباعث میشود ملت دنبال انها بدوند هرگز ملت ایران دیگرتن به این اپوزیسیون ها نخواهند داد ودرطی سالیان بی کفایتی وبی لیاقتی انها برای همه اشکارشده است واین عملکردها وشیادی ها نمیتواند سازمان مجاهدین ورجوی وعضدانلو را ازباتلاقی که دران گیرافتاده اند نجات بدهند

لینک به منبع

مریم رجوی در روز کوروش ، دخالت در امور داخلی عراق و جاسوسی از ایرج مصداقی

3- چرا رجوی وعضدانلو سیاست مماشات را علم میکنند

رجوی وعضدانلو از سه حربه برای دفاع ازخود استفاده میکنند

 1ـ مارک زدن : هرکس هرحرفی برعلیه رجوی ودارودسته اش بزند ازانجایی که بی منطق است وجوابی برای عملکردهایش ندارد فورا ازمارک وتهمت مزدوراستفاده میکند تا گوینده راازمیدان بدروجلو دهان طرف مقابل راببندد یعنی شیوه نوینی ازسرکوب چون درقدرت نیست وقدرت کاردیگری را ندارد ونمیتواند افراد را مثل اشرف درعراق دستگیروشکنجه واعدام بکند ویا سیانوربخوراند و عریان سرکوب کند با مارک وبرخوردهای روانی وجزامی کردن وارد میشود قبلا چندنفربودند مثل رضا پهلوی وفرخ نگهدارونوری زاده گاه گداری حرفی میزد ولی امروزه نیروهایی که ازاو جداشده اند نه مثل رضا پهلوی ازمارک واتهام ومزدورخونده شدن میترسند ونه ارزشی برای این حرفها قائل هستند وحنایش دیگررنگی ندارد

2ـ تضاد اصلی خمینی ست : این حرف برای این است تا با وسط کشیدن ان خودش را ازتمامی مسایل مبرا ومخالفین را اچمزکند ودهان انها را هم ببندد که حرفی به او نزنند وانتقادی وایرادی نگیرند هیس روضه خونی ست ، سکوت ، بازدرراستا ومقوله سرکوب طبقه بندی میشود

 3ـ سیاست مماشات : کمی میخواهم این را بازکنم وقتی کسی میگوید سیاست مماشات یعنی اینکه مثلا اروپا باایران سیاست مماشات دارد الزامات این سیاست چه مسایلی است ازنظرسیاسی دولت مربوطه هرکس ودرهرجا که باشد روابط محکم سیاسی دارند وتمامی سیاستهای منطقه ای جهانی وداخلی دولت را تایید وحمایت میکنند ازنظرنظامی رابطه دارند اطلاعات رد وبدل میکنند سلاح میدهند ویا میخرند مانورنظامی برگذارمیکنند درجنگهایی که دارد به روشهای مختلف کمک میکنند ازنظراقتصادی سرمایه گذاری های چندصدمیلیاردی انجام داده وعلم وعلوم روز وصنایع دراختیارش قرارمیدهند ایا این مسایل درباره ایران صدق میکند ویا اینکه عکس این صادق است ایران را ازنظراقتصادی بالاترین تحریم تاریخ را کرده اند درحدی که نمیگذارند دارو وغذا هم برسد درسیاستهای جهانی ومنطقه ای وداخلی برعلیه ایران هستند  ازنظرنظامی که هیچ چیزنمیدهند نمیگذارند چیزی بخرد ویا بفروشد علاوه بران میگویند هسته ای ومنطقه ای وموشکی راهم باید مثل عراق ولیبی تحویل بدهید کجای این رفتاراسمش سیاست مماشات است ؟  پولها را سالیان است بلوکه کرده اند اسم این چیست سیاست ضدیت وبراندازی یا مماشات ؟ سیاست مماشات همان سیاستی ست که امریکا واروپا درباره اسراییل وعربستان اجرا میکنند رجوی چه سیاستی را مماشات نمیداند وچه خواسته ای دارد حرفش این است محاصره دریایی وزمینی وهوایی درحدی که حتی یک مگس هم درایران نتواند پرواز کند نه غذایی ونه دارویی ونه لباسی هیچ چیزنباید وارد وخارج شود تمامی سفارتهای ایران راببندند وهیچ رابطه سیاسی نداشته باشند ویکی ازمقامات حتی دست دهم هم نتواند ازایران خارج بشود ، تمامی دولتهای جهان با تایید سازمان ملل وشورای امنیت باید به ایران درقالب ائتلاف جهانی حمله نظامی وویران کنند ودراخرسرهم ایران را تجزیه وهرکاری میخواهند بکنند فقط تهران را مثل طرابلس لیبی بمن بدهند وهمه امکانات جهانی هم دراختیارم بگذارند اسم این میشود سیاست عدم مماشات وانقلابی ودرست واصولی براساس معیارهای جهانی ، سوال پیش میاید که چرا چنین تفکرات غیرمنطقی دارد ؟ ازکجا نشات میگیرد ؟ بدنبال چیست ؟ واقعیت این است  کسی به خواسته های رجوی وعضدانلواهمیتی نمیدهد  ، خواسته ها دست نیافتنی ورویایی وایده الیستی ست نه جهان تن به این خواسته ها میدهد ونه دشمنش که اخوندها باشند چنین اجازه ای را به جهان خواهند داد هدف سه چیز بیشترنیست یکی سرکوب مخالفین با شیوه پیچیده ونوین است که دهان همه راببندند وبحث رابه انحراف بکشانند ودوم میخواهند با اینحرف ازپاسخگویی به سیاستهای غلط واستراتژی به بن بست رسیده ودرگل مانده وشکست خورده طفره بروند واینطورالقاء کنند که اگرما نتوانستیم سرنگون کنیم  دلیلش سیاست مماشات است وسوم میخواهند حمایتهایی که امریکا واسراییل وعربستان وامارات وتروریستها ازانهامیکنند را نبینند ورد گم کنند ومزدوری ونوکری بیگانگان به چشم نیاید می بینید هرسه مورد سیاست مماشات وتضاد اصلی ومارک زدن سه سیاستی ست که رجوی وعضدانلودرمحتوا وعمق برای سرکوب وبریدن زبانهای مخالفین ودوختن دهانها استفاده میکند رمزو راز استفاده ازاین سه واژه  موارد فوق است

لینک به منبع

شورای ملی مقاومت رجوی ، از دستبوسی پمپئو تا دلسوزی برای اکراد

مریم رجوی علی صفوی . دست بدامن کورش ، جیغ مماشات و وحشت از افشاگری ها

***

Ali Safavi NCRIAli Safavi, commander of Saddam’s Private Army, Mojahein Khalq NCRI Now writting as Dr. Safavi!!

Ali Safavi Ali Safavi NCRI MEKAli Safavi MEK Spkesman: Am I a conman? 

علی صفوی شورای ملی مقاومت ایران مجاهدین خلقAli Safavi, commander of Saddam’s Private Army, Mojahein Khalq
Now writting as Dr. Safavi!!


MEK doesn’t look like a legitimate group (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Maryam Rajavi cult, …)

همچنین: