مریم رجوی و تجزیه طلبان . تناقضات مزدوران در اول مهر امسال

مریم رجوی و تجزیه طلبان . تناقضات مزدوران در اول مهر امسال

مریم رجوی و تجزیه طلبانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم اکتبر 2019:… باز اول مهر رسید ومریم عضدانلو راه حلهای انقلابی برای دانش اموزان ودانشجویان ارائه داد ولی ما نفهمیدیم که او لالایی بلد است چرا هیچ وقت خوابش نمی برد طبق معمول حرفهای بدون قیمت زیادی زده که پرداختن به انها خودش چندین نوشتاراست که سعی میکنم همه را دریک نوشتارخلاصه کنم صحبت ازجهل ونااگاهی وسرکوب کرده میشود برای ما بگوید نیروهای انقلابی خودش ازکدام اگاهی برخوردارند و کدام ازادی که دردرون مناسباتش سرکوب نکرده است جرات وشهامت ندارد بگذارد نفراتش تنهایی برای خرید پفک نمکی بروند . مریم رجوی و تجزیه طلبان . تناقضات مزدوران در اول مهر امسال 

سیاست رجوی و مریم عضدانلو درحال فروپاشی ستشیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

مریم رجوی و تجزیه طلبان . تناقضات مزدوران در اول مهر امسال

1- از زمین تا ثریا مال مردم وخرچموش لگد زن حکومت از آن عضدانلو

باز اول مهر رسید ومریم عضدانلو راه حلهای انقلابی برای دانش اموزان ودانشجویان ارائه داد ولی ما نفهمیدیم که او لالایی بلد است چرا هیچ وقت خوابش نمی برد طبق معمول حرفهای بدون قیمت زیادی زده که پرداختن به انها خودش چندین نوشتاراست که سعی میکنم همه را دریک نوشتارخلاصه کنم صحبت ازجهل ونااگاهی وسرکوب کرده میشود برای ما بگوید نیروهای انقلابی خودش ازکدام اگاهی برخوردارند و کدام ازادی که دردرون مناسباتش سرکوب نکرده است جرات وشهامت ندارد بگذارد نفراتش تنهایی برای خرید پفک نمکی بروند و برای هرنفر چها رتا بچه جاسوس  وبپا میگذارد انوقت دم از ازادی میزند ، این برخوردها سرکوب نیست ؟ میگوید دهها هزاردانش اموزبه زندان رفته وشکنجه واعدام شده اند درست میگه درتشکیلاتش بچه های کم سن وسال را به خیابون می فرستاد تا چماقداران انها را لت وپاره کنند تا رجوی سواربربدنهای زخمی وصورتهای ورم وکبود شده انها تبلیغاتش را بکند ودرشروع جنگ مسلحانه دانش اموزان کم سن وسال را درخیابونها رها وبدون جا ومکان درخیابونها دستگیروشکنجه واعدام بشوند انهم درشرایطی که رهبرخودش جانش رابرداشته وبه پاریس می گریزد چه کسی مقصر است ؟

مریم رجوی و تجزیه طلبان

ایا به همین کودکان گفتید میخواهیم جنگ مسلحانه شروع کنیم حداقل خود را پنهان کنید یا انها را درعمل انجام شده قراردادید خود مخفی شدید ؟ ودانش اموزان را درمدارس وخیابونها بحال خود رها کردید مگر ما فراموش کرده ایم میگوید برعلیه خفقان بپا خیزید نه اینکه دردرون تشکیلات خودت هیچ خفقانی نبود ازبس ازادی خوردیم  وازادی پوشیدیم که میخواستیم بگوییم ازاین همه ازادی خسته وکلافه شده ایم لطفا کمی هم سرکوب کن تا ما مزه سرکوب را بچشیم ونسبت به ان عینی بشویم ، میگوید ضایعات انسانی وفرهنگی واموزشی ودرمانی واقتصادی درجامعه زیاد است بما بگو ببینیم ازکدام انسان حرف میزنی همانهایی که دردرون تشکیلات کتک میزدی وتف برسرورویشون می انداختی وتوهین وتحقیرمیکردی یا فرهنگ بالایی که بخورد ملت داده بودی را یاد اوری میکنی فرهنگ بچه جاسوس پروری یا فرهنگ مزدوری ونوکری برای امریکا واسراییل وعربستان را میگوی ویا فرهنگ خواسته حملات نظامی وتحریم برعلیه ملت ایران ؟ تا انجایی که بنده خبردارم رجوی وعضدانلو هیچ رنگی ازفرهنگ ایران درخود ندارند فرهنگ کثیف سیاستمداران عربی وغربی تاروپودشون را گرفته است ، صحبت ازدوازده ساعت کارطاقت فرسا کرده دردرون خودت چندساعت کاروجود دارد بیست ساعت درروزانهم پیرمردان وپیرزنانی که راه نمیتونند بروند میگوید درایران علم سقوط کرده است راست میگه تمام این دانشمندان ناسا وپزشکی وژنتیک ونویسندگان وشعرا درجهان ازمجاهدین هستند خجالت هم نمی کشد بیا یک امتحانی بکنیم دیکته به نفراتت میدهیم ببینیم در نصف صفحه چند غلط املایی دارند اینها فارسی نمیتونستند بنویسند انوقت صحبت ازعلم وفرهنگ ودانش ودانشجو میکند

مهمترین حرفش این جاست قومها درایران حق دارند با زبان خود حرف بزنند درس بخونند وکارکنند وهویت فرهنگی خودشون را داشته باشند همه ما میدونیم که زبان عامل اصلی اتحاد ما ایرانی هاست وزبان پارسی ست که مارادربرابرهجمه فرهنگی وسیاسی وجغرافیایی حفظ وحراست میکند اگراین نخ نبات را ازوسط بکشیم همه چیز فرو میریزد عضدانلو دقیقا انگشت روی موضوع اصلی گذاشته ومیخواهد قومها را بنام هویت فرهنگی وزبانی ازهم جدا کرده وبسمت تجزیه ببرد یعنی همان حرف وخواسته بیگانگان را قلقله میکند این حرفها دفاع ازتجزیه ایران است هرگزنباید زیرباراین رفت قومها ایرانی هستند وباید زبان مشترک داشته باشند نمیتوانیم درمملکت درهرشهری با زبان خود درس بخوانند ودرادارات رفتارکنند تجربه شوروی سابق را نگاه کنید مریم عضدانلو تجزیه طلب است وخواسته بیگانگان را تکرارمیکند درنهایت سه درس را بیان میکند

اول ازادی که بهای ان ازخود گذشتگی ست ملت زندانی وکشته بشوند تا اوازپاریس بیاید سواربرکشته ها بشود

دوم جامعه میتواند حاکمیت را سرنگون کند تا دیروز اویزان جان بولتون وترامپ  وعربستان بود وقتی دید انها اهل جنگ نیستند وخیری ازانها برای او درنمی اید واورا به بیرون ازدایره خود پرتاب کرده اند بسمت جامعه گرایش پیدا کرده وازانها میخواهد که خون بدهند

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

سوم اتحاد وهرمدرسه ودانشگاه وشهری کانون شورشی ست درزمان آ 77 که خاتمی امده بود واو میخواست راهگشایی ها را کلید بزند مگسان دورشیرینی وافراد پشت بلندگویی می امدند ودرسخنرانی های غرا در مراکز وستادها می گفتند من به تنهایی تمام شیراز را به اشرف می اورم دیگری میگفت من شک ندارم اسم خواهرمریم را بیاورم ویک نفربفهمد من ازطرف او رفته ام تمام خوزستان پشت سرمن راه افتاده وبه اشرف می ایند ازمیلیونها ادمی که میخواستند به اشرف بیاورند خبری که نشده امروزه عضدانلو خودش وارد شده وهرشهررا کانون شورش میخواهد بکند قدیما تیم شورشی بود الان شده شهرشورشی منتظرمیمانیم ببینیم این شهرهای شورشی همان افرادی هستند که میخواستند به اشرف بیاورند یا انسانهای جدیدی ازکرات دیگرامده اند وما خبرنداریم درشرایطی این حرفها را میزند که مورد تنفروحشتناک مردم ایران است درحدی که هروقت درتظاهراتها پیام حمایت داد مردم ازتظاهرات دست برداشتند وپیامهای عضدانلو ورجوی ملت ایران را هرباربه محاق برد

لینک به منبع

2- صحبتهای متناقض رجوی وعضدانلو

دوموضوع را میخواهم مطرح کنم

یک :احمد شاملو

زمانی شاملو به پاریس رفت وازرجوی حمایت کرد واو هم شاملو را شاعرشاعران وادب اسمان ایران لقب داد یعنی چیزی گرفت وچیزی داد یک معامله مغبون به صرفه یکی میدهی ویکی می گیری ازمن حمایت کن ومرا رهبرمقاومت ومسول شورا بخون و انقلابی ترین بخون منهم بتو شاعرشاعران میگویم  معامله خوبی ست که دران شخص  مطرح است نه منافع سیاسی اگرشاملو منافع سیاسی را درنظرمیگرفت هرگزبه رجوی نمی پیوست همانطورکه بارها درباره خودم نوشتم که اگرفهم امروز را داشتم ومعانی عملکردها را می فهمیدم هرگز مجاهدین را انتخاب ومجاهد نمیشدم ولی فکرمیکنم انزمان شاملو می فهمید چون سابقه طولانی در سیاست داشت کاری با این ندارم درهرحال ازرجوی حمایت کرد دریک نقطه تصمیم گرفت به ایران برگردد ومنهم به تصمیمش احترام میگذارم وهرکس حق دارد هرجا میخواهد زندگی کند وهرفکری داشته باشد وبراساس ان عمل کند اما رفتن شاملو برای رجوی قابل قبول نبود وبارها وبارها شاعرشاعران وادب اسمان ایران را که خودش نامگذاری کرده بود درنشستها زیرسوال می برد واورابریده وبه دامن خمینی رجعت کرده نام می برد وحملاتش را انجام میداد راستی اگرمعامله بده وبستان نبود چی شد که شاعرشاعران یک دفعه دشمن شد درحدی که به او حمله وهجوم کند وتمامی القاب را ازاو بگیرد مدتی پیش درسالمرگ شاملو دوباره مطلبی گذاشته وازاو تعریف وتمجید کرده است راستی رجوی وعضدانلو بگویند چی شد که دوباره یاد شاعرشاعران وادب اسمان ایران بعد انهمه فحش باران وبد گویی ولجن مال کردن شاملو دردرون مناسبات وتشکیلات افتاده است ؟ این تناقضها را چگونه حل می کند ؟ وقتی با اوست دراسمان است وقتی ازاوجدا وبه ایران میرود به قعرچاه فرستاده میشود وبریده وزیرقبای خمینی رجعت کرده لقب می گیرد !!

تارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

دوم : جنگ ایران وعراق

رجوی هرگز صدام را شروع کننده جنگ نمی دانست ومعتقد بود که خمینی شروع کننده ان است بحثهای کشاف بنده درهمین رابطه با مسولین سازمان درطی سالیان که به چند نمونه قبلا اشاره ونوشتاری داشتم  میشود مراجعه وبه واقعیتها پی برد درسایتش مطلبی گذاشته درباره جنگ ایران وعراق وطوری بحث وصحبت میکند که ایران شروع کننده جنگ بوده وصدام درمظلومیت مثل رجوی عملیات تدافعی داشته است  مواضع من که ازروز اول ورود به بغداد برای سازمان مشخص بوده وحرفهایم رادراین رابطه درطی سالیان زده ونوشته ام اما سوال ازرجوی وعضدانلو شما که معتقد هستید خمینی شروع کننده جنگ بود پس چرا درسالهای 58 و59 نیروهای تشکیلاتی را به جبهه های جنگ فرستادی ؟  وبارها هزاران نفرشاهد بودند که رجوی گفت نیروهای ما برای جنگ می رفتند ولی خمینی انها را ازپشت می زد ومی کشت این تناقض گفتارورفتاررا چگونه جواب میدهید ازیک طرف می گوید خمینی شروع کننده جنگ است انوقت بمدت دوسال نیروهای تشکیلاتی را بجنگ می فرستد اگر شروع کننده جنگ صدام است پس چرا دراین نوشتارخمینی را مقصرشروع جنگ میدانی ومطلب می نویسی ؟ یک نمونه را هم که مهدی افتخاری بود رفتاروکرداررجوی با اورا گفتم وتناقض را اشکارکردم باید گفت سیستم فکری رجوی وعضدانلو سراسرتناقض والوده است که درباره مسایل مختلف نوک کوه یخ بیرون میزند ورجوی وعضدانلو ازپریشانی فکروتناقضات ان هزیان گویی میکنند

لینک به منبع

3- جمع شدن تجزیه طلبان ضد ایران درشورای گذار

نشستی بنام شورای گذار دراروپا تشکیل شد ومدتی سکوت کردم تا ببینم نهایت ان چه میشود که دران تعدادی تجزیه طلب وضد ایران دورهم جمع شده وصحبتهایی کردند اول باید بگویم که این شورا چیزی جزشعبه وزارت خارجه امریکا وعربستان واسراییل نیست که دران شورا پرچم کشورراهم تغیرداده اند وصحبت ازتجزیه کشوربه 13 استان که جنوب رابنام استان عربستان نامگذاری کرده اند ومصاحبه ای هم شهرام همایون با نوری اعلا وحسن شریعتمداری انجام داد که هردو شروع به توجیح ووکم رنگ کردن بیانیه قبلی خود کردند حسن شریعتمداری ازباباش دفاع میکنه انهم اخوند شریعتمداری انگلیسی که ازسرتا پای شاه را لیس میزد ودرزمان خمینی هم خلق مسلمان را راه اندازی ودنبال تجزیه آزربایجان بود که دراخرپیری ودرسن 90 سالگی به تلویزیون امد وتوبه کرد وغلط کردم گویی وازخمینی درخواست بخشش کرد ما نفهمیدیم حسن شریعتمداری از چه چیز این بابای ناخلف حمایت میکند واورا ضد ولایت فقیه میداند این چه مخالفتی ست که همان روزهای اول غلط کردم گویی میکند انهم درتلویزیون ولایت فقیه وازولی فقیه یعنی خمینی میخواهد که اورا بخاطراخوند بودن ببخشد ، اقای شریتمداری بما بگو چرا صحبت ازتجزیه کشورمیکنی چرا درصف وزارت خارجه امریکا وعربستان واسراییل قرارگرفته ای ایا نمیدانی امریکا هفتاد سال است که دنبال تکه تکه کردن ایران است تا بتواند برخاورمیانه مسلط شود ایا شما ازاین مسایل بی خبرهستید ، یا اینکه مثل بابا ی اخوند خودت خط وخطوط ضد ملی را ازانگلیس میگیری ؟ بابات که همه جای شاه را لیس میزد خودت هم همه جای رضا پهلوی را لیس میزنی کلا خانوادگی درحال جاسوسی ولیس زدن صاحبان قدرت هستید

رضا پهلوی چرا دربرای ان شورا پیام میدهد ایا اوهم ازاین مسایل بیخبراست واین گونه افراد را نمیشناسد ونمیداند هدف انها چیست یا اینکه برای رسیدن به قدرت دست به هرکاری میزند بگذارید یک خاطره ای را بگویم درسال 61با اشنایی صحبت میکردم انهم درباره صحبت رضا پهلوی که درمصاحبه گفت من دلم برای کوچه پس کوچه های ایران تنگ شده اینکه او کی وکجا کوچه پس کوچه های ایران را دیده بود که دلش تنگ شده باشد نمیدونم ان اشنا بمن گفت رضا پهلوی دلش برای کاخ نیاوران وکاخ سعد اباد تنگ شده ودروغ میگوید واین را هم یاد اوری کنم که او هرگز ایران را نخواهد دید ودرکاخ نیاوران وکاخ سعد اباد زندگی نخواهد کرد حال به اقای رضا پهلوی یاد اوری میکنم تو حتی ایران را هم طبق خواسته اربابان تکه تکه کنی ازنیاوران وسعد اباد خبری نیست وگندم ری را اخوندها نمی گذارند امثال تو بخورند

حضور مجاهدین خلق در آلبانی مذاکرت پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را دچار مشکل کرده است

دیگری اقای نوری اعلا دبیرکل حزب سکولاردمکراسی ست که برای مهم نشان دادن خود چند تا مقام ومنصب درحزبهای دیگررا هم برای خودش ردیف میکند میگوید خط قرمزمن صحبت نکردن با کمونیستها ومذهبی ها ست ودرون همین شورای تجزیه طلبان میروم تا انها را اصلاح کنم تو خودت را اصلاح کن بقیه پیش کش ، التماس هم میکند که بگذارند در این شوراهم عضو باشد چنین درخواستی برای چیست ؟ اگرریگی درکفش نداری چرا میخواهی عضو شورای تجزیه طلبان انهم درکادررهبری انها باشی ؟ وشروع به توجیح ابلهانه عملکرد تجزیه طلبانه خود درمصاحبه با شهرام همایون میکند راستی چرا خط قرمز نوری اعلا کشورایران وحفظ تمامیت ارضی نیست وحاضراست با همه حتی شیطان هم معامله کند بگذریم ازاینکه این افراد هزاربارازشیطان برای مردم ایران خطرناکترهستند ، اقای نوری اعلا برای مردم ایران مشخص کنید چه رابطه ای بین تجزیه وسکولار دمکراسی وجود دارد ؟ اساسا تجزیه طلبی دشمن دمکراسی وسکولاریزم نیست ؟ دوران شیادی ها بسرامده گرچه بنده هیچ وقت این احزاب وجریانها وباند های جاسوس را قبول نداشته وندارم شمایان با کدام جاسوسخانه سروکردارید ؟ با کدام وزارت خانه وبانکهای فکری رابطه دارید ؟ سرتون درحساب بانکی کدام کشورضد ایران وایرانی فرو رفته است که این چنین برعلیه ملت ومملکت تیغ می کشید ؟ بگذارید یاد اوری کنم بنده با هرگونه تجزیه کشورودخالت بیگانگان مخالف بوده وهستم وبا کسی هم دراین رابطه عقد برادری نبستم گرچه به هیچ عقد برادری اعتقاد ندارم وانرا سرمنشا فساد می بینم بدانید که هیچ ایرانی غیرت مند وبا شرافتی تن به تجزیه کشورنمیدهد وانهایی که با نامهای مختلف مجاهد خلق وشورای ملی مقاومت وشاهی وسلطنت طلب وسکولاردمکراسی ویا شورای گذاردم ازتجزیه می زنند هیچ گونه غیرت وشرافت ایران درانها یافت نمیشود ملت ایران نگذارید خائنین به وطن کشوررا تجزیه کنند وخط دشمنان ایران را پیش ببرند به دهان یاوه گوی تمام انها بکوبید که این کوبیدن حق قانونی شماست

لینک به منبع

(پایان)

مریم رجوی و تجزیه طلبان . تناقضات مزدوران در اول مهر امسال

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-تجزیه-طلبی-و-گردان-سایبری-در-آ/

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانی

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم سپتامبر 2019:… مریم عضدانلو که تحمل حرف برعلیه نتانیاهو وترامپ و پادشاه عربستان را ندارد آنوقت دم از آزادی برای مردم ایران میزند و میخواهد زیرهجمه انتقادی ملت ایران بی تفاوت باشد هجمه ای که به آخوندها درداخل و خارج میشود را درکنار برخوردهای رجوی وعضدانلو قرارمیدهیم باور کنید آخوندها و درراس آنها ولی فقیه یک میلیون بار آزادی خواه تراز رهبرعقیدتیست و رجوی وعضدانلو نه دیکتاتورکه ازفاشیسم موسی لینی ونازیسم هیتلری هم بدترهستند ، کتاب نمی سوزانند ولی جلو حرف همه را میگیرند که صد بار بدتر از کتاب سوزانی کشیشهای قرون وسطی ودوران تفتیش عقاید است. مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانی 

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانیخانم یا آقای رجوی ! این نیز بگذرد

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانی

1- رجوی وعضدانلو ماهیت تجزیه طلبانه خود را نشان دادند

علی شیرزاد

علی شیرزاد

نشست سازمان ملل شروع شد ورجوی وسایرتجزیه طلبان هم دادوبیداد راه انداختند درنشست ترامپ گفت ایران را جهنم میکنیم که چگونه شاید منظورش بمب بوده است ، رودی جولیانی درنشست تجزیه طلبان گفت ما خواهان سرنگونی رژیم ایران هستیم گرچه اشاره کرد نظرخودش است پمپئو درنشست روز دیگری صحبت ازتغیر کرد وبرایان هوک درجای دیگری دوباره تغیررا یاد اوری کرد وعادل الجبیر درهمین نشست گفت بمباران پالایشگاه کارایران است لازم به یاد اوریست حمله به پالایشگاه را اولین بار همان روز بمباران مجاهدین مطرح وبگردن ایران انداختند وبعد ازانها بود که امریکا وعربستان واروپا گفتند کارایران است وما به ان پاسخ خواهیم داد واتحادیه اروپا هم بیانیه داد وگفت ایران به عربستان حمله کرده است وقتی تمام این حرفها را درنشست مجاهدین وتجزیه طلبان کنارهم میگذاریم حرف همه تغیروجنگ با ایران است همان چیزی که رجوی وعضدانلو سالهاست که دنبال ان هستند که امریکا به ایران حمله کند موضوع دوم چگونه است که تمام تجزیه طلبان ازکرد وبلوچ وعرب وترک بدعوت رجوی لبیک گفته اند ودرانجا صحبت اززبان مادری وخود مختاری کرده اند ورجوی وعضدانلو هم هماهنگ با انها همین حرفها را میزنند ، چگونه است که علی رضا جعفرزاده برای پمپئو خوش رقصی وکف وسوت میزند ایا این نشست کاررجوی بوده یا بدستورامریکا انجام شده ونشست ، نشست امریکاست نه رجوی وسایرتجزیه طلبان بی بته ودشمن ایران وایرانی ، ایا این نشست با حرفهایی که رد وبدل کرده اندخواهان خاورمیانه بزرگ که ایران را به هفت قسمت تقسیم کرده بودند نیست ؟ اگرنیست چطوریه که برگزارکننده معاون بوش پسرویکی ازادمخوران درست وحسابی ست ؟ چطوریست که ادمخواران غربی وعربی همگی با هم دران نشست حضورپیدا کرده اند ؟ ایا قصد انها را نباید براین مبنا محاسبه کنیم که میخواهند اتش قومیت رادرایران شعله ورکنند ؟ اگرنه پس چرا همه با هم ودریک نشست حضورپیدا کرده اند ، انهم گروههای متناقض ووارفته ووا مانده ازهمه جا

یکی ازانها مهدی سامع وچریکهای فدایی خلق هستند البته چریکی وجود ندارد ، دراروپا صحبت ازچریک وچریک بازی حرفی بیهوده است زمانی همین مهدی سامع ویاران متوهم اوهمه را جاده صاف کن امپریالیسم می دانستند اگرمیگفتی رییس جمهورامریکا دو چشم دارد فورا میگفتند جاده صاف کن امپریالیسم و…. حال دست روزگارورا ببین همین مدعیان چپ ومدعیان چپ مارکسیسم همه جای امپریالیسم را لیس میزنند ، حال بعد گذشت چهل سال اهای وطن فروشها شما جاده صاف کن که چه عرض کنم غلام حلقه بگوش وشتربان امپریالیسم شده اید ، انها به مرحله ای ازخواری وذلت ودریوزگی وپفیوزی سیاسی رسیده اند که زانوزده وامپریالیسم پایش رابرپشت انها گذاشته وسواراسب میشود برای ما مشخص بود که اینها چه کثافتهایی هستند ودرتجربه وزندگی روزانه با انها لمس کردیم  ولی الان پرده ها را کنارزده وماهیت خود رادراین نشست بنمایش گذاشتند پمپئو ودالاس خان والجبیر وجولیانی پایشون را برپشت انها میگذارند وانها بخاطرقدم نامبارک برای شون کف وسوت هم میزنند واقعا ادمی درحیرت است ، بیگانه پرستی تا کجا ، بگذارید یاد اوری کنم انها دشمنی خودرا نه یکباربلکه هزاربارنشان داده اند ملت ایران گول این حرفها را نخورید زبان مادری وفدارالیسم نقشه جهان غرب است که جمله درست ان تجزیه طلبی ست ، هرگز تن به این مسایل نداده وحواستون به نقشه دشمنان بیرونی وداخلی باشد ، گروههای ایرانی شرکت کننده دراین نشست همگی دشمنان ایران وایرانی هستند وبحث انها هرگز حاکمیت نیست بلکه حرف ودشمنی با ایران است انها برای رسیدن به قدرت دست بهرجنایتی میزنند به هرنوکری ومزدوری تن میدهند تا پولی به انها برسد وشاید هم قدرتی نصیبشون بشود منتهی قیمت انرا میخواهند با تجزیه ایران بپردازند رجوی وعضدانلو ماهیت پلید وتجزیه طلبانه خودرا خیلی خوب دراین گردهم ایی نشان دادند وهرچه سوته دل مثل خود را دورهم جمع کرده اند ولی ای سوته دلان واین خیانتکاران اگر سایرنشستهای امریکا ازورشو گرفته تا معامله قرن وخیلی مسایل دیگربه نتیجه رسید این یکی هم خواهد رسید وبدانند که امریکا وقتی استفاده اش را بکند دستمال که چه عرض کنم براحتی وبه بی ارزشی اب دهان انها را تف خواهد کرد

لینک به منبع

2- مریم عضدانلو فرمانده گردان سایبری صهیونیزم شده

مریم عضدانلو درالبانی گردان سایبری تشکیل داده وکارش هم این است که تعدادی کرکس وکلاغ بی نام ونشان به شبکه های اجتماعی فرستاده تا پاچه ماها را گازبگیرند منهم که درشبکه های اجتماعی کاری با او ندارم وبه اندازه انگشتان دست هم پست دررابطه با سازمان مجاهدین ورهبری انها وهوادارانش نگذاشته ام وتمامی پستهایم سیاسی ودررابطه با حاکمیت است وکسانی که با جنگ وتحریم موافق وازغربی ها خواهان انجام واجرایی کردن تهدیدهای نظامی هستند وازحقوق بشروحق حیات ملتها دفاع میکنم ولی نمیدونم چرا رجوی وعضدانلو وسگهای پاچه بگیروکلاغهای خبرچین وکرکسهای لاشخوررابجان ما می اندازند درشش ماه گذشته سه بار شبکه های اجتماعی بنده را با جاسوسی رجوی وعضدانلو بسته اند که اخرین بار که دو روز بازکرد ودوباره برای یکماه بست زیرا که درباره نتانیاهو نوشتم انهم زیرپست یکی ازکلاغهای رجوی وعمدا هم نوشتم چون میخواستم شکم درباره فرد برطرف شده وعکس العمل عضدانلو را ببینم که بلافاصله طرف به انگلیسی نوشت ریپورت می کنم وچند ساعت بعد شبکه های بنده بسته شد

مریم عضدانلو که تحمل حرف برعلیه نتانیاهو وترامپ و پادشاه عربستان را ندارد آنوقت دم از آزادی برای مردم ایران میزند و میخواهد زیرهجمه انتقادی ملت ایران بی تفاوت باشد هجمه ای که به آخوندها درداخل و خارج میشود را درکنار برخوردهای رجوی وعضدانلو قرارمیدهیم باور کنید آخوندها و درراس آنها ولی فقیه یک میلیون بار آزادی خواه تراز رهبرعقیدتیست و رجوی وعضدانلو نه دیکتاتورکه ازفاشیسم موسی لینی ونازیسم هیتلری هم بدترهستند ، کتاب نمی سوزانند ولی جلو حرف همه را میگیرند که صد بار بدتر از کتاب سوزانی کشیشهای قرون وسطی ودوران تفتیش عقاید است.

ما نفهمیدیم ما برعلیه صهیونیزم می نویسیم چرا اتش بجان عضدانلو می افتد ، برعلیه ترامپ وادمخواران امریکا می نویسیم عضدانلو جلز ولز میکند ، برعلیه عربستان می نویسیم او لچک را ازسربه زمین میکوبد لباسش را جرمیدهد ، برعلیه امارات می گوییم سم برزمین میکوبد ومثل حیوان نجیب شیهه میکشد ، برعلیه دولت حقه بازوفریبکار وسرکوبگرمکرون می نویسیم اوشیون کنان گیسوان خود را میکند ، خلاصه با هرنوشته ما عضدانلو سگهای پاچه گیرش را بجان ما میاندازد تا پاچه مارابگیرند دشمنی او با ماست هیچ حرفی درباره افشاگریهای ما ندارد وجوابی نمیتواند بدهد درشبکه های اجتماعی پاچه ما را درقابلمه انداخته وابگوشت درست کرده ومی خورد اسم غذا هم هست ابگوشت با پاچه جدا شده ها ولی این را بداند کسی که دردرون تشکیلاتش هرگز تن به انقلاب او نداد وحرفهایش رابا شهامت وجسارت زد وبقول خودش جلو خط وخطوط ایستاد ودربرابرهمه تهدیدها وتیزبرنشان دادنها خم به ابرو نیاورد واجازه سرکوب مثل بقیه را نداد باید به او حق بدهیم که دردنیای ازاد هرگز تن به یک نکته ازخواسته ها وعملکردهای او ورجوی ندهد حال هرچقدرمیخواهد پاچه ما را توسط سگهای پاچه خوارومگسان دورشیرینی وپشت بلندگوها بگیرد وشبکه های مرا مختل وازدورخارج کند ما راه خود را خواهیم رفت وباکی هم از هیچ تهدیدی نداریم درحقیقت رجوی وعضدانلو فرماندهان گردانهای سایبری صهیونیزم وامپریالیسم هستند انها کارداعش را برای حکومت وهابی عربستان انجام میدهند وتروریسم سایبری شیخکها هستند هیچ خواری وذلتی بالاترازاین نیست که سازمانی با ان عرض وطول وعمر55 ساله تبدیل به نوکران ومزدوران بیگانه بشوند وبرعلیه ملت خود قدم برداشته وخواهان حمله نظامی وتحریم ملت خود باشند وازهیچ نیرنگی برای رسیدن به هدف کوتاهی نکنند سیاست رجوی وعضدانلو سیاست معاویه ایست که برای رسیدن به هدف ازهیچ چیزی دریغ نمیکرد  وبرای هدف که همان قدرت است هروسیله وابزاری را توجیح میکننند وبقول امروزی ها سیاست ماکیاولیستی دارند

لینک به منبع

(پایان)

مریم رجوی تجزیه طلبی و گردان سایبری در آلبانی

***

مریم رجوی در آتش آرامکو سوختمرگ رجوی در عربستان

قتل خاشقچی قاشقچی مجاهدین خلق مریم رجوی عربستان سعودی جنایت قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها 

 

همچنین: