مریم عضدانلو به اسرائیل ، اعضای مجاهدین به قبرستان

مریم عضدانلو به اسرائیل ، اعضای مجاهدین به قبرستان

مریم عضدانلو به اسرائیل ، اعضای مجاهدین به قبرستانصفی تا تهران تبدیل شده به صفی تا قبرستان وجاها عوض شده است ایا باز مریم عضدانلو دستها را درسالن بالا میبرد ودم ازصفی تا تهران میزند ؟ فکرنکنم ، زیرا کسی دیگربرای چنین حرفهای بی سروته وعوامفریبانه تره خرد نمی کند وبهتر است که ماهم اسمش را عوض کرده همان صفی تا قبرستان بنامیم زیرا که شکل ومحتوا دیگرمتضاد ومتاقض نیست وروی هم افتاده و بین شکل ومحتوا وحدت ماهوی برقرارشده است ونفرات درکهنسالی ومریضی پشت سرهم ازاین جهان میروند ونمیتوانند صف را تا تهران امتداد بدهند و تشکیل صفی تا قبرستان براشون دردسترس و درتوان و ظرفیت آنهاست. مریم عضدانلو به اسرائیل ، اعضای مجاهدین به قبرستان 

مریم عضدانلو به اسرائیل ، اعضای مجاهدین به قبرستانکمپ اشرف 3 در آلبانی گورستان رجوی مجاهدین

مریم عضدانلو به اسرائیل ، اعضای مجاهدین به قبرستان

1- صفی تا تهران یا صفی تا قبرستان

مریم عضدانلو درسال72شورای رهبری را که معرفی کرد بعدا چند تاازخانمها رابالای سن برد وهمه دست بدست هم داده درحالیکه عضدانلو وسط ایستاده بود همه دستها را بهم داده ودرحینی که دستهای همه بالا بود گفت این صفی ست تا تهران با خودم فکرمیکردم که ایا ما با شرایطی که دران قرارداریم واتش بس شده وعملیاتهای داخله هم درانسال شکست سنگین خورده وصدام هم رادیو رابست وراهگشایی را منتفی کرد که باعث شد کلی ازنفرات  کشته بشوند وراه بجایی نبرد چگونه وازکجا میخواهد به تهران برود درحالی که هیچ چشم اندازی نیست وایا با چهارنفرخانم میشود به تهران رفت طبق معمول ازهرراهی رفتم وفکروبررسی کردم به بن بست رسیدم وصفی تا تهران درذهنم بعنوان شعارجا گرفت که هیچ واقعیتی درصحنه عمل وواقعیتهای سیاسی ندارد عضدانلو مجبوربود ازاین شعارها بدهد وادا وادوار دربیاورد زیرا که صحنه تغیرکرده وزنان درراس قدرت قرارگرفته وهمه چیزرا مصادره کرده بودند وهمین چند روز پیش دوباره مریم عضدانلو مطرح کرده که زنان حاکمیت را سرنگون میکنند ولی معلوم نیست جایگاه نیمی ازجامعه که مردان باشند درتفکرات واندیشه زن سالار وجامعه مادرسالاری رجوی وعضدانلو کجاست

بزرگترین خانه سالمندان جهان یا بزرگترین قبرستان مجاهدین خلق

اشکال ندارد مردها میروند کنارببینم چگونه با نیمی از جامعه سرنگون میکنید ..انها مثل کسی شده اند که روی خرپریده ولی بند پالان محکم نبود وبا چرخش از انطرف افتادند وقتی میگوییم رهبرعقیدتی همان ولایت مطلقه فقیه است گزاف نگفتیم ومارک واتهام نیست رجوی میگفت ما رودرروی ولی فقیه هستیم دو ایدئولوژی ودو اسلام متفاوت ومتضاد را نمایندگی میکنیم وهرکاری خمینی بکند قانونمند عملکرد ما رودرروی او قرارمی گیرد راست میگه وکاملا درست ولی ایا این رودررویی بنفع منافع ملت است وباعث رهایی جامعه میشود ویا اینکه جامعه را دوقطبی میکند ولایت فقیه حاکمیت مردسالاررا تحمیل کرده ونیمی ازجامعه که زنان باشند را نادیده میگیرد رهبرعقیدتی هم همین ریل را میرود منتهی فرقش دراین است که او نیمی ازجامعه یعنی مردان را نادیده میگیرد

استراتژی رجوی در آلبانی با هفت دست آفتابه لگن

این دوتفکرچه فرقی با هم دارند ماحصل حذف نیمی ازجامعه است  ان یکی مرد واین یکی زن را درالویت قرارداده ودیگری را حذف میکند فرقی باهم ندارند ولایت برزنان ستم ورجوی وعضدانلو برمردان ستم میکنند وفردا درجامعه رجوی اگربه حاکمیت برسد مردان باید مثل امروز زنان درایران برای حق وحقوق اولیه خود بجنگند ای مرده شورببرد چنین تفکرات ظالمانه ونابود کننده جامعه را ، اینهم شد دواسلام ودوتفکرمتضاد وروبروی هم خلاصه کلام رجوی وعضدانلو با علم کردن زنان حق مردان رادرجامعه خود نابود کردند وما درحال جنگ برای حق وحقوق مصرحه درقوانین بین المللی وحقوق بشری خود بودیم که به شکلهای مختلف خودش رانشان میداد میخواهد همین ظلم وستم را به جامعه تحمیل کند ،  دردوسه روز گذشته درفیس بوک دیدم که دونفرفوت کرده اند این چه صفی تا تهران است که هرروز یک نفرمی میرد ؟ اینطورکه ازشواهد وقراین برمی اید باید اسمش را تغیروبگوییم صفی تا تهران تبدیل شده به صفی تا قبرستان وجاها عوض شده است ایا باز مریم عضدانلو دستها را درسالن بالا میبرد ودم ازصفی تا تهران میزند ؟ فکرنکنم ، زیرا کسی دیگربرای چنین حرفهای بی سروته وعوامفریبانه تره خرد نمی کند وبهتر است که ماهم اسمش را عوض کرده همان صفی تاقبرستان بنامیم زیرا که شکل ومحتوا دیگرمتضاد ومتاقض نیست وروی هم افتاده وبین شکل ومحتوا وحدت ماهوی برقرارشده است ونفرات درکهنسالی ومریضی پشت سرهم ازاین جهان میروند ونمیتوانند صف راتا تهران امتداد بدهند وتشکیل صفی تا قبرستان براشون دردسترس ودرتوان وظرفیت انهاست بقول قران الا ما سعی وسعها بله وسع وسعی انها همین رفتن به قبرستان است تا از فشار وتوهین وتحقیرهای صفی تا تهران رهایی یابند وبدنبال بدست اوردن حقوق اولیه خود ندوند

لینک به منبع

2- آیا رجوی وعضدانلو و شورا در جهت منافع اسرائیل قدم برنمیدارند ؟

بنده همیشه گفته ام که مجاهدین و شورای آنها درجهت بیگانه قدم برداشته ومنافع انها را تامین میکنند وتیز ومشخص گفته ام درجهت منافع امریکا واسرائیل وعربستان حرکت میکنند چه بخواهند وبه ان اگاه باشند وچه ناخواسته وازروی نااگاهی باشد درصورتی که معتقدم اگاهانه مسیرضد ایران وایرانی را انتخاب کرده اند درباره گذشته بسیارنوشته ام میخواهم به موضوع دیگری واززاویه دشمنان به موضوع نگاه وبررسی کنم

میدانیم که رجوی وعضدانلو همیشه خواهان نابودی برجام بوده و خواهان تحریم ایران بوده اند بنده هم مخالف برجام وانرا بارها بدترازقراردادترکمن چای شمردم زیرا که منافع ملی راتامین نکرده ووضعیت اسفبارامروز کشوربیانگراین حقیقت است ومعتقد بودم که تحریم درزمان اوباما درحال فروپاشی بود ودولت روحانی وبقیه سران نظام دربدترین شرایط برای امریکا وبهترین شرایط برای ایران که درحال فروپاشی دیوارتحریم بود به این قرارداد تن دادند ومنافع ملی راقربانی کردند اگرمقاومت را یکسال دیگرادامه داده بودند امروز دراین وضعیت نبودیم ولی مخالفت رجوی براین مبنا بود که اوباما باعث ماندگاری حاکمیت میشد که حرفی کاملا اشتباه وبیانگرتحلیل غلط وهمیشگی رجوی وعضدانلو بوده است زیرا حاکمیت با این مسایل نه به ثبات میرسد ونه سرنگون میشود اگررجوی یادش باشد درسال 69 روزی که صدام به کویت حمله کرد درگزارش بالابلندی که فرستادم انجا نوشتم رژیم خمینی بدلیل ماهیت ضد انقلابی وضد مردمیش هرگزبه ثبات نخواهد رسید وعملکردهایش باعث سرنگونی خودش خواهد شد ایا شرایط امروز بیانگر ان نیست رجوی فکرمیکرد بمحض برجام تمام جهان حامی وکمک کارحاکمیت خواهد بود وبابرجام به ثبات میرسد درصورتی که اگربه قراردادهای امریکا واروپا نگاه کنیم همیشه درحال خیانت بوده اند وبه قراردادهای خود پایبند نبوده ونیستند ودیدیم که اوباما بمحض امضای قرارداد بلافاصله ایران را دوباره تحریم کرد ونقض برجام را انجام داد درحقیقت برجام یکی ازعوامل بی ثباتی ست ، اگربنده بودم همانموقع بلافاصله ازبرجام خارج میشدم اینکه دولت نولیبرال خارج نشد بخاطرمنافع باندی وفروش مملکت بود زیرا نولیبرال داخلی جاده صاف کن ودروازه ورود بیگانه به کشوراست اما برویم سراصل موضوع چند هفته پیش ملاقاتی بود بین ترامپ وجورج سوروس که معرف حضورهمه هست یا بهترودقیقتربگوییم ارباب ترامپ ودولت درسایه امریکا ، ترامپ درانجا میگوید من برای اسرائیل کارهای مهمی کردم قدس وجولان را به اسرائیل دادم جورج سوروس درجواب میگوید مهمترین کمک تو به اسرائیل خارج شدن ازبرجام این قرارداد فاجعه بار وبازگرداندن تحریمها بود پس برای امریکا ودولت درسایه وارباب ترامپ برجام وتحریم مهمترین وبالاترین کمک به اسرائیل بوده است ازطرف دیگر رجوی وعضدانلو با لابی های خود دریکسالی که برجام پابرجابود وبا هزینه وخرج پولهای کلان به بولتون و جولیانی وسایرادمخواران مهمترین خواسته اش خروج ازبرجام وتحریم بوده وهیچ ابایی هم نداشته وندارد که بگوید من کردم واگرسایتها ومقالات وتلویزیون وشبکه های او وهوادارانش را دردنیای سایبر بخونیم بیانگرهمین واقعیت است

مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

حتی علیرضا جعفرزاده وسونا صمصامی وشاهین قبادی درمصاحبه با تلویزیونهای بی بی سی وسی ان ان وفاکس نیوز به صراحت گفته اند کارما بوده وطلبکاربودند که چرا به اسم انها تمام  وبپای انها نوشته نمیشود وچرا دستمزد انها انطورکه باید پرداخت نشده ونمیشود اینجا سوالی پیش میاید ایا این حرکات بنفع اسرائیل همانطورکه سوروس به ترامپ گفته مهمترین کمک به اسرائیل نبوده است ؟ وایا رجوی وعضدانلو چه مستقیم وچه توسط لابی ها وادمخواران امریکا با سوروس درارتباط نبوده اند ؟ ایا خط اورا پیش نبرده وخواسته اورابراورده نکرده اند ؟ اگراینطورنیست چرا دربرابرتهدید نتانیاهو به بمباران اتمی ایران وکشتارملت هیچ موضع ای نگرفته است ؟ مگرهمین سوروس نبود که رسما گفت اول یک بمب اتم به بیابونهای ایران بزنید اگرتسلیم نشدند بمب اتمی بعدی را به تهران بزنید چرا رجوی وعضدانلو وشورای فاسد اندرفاسد وفاحشه سیاسی انها هیچ حرفی نزدند وکاملا درسکوت ازکناران گذشتند ومحکوم نکردند ؟ ایا معنی بمب اتم درتهران قابل فهم نبود ؟ ایا نمیدونستند که زدن بمب اتم به تهران یعنی کشتن 15 میلیون ایرانی ونابودی شهری به وسعت تهران وازدورخارج وغیرقابل سکونت شدن ان برای دهه ها می باشد ؟  چرا چشمانشون را می بندند ایا مخالفت با اخوند وسرنگونی با این قیمت گزاف قابل قبول است ؟ ایا به قدرت رسیدن با این شیوه درست وانسانی وانقلابی واسلامی ست ؟

از مخالفت رجوی (مجاهدین خلق مریم رجوی ) با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود (اسرائیل)ا

گرچه بنده هیچ اعتقادی به اسلام سیاسی ندارم  دربررسی هایی که توسط دانشمندان هسته ای صورت گرفته قوم لوط توسط وسیله اتمی بمباران شده که درقران ازان بنام نوریاد میشود نکنه رجوی وعضدانلو ملت ایران را قوم لوط وخود را هم پیامبران قوم یعنی لوط میدانند که درسکوت هستند وغیرمستقیم بمب باران اتمی را تائید میکنند ؟ سوال سرتیتر رادوباره مینویسم ایا رجوی وعضدانلو وان طفل نامشروع وفاحشه سیاسی یعنی شورا بالاترین کمک را به اسرائیل وجورج سوروس نکردند ؟ رجوی میگفت خارجی چکارمیخواهد بکند که حکومت خمینی نکرده حال فهمیدی خارجی چکارمیکند میخواهد 15 میلیون را یکجا بکشد تا ایران را تسلیم کند همانطورکه انگلیس با ایجاد قحطی 10میلیون ایرانی را کشت وهلوکاست واقعی وبی بدیل را بوجود اورد که اثاران یک قرن است که ازپیکرایران پاک نشده است که رجوی وعضدانلووشورا هلوکاست یهودی رابارها محکوم کرده اند ولی درباره هلوکاست انگلیس درایران تا بحال حتی تصور محکوم کردن را هم نکرده است این مواضع درراستای منافع کیست ؟ کارکرد خارجی بدبختی دوقرن ملت خاورمیانه است که انگلیس وامریکا بوجود اورده اند رجوی وعضدانلو اینها را نمی بینند نکنه کورگشته اند

لینک به منبع

(پایان)

مریم عضدانلو به اسرائیل ، اعضای مجاهدین به قبرستان

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تقسم-غنایم-،-تعیین-سرنوشت-،-زلزله-در-آلب/

تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانی

تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم دسامبر 2019:… الان زمان تقسیم غنایم است مال ومنال که نیست پس غنایم کشته ها هستند که باید تقسیم شود رضا پهلوی ورجوی وتجزیه طلبان وکمونیستهای اویزان به امپریالیسم هرکدام حرفی میزنند وهرکس کشته ها را بخودش مربوط میکند وسعی دارند هرچه میتوانند به امارکشته ها پروبال بدهند وانرا چند ده برابرکنند ترامپ میگوید هزاران هزار برایان خوک میگوید هزار رجوی وعضدانلو از200شروع ودرنهایت با اقای خوک روی هزارنفربه تفاهم رسیدند الان دنبال این هستند که هرکدام امارکشته ها را زیاد کنند که درتقسیم کشته ها که همان غنایم جنگی انهاست سهم بیشتری نصیبشون بشود . تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانی 

تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانیزلزله آلبانی و سوءاستفاده رجوی

تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانی

1- بشتابید موقع تقسیم غنایم است

قدیما وقتی جنگ میشد بعد کشتاروغارت واتش زدن و ویرانی ، موقع تقسیم غنایم میرسید ورسم هم براین بود قبل ازجنگ قبایل برای هم کرکری میخوندند یکی میگفت قبیله من درفلان جنگ به 200زن تجاوزکرد وقبیله شما به 198 زن ومردانتون بی عرضه بودند والی اخرکه بیشتردرقبایل عقب مونده ووحشی عربستان زیاد رواج داشت ازسال 96 اگردنبال کرده باشید باصطلاح اپوزیسیون بمدت دوسال درحال کرکری خوندن برای هم بودند رجوی وعضدانلو میگفتند کانونهای شورشی ما فلان کردن وبهمان ورضا پهلوی هم میگفت درخیابون 50 نفرگفتند رضا شاه روحت شاد وبرای هم کرکری میخوندند وبهم فخرمیفروختند ما نفهمیدیم روحت شاد چه ربطی به رضا پهلوی داشت مگه گفتند رضا پهلوی بیا ورهبری ایران را بدست بگیرخیر هرکسی درطول روز ممکن است دهها باربگوید فلان کس ادم خیروخوبی بود روحش شاد اینکه رضا پهلوی این حرف معمولی را خواستن رهبری خودش میداند بحث دیگری ست رجوی هم که دیگرنگو جهان هستی را کانونهای شورشی نگه داشتند قدیما میگفتند زمین روی شاخ گاو قراردارد هروقت این شاخش خسته میشود زمین را روی شاخ دیگرش پرتاب میکند ودراین زمان زلزله رخ میدهد حالا جهان هم روی شاخ کانونهای شورشی است وزمین را ازشاخ به شاخ دیگری پرتاب کردند بیشترپرتاب کردند که باعث زلزله درالبانی واشرف سه شد ازاینها که بگذریم جنگ درایران بعد غارت وکشتارواتش زدن مثل قبیله های وحشی عربی بپایان رسید والان زمان تقسیم غنایم است مال ومنال که نیست پس غنایم کشته ها هستند که باید تقسیم شود رضا پهلوی ورجوی وتجزیه طلبان وکمونیستهای اویزان به امپریالیسم هرکدام حرفی میزنند وهرکس کشته ها را بخودش مربوط میکند وسعی دارند هرچه میتوانند به امارکشته ها پروبال بدهند وانرا چند ده برابرکنند ترامپ میگوید هزاران هزار برایان خوک میگوید هزار رجوی وعضدانلو از200شروع ودرنهایت با اقای خوک روی هزارنفربه تفاهم رسیدند الان دنبال این هستند که هرکدام امارکشته ها را زیاد کنند که درتقسیم کشته ها که همان غنایم جنگی انهاست سهم بیشتری نصیبشون بشود و کرکری خوندن برای این است که درتقسیم غنایم وقلومبا کردن جنازه کشته ها تعداد بیشتری گیرانها بی افتد مثلا ازهزار500 برای رضا پهلوی 300برای رجوی وعضدانلو 50 برای حزب کمونیست کارگری اویزان ازبیضه پمپئو 100 سهم حسن شریعتمداری وشورای گذار 150 برای تجزیه طلبان کردی که 300سال است به قوم خود وسرزمین مادریشون درحال خیانت هستند و170نفرهم برای خیانتکاران ومزدوران عربستان الاهوازیه وتظامن واقعا جای شرم وحیا دارد که هیچ کدام ذره ای ندارند رضا پهلوی راست یا دروغ ان خبرندارم زنگی به پدریکی ازکشته شده ها زده یک هفته است که شبکه های اجتماعی را مختل کرده اند ورجوی وعضدانلو هم با گزارشهای کانونهای شورشی ودرست کردن لیست وعکس ومراسم گرفتن وهمه را بخود نسبت دادن هستند ولی بایدگفت ایا شرافتی درشمایان وجود دارد ایا غیرت انسانی دارید ایا درد مردم وخانواده کشته شدگان وزندانی ها را درک میکنید انها انسان بودند که با تحریک شمایان کشته شدند بگذریم ازاینکه قیام مردم را به مسلخ بردید زیرا اگر میگذاشتید قیام مسالمت امیزادامه پیدا میکرد غنیمتی به شمایان نمی رسید ولی بدانید با اینکارها هیچ خیری به شمایان نمی رسد یکی ازپلیدترین ویژگی این است که سواربرکشته فرزندان دیگران بشوی وفرزندان خود رادرارامش واشرافیت نگه داری وبروی درقمارخانه های لاس وگاس جورج سوروس قماربازی کنی وبعد سواربرکشتها بشوی ای تف براین اعتقاد وای تف بر فرهنگ شاه ورجوی وعضدانلو تجزیه ونوکرعربستان و….. ای مردم ایران بدانید به این دلیل قیام رابه اشوب میکشند تا سواربرکشته هابشوند زیرا درارامش وقیام سراسری مرگ انها رقم میخورد وانها برای جلو گیری ازمرگ ونابودی خودشون فرزندان شما را با تحریک به مسلخ می فرستند چقدراین حرکات خائنانه وضد بشری وضد مردمی وضد ایرانی ست فریب انها را نخورید شما درگیرمشکلات زندگی هستید وانها دنبال تقسیم کشته های فرزندان شما بعنوان غنایم جنگی هستند

2- تفاوت دیدگاه با رجوی وعضدانلودرباره حق تعیین سرنوشت

دوموضوع را میخواهم برای اولین بارازذهن خود خارج وعمومی کنم تا تفاوت دودیدگاه ازهم مجزا ومشخص شود

سال 61 دراوج دستگیریها وبزن وبکشها ومبارزه بمن گزارش دادند که چندنفر ریپ میزنند وکم اورده اند بنده انها را جدا جدا صدا زدم انهم درشریط کاملا مخفی که نمی بایست کسی کسی را می شناخت درحقیقت جان ودستگیری را برای خودم اول کنارگذاشتم تا موضوع رادرست تعیین تکلیف کنم تا بعدا ضربات بیشتری نخوریم به انها چند جمله کوتاه گفتم که میخواهید مبارزه کنید یا نه به انتخاب خودتون برمی گردد هیچ اجباری نیست وکاملا ازاد هستید تا سرنوشت خود را خودتون رقم بزنید مبارزه باید اگاهانه وتمایل وازعشق وعلاقه باشد اگرنمیخواهید مبارزه کنید یک شرط میگویم وامیدوارم انرا برای منافع خودتون هم که شده قبول کنید وانهم این است که پیش هیچ احدی ازمبارزه واینکه با مجاهدین بودید حرفی نزنید وکلیه اطلاعات را پیش خودتون نگه دارید گرچه اگرحرفی بزنید فردا دستگیروشکنجه وممکن است اعدام بشوید بخودتون ربط داره ومنهم هیچ اسمی تا زمان مرگ ازشما نخواهم اورد قبول کردند وبا روبووسی ازهم جدا شدیم ودوم درحال جابجایی مدرکی بودم که نزدیک به اسامی ورمز ومشخصات نزدیک به صد نفربود که دستگیرشدم ودربازرسی پیدا نکردند وقتی مرا ازدادستانی به زندان برده ودرانفرادی انداختند ودرب بسته شد برگه رادراورده وخوردم والان موضوع را علنی کردم کجا رفتند چی شدند اطلاعی ندارم ولی تا زمانی که ایران بودم دنبال زندگی خود بودند انها حق داشتند خود سرنوشت خود را مشخص کنند نه اینکه من تصمیم بگیرم ویا اجازه بدهم تشکیلات برای انها مشخص کند زیرا با مبارزه واعتقادات وایدئولوژی جوردرنمی اید ومتناقض است درسال 69 اسرایی که میخواستند برگردند ومبارزه نکنند من با انها روبوسی وخدا حافظی کردم که داستانی شد وتا 24سال درحال جواب دادن بودم که چرا روبوسی با بریده ها کردم ، برای چند نفردرکفری زیرچادرنشست گذاشتند که انها میخواستند بروند انجا گفتم اگرمیخواهند دنبال زندگی خود بروند ازاد هستند وکسی نباید برای انها تعیین تکلیف کند درسال84 نشستی بود درانجا هم پشت بلندگو همین حرف را زدم والان هم معتقدم حرفهایم درست است وهیچ اشکالی ازهیچ نظرندارد زیرا افراد هستند که مشخص میکنند چگونه زندگی کنند حال مقایسه میکنم با دیدگاه رجوی میگوید اگرکسی میخواهد برود اولا باید دوسال درزندان اشرف بماند ودوم اورا بعنوان ورود غیرقانونی به عراق تحویل دولت عراق میدهیم مگرتو نبودی انها را وارد عراق کردی کجا ورود غیرقانونی بوده اگراینطوراست تو باید جواب بدهی که چرا افراد را غیرقانونی وارد عراق میکردی ویا کردی تا عراق بعنوان جاسوس رژیم محاکمه وهشت سال درزندان ابو غریب بماند اگرزنده ماند وازاد شد انوقت درکمپ پناهندگی حله ورمادیه فکری بحال خود بکند اگرموفق شد وبه بیرون رفت اورا مزدوررژیم ونفروزارت اطلاعات معرفی  وبرعلیه او شب وروز تبلیغ میکنم همین کارهایی که می بینید سالیان است انجام میدهد رجوی وعضدانلو بگویند این دیدگاه را ازکجا اورده اند اگرمعتقد هستند مسلمان وبه سنت وعترت وپیامبر عمل میکنند یک مورد را نشان بدهند مگه محمد بارها وبارها اسیرهایی که گرفت ازاد نکرد ومیدانست میروند ودوباره به جنگ می ایند ولی چرا مثل رجوی برخورد نکرد مگه علی درجنگ جمل انهایی که زنده ماندند را ازاد نکرد مگرهمین ابن ملجم یکی ازهمان ازاد شدگان نبود پس چرا اینقدربرعلیه جدا شدگان سم پاشی میکنی وتهدید به مرگ تا کی میخواهید دربند واسیرتفکرات اسب کهری باشید وهرچند هفته یکبارفیلم انرا پخش کنید وبه نیروها اینطورالقا کنید که اخرین گلوله واولین گلوله راباید برای جدا شده ها وکسانی که مراقبول نکرده ورفته اند نگه دارید تا کی میخواهید این ایدئولوژی ضد بشری وخائنانه را حفظ کنید چرا نمی خواهید حق تعیین سرنوشت را برسمیت بشناسید وقبول کنید که مبارزه باید ازروی علم واگاهی وعشق باشد جهان تغیرکرده تا کی میخواهید تفکرات عصرحجری داشته باشید نمی شود افراد تا بیرون هستند بخودشون ربط دارد ولی اگربمن پیوستند دیگرحق ازادی وتعیین سرنوشت را ندارند اتفاقا وقتی اگاه تراست حق تعیین سرنوشت وانتخاب راه ارزشمند تر وباید ازاد ترباشد نه با بگیروببند وزندان وسیانور وشلیک وکشتن وتهدید های اسب کهری را چاشنی اعتقاد کنیم مگرقران نمی گوید لا اکراه فی الدین این اجباری نبودن درکجا خود را دردستگاه اندیشه وعمل وکردارشمایان نشان میدهد ویا خواهد داد وقتی برای نفرات اگاه وبقول خودت گلهای سرسبد جامعه وخلق حق ندارند برای ادمهای نااگاه ومردم عادی حق قائل خواهی بود هرگز ، مشت نمونه خروار است دیدگاه وایدئولوژی انقلاب مریم ماهیتا بیگانه با این مسایل وضد حق تعیین سرنوشت است

3- مریم عضدانلو چرا خونه های ضد زلزله نساخت

خبری خوندم مبنی براینکه درالبانی زلزله امده وپایگاه مجاهدین راهم خراب کرده است روزنامه البانی ازقول یکی ازاعضا نوشته تعدادی کشته وتعدادی زخمی شده اند اگر این زلزله کشته وزخمی داشته به خانواده انها تسلیت میگویم ودرغم انها شریک هستم وبرای مجروحین احتمالی شفای عاجل خواستارم ، عضدانلو چند روز هیچ خبری دراین رابطه منتشرنکرد ودیروز درسایت مجاهد دیدم که به خبرنگاروروزنامه البانی حمله وانرا سایت سپاه پاسداران معرفی کرده وخبرنگارهم ازافراد سپاه است حمله عضدانلو به رسانه ها اولین بار نیست لازم به یاد اوریست اشپیگل المان روزنامه نروژی وبی بی سی فارسی وچند ماه پیش روزنامه البانی ومجددا روزنامه البانی همه را مزدوران حاکمیت دینی ووزارتی معرفی کرد درحقیقت هرکس ویا هررسانه ایی برعلیه انها حرف بزند رژیمی وعامل وزارت است درنوشته سایت مجاهد کشته ها را انکارکرده وهیچ صحبتی هم اززخمی ها وخرابی نکرده است ونوشته قبلا درسیما گفته ایم بنده نتوانستم خبری که دراین رابطه ازتلویزیونش اطلاع رسانی کرده را پیدا و گوش بدهم وببینم چی گفته است ودلیل هم نداشتن امکانات وبی علمی بنده دراین رابطه است ازاینها که بگذریم هروقت درایران زلزله میشود وهموطنان کشته وزخمی میشوند بجای کمک زبانش را سه متردراز وطلبکاری میکند که حاکمیت پولها را دزدیده وبرای مردم خونه ضد زلزله نمی سازد اینکه حاکمیت بی لیاقت ودزد هستند هیچ بحثی دران نیست واگرنوشته های مرا درصفحه اجتماعی خونده باشید هیچ روزی نیست که ازبی لیاقتی وبی کفایتی واختلاس ودزدی ورانت وعملهای ضد بشری حاکمیت درکلیت ونولیبرالها بطورخاص چیزی ننویسم وکاملا قبول دارم ، تو که به حاکمیت ایراد میگیری وخودت هم دارای کفایت ولیاقت اسلامی وانقلابی ازنوع علی وامام زمانی دانسته ومیخواهی جامعه امام زمانی دروغین درست کنی گرچه بنده ازنظرتاریخی هیچ اعتقادی به این جوامع نداشته وندارم وتماما تحریف تاریخ وغیرواقعی میدانم وواقعیت این چنین جوامع درهاله ای ازابهام است وتاریخ عکس انرا میگوید ولی گیریم تماما درست است چرا با داشتن این همه پتانسیل تاریخی واعتقادی واستطاعت مالی خونه های ضد زلزله نساختی تمامی ساختمانها که نوسازدوساله بوده چرا خراب شدند ؟ انهم برای 2000نفر که زندگی جمعی دارند وتعداد کمی ساختمان میخواهد پس چطور میخواهی تمام روستاهاوشهرها در ایران ساختمانهای ضد زلزله داشته باشند ایا انها توان علمی ومالی را دارند که بسازند ؟ وایا خودت بودی دراین چهل سال ساختمونهای ایران را ضد زلزله کرده بودی ؟ چیزی که درالبانی دیده شد دوساختمان را ضد زلزله نکردی تا ازجان پیشتازان وگلهای سرسبد خلق ومجاهدین پاک ورها وسبزینه وسفید سفید مریمی که تمام عمروهست ونیست خود را برای تو صرف کردند حفاظت کنی اگردرحاکمیت باشی فکرجان ملت خواهی بود ؟ واقعیت صحنه غیرازاین میگوید ونشان میدهد که حرفهایت تماما دروغ وشیادی وطلبکاری وسو استفاده سیاسی ست چرا پولهای مفت ومجانی که ازعربستان وامارات وامریکا میگیری برای حفظ جان نفرات خرج نمی کنی ؟ چرا بفکرجان نفرات نیستی ؟ ایا انسان هستند یا نه چرا به وظیفه انسانی درقبال یاران ومریدان خود عمل نکردی ؟ ایا جان رزمندگانت بی ارزش ترازشکم جولیانی وبولتون ودوصد ادمخواران غربی بود که انها را تیماروبالاترین رسیدگی ها را کرده وتا زانو دربرابرانها دولا راست میشوی وبا التماس وخواهش وتمنا پولها را به انها میدهی کمی هم برای یاران وحافظان جان وفکروایدئولوژی وانقلابت خرج کن واقعیت این است که سهم ادمخواران هزارهزار است وسهم رزمنده سه عدد سوسیس درشبهای جمعه ویا دوعدد کلت سوخته که با نان خشکه درست میشود وماهی هشت دلاراست به این میگویند جامعه توحیدی واسلامی وانقلابی وبی طبقه ، چه فرقی بین تو که با نیروها اینگونه رفتار میکنی وبرخوردهای طبقاتی داری با   نولیبرالهای وطنی هست که تمام رابرای خود ویاران میخواهند وماحصل عملکرد نابودی ملت درجریان سیل وزلزله وسایرمسایل است ایا عملکرد تو غیرازاین است پول برای ادمخواران وبدبختی وزلزله وکشته وزخمی شدن برای نیروها ایا این عدالت است عضدانلو جواب بدهد چرا دوتا سالن ضد زلزله نساخته تا نفرات کشته وزخمی نشوند ؟

تقسم غنایم ، تعیین سرنوشت ، زلزله در آلبانی

***

مریم رجوی خودشیفتگی جنایت خیانت مزدوری وطن فروشیزوربای آلبانی 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgمسعود خدابنده، هافینگتون پست: مریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند

آروزهای برباد رفته مریم رجوی مجاهدین خلق ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

رجوی دست بدامن انگلیس شدرجوی دست بدامن انگلیس شد

“Forced confession” session in Terror camp in Albania Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)

همپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شدهمپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شد

همچنین: