مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم سپتامبر 2019:… رجوی وعضدانلو بعد مقاله شریعتمداری باید باروبندیل خود را جمع ودرهمان البانی به زندگی نکبت بارخود انهم غرق درخیانت ودشمنی با ملت ایران ادامه بدهند ولی این رابداند که دیگردوران اسلام پناهی چه ارتجاعی چه انقلابی چه با غبار وچه غبارزدایی شده چه انقلاب اسلامی وچه اسلام انقلابی دربرابرفرهنگ ما له ولورده شده واخرین نفسهایش را میکشد هرچقدربرسروسینه خودبزنند ویا حسین کنند وقمه بزنند وپیراهن پاره کنند دیگرملت ایران فریب مجاهد غبارازرخ دین زدود را نمیخورند . مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی 

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسیماه محرم و فرقه رجوی

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی

1- فرهنگ ایرانی پاهایش رابرپشت اسلام سیاسی گذاشت وبراسب سوارشد

1400سال است که اعراب عربستان دین اسلام را برملت ما تحمیل کرده اند وخدا میداند چند میلیون ایرانی دراین سالیان بخاطربیرون کردن ان کشته داده واواره وبی خانمان شده ویا به بردگی وکنیزی رفته اند دراین میان خائنینی هم بوده اند که با دشمن همکاری های بسیاری کرده وانها راباد زده اند وتاریخ وفرهنگ ایران نشان داده که هرگزبا دشمن سرسازگاری ندارد واگرهم ازنظرنظامی وقدرت نتوانسته مهاجم راازمملکت بیرون کند بمرورزمان انها را درفرهنگ خود هضم وازهضم رابعه گذرانده است ازاسکندرگرفته تا چنگیزتا عثمانی تا انگلیس وامریکا بگیرتا دشمنان داخلی که بدنبال منافع حقیرخود مملکت وملت را فروخته اند ؛

مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

اما چندروز پیش حسین شریعتمداری که معرف حضورهمه است ودرسینه زنی زیرلوای اسلام ویقه درانی برای سمبلهای عربی شهره خاص وعام است وبعنوان نیروی رادیکال وخلص ولایی وارزشی اسلام سیاسی شناخته میشود گفت ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه ذوالقرنین است وبعد داستان ساختن سد برای جلو گیری ازهجوم قوم عجوج وماجوج که همان مغولان  عصرخود بودند راشرح میدهد همه ما میدانیم که کورش همان فردیست که درقران ازاوبا لقب ذوالقرنین یاد کرده که ازداستان قرانی وتاریخی میگذرم اما سوال این است که چرا حسین شریعتمداری چنین صحبتی را کرده است ایا فرد ملی وایرانی شده ؟ ایا اخوندها ازحسین حسین گویان دست برداشته وبدنبال احیای فرهنگ ایرانی هستند ؟ جواب خیراست این حرفها دودلیل دارد اولا درایران فرهنگ ایرانی انقدرقد کشیده ومردم اگاه شده اند که دیگربرای مسلمانان درقدرت بصرفه نیست ازاسلام سیاسی شب وروز دفاع وبرعلیه فرهنگ ایرانی سمپاشی کنند وملت نمی پذیرند واخوندها برای فریب ونیرنگ دست بچنین کارهایی میزنند دوم ملت ایران فهمیده اند انچیزی که همه رادوریک میزجمع ومنافع وامنیت وارامش ووحدت وهمدلی وهمکاسه بودن را محقق میکند فقط وفقط حول فرهنگ ایرانی وایران گراییست بنده ازنظرفلسفی خداپرستم ودین وخدا پرستی موضوع فلسفی ست که جوابگوی نیازروزمره بشریت نیست بهمین دلیل ازنظرعلمی واعتقادی ایران گرا بوده وهستم وپایه های ایرانگرایی راهم بارها وبارها یاداوری کرده ام این حرف انهم درایران محل ومرکز وپایتخت شیعه درجهان چه معنی دارد ایا نباید بپذیریم که اسلام سیاسی شکست خورده وفرهنگ ایرانی فرهنگ اسلام سیاسی را درخود هضم کرده است اگراین رابپذیریم ایا فقط حاکمیت را گرفتارکرده یا هرکسی که ازاین فرهنگ دفاع میکند راهم دربرمی گیرد ملت ایران تمامیت اسلام سیاسی را نشانه رفته وپس زده است یعنی اینکه اسلام سیاسی رجوی وعضدانلو هم دراین چهارچوب قابل بررسی ست با این حرف مشخص میشود که ملت ایران به هیچ حزب وگروه وفردی که دم ازاسلام بزند وانرا سیاسی کند ودرچهارچوب قدرت تعریف وبخواهد ازیک موضوع فلسفی سو استفاده وبه زندگی روزمره مردم ربط بدهدتاحکومت کند سخت بیزارشده وانها رازیرپاهای خود له کرده وخواهد کرد  رجوی وعضدانلو بعد مقاله شریعتمداری باید باروبندیل خود را جمع ودرهمان البانی به زندگی نکبت بارخود انهم غرق درخیانت ودشمنی با ملت ایران ادامه بدهند ولی این رابداند که دیگردوران اسلام پناهی چه ارتجاعی چه انقلابی چه با غبار وچه غبارزدایی شده چه انقلاب اسلامی وچه اسلام انقلابی دربرابرفرهنگ ما له ولورده شده واخرین نفسهایش را میکشد هرچقدربرسروسینه خودبزنند ویا حسین کنند وقمه بزنند وپیراهن پاره کنند دیگرملت ایران فریب مجاهد غبارازرخ دین زدود را نمیخورند وتوی دهان انکسی میکوبند که دنبال ان است ما ایران گرایان دک ودنده فرهنگ اسلام پناهی واسلام سیاسی رجوی وعضدانلوکه تاروپودشون فرهنگ عربی وسمبلهایشون عربها هستند را خرد کردیم ودریک کلام ایرانگرایی پاهایش را برپشت فرهنگ اسلام سیاسی وبیگانه گذاشت وسواربراسب شد وازاین ببعد می تازد تاختنی

لینک به منبع

2- فلسفه عاشورا در فرهنگ رجوی وعضدانلو

اولین بار عاشورا را رجوی بمعنی ومفهوم سینه زنی وبرسروکله کوبیدن را در سال 71 باب کرد درهمان زمان بنده مخالفت کردم که فرمانده محور انزمان ما که خانمها بودند مرا صدا ودراتاقش تکی صحبت کرد ودلایلم رابرایش توضیح ومجد دا مخالفت خودم رابا راه اندازی دسته های عزاداری اعلام کردم وقراربراین شد که بنده شرکت نکنم ودراین رابطه ازاد هستم وموضوع خارج ازمسایل تشکیلاتی ست مدتها شرکت نمیکردم تا اینکه یکبارمرا دوباره یکی ازمسولین خانم صدا کرده ودرخواست کرد بخاطرفضای تشکیلاتی واینکه نفرات مختلف درتشکیلات هستند یک ساعتی خودم را نشان داده وبعد بروم که انها هم بهانه داشته باشند که کاردارم وباید دنبال شام ونهار والزامات درحین مراسم هستم منهم قبول کردم وبراساس ان رفتارمیکردم وقرارشد که الزامات غذایی مثل شربت ویا خرما و..را توزیع کنم که هم درمراسم باشم وهم پشتیبانی مراسم را بکنم یعنی میخواهم بگویم که ازچه زمانی مخالف بودم واین مخالفت به درون تشکیلات رجوی ربط نداشت بنده درایران هم که بودم درهیچ مراسم عاشورایی وهیئتهای مذهبی شرکت نمیکردم ؛گاه گداری  دراشرف ولیبرتی سینه میزدم انهم بخاطراینکه دیگران سو برداشت نکنند یعنی ازمنافع رجوی میچیدم

ماه محرم و فرقه رجوی (+ وحشت مریم رجوی )

قبلا ما ازاین بازیها نداشتیم رجوی وعضدانلو برای چی ودرچه شرایطی وارد بازی مراسم عاشورا وسینه وزنجیرو علم وکتل شد درشرایطی که ازنظرسیاسی راه بسته شده بود وبرگزاری مراسم فقط بخاطرسو استفاده وبهره برداری ومشغول کردن نیروها وکشاندن انها بسمت انحرافی بود درزمان صدام ساده برگزارمیشد اما وقتی صدام رفت کشید به اوردن اسب ذوالجلال بازی وعلامت وعلم وکتل واوردن هیئتهای عراقی واخوندبازی که به دوسه نفرعبا وعمامه میپوشاندند وراه اندازی تعزیه همه وهمه برای جذب مردم عراق برای اینکه استفاده سیاسی ببرد یعنی عزاداری برای حسین ؛ شکل بود وفریب ودغل ودروغ  وعوامفریبی مردم ایران وعراق وتبلیغات ودیگرهیچ ؛

راستی رجوی به فلسفه عاشورا که خودش تعریف میکرد چقدراعتقاد داشت منکه برای عاشورا هیچ فلسفه ای درنظرنمیگیرم زیرا انزمان فرهنگ قومی وقبیله ای درعربستان همین بود تسلیم وجنگ ؛ حسین جنگ را انتخاب کرد وفرزندان عمرو ابوبکرویا  شوهرزینب تسلیم را همه جای دنیا همین است هیچ ربطی به اعتقاد ندارد اگریزید مثل باباش کاری با او نداشت ایا باز حسین میرفت کربلا ؟ ولی رجوی میگفت عاشورا گونه ؛ بما بگوید این عاشورا گونه کی میرسد که تو با الهام ازعاشورا خودت ومریم عضدانلو تمام دارودسته بمیدان جنگ بشتابید درزمانهاوشرایط که بوجود امد فرارکردید درفازنظامی چی شدعاشورا گونه ؛ درعملیات فروغ چی شد عاشوراگونه ؛ درجریان حمله امریکا چی شد عاشورا گونه ؛ بلاخره بعدچهل سال بقول خودت مبارزه با دیو هاروتنوره کش ؛ کی میخواهی به عاشورا گونه برسی ؛ درالبانی هم که امکانش نیست وازفیض شهادت محروم شدی ؛ گریه میکرد ومیگفت من درزمان شاه ازفیض شهادت محروم شدم وگریه میکرد ومی گفت ای امام حسین کاش دررکابت بودم وپدرومادرم فدای تو باد بلاخره این پا رکابی کی میرسد اگرزنده باشد درجاهایی که میبایست عاشورا گونه میرفت وبقول خودش نام نیک مجاهدی ازخود بر جای می گذاشت  نرفت نمیدانم دراخرپیری انهم دراروپا چطورمیخواهد پا رکابی بشود خبرندارم وازفهم من خارج است ولی این را می فهمم کسی که تا به امروز درمقاطع سرفصلی وحساس پا رکابی نشده وعاشورا گونه قدم برنداشته ازاین ببعد هم برنخواهد داشت میگفت تاریخ ایران بدترازاین حکومت بخودش ندیده وقتی با بدترین حکومت تاریخ ایران حاضرنشدی عاشورا گونه بروی پس کی میخواهی باشی درحکومت ازاد ولیبرال میخواهی عاشورایی حرکت کنی ؟ همانجا درالبانی عاشورا گونه برو پیش انورخوجه وبرای اوبی دین کمونیست کلاس فلسفه عاشورا دردنیای دیگربگذارراه دیگری متصورنیست ..

استراتژی و آینده فرقه رجوی 

نتیجه : برسروسینه زدنها ؛ علم وکتل ها ؛ چهل چراغ وعلامتهای چند ده تیغه ؛زنجیروقمه ها گل مالیدن برسروسینه همانند اخوندها ؛ همه وهمه برای عوامفریبی نیروها ومردم ایران بوده وهست بهمین دلیل بنده ازروز اول مخالفت خود رابیان وشرکت نمیکردم

لینک به منبع

(پایان)

مریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی

***

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کاملآیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کامل

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-بیگانه-پرست-،-مدعی-ملی-گرایی/

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گرایی

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گراییعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم سپتامبر 2019:… مجاهدین وشورا درهمین راه گام برمیدارند وهیچ احساس خجالت وشرم هم ندارند ونمیکنند چون قباحت ریخته است بله یکی ازکارهای ضد ملی وضد فرهنگی رجوی وعضدانلو ریختن قباحت بیگانه پرستی ست که میخواهد با این کارها فرهنگ ایران وایرانی را الوده به تفکرات ونجاست خود بکند ودومین عمل ضد ملی وفرهنگی او ساختن انسانهای مثل خودش است وسومین جرم عمل سیستماتیک است که دراین راستا انجام میدهد. مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گرایی 

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گراییآیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – قسمتهای اول و دوم

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گرایی 

1- رجوی وعضدانلو قباحت جاسوسی و بیگانه پرستی را ریخته اند

علی شیرزاد

علی شیرزاد

اگرتاریخ وفرهنگ ایران رانگاه کنیم یکی ازموضوعات که خیلی بچشم میاید قباحت بیگانه پرستی وهمکاری با بیگانه وجاسوسی ست فرهنگ بیگانه پرستی قباحت نابخشودنی دارد ودرطول تاریخ با این پدیده بشدت برخورد وانرا مذ موم دانسته اند وکسانی که دراین راه قدم برداشته اند رابعنوان دشمن ترینها و به بدی یاد کرده اند که نمونه های ان را میتوان درتاریخ ایران دید ولی وقتی بتاریخ نگاه میکنیم این نوع حرکتها تک نمود ویا درهردوره دوسه موردی بوده که افراد شخصا اقدام به وطن فروشی میکردند ولی وقتی به مجاهدین وشورای انها نگاه میکنیم نه تک مورد بلکه سیستماتیک از بالا یعنی فرد رهبری کننده به اعضا القا شده که اولا تضاد اصلی با دشمن یعنی خمینی ست ودشمن دشمن من دوست من است درنتیجه مجازیم که با هرکس با هرمرام وعقیده وکارکردی رابطه داشته باشیم تا به تضاد اصلی که خمینی باشد برسیم وانرا سرنگون کنیم این حرف راه هرگونه جاسوسی وبیگانه پرستی وهمکاری با دشمن را بازواین عمل نکوهیده را مشروع وقباحت عمل ضد ملی وضد مردمی را میریزد وقتی قباحت ریخته شد وشرم وحیا راازبین برد میشود با توسل به ان هرکاری را توجیح وبه ان عمل کرد به همین دلیل هم هست که هرجا داعش والنصره وسایرتروریستها هستند درصحنه سیاسی ان مجاهدین هم حضوردارند بخاطرهمین هم هست که رجوی وبالاترین مهره هایش برای عراق جاسوسی میکنند که فیلم هایش بیرون امده است به همین دلیل است که به نیروهای راست غربی چون مک کین بولتون وجولیانی والخوویدال کوادراس برایان هوک اویزان میشود بیخود نیست که رابطه اطلاعاتی ومالی با اسراییل وعربستان وامارات وبحرین دارد برای همین هم هست که خواهان تحریم وحمله نظامی میشود وجولیانی درنشست انها میاید ومیگوید بمب بمب وانها اورا با تمام قدرت تشویق میکنند وقتی قباحت ریخت وقتی ضد ارزش به ارزش تبدیل شد هرکاری مشروع و پیش بردن سیاست بیگانه برعلیه ملت انقلابی قلمداد میشود وتا میتواند تبلیغ انرا میکند سوالی که مطرح است اینه به چه دلیل این همه تبلیغات بدفاع ازسیاستهای بیگانه برعلیه ملت خود انجام میشود ؟ دقیقا بخاطرریختن همین قباحت ومشروع کردن ان است اگرنکند باید جواب بدهد چرا ؛ ولی وقتی شب وروزبرطبل بیگانه پرستی به اسم قران وخدا وپیغمبروامام وانقلاب وانقلابی گری می کوبد این عمل را دارای ارزش ومشروع میکند وقتی مشروع شد هوادارانش وارد شبکه های اجتماعی شده وشب وروزتبلیغ حمله وبمباران وتحریم را میکنند چون رهبران را مشروع ومجازکرده است بیدلیل نیست که این همه هواداران مجاهدین وشورا درهمین راه گام برمیدارند وهیچ احساس خجالت وشرم هم ندارند ونمیکنند چون قباحت ریخته است بله یکی ازکارهای ضد ملی وضد فرهنگی رجوی وعضدانلو ریختن قباحت بیگانه پرستی ست که میخواهد با این کارها فرهنگ ایران وایرانی را الوده به تفکرات ونجاست خود بکند ودومین عمل ضد ملی وفرهنگی او ساختن انسانهای مثل خودش است وسومین جرم عمل سیستماتیک است که دراین راستا انجام میدهد سوال بعدی این است که این حرکات ایا بخاطرخمینی ست ویا اینکه این اعتقاد وتشکیلات پایه ومایه وبنیادش ازهمین شکل گرفته است ؟ واقعیت این است که ازابتدای ورود به اسم تشکیلات ونفوذ دشمن نیروها رابرعلیه هم به جاسوسی وادارمیکند وازهمان اول قباحت وزشتی را دراذهان نیروازبین میبرد ودرنهایت به بیرون میرسد یعنی تشکیلات ازروز اول سیستماتیک جاسوس پرورش میدهد وذهنها را ازهرگونه قباحت وزشتی چنین کارهایی تهی میکند

لینک به منبع

2- درشرایط کنونی آیا سرنگونی راه حل ملی ست

درچهل سال گذشته خواهان سرنگونی حکومت دینی واسلام سیاسی حاکم برایران بوده وهستم زیرا معتقدم این حکومت ونحوه تفکرات ان هیچ سنخیتی با فرهنگ وتفکرات ملت ایران  ندارد وتجربه ثابت کرده که چنین تفکرات عربی ست که 1400سال پیش بازورشمشیروکشتاروبردن ملت ایران به بردگی وکنیزی وویرانی مملکت این دین رابرملت ما تحمیل کرده وشاهکهای ایرانی با گردن نهادن به خلیفه اعراب بدنبال حکومت خود بوده وبرعلیه ملت ایران قدم برداشته اند بخصوص شاه اسماعیل ترک نژاد که ازانطرف مرزها امده بودند تفکرات شیعه رابرما تحمیل کرده است وهیچ شاه وفردتاریخی بغیرازرادمان پورماهک (یعقوب لیث )وبابک وچند نفردیگربقیه راهرگزافراد ملی ندانسته وبرسمیت نمیشناسم وتجربه تاریخ درتمام دینها به ما میگوید که باید ازحاکمیت دینی دوری کرد چهل سال گذشته بازثابت کرده که حاکمیت دینی درایران غیرازفساد ونابودی ملت ومملکت دست اورد دیگری نداشته است ؛ ولی سوالی که پیش میاید ایا همین حاکمیت درچنین شرایطی سرنگون شود بنفع مملکت وملت است ؟ ما درچه شرایط تاریخی قرارداریم ؟ درپیرامون کشورما چه فضایی حاکم است ؟ اگربه پیرامون کشورنگاه کنیم با انواع توطئه ها وحرکات دشمنان روبرو هستیم که میخواهند کشورما رانابود کنند ؛ اگربه دکترین سیاستمداران واستراتژیستهای غربی نگاه کنیم این تئوری را ازسالیان تئوریزه کرده اند که تا زمانی که ایران را نابود نکنیم ؛ نمیتوانیم برجهان حکومت کنیم وچند نوشتاردرهمین رابطه داشته ام ؛ یک ماه پیش خانم موگرینی درتویئتر خود ماهیت خود را نشان داد ونقشه جهان را منتشر کرد که ایران به هفت کشورتقسیم شده بود ؛ همانروز درباره ان درصفحه اجتماعی نظرخود رانوشتم درباره مسایل سیاسی چند سال گذشته که درباره ایران بوده ومنطقه رابنابودی کشانده به اندازه کافی اشنا هستید ونیازبه یاد اوری نیست وبه همین اشاره میکنم که کشورما درمحاصره قرارگرفته است که یکی ازدلایل ان عملکردهای خائنانه ووطن فروشی باند مافیایی رجوی وعضدانلوست که درطی سالیان دنبال سرنگونی با اویزان شدن به دشمنان ملت ایران بوده وهست ویکی دیگر طرفداران سلطنت به سردمداری رضا پهلوی وجیره خواران امریکا وانگلیس هستند که ضربات سنگینی ازدادن اطلاعات تا گرفتارکردن ملت به گرسنگی وبالا بردن وزدن سلاح کشتارجمعی بدترازبمب اتم یعنی تحریم بر سرملت بدنبال رسیدن به قدرت هستند درچنین شرایطی هرگونه بهم ریختن تعادل قوا کشورما گرفتارتروریزم وحمله خارجی ونابودی تمام کشورخواهد شد کسانی که خواهان بهم ریختن تعادل قوا هستند دشمنان ملت وهمکاروهمپیمان بیگانگان بوده و میخواهند مملکت را نابود کنند وظیفه انها فقط یک چیز است نابودی مملکت ولاغیربا توجه به چنین شرایطی بنده معتقدم که نباید تعادل قوای کنونی بهم بریزد باید وحدت داخلی را حفظ کرد وباید صبرکردتا شرایط کنونی ازبین برود یعنی زمانی که امریکا ازتفکرات کنونی دست بردارد واقدام به کنارگذاشتن تحریم وتهدید بکندوتروریسم دراطراف ما طوری ازبین برود که تهدیدی برای کشورنداشته باشند درچنین شرایطی ست که باید اقدام وبا قیام سراسری ومسالمت امیز حاکمیت دینی را سرنگون ودولت ملی تشکیل داد درزمانی ما میتوانیم دراین مسیرقدم برداریم که مطمئن باشیم با قیام وحرکت عمومی تعادل قوای درونی بهم نمیریزد بنده معتقدم امروز چنین توانی نداریم وهرحرکتی با عث بهم ریختن تعادل وورود تروریسم ودشمان به کشورونابودی همیشگی خواهد شد نباید مردم ازنیروی نظامی جداشده وبین انها تفرقه ایجاد شود ماخواهان فروپاشی نیروی نظامی نیستیم فقط میخواهیم حاکمیت سیاسی راجایگزین کنیم درشرایط کنونی اگربین ملت ونیروی نظامی وحدت تمام عیارباشد که فقط راه به تعغیرارام قدرت راه ببرد بنده ازان حمایت میکنم وغیرازاین را حرکتی ضد ملی ومردمی میدانم نباید ملت اسیرتبلیغات رجوی وعضدانلو شوند به حرفهای انها هیچ اهمیتی ندهید زیرا انها نه ملی هستند نه مردمی ونه خواهان ترقی وپیشرفت کشور؛ تنها موضوعی که برای انها اهمیت دارد رسیدن به قدرت بهرقیمت است وتمامی حرفهایی که میزنند هرگز اعتقادی ندارند حرفهای مورد پسند ازادی وحقوق بشروده ماده عضدانلو همه وهمه عوامفریبی ست ودرطی سالیان عکس این حرفها رادردرون تشکیلات دیدیم کسانی که دردرون خود به اعتقادات وحرفهای خودش عمل نمیکند نباید انتظارداشته باشیم برای مردم ایران برسمیت بشناسند دراین برهه زمانی راه حل ملی ومردمی همین است که درسطوربالا اشاره کردم یعنی وحدت درونی ودوری کردن ازحرفهای زیبای دشمنان داخل وبیرونی

لینک به منبع

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گرایی

***

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدینسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین: