مریم عضدانلو (رجوی) و شورای رهبری مجاهدین خلق، ننه های روحانی در مانز آلبانی

مریم عضدانلو (رجوی) و شورای رهبری مجاهدین خلق، ننه های روحانی در مانز آلبانی

کمپ اشرف 3 در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم آوریل 2019:… مریم رجوی،عضدانلو، زنان شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق و سایرین را در آخر عمری برده به مانز آلبانی و جدای از جامعه و مردم در بیابونهای آلبانی ایزوله و آنها را تبدیل به ننه ها و بقول ترکها دادا های روحانی کرده است. چرا میگویم ننه و دادای روحانی و نمیگویم پدر و مادر روحانی؟ چون آنقدر پیر شده اند که آدمی خجالت میکشد آنها را مادر و پدر خطاب کند. کمپ اشرف 3 در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهاناردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان

لینک به منبع

مریم عضدانلو (رجوی) و شورای رهبری مجاهدین خلق، ننه های روحانی در مانز آلبانی

علی شیرزاد

علی شیرزاد، وطنم ایران

 اگر تاریخ را خوانده باشید ان قدیما مثلا هزارسال پیش وحتی تا دویست سال اخیر که درکتابها نوشته شده در اروپا مشخصا دریونان وایتالیا وفرانسه واسپانیا وکشورهای دیگر مادران و پدران روحانی براساس مذهب مسیحیت را به کلیساهایی که دربالای کوه های صعب العبور و یا بالای محلهای مرتفع خارج ازدسترس میفرستادند و انها بعنوان کشیش و مادرروحانی تا اخر عمر عمر خود را جدای از جامعه و در تنهایی و درخود در ان کلیساها محصور میکردند و همانجا زندگی و درنهایت دارفانی را وداع میگفتند و میرفتند این افراد هیچ حقی نداشتند وت نها حق از ان کلیسا وپاپ اعظم وپدرمعنوی کلیسای محل زندگی بود و هرگونه سو استفاده از انها انجام میشد و زندگی را در بدبختی و عذلت بپایان میرساندند بدون اینکه چشمشون کسی دیگری را ببیند واقعا زندگی دردناک و رقت اوری را کلیسا براشون درست میکرد هر وقت بنده میخونم بحال ان بندگان خدا و مظلوم و تحت ستم گریه ام میگیرد ازبس درتنگنا وخواری وخفت وبدبختی زندگی زوری وتحمیلی را میگذروندند

شده داستان اشرف سه درمانز البانی عضدانلو زنان شورای رهبری و سایرین را در اخرعمری برده به مانز البانی و جدای از جامعه و مردم در بیابونهای البانی ایزوله و انها راتبدیل به ننه ها وبقول ترکها دادا های روحانی کرده است چرا میگویم ننه ودادای روحانی ونمیگویم پدر و مادر روحانی چون اولا مسیحی نیستند وما اجازه نداریم اسامی سمبلهای مسیحیان را روی مدعیان اسلام انقلابی بگذاریم دوما انقدرپیرشده اند که ادمی خجالت میکشد انها را مادر و پدرخطاب کند باید احترام انها را گرفت و جای مادربزرگ هستند باید با احترام انها را ننه ها و داداهای روحانی صدا کرد و ادب را رعایت کرد کارا ین ننه های روحانی چیست هیچ دل پاپ اعظم را بجا میاورند و هیچ حقی هم ندارند زیرا حق از ان پاپ اعظم وننه روحانی ست انها فقط یک حق دارند تیر و تبر و تپانچه برای داداها و گرفتن حق پاپ اعظم و اخوند بزرگه ارواحناه فدا وایت الله العظما جنت مکانه توسط ننه های روحانیست وشب وروز دربدبختی وروزگارنکبت وتاسف اوردرمانزدرحال گذران عمرخود هستند درصورتی که قربانیان اصلی همین ننه های روحانی هستند بخصوص زنان پایین تشکیلاتی که واقعا هیچ حقی ندارند وزنان بیشترین سرکوبها وجفا درحقشون شده وزیرماکزیمم فشاروتوهین وتحقیرزندگی میکنند انوقت میاید ومیگوید زنان صدای سرکوب شدگان راست میگوید بگذارازادانه بروند وبیایند وحرفشون رابزنند تا جهان بفهمد زنان چه بلایی سرشون دردرون تشکیلات امد وصدای سرکوبشون هم بجایی نرسید بله ننه های روحانی کارشون همینه تا بقیه را جدا ازجامعه وزندگی اجتماعی نگه دارند وهمان کاری رابکنند که پاپها درقرون واعصارتاریخ دربالای کوه ها ودرانزوا وتنهایی برسرزنان ومردان معتقد به مسیحیت میاوردند دراین باره بهتراست تاریخ این کلیساهای بالای کوه را مطالعه کنید تا خود خوب درد ورنج انان را کمی حس کنید بعد متوجه میشوید انزوا برای نیرو یعنی چی حس ودرکش ساده نیست برای بنده قابل تصوراست ومیدونم شب وروز انها درقلعه مانز چگونه میگذرد

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/عقب-نشینی-خانم-رجوی-از-مواضع-قبلی/

عقب نشینی خانم رجوی از مواضع قبلی

مریم-قجر-عضدانلو-ابریشمچی-رجوی-ابریشمچی-مسعود-رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوازدهم آوریل ۲۰۱۹:… ۳۰ سال تکرارمیکنی آیا واقعا معتقد به حرفی که زدی هستی یا چیز دیگری این وسط عوض شده و از کی معتقد به آن شدی؛ قبلا که نبودی ؛اگر بودی چرا ازعراق خارج نشدی؟ چرا توپ و تانک ازعراق گرفتی؟چرا شب و روز ملت را درسرما و گرما روی تانکها تلف کردی؟ چرا رژه نظامی راه انداختی؟ چرا مانورهای متعدد برگزار کردی ؟ چراشب و روز دم از ارتش آزادیبخش میزدی؟

مریم-قجر-عضدانلو-ابریشمچی-رجوی-ابریشمچی-مسعود-رجویگفتگوی اختصاصی ندای حقیقت با مسعود خدابنده (در دو قسمت)

لینک به منبع

عقب نشینی خانم رجوی از مواضع قبلی 

در سایت سازمان مجاهدین خوندم که خانم مریم رجوی در پارلمان اروپا که با حاشیه هایی هم روبرب ود صحبت و اعلام کرده است که (مردم ایران خودم یتوانند رژیم خمینی را سرنگون کنند )

این همان سازمانیست که ازسال ۶۰ و شروع فاز نظامی میگفت رژیم خمینی فقط با جنگ مسلحانه و از سال ۶۶ببعد میگفت توسط ارتش ازادیبخش سرنگون میشود و در این راستا تمام هم وغم خود را صرف ان کرد دراین مقاله به برسی دلایل ان میپردازم

حال باید سوال کرد چه اتفاقی افتاده است که خانم رجوی صحبت از مردم ایران کرده است مگربعد ازعملیات فروغ که خمینی اسم ان را مرصاد یعنی کمینگاه گذاشت بنده ننوشتم که دوران جنگ مسلحانه وارتش تمام شد وما زمین گیرشده وتنها راه حل سرنگونی قیام سراسری توسط مردم ایران است  ودرخواست کردم تادیر نشده از عراق خارج و در بیرون از عراق کار سیاسی کنیم و تامردم بتوانند باقیام سراسری خمینی راسرنگون کنند وشمایان مرا زیربدترین تهمتها وفشارهای روحی وروانی وایزوله کردن قراردادید چقدرپشت سربنده درنشستها لجن پراکنی کردید ودرخفا واشکارازبریدگی وخسته شدن بنده ازمبارزه بیخ گوش خودم ونیروها لغز خوندید ما نفهمیدیم این چه بریدگی وخستگی ازمبارزه بود که ۲۷ سال بعد ازفروغ رادراشرف بابدترین فشارها ایستاد که درحال نوشتن انها هستم قصدم پرداختن به مسایل شخصی نیست فقط میخواهم بگویم که چراحرفهای مارا بعد ۳۰ سال تکرارمیکنی ایا واقعا معتقد به حرفی که زدی هستی یا چیزدیگری این وسط عوض شده وازکی معتقد به ان شدی؛ قبلا که نبودی ؛اگربودی چرا ازعراق خارج نشدی ؟ چرا توپ وتانک ازعراق گرفتی ؟چرا شب وروز ملت را درسرما وگرما روی تانکها تلف کردی ؟ چرا رژه نظامی راه انداختی ؟چرا مانورهای متعدد برگزارکردی ؟ چراشب وروزدم ازارتش ازادیبخش میزدی ؟چراتنها راه حل را حرکت ارتش به سمت ایران معرفی وتوپ وتانک راوسیله سرنگونی دانسته وبه کسانی که درخارجه کارسیاسی میکردند را لمیده گان درکافه ها وبارهای مشروب وعقب نشینی تا کناررود سن میدانستی که کارشون جاسوسی برای رژیم برعلیه ارتش ازادیبخش است ؟مگرتو نمیگفتی شورایی ها فکرمیکنند من مریم رافرستادم خارجه که کارسیاسی کنه وفکرمیکنند که کارسیاسی انها رژیم راسرنگون میکنه خیرما کارسیاسی رابخاطر ارتش ازادیبخش ومشروعیت ان میکنیم وتا شوراییها به ارتش نپیوندند درخارجه ول معطل هستند؟چرا راه گشایی وعملیاتهای داخله راه انداختی ونیروها رابه کشتن دادی مگه بهت نگفتیم ؟ وصدها حرف دیگر چرا الان تکرار نمیکنی ومیگویی مردم ایران خود میتوانند رژیم خمینی راسرنگون کنند براستی چی شده وچه اتفاقی افتاده است

واقعیت داستان این حرفها دراین است

یک:صدام سرنگون ودولت حامی ازبین رفت

دو:دندان ارتش ازادیبخش با خلع سلاح توسط امریکا کشیده شد

سوم:اشرف کانون استراتژیک نبرد و زمین بازی ازدست رفت

چهارم:لیبرتی اخرین نقطه پروازبه تهران راترک کرد

پنجم:درالبانی گرفتارریزش شدید نیرویی شد وباتلاق البانی درحال بلعیدن بقیه نیروهاست

ششم:امریکا واروپا دیگرحرفهای گذشته برایش بی معنی وخواهان استحاله اوست

هفتم :او میگفت اروپاییها میخواهند رژیم رااستحاله کنند الان خودش درحال استحاله شدن است وان رابا این حرفها شروع کرده است

هشتم : مردم ایران دیگربه این حرفها اعتمادی ندارند وازقیام خشونت امیزدوری میکنند

نهم:درالبانی واروپا اصلا امکان صحبت ازخشونت وجنگ وتوپ وتانک نیست چیزی که خانم رجوی خیلی دیرمتوجه شد ولی واقعیتها همیشه خودش راتحمیل میکند

بله موارد فوق باعث شده که خانم رجوی باعقب نشینی ازحرفها ومواضع قبلی راه حل ارتش به راه حل قیام مردمی وسرنگونی توسط مردم راجابجا وخود را مدره نشان بدهد

سوال این است ایا واقعا به این رسیده وان راقبول دارد؟

بنده باشناختی که درطی ۳۵ سال زندگی شبانه روزی با انها وچند سال شناخت ازدورونزدیک قبل ازپیوستن به مجاهدین میگویم خیرخانم رجوی هرگزبه حرفش ایمان ندارد وتا اخرعمرش هم به ارتش وجنگ مسلحانه پایبند خواهد ماند شرایط سیاسی او را مجبوربه تکراراین حرفها کرده است کسی که ازنظرفکری رسیده باشد قبل ازهرچیز رسما میگوید به این دلایل ما قبلا اشتباه میکردیم والان به این رسیدیم ودراینده این کارراخواهیم کرد وبرنامه ما هم این است تاهمگان بفهمند وبه اشراف برسند اینکه بخواهد بابیان ان درپارلمان اروپا خط عوض کند هرگزقابل قبول وپذیرش ازجانب هیچ نیروی سیاسی نخواهد بود عوض کردن چهره وبزک کردن خود وپلنگ صورتی  شدن ورنگ ولعاب دورانش گذشته است وکسی رافریب نمیدهد

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شرط-بندی-مجاهدین-خلق-و-شورای-ملی-مقاومت/

شرط بندی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت (فرقه رجوی) در خونه باخت

شرط بندی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت (فرقه رجوی) در خونه باختعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم آوریل ۲۰۱۹:… کسی که شرط بندی کرده کسی که قمار میکند باید بیل به هوا به ایستد و دعا و خدا خدا کند که خانه او روبروی محل مورد نظر بایستد و گفتم بندرت میرسد مگر اینکه قمارباز جزو حلقه نزدیکان و بازار گرم کن قمارخونه باشد که فهم این برمیگردد به ورود امریکا و سرنگونی. اگر مریم رجوی، عضدانلو (فرقه مجاهدین خلق) روی کار آمدند میشود گفت جزء اندرونی بوده اند ولی امریکا به چلبی و علاوی ها و حامد کرزای ها چنین چیزی نداد. امریکا در اشرف صدبارخیانت کرد، از حاکمیت چیزی میدهد؟ 

رجوی نفرات را در لیبرتی به قصد به کشتن دادنگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

شرط بندی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت (فرقه رجوی) در خونه باختمروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۱۰) – قسمت پایانی

لینک به منبع

شرط بندی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت (فرقه رجوی) در خونه باخت

درتحلیل سمت وسوی خاورمیانه که تابحال پنج قسمت انرا منتشرکرده ام گفتم ترامپ هرراهی درخاورمیانه برود بازنده است کمی به این میپردازم

با قراردادن سپاه درلیست تروریستی ازطرف ترامپ دو برداشت و تحلیل ارائه میشود یک جنگ میشود ودوم جنگ نمیشود انهایی که میگویند جنگ نمیشود تابحال دلیلی ارائه نکرده اند و یا حداقل بنده ندیده و نخونده ام برداشت ودلایل خود را درهردوتابلو بیان میکنم

یک جنگ نمیشود بخاطرویژگی و تاجر مسلکی ترامپ که هوک هم گفت ماخواهان مذاکره وتفاهم هستیم البته با دوازده ماده پمپئو دوم منطقه پذیرش جنگ ندارد سوم حاکمیت ازترسش کوتاه میاید چهارم چین وروسیه مثل ونزوئلا نیروی نظامی به ایران برده ودست ترامپ را میبندند پنجم کنگره وتو میکند بنده خواهان وتو کنگره هستم ؛ این غیر واقعیست زیرا مذاکره ومنطقه حرفهای پوشال است دوازده ماده یعنی تسلیم وسکوت حاکمیت یعنی گرسنگی ملت مثل یمن واعتراضات داخلی که فکرنمیکنم درچنین شرایطی ملت بخیابون بریزند چون قحطی وگرسنگی چنین چیزی درذاتش نیست امدن روسیه وچین انهم نظامی شاید که مثل جنگ دوم جهانی کشورما را بسمت تقسیم بین قدرتها ببرد وایا حاکمیت تن به این مسایل میدهد فکرنمیکنم درثانی اگرمملکت ومردم به چنین روزی بی افتند که امریکا سکوت نمیکند نظامی وارد میشود واتفاقا امریکا دنبال همین است

دوم جنگ میشود که بنده معتقدم جنگ میشود اولا اگرهدف استراتژیک امریکا روسیه وچین است ایران دروازه ورود به ایند وکشوراست تا ایران رانداشته باشد نمیتواند به روسیه وچین ضربه بزند اگرنجنگد که قافیه رادرمنطقه باخته باید دید هدف چیست ودعوا چرا ؛ هدف بدست اوردن هژمونی جهانی ونوشتن وتحمیل نظم جدید جهانیست که الان درحال فروپاشی ست اتفاقا ترامپ ازموضع ضعف وجلوگیری ازفروپاشی دست بچنین کاری زده یا باید عقب نشینی تا واشنگتن ویا جنگ وحفظ نظم خودش ؛ دراشرف بایکی درباره سوریه صحبت میکردیم او میگفت روسیه وارد نمیشود گفتم برادرمن اگرروسیه سوریه را ازدست بدهد وبنادرسوریه نباشد تا مسکو باید عقب برود و نابودی ؛ بهمین دلیل بود ونبود وارد میشود عینا داستان امریکا دراین نقطه است دعوای الان که درداستان سوریه شروع شد داستان بود ونبود ودنیای چند قطبی ورشد روسیه وچین بعنوان دوقدرت وامریکاست بود ونبود است ممکن است نبود راانتخاب ویا واردجنگ شود اگرنجنگد باخته وبدجوری هم میبازد بیانیه گروه هفت بیانگرحمایت اروپا ازامریکاست که وحشتناک ترسیده اند وفکرمیکنند اگرایران رابخاطرموشکی ومنطقه ای زیرفشاربگذارند درنتیجه معامله وتمام وانها هم منافع خودرامیبرند این دیدگاه بطرز وحشتناکی احمقانه است زیاد میشود صحبت کرد ولی دریک نوشتارنمیگنجد ؛ برای هردوطرف بود ونبود است هرکدام ببازد دورانش تمام است ولی ایا چین وروسیه درجنگ وارد میشوند ؟ وجهان بهم میریزد ویا سکوت میکنند مثل عراق ولیبی باید منتظرموند ودید این حرکات به چه قیمتی یا گرسنگی وقحطی درانتظارملت ایران است با عواقب خودش وورود امریکا دوم جنگ که ویرانی ودوباره ورود امریکاکه فکرنمیکنم چیزی به مجاهدین وسلطنت برسد بکام تجزیه طلبان خواهد بود اگردرهردومورد حاکمیت پیروزشود که فاتحه همه برای همیشه خونده است ولی درهردوتابلو اروپا خسارتهای سنکین خواهد خورد وبیشترین ضررنصیب ملت ایران خواهد شد وهرکس هم به حاکمیت برسد با اوضاع ده باربدترازعراق روبرو ومنطقه گرفتاراشوبهای چند ده ساله میشود سوال ایا ارزش این رادارد که وارد چنین بازیهایی شد ودرمیز جهان غرب بازی کرد ؟ میزی که تماما به ضرر ملت ایران وملتهای منطقه است وجهانی رابه اشوب میکشد ایا این عمل اوج فردیت وخود محوری وچیدن ازخود نیست ؟ که مجاهدین وشورا مشغول ان ومدعی مبارزه بی امان با فردیت وجنسیت هستند ازنظربنده پولی که رجوی وعضدانلو درخانه امریکا گذاشته اند بدانند  انکه تعیین میکند چرخ دوارقماردرکازینودرکدام خونه توقف کند به صحنه گردانان پشت صحنه وطبقه بالا مربوط است نه کسی که شرط بندی کرده کسی که قمارمیکند باید بیل به هوا به ایستد ودعا وخدا خدا کند که خانه او روبروی محل موردنظر بایستد وگفتم بندرت میرسد مگراینکه قمارباز جزحلقه نزدیکان و بازار گرم کن قمارخونه باشد که فهم این برمیگردد به ورود امریکا وسرنگونی اگررجوی وعضدانلو روی کار امدند میشود گفت جزءاندرونی بوده اند ولی امریکا به چلبی و علاوی ها و حامد کرزای ها چنین چیزی نداد امریکا دراشرف صدبارخیانت کرد ازحاکمیت چیزی میدهد فکر نمیکنم بهمین دلیل مجاهدین و شورا خود راچوب دو سرنجس کرده اند هرطرف بروند سرچوب نجس از دور پیداست

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی،-مجاهدین-و-شورا-شعبات-خزانه-د/

مریم رجوی، مجاهدین و شورا شعبات خزانه داری امریکا؟ (+ خط سرنگونی ؟)

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم آوریل ۲۰۱۹:… هرجا وزارت خزانه داری امریکا حرفی می زند بلافاصله سایت ها وهواداران رجوی و عضدانلو و شورای آنها شروع به نوشخوار حرفها و رقص میکنند تا جایی که جلوتر از برایان هوک کثیف و آدمکش و ضدبشر عضدانلو میگوید حتی یک بشکه نفت و یک گلوله نباید بگذارید از ایران خارج و یا وارد شود یعنی محاصره دریایی و هوایی و زمینی را خواهان و به وزارت خزانه داری امریکا پیشنهاد میکند.

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویکنفرانس ضد ایرانی ورشو در لهستان و هیاهوی تبلیغاتی مجاهدین خلق، فرقه رجوی

۱- آیا رجوی و عضدانلو خظ سرنگونی را عوض کرده اند؟

لینک به منبع

سهیلا دشتی قلم بدست مجاهدین نوشته ای دارد درباره سیل که قسمتهایی از آنرا در اینجا میاورم و بعد حرفهای خود را میزنم جالب است و پیشنهاد میکنم خود بخونید

رژیم به کارگزاران ولابی های خود این دستوردادند که در یک ارکسر هماهنگ عدم کمک رسانی به گردن تحریمها بی اندازد و دیدیم که انان هم نیزاین وظیفه ضد انسانی رابه نحوه احسن به گردن گرفته ودرانجام ان کوشا هستند وبعد هم چسبیده به تلویزیون سوئد ورفته سراغ نفرناتو وادم اورلی که چنین گفتند وچنان وبعد هم کلی تعریف وتمجید از مجاهدین ورهبری وشورا و درپایان نوشته با توجه به موارد ذکرشده برای ما ایرانیان خارج ازکشوریک وظیفه بیشترباقی نمیماند وانهم افشای خط مماشات واپوزیسیون های دست ساز رژیم است که با کد ضد خشونت برای استمراروبقای رژیم فعالیت میکنند وتحریمها را بهانه ناتوانی های رژیم برای حل مسائل مردم نشان می دهند هواداران مقاومت ومجاهدین با سرلوحه قراردادن شعارمیتوان وبایدا ازپس این مهم برخواهند امد این تجربه مقاومت خونبار مردم ایران است

اولا تحریمها را ازسال ۸۴ رسما گفته ایم ضد مردمی ست وطرفداران تحریم خائن بملت هستند این راهم ازتجارب خاورمیانه میگویم اززندگی دراتش وخون میگویم نتیجه کشتارچند میلیون عراقی وسوری ویمنی ولیبی وافغانستان میگویم این تجربه حاصل خون میلیونها مظلوم وستمدیده وزیردست وپا له شده ودهها میلیون اواره ودربدر که همه چیزخود راازدست دادن است که درنظر نمیگیرید وبرای رسیدن بقدرت همه راقربانی میکنید زمانی ازسیاست مماشات حرف زده که غربی ها بقول خودشون بالاترین تحریمهای تاریخ راوضع کرده ما نفهمیدیم این مماشات است یا اینکه حمایت ادمخواران غربی ازشما ؟ دوما رییس ناتو وادم خواران برای شما مشروعیت نمی اورد مشروعیت را حمایت مردمی تعین تکلیف میکند ؛ این همه دم ازکانونهای شورشی گفتی ما که ندیدیم واون یکی هم گفت مردم بریزید بخیابون کانونهای شورشی هم میایند سوما سرلوحه تو که فدا وصداقت بود چی شد عوض شد وشد مبارزه با ضد تحریمها وضد خشونت ها انهم با میتوان وباید واقعیت اینه که یک نتیجه مهم وکلیدی میشه گرفت وانهم اینه که رجوی وعضدانلو ازمرحله سرنگونی وارد مرحله افشای خط مماشات شده است راستی پس چی شد تو که سال ۷۲ موشک استراتژیک مریم رابه خارجه فرستادی ودرسالهای بعد که برگشت گفتی ما خارجه رابا مریم فتح کردیم دوباره چی شد برگشتی نقطه اول حالا مریم موشکی را کجا میخواهی بفرستی فکرکنم دیگه دوران هوا کردن موشک استراتژیک بپایان رسیده است واقعیت دیگراینه که رجوی وعضدانلو به این نتیجه رسیدند که ازسرنگونی خبری نیست پس سرملت رادرخارجه به اسم مبارزه با مماشات میخواهند سرگرم کنند ونکته بعدی این است که رجوی وعضدانلو با این مقاله دشتی که بفرموده است چون موضوع خط وخطوط سیاسی ست که بدنبال ان فشاربه نیروهای داخل تشکیلات بیشترمیشود که میتونم مواردمتعدد بشمارم که چکارخواهند کرد ولی هرگز وبه هیچ عنوان حرف دشتی نیست این حرف اذعان به شکست وکج کردن خط سرنگونی ست  چهارما ازسال اخررسیده به مرحله وبعد هم سرلوحه عوض میشود پنجم گفته انها به اسم مبارزه با خشونت امده اند مگرکاربدی کردند خشونت بد است تو چرا مخالفت میکنی نکنه طرفدار خشونت هستی مگه درعراق به امریکایی ها تعهد ندادی ویکایک نفرات امضاء کردند که ازخشونت دست برداشتی شاید که امریکا گفته خشونت اشکالی ندارد اون تعهد نامه ها مال قدیما بود یک موضوع هم بگویم این حرف راجداشده ها باید جدی بگیرند وممکن است به اسم مرحله جنگ با مماشات بلایی بخواهند سرانها بیاورند ولی حدس بنده این است که میخواهد فعلا کارسیاسی کرده وزمینه مسایل دیگررا ازنظرسیاسی دراروپا اماده کرده باشد حالا سوال اصلی اینه راستی مرحله سرنگونی چی شد ؟ امسال سال اخره چی شد ؟

۲- سازمان مجاهدین و شورا شعبات وزارت خزانه داری امریکا

لینک به منبع

قبلا مفصل نوشتم فقط یاداوری میکنم که درسال۸۳ یا ۸۴ که درست یادم نیست وقتی علی رضا جعفرزاده بحث داستان اتمی راوسط کشید وتحریم مطرح شد یکی ازمسولین سازمان که مشاورمژگان پارسایی هم بود برای ما نشست گذاشت وقبل ازشروع نشست بااو صحبت ومخالفت خود رابا تحریم اعلام کردم یعنی میخواهم بگویم که موضع جدید نیست وازهمان روزاول اشکارکرده وازانزما ن تا به امروز مخالف مونده ودرهرمناسبتی طرفداران تحریم رادرهرموضع وقدرت وجایگاه یا هرکسی که بوده راخائن بملت ومملکت شمردم زیرا بنده منافع ملت وممکت رادرنظرمیگیرم وبا هیچ احدی هم عقد اخوت نبستم وبارها هم به سازمان مجاهدین چه کتبی وچه شفاهی گفتم که تازمانی با شما هستم که درمسیرمردم قدم برمیدارید وهرجا هم احساس کنم برعلیه ملت قدم برمیدارید برعلیه شما خواهم بود چون هدف ازپیوستن به مجاهدین مردم است نه عاشق رهبری هستم نه ایدئولوژی سازمان ونه کسی دیگراگرسازمانی بهتر بود حتما خارج ازاعتقاد ایدئولوژیک با انها دریک صف قرارمیگرفتم پس این حرف بنده ازروز اول ووقتی هم که به این نتیجه رسیدم که مجاهدین درراه مردم نیستند عطایشون رابه لقایشون بخشیدم وبدترین وسیاه ترین شق وتابلو راانتخاب کردم خارج ازاینکه چی میگویند وچه توطئه هایی خواهند کرد ویا چه بلایی برسرم خواهد امد زیرا که عمرم رابخاطرمردم وازادی وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی گذاشتم وهیچ هم پشیمان از گذرعمرواوضاع زندگی گذشته وحال نیستم وشاکر خدایی که به ان معتقدم که با خدای اخوند ورجوی فرق دارد هستم واما حرف اصلی

بارها نوشتم هرجا وزارت خزانه داری امریکا حرفی می زند بلافاصله سایت ها وهواداران رجوی وعضدانلو وشورای انها شروع به نوشخوار حرفهاورقص میکنند تا جایی که جلوترازبرایان هوک کثیف وادمکش وضدبشرعضدانلو میگوید حتی یک بشکه نفت ویک گلوله نباید بگذارید ازایران خارج ویا وارد شود یعنی محاصره دریایی وهوایی وزمینی راخواهان وبه وزارت خزانه داری امریکا پیشنهاد میکند که بلافاصله برایان هوک میگوید باید صادرات نفت ایران رابه صفربرسانیم وراه تبادلاتش راببندیم درحدی که دریک جنایت ضدبشری درزمان سیل کمکها راهم تحریم میکند وسازمان مجاهدین وشورا وهوادارانش شروع به مشروع کردن ان میکنند ومیگویند خیرتحریم نیست سازمان ملل که نوکرامریکاست میگوید تحریم است انهم صلیب سرخ بعد اینها میگویند دروغ است درمقاله قبلی نوشتم که پیام سخنگو که یک خط پیام داد نیروهای نظامی که برای کمک به سیل زدگان امده بودند رانیروهای سرکوب خواند وگفت انها رادرهم بکوبید چندروزنگذشته امریکا گفت باید سپاه پاسداران را درلیست تروریستی بگذاریم که قراراست روزدوشنبه اعلام کنند ایا این هماهنگی ودرخواستها قبل ازوزارت خزانه داری امریکا نشانه چیست چرا هرحرکتی که امریکا میخواهد بکند یکی دوهفته قبل عضدانلو ورجوی همان درخواست رادارند ایا بفرموده خزانه داری ووزارت خارجه عمل نمیکنند باید ازاین عملکردها نتیجه گرفت که سازمان مجاهدین وشورا عملا شعبه وزارت خزانه داری امریکا بازکرده اند الان که کارها تماما سیاسی ست شورای ملی مقاومت رجوی وعضدانلو باید پاسخگوی کارهای سیاسی خود ومجاهدین باشند شورا نباید این وسط برعلیه ملت جفتک پرانی کرده وبعد دربرود باید پاسخگوی تمام اعمال خود باشد.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نگاهی-به-نوشته-دوتن-از-نویسندگان-رجوی-و/

نگاهی به نوشته دوتن از نویسندگان رجوی و عضدانلو (مجاهدین خلق ایران)

سیل در آلبانی و بی تفاوتی مجاهدین خلق مریم رجوی به درد و رنج همسایگانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم آوریل ۲۰۱۹:… آقای رحمان کریمی فراموش کرده و یا نمیفهمد که وظیفه یک فرد مبارز و بقول او کانون شورشی بعنوان پیشتاز این است که جلودار باشد و جلو بی افتد و مردم را دنبال خودش بکشاند چرا چون اگاهتر است و از همه چیز خودش گذشته نه اینکه در پشت و در پس توده های مردم حرکت کند و منتظرباشد تا مردم چون سیل خشمگین به خیابونها بریزند آنوقت کانون شورشی درمیان آنان معلوم نباشد چکار می کنند در این شرایط هر مادر و پدربزرگی بخیابون میاید وقتی مردم میلیونی بخیابون میریزند دیگرچه نیازی به پیشتاز و مبارز آگاه هست آیا نباید این حرف را شکست رجوی دانست. 

سیل در آلبانی و بی تفاوتی مجاهدین خلق مریم رجوی به درد و رنج همسایگانرجوی ها علت اصلی سیلاب و توفان در سراسر جهان را معرفی نمیکنند!

لینک به منبع

نگاهی به نوشته دوتن از نویسندگان رجوی و عضدانلو (مجاهدین خلق ایران)

دوتن ازنویسندگان رجوی وعضدانلو همیشه مقالاتی مینویسند وقتی ادمی نظرات انها رامیخواند ازخودش سوال میکند که ایا اینها دراین جهان زندگی میکنند ؟ واقعیتها رابیان میکنند ؟ یا اینکه کاری ندارند چی مینویسند وفقط دنبال گرفتن پول وحقوق ماهیانه خود هستند وکاری هم ندارند که چه میگویند وروده درازی میکنند ؟

یک : رحمان کریمی

ازمردم خواسته که چون سیلاب خشمگین وجاری شدن درخیابونها مطمئن باشید اگربرخیزید کانونهای شورشی ودیگرمبارزان درمیان شما هستند وبکمک شما می شتابند

اشکال این حرف کجاست اقای رحمان کریمی فراموش کرده ویا نمیفهمد که وظیفه یک فرد مبارز و بقول او کانون شورشی بعنوان پیشتاز این است که جلودارباشد و جلو بی افتد و مردم را دنبال خودش بکشاند چرا چون اگاهتر است و از همه چیزخودش گذشته نه اینکه درپشت و درپس توده های مردم حرکت کند و منتظرباشد تا مردم چون سیل خشمگین بخیابونها بریزند انوقت کانون شورشی درمیان انان معلوم نباشد چکار می کنند در این شرایط هر مادر و پدربزرگی بخیابون میاید وقتی مردم میلیونی بخیابون میریزند دیگرچه نیازی به پیشتازومبارز اگاه هست ایا نباید این حرف را شکست رجوی دانست که همیشه میگفت پیشتاز جلو دارومردم درپشت توده حرکت میکنند اگرنیست پس چرا چنین حرفهایی زده میشود ؟ ایا کانونهای شورشی واقعیست پس چرا درجلو توده حرکت نمیکند ورحمانی میگوید درصورت ریختن بخیابون انها هم درمیان شما هستند وبملت حرف مفت وکانونهای شورشی نسیه را حواله میدهد ؟

دوم سهیلا دشتی :

دومقاله نوشته دریکی میگوید سال ۹۷ سال تثبیت مقاومت بود خانم جمع بندی وحرف رجوی وعضدانلو راتکرارکرده است که میشود فهمید که عضدانلو این حرف رابعنوان نتیجه جمع بندی یکساله بخورد خلق الله میدهد سوال ازخانم دشتی مگردرسال۶۷بعد ازجمع بندی عملیات فروغ جاویدان رجوی نگفت عملیات فروغ بیمه نامه ماست و فروغ بیمه نامه سازمان وشورا ومبارزه را تثبیت وبدست ما دادو هیچ چیز بعد فروغ نمیتواند ما را کناربزند ویا خللی بوجود بیاورد و….. پس چرا درسال ۹۸ بازشما چنین حرفی رابمیان میکشید این سازمان وشورا چند باردرسال تثبیت میشوند ؟

درمقاله دیگری نوشته : اتحاد برای سیل وازمردم خواسته که متحد شوند وبهم دیگرکمک کنند حرف وخواسته خوبیست کما اینکه بنده هم بارها خواهان ان بودم بااین حرف کاری نداریم وازانهم حمایت میکنیم ودرقسمت دیگرگفته مقاومت همیشه جلودارکمک رسانی بوده است سوال ازخانم کجا جلوداربوده میشود یکبار ویک نمونه بما نشان بدهید کجا ودرچه موقع ودرچه رابطه ای بوده است که ماوبقیه هم بفهمیم وازارزش کارمقاومت قدردانی کنیم ما که ندیدیم اگرمنظورت حرف زدنهای عضدانلوست که ما درصفحات اجتماعی بوفورمیخونیم ومی بینیم که هرکس براساس دیدگاه خودش میگوید که حرف زدن هیچ تضادی ازمردم حل نمیکند ومردم بهترازمن وتو این مسایل رادرک میکنند چون درصحنه ودردل اتش هستند این کمک ادعایی شما ماده وملموس است یعنی پول وپتو وغذا ودارو و…بدست مردم رساندی کجا فیلم وعکس رانشان بده واقعیت اینه که این حرفها پوچ است وروده درازی ست که هیچ ماده ای ندارد وتضادی راحل نمیکند ولی دل خود را خوش میکنند

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-و-شورای-ملی-مقاومت-فرقه-رجو/

مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت (فرقه رجوی) حرف وزارت خارجه امریکا را قلقله میکنند

مجاهدین خلق امریکا ایران نشست ورشوی لهستانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهارم آوریل ۲۰۱۹:… و اما حرف اصلی این است که همان دیروز بلافاصله سایت رسمی سازمان مجاهدین عین حرفهای رادیو فردا را منتشرکرده و هواداران و نیروهای سایبریش بلافاصله شروع به بازنشر حرف رادیو فردا درشبکه های اجتماعی کردند. یعنی باید نتیجه بگیریم که برای در بردن امریکا و تحریم او در زمان سیل آنهم کمکهای خارجی و یا خرید خود ایران در هماهنگی با وزارت خارجه همه یک حرف میزنند و برعلیه ملت ایران اقدام میکنند.

مجاهدین خلق امریکا ایران نشست ورشوی لهستانمیکل روبین: مجاهدین خلق دوست امریکا نیستند. حتی ایرانیان ضد رژیم هم رجوی را نمیخواهند

لینک به منبع

مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت (فرقه رجوی) حرف وزارت خارجه امریکا را قلقله میکنند

رادیو فردا که وابسته به وزارت خارجه امریکاست گفت چون خامنه ای امریکا واعراب و اروپا رامتهم به خنجرزدن ازپشت کرده درنتیجه ایران درجهان ایزوله وکشورها حاضربه کمک به سیل زدگان نیستند وامریکا که خود پیشتازدرکمک رسانی حقوق بشری به تمام جهان است  بخاطرحرفهای خامنه ای حاضربه کمک نیست

درحقیقت وزارت خارجه امریکا با این حرف موضع رسمی خود رادررابطه با سیل ایران گرفت وان چی بود صلیب سرخ جهانی وانگلیس گفتند امریکا راه کمک رسانی به سیل زدگان رابسته است یعنی وقتی سیل امده امریکا بخاطر زیرفشارگذاشتن ملت ایران وتخریب هرچه بیشترمملکت واقتصاد به ملت ایران ضربه وارد کرده است اولا اینکارجنایت علیه بشریت است چون تعدادی کشته شده وبسیاری اواره شده وهمه چیزخود راازدست داده انوقت امریکا راه کمک ودارو ومواد غذایی رابسته است ومیگوید ما همچنان درکنارمردم ایران ایستاده ایم بنده هم دیروزنوشتم ملت ایران نیازی به کمک دشمنانش ندارد نه جنایت کنید ونه دم ازکمک ودرکنارملت ایران بودن بزنید

واما حرف اصلی این است که همان دیروزبلافاصله سایت رسمی سازمان مجاهدین عین حرفهای رادیو فردا را منتشرکرده وهواداران ونیروهای سایبریش بلافاصله شروع به بازنشرحرف رادیو فردا درشبکه های اجتماعی کردند یعنی باید نتیجه بگیریم که برای دربردن امریکا وتحریم او درزمان سیل انهم کمکهای خارجی ویا خرید خود ایران درهماهنگی با وزارت خارجه همه یک حرف میزنند وبرعلیه ملت ایران اقدام میکنند امریکا جنایت میکند انوقت سازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت به رهبری مسعود رجوی ومریم عضدانلو شروع به مشروع کردن جنایت برعلیه ملت ایران میکنند مشروع کردن جنایت صدباربدتروکثیفترازخود جنایت است شورای ملی مقاومت باید پاسخگوی این حرکات ضد مردم ایران وضد انسانی باشد شما رابخدا نگاه کنید سازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت به چه مرحله ازدنائت وپستی رسیده اند اینطورکه بنظرمیاید هضم رابعه شامل حال مقاومت درکلیتش شده ومجاهدین وشورای انها ورجوی وعضدانلو وهوادارانش همگی با هم وارد معده امریکا شده وامریکا انها راازهضم رابعه اش به خوشی وسلامتی گذرانده وتفاله اش را  به میمنت ومبارکی بیرون انداخته است واقعا متاسف وازرده هستم ازاینکه مجاهدین به این مرحله رسیده اند بیچاره انهایی که هنوزدل درگرورجوی وعضدانلو دارند باید برایشون دوچندان افسوس خورد وناراحت شد مایک پنس درسخنرانی دراپیک محل صهیونیستهای تروریست وادم کش وحامیان داعش والنصره وصدها گروه تروریست دیگر گفت هرکس درامریکا بخواهد بجایی برسد باید طوق یهودیت رابگردن بی اندازد وگرنه ول معطل است وعکسی هم منتشر کردم که گینگریچ وجولیانی دوستان نزدیک ویارهای غاروسرکیسه کنندگان عضدانلو را با کلاه یهودی کناردیوارندبه نشان میدهد بولتون وپمپئوهم که ازقدیم عاشق تروریستها هستند بی خود نبود که قبلا نوشتم رجوی وعضدانلو زیر ستاره داود سینه میزنند دفاع ازحرف وزارت خارجه وبازنشر حرفهای او انهم بمیزان زیاد وبلافاصله بعد گفتاررادیو امریکا هم دلیل دیگری برسینه زنی مجاهدین وشورای ملی مقاومت زیرستاره داود انهم زیرچترهارترین صهیونیستها که خود پدرخوانده های تروریسم هستند است بنده با هیچ دینی ضدیت وناراحتی ندارم واحترام میگذارم واگربنده به حاکمیت برسم خودم برای مسیحیان ویهودیان وسایرادیان محل عبادت میسازم ولی با صهیونیزم صدها بارگفته ام مخالفم چون تفکرات صهیونیزم را تفکرات بنیادگرایی ونژادپرستانه میدانم به همین دلیل مخالفم رجوی وعضدانلووشورای ملی مقاومت زیراین چترچکارمیکنید شفاف سازی کنید مردم سوال دارند

(پایان)

*** 

همچنین: