مریم قجر (رجوی) و جیره خواران مخ پوسیده اش می خواهند از سیل ماهی بگیرند ! 

مریم قجر (رجوی) و جیره خواران مخ پوسیده اش می خواهند از سیل ماهی بگیرند ! 

مزدور مریم رجوی مجاهدین خلق تروریستهای وطن فروش عراق عربستانی علیه ملت ایرانمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، چهاردهم آوریل 2019:… مگر شما ادعا نمی کنید نیروی پیشتاز هستید از همه چیزتان ( از جان و مالتان ) را فدای ملت ایران می کنید ؛ خوب اگر الان بهترین فرصت برای سرنگونی و قیام هست از کنار تخت و یا روی تخت که قیام کرد . بفرمائید بروید داخل ایران قیام و شورش کنید ؛ کرسی ریاست جمهوری و یا تخت سلطنتی را صاحب شوید. اطلاعیه صادر کردن برای قیام ؛ سرنگونی ؛ شکستن سد اختناق از کنار رود سن و یا از اطاقهای گرم و نرم اروپا و امریکا و .. مانند مثل نشسته پارس کردن که مفت گران هست

مزدور مریم رجوی مجاهدین خلق تروریستهای وطن فروش عراق عربستانی علیه ملت ایرانکسی از مریم رجوی و مجاهدین خلق ایران نمی پرسد سهم شما چیست؟

لینک به منبع

مریم قجر (رجوی) و جیره خواران مخ پوسیده اش می خواهند از سیل ماهی بگیرند ! 

محمد رزاقی

محمد رزاقی، پاریس

 یک مثل معروف هست در مواقعی که فرصت طلبان بخواهند به نفع خود اقدام کنند می گوئیم طرف می خواهد از اب گل الود ماهی بگیرد .

با جاری شدن سیل در چند استان و بوجود امدن خسارتهای مالی و جانی به مردم یک عده لاشخور فکر کردند می توانند از سیل هم ماهی بگیرند . با توجه به مشکلات پیش امده بر مردم استانهای سیل زده و البته با بی تدبیری دولتمردان و مدیران خوش گذران و …

مریم قجرداعشی و جیره خوارانش و رجوی صفتان پست فطرت شروع کردند به اطلاعیه و فراخوان صادر کردند که گویا با جاری شدن سیل بهترین فرصت برای شورش و قیام ؛ شکستن سد اختناق و حتا درگیری مسلحانه فراهم شده و مردم مناطق سیل زده باید دست به قیام و شورش و … بزنند !

مریم قجرداعشی از روزی که سیل در بخشی از گلستان و مازنداران جاری شد تا بحال 8 اطلاعیه صادر کرده و از مردم مناطق سیل زده خواست هبود که قیام کنند و مبارزه مسلحانه را در پیش بگیرند و … که مردم ایران بطور خاص مردم مناطق سیل زده به یاوه سرائی های مریم قجرداعشی یک پاپاسی هم توجه نکرده اند و نخواهند کرد .

البته جیره خواران رجوی هم بیکار ننشستند و یاوه های مریم قجر داعشی را به طرق مختلف تکرار کردند . از جمله رحمان ترامادولی بعد از بالا انداختن چند قرص ترامادول همچون رهبر روح پلیدش از مردم ایران خواستند بر خیزند و به این فاجعه نقطه پایان بگذارند . ایشان به مردم نسخه سرنگونی هم نوشتند و فرمودند :

پس ای مردم به عصیان رسیده ایران! پراکندگی، اعتراضات و اعتصابات صنفی موضعی تا کی؟ مرگ یکبار، شیون یکبار. کافی ست چونان سیلاب خشمگین در خیابان های مسلح، جاری شوید برای برافکندن این جرثومه جنایت و فساد و دروغ. سیر تکامل تاریخی متوقف توقف شماست، به این توقف فاجعه آمیز پایان دهید. مطمئن باشید که اگر برخیزید کانون های شورشی و دیگر مبارزان راستین در میان شما هستند و با شما. جان آنان در وقف قیام شماست.

البته این گونه نسخه سرنگونی پیچدن از کنار تخت و یا روی تخت شیوه شناخته شده برای ما جدا شده ها از فرقه رجوی می باشد .

مردم سیل زده در غم از دست دادن عزیزان ؛ خانه و کاشانه ؛ مال اندکی که داشتند هستند به فکر نان ؛ اب ؛جان پناه و… مریم قجر داعشی و جیره خوارانش و رجوی صفتان پست فطرت که در حرامزادگی از رجوی دست کم ندارند و حاضر هستند برای دریافت جیره ماهانه و گذران زندگی خفیف و خائنانه خود با دلار های خونین هر یاوه ای را که مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی تکرار می کنند اینها هم طوطی وار ان را تکرار کنند .

یقین بدانند ملت ایران به یاوه هائی که مریم قجر داعشی به شورای دست ساز رجوی روح پلید صادر می شود توجه نمی کنند که هیچ با اطمینان می گویم مردمی که روزها در خانه و شهر خود زندگی عادی می کردند و از حد اقل امکانات ارتباطی و تلویزیون و .. داشتند به یاوه های مریم قجر گوش نمی داند حال در این اوضاع که مردم سیل زده درگیر بدبختی های خود هستند وحتا امکانات اولیه زندگیشان را از دست داده اند در اوارگی و یا چادر زندگی می کنند فکر می کنید می نشینند و منتظر هستند که ببینند مریم قجر داعشی و یا جیره خوارانش چه دستوری صادر می کنند !

اما در جواب اطلاعیه های مریم قجر داعشی و جیره خوارانش و رجوی صفتان یک حرف بیشتر ندارم و ان اینکه :

ــ اگر قیام کردن و شورش ؛ شکستن سد اختناق و … افتخار هست پس چرا خودتان نمی روید در داخل ایران قیام و شورش کنید ؟ ــ

چرا حاضر نیستید مدال شکستن اختناق ؛ به گردن خوتان به اندازید ؟! ــ مگر شما ادعا نمی کنید نیروی پیشتاز هستید از همه چیزتان ( از جان و مالتان ) را فدای ملت ایران می کنید ؛ خوب اگر الان بهترین فرصت برای سرنگونی و قیام هست از کنار تخت و یا روی تخت که قیام کرد . بفرمائید بروید داخل ایران قیام و شورش کنید ؛ کرسی ریاست جمهوری و یا تخت سلطنتی را صاحب شوید .

البته در دنیا تنها کسی که تا بحال توانسته از روی تخت قیام ؛ سرنگونی را هدایت کند شخص رجوی روح پلید بوده و لا غیر .

اطلاعیه صادر کردن برای قیام ؛ سرنگونی ؛ شکستن سد اختناق از کنار رود سن و یا از اطاقهای گرم و نرم اروپا و امریکا و .. مانند مثل نشسته پارس کردن که مفت گران هست . مریم قجر داعشی و جیره خوارانش و رجوی صفتان پست فطرت هم مطمئن باشند تا بحال کسی نتوانسته از سیل ماهی بگیرد .

پاریس : محمد رزاقی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ترفند-جدید-مریم-قجر-رجوی-علیه-اعضای-مج/

ترفند کثیف مریم قجر داعشی (رجوی) برای نگه داشتن  اعضاء نگون بخت مجاهدین خلق

تحصن جداشدگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پنجم آوریل ۲۰۱۹:… مریم قجر و سران فرقه رجوی برای نگهداشتن اعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی به شیوه و ترفند کثیف دیگری دست زده اند . علاوه بر تهدید جدا شده ها به ترور و زدن آخرین تیر به جدا شده ها و کسانی که بخواهند از فرقه رجوی جد اشوند در نشستهائی که با اعضاء بصورت گروههای کوچک تشکیل داده گفته : افرادی که از سازمان جدا شده اند در وضعیت بدی زندگی می کنند . نه برای زندگی دارند نه کار نه پول ! خرج یک عده از جدا شده ها را هم ما می دهیم البته جدا شده هائی که برای ما در بیرون از تشکیلات کار می کنند.

تحصن جداشدگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانینامه نجات یافتگان از مجاهدین خلق، فرقه رجوی در آلبانی به رییس کمیساری عالی پناهندگان

لینک به منبع

ترفند کثیف مریم قجر داعشی برای نگه داشتن  اعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی .

 در سالهای گذشته زمانیکه رجوی در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون در عراق مستقر بود رجوی و مریم قجر به طرق مختلف مانع خروج اعضاء از اسارتگاههای فرقه رجوی می شدند . از زندانی و شکنجه کردن اعضائی که خواهان جدائی از فرقه رجوی بودند تا فرستادن به زندان بد نام ابوغریب عراق و فرستادن به میدان مین و به رگبار بستن از پشت سر به دستور شخص رجوی و مریم قجر داعشی که شاهدان زنده این جنایتها حاضر هستند .

درهردادگاه وسازمان حقوق بشری و .. شهادت بدهند . بعد از سرنگونی صدام ملعون ( ارباب رجوی ) بیش از ۷۰۰ عضو ناراضی و اعضائی که خواهان جدائی از فرقه رجوی بودند موفق شدند با فرار و یا اعلان جدائی به کمپ تیف تحت کنترل نیروهای نظامی امریکا بروند و با تحمل شرایط سخت ؛ طاقت فرسا و شرایط غیر انسانی که جنایتکاران جنگی امریکائی با همکاری سران فرقه رجوی برای اعضاء جدا شده درست کرده بودند دست و پنجه نرم کنند و بتوانند به هر قیمتی به دنیاز ازاد قدم بگذارند و مسیر زندگی خود را انتخاب کنند .

بعد از اخراج فرقه رجوی از عراق و انتقال به البانی باز فرار و جدائی از مقر فرقه رجوی در البانی سرعت گرفته بود که سران فرقه با همکاری سناتورهای ضد ایرانی مثل مک کین ملعون ؛ بولتون… و با پرداخت رشوه به یکسری مقامات البانیائی یک اسارتگاه جدیدی را در البانی ساخت تا بتوانند به اسارت گرفتن اعضاء نگون بخت در البانی ادامه بدهند . مریم قجر و سران فرقه درالبانی با برگزاری نشستها ودر اوج شیادی و فریبکاری از اعضاء نگون بخت برای ماندن در تشکیلات و مناسبات فرقه گرایانه رجوی به اعضاء وعده های محتلف می دهند و از اعضاء نگون بخت امضاء می گیرند . بطور خاص بعد از وعده مریم قجر و بولتون مبنی بر اینکه تا ۲۲ بهمن ۹۷ رژیم سرنگون خواهد شد اخرین ترفند و شارلاتان بازی مریم قجر و سران فرقه برای نگه داشتن اعضاء در اسارت ذهنی و جسمی بود . از انجا که مریم قجر و بولتون ؛ نتانیاهو ؛ بن سلمان و یک مشت وطن فروش نتوانستند به نیات پلید خود قبل از ۲۲ بهمن ۹۷ برسند مریم قجر پا برهنه بر سر کوبان از اردوگاه اوور سوراواز در پاریس به اسارتگاه اعضاء فرقه در البانی رفته و چندین نشست برگزار کرده تا اعضاء اسیر و بی خبر از دنیای بیرون به هر شکل ممکن در اسارتگاه اشرف ۳ در البانی نگهدارد .

مریم قجر و سران فرقه رجوی برای نگهداشتن اعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی به شیوه و ترفند کثیف دیگری دست زده اند . علاوه بر تهدید جد اشده ها به ترور و زدن اخرین تیر به جدا شده ها و کسانی که بخواهند از فرقه رجوی جد اشوند در نشستهائی که با اعضاء بصورت گروههای کوچک تشکیل داده گفته : افرادی که از سازمان جد اشده اند در وضعیت بدی زندگی می کنند . نه برای زندگی دارند نه کار نه پول ! خرج یک عده از جد اشده ها را هم ما می دهیم البته جد اشده هائی که برای ما در بیرون از تشکیلات کار می کنند ( جدا شده هائی که برای حقوق و جیره ماهانه از جد اشده ها و حتا اعضاء فرقه که برای خرید و .. تردد دارند جاسوسی می کنند ) . مریم قجر و سران فرقه برای ترساندن و جلو گیری از جد اشدن به اعضاء نگون بخت گفته : سن و سالتان گذشته بیرون از اینجا یک نان هم کسی به دستتان نمی دهد ! خدا را شکر کنید که اینجا هم جا دارید و هم غذا . کسانی مثل شما در این سن و سال بخواهند از سازمان جدا شوند هیچ کشوری قبول نمی کند و حتا خانواده ها یتان هم حاضر نیستند شما را در این سن و سال قبول کنند ! مریم قجر و سران فرقه رجوی با این شیوه و ترفند کثیف سعی در نا امید کردن اعضاء را دارند و از انجا که خیلی از اعضاء نگون بخت میانگین سنی ۵۵ تا ۶۰ را دارند و در این سن و سال با بیش از ۲۵ سال بیگاری برای رجوی از مال دنیا هیچ چیزی در بساط ندارند و از دنیای بیرون و خانواده هم دور هستند و حتا عده ای از اعضاء بصورت محفلی به همدیگر گفته بودند در این سن و سال وضع جسمی و داشتن بیماریهای مختلف و … کجا برویم و این خبر هم به گوش مریم قجر و سران فرقه رسیده بود .

شخص مریم قجر و سران فرقه رجوی از این نقطه ضعف اعضاء اسیر در البانی سوء استفاده کرده و برای ترساندن اعضاء از دنیای ازاد و حتا خانواده ها برای نگه داشتن اعضاء نگون بخت در اسارتگاه البانی اقدام کرده اند . به نظر من در این موقعیت بهترین اقدامی که باید صورت بگیرد در وحله اول از طرف خانواده های اعضاء اسیر هست به هر طریق ممکن پیام امید و پشتیبانی خانواده ها در هر کجا و در هر شرایطی را به اطلاع عزیزان خود و مجامع بین المللی برسانند .

دوستان جدا شده هم با بیان واقعیت دنیای ازاد و اینکه در دنیای ازاد بدون رجوی می توانند برای مسیر زندگی خود تصمیم بگیرند و اینکه برده کسی نیستند و می توانند روی پای خود به ایستند برای زندگی ( پوشیدن ؛ خوردن ؛ تردد ؛ کار و … ) خود تصمیم بگیرند و مهمتر از همه به جد باید گفت : نفس کشیدن در خارج از مناسبات فرقه گرایانه رجوی ؛ بدون فکر کردن به ایدئولوژی دست ساز و کثیف رجوی ؛ با باز کردن زنجیرهای اسارت تشکیلاتی از دست و پا ؛ ازاد کردن ذهن از یاوه هائی که رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی در مغزها پر کرده و … اگر قرار باشد ادمی یکساعت زنده باشد واقعا ارزش ازاد شدن از اسارت ذهنی و جسمی از فرقه رجوی را دارد .

پاریس : محمد رزاقی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-سربریدن-را-از-مخابرات-صدام/

به خانم لویز ـ هومریش گزارشگر اشپیگل (مجاهدین خلق سربریدن را از مخابرات صدام آموخته اند)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، پنجم مارس ۲۰۱۹:… خانم لویز ـ هومریش. شما در گزارشی در مورد آموزش سر بریدن ؛ در آوردن چشم و … اعضاء فرقه رجوی دراردوگاه اشرف۳ در اطراف تیرانا که محل استقرار اعضاء فرقه رجوی هست بصورت واقعی گرازش کردید . با اینکه گزارش شما واقعی بوده و هست ولی ناقص هم هست! آنچه که امروز بصورت در آوردن چشم ؛ کشتن انسان با چاقو  یا بصورت سر بریدن در اردوگاه اشرف ۳ در اطراف تیرانا به اعضاء اموزش داده می شود در حقیقت این آموزش نیست بلکه تمرین است.

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

لینک به منبع

به خانم لویز ـ هومریش گزارشگر اشپیگل (مجاهدین خلق سربریدن را از مخابرات صدام آموخته اند)

خانم لویز ـ هومریش قبل از پرداختن به موضوع اجازه می خواهم خودم را بصورت مختصر معرفی کنم . من محمد رزاقی از اعضاء سابق مجاهدین خلق ایران هستم که به مدت بیست سال از بهترین دوران عمرم را در اسارت ذهنی و جسمی فرقه رجوی گذرانده ام. رجوی زمانی که زیر حمایت صدام ملعون ( دیکتاتور سابق عراق ) بود . قانون فرقه گرایانه خود را بر اعضاء اعمال می کرداعضاء را د ر اسارت ذهنی و جسمی نگه می داشت و هم اکنون هم به اسارت نگه داشتم اعضاء نگون بخت ادامه می دهند . با وارد شدن نیروهای امریکائی به داخل کشورعراق رجوی داعشی پدر معنوی و بزرگترین حامی خود را از دست داد و ما در ان زمان از فرصت استفاده کرده از مقر فرقه به کمپ ارتش امریکا فرار کردیم . که البته ماندن در کمپ امریکائیها به مدت ۴ سال بصورت زندانی که این زندان توسط جنگ طلبان و جنایتکاران جنگی امریکائی و رجوی ؛مریم قجر ؛ سران فرقه برای اعضاء جدا شده درست شد که داستان خودش را دارد .

من بعنوان کسی که ۲۰ سال سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که با قوانین فرقه گرایانه توسط مسعود رجوی معروف به رجوی داعشی و مریم رجوی معروف به مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه کنترل می شود از ماهیت تروریستی و مافیائی رهبران فرقه شناخت کافی را دارم و همچنین از شگردهای ؛ اعزام تیمهای تروریستی ؛ پولشوئی ، قاچاق انسان ؛ و …

خانم لویز ـ هومریش. شما در گزارشی در مورد آموزش سر بریدن ؛ در آوردن چشم و … اعضاء فرقه رجوی دراردوگاه اشرف۳ در اطراف تیرانا که محل استقرار اعضاء فرقه رجوی هست بصورت واقعی گرازش کردید . خانم لویز ـ هومریش . به اطلاع شما می رسانم با اینکه گزارش شما واقعی بوده و هست ولی ناقص هم هست! آنچه که امروز بصورت در آوردن چشم ؛ کشتن انسان با چاقو . یا بصورت سر بریدن در اردوگاه اشرف ۳ در اطراف تیرانا به اعضاء اموزش داده می شود در حقیقت این آموزش نیست بلکه تمرین کشتن انسان بدون سلاح هست که در زمان صدام افسران گارد ویژه صدام و فرمانده هان فدائیان صدام به عده ای از اعضاء فرقه آموزش می دادند.

شیوه کشتن بصورت دست خالی ( خفه کردن ؛ شکستن گردن ؛ ضربه زدن به گلو و یا گیج گاه و … ) که تمام برای کشتن یک انسان کافی هست از طرف افسران ویژه گارد جمهوری صدام ملعون و فدائیان صدام به یک عده ای از اعصاء رده بالای فرقه رجوی داده شده. خانم لویز ـ هومریش . شما در گزارشی در مورد آموزش سر بریدن ؛ در آوردن چشم و … اعضاء فرقه رجوی دراردوگاه اشرف۳ در اطراف تیرانا که محل استقرار اعضاء فرقه رجوی هست گرازش نوشته اید . خانم لویز ـ هومریش علاوه بر آموزشهائی که شما اشاره کرده اید اعضاء فرقه رجوی آموزش دیده های گارد ویژه صدام ملعون و فدائیان صدام می توانند با کمترین امکانات که در بازار به راحتی قابل تهیه است بمبهای اتشزا ؛ بمب های مخرب و تخریبی ؛ بمبهای صوتی و … با خرید از چند فروشگاه ان را ساخته و در محلی قرار دهند که هم تخریب بیشتری داشته باشد و هم تلفات بیشتری بگیرد .

خانم لویز ـ هومریش در بین اعضاء فرقه کسانی هستند که بصورت علنی برای همه اعضا شناخته شده نیستند یک عده کمی در ساخت قرص سیانورتخصص دارند و تمام قرصهای سیانوری که از اول تاسیس سازمان تا بحال در داخل سازمان ساخته می شود که من شخصا مسئولان سازنده ماده شیمایی سیانور در فرقه رجوی را می شناسم و این افراد تمامآ زیر نظرمستقیم مریم قجر و مهدی ابریشمچی می باشند . خانم لویز ـ هومریش اگر در زمان صدام سازنده گان بمب های شیمیائی ؛ یا بمبهای اشتزا؛ بمبهای مخرب در اردوگاه بد نام اشرف جمع شده بودند هم اکنون در اکثر کشورهای اروپائی در خانه های امن و با نامهای مستعار توسط شخص مریم رجوی و مهدی ابریشمچی مستقر شده اند حتا مهدی ابریشمچی هم با نام مستعار ( مهدی تهرانی در اروپا تردد می کند ). خانم لویز ـ هومریش در زمان حصور اعضاء فرقه در اردوگاهای اهدائی صدام به رجوی ؛ به دستور صدام ملعون امکانات چاپ و درست کردن مهر های جعلی به فرقه رجوی داده شده بود که با ان امکانات برای تیمهای تروریستی انواع کارت شناسائی ایرانی درست می کردند تا در داخل ایران در صورت نیاز به نان دادن کارت شناسائی تیمهای تروریستی همان کارتها را ارائه بدهند که در اردوگاه بد نام اشرف درست شده بود . . خانم لویز ـ هومریش در پایان این نامه می خواهم به یک نکته اساسی و امنیتی اشاره و تاکید کنم . مریم قجر مورد اعتماد خود که اموزش دیده های گارد جمهوری صدام و فدائیان صدام هستند و به راحتی می توانند در خیابان و هر جا که خواستند ادم بکشند توسط شخص مریم قجر و مهدی ابریشمچی سازماندهی شده و در کشورهای مختلف مستقر شده اند . مریم قجر بارها تروریستهای اموزش دیده فدائیان صدام از کشورهای مختلف جمع کرده و برای ترور و ضرب و شتم اعضاء جدا شده به گاریس اورده و فرماندهی حمله تروریستها بطور مستقیم از طرف مهدی ابریشمچی کنترل می شد . خانم لویز ـ هومریش شما شهروند المان هستید می خواهم به این نکته بعنوان یک فاکت اشاره کنم . یکی از تروریستهای مریم قجر بنام مهران کاکاوند از المان مستقیم به مقر اوور سوراواز منتقل می شود . در اردوگاه اوور سوراوار ( محال استقرار مریم قجر و دریگر سران فرقه ) دستور مستقیم کشتن اعضاء جدا شده به وی ابلاغ می شود . جدا شده ها بعد از برپائی اکسیون هر کس به طرف محل اقامت خود بر می گشت که اقای منصور نظری بلافاصله مورد حمله تروریست اعزامی مریم قجر ( مهران کاکا وند می شود ) اگر در محل مردم به کمک اقای نطری نمی شتافتند معلوم بود نتیجه این حمله تروریستی بسیار بد می شد . سران فرقه بعد از ناکامی این حمله تروریستی بدستور شخص مریم قجر و مهدی ابریشمچی ؛ مهران کاکاوند با اتومبیلی که از قبل برای فرار اماده کرده بودند مهران کاکاوند از فرانسه فراری می دهند . خانم لویز ـ هومریش من شخصآ خبر دقیق دارم که مریم قجر و سران فرقه اعضاء اموش دیده گارد جمهوری صدام و فدائیان صدام را در المان با اسامی مستعار به سیستم پناهندگی معرفی کرده و بعد گرفتن پناهندگی برای ان افراد همان اعضاء تروریست را در خانه های امن در آلمان ؛ هلند ؛ فرانسه ؛ سوئد ؛ نروژ و … مستقرکرده تا هر زمان برای ترور بطور خاص برای ترور جدا شده هائی که جنایات ؛ خیانات ؛ وطن فروشی ؛ شکنجه و زندان اعضاء ناراضی ؛ کشته شدن اعضاء در زیر شکنجه گاههای اردوگاه بد نام اشرف را افشاء می کنند به خیابانها بفرستد . خانم لویز ـ هومریش انچه بصورت کوتاه در تائید گزارش شما از اردوگاه اشرف ۳ نوشتم گوشه ای از واقعیتها و ماهیت این فرقه مافیائی و خطر ناک هست و بیان یک سری اسامی و مسائل در اینجا به نفع فرقه رجوی خواهد بود و سعی خواهند کرد رد پا و دلایل را پاک کنند . در صورتیکه موفق به دیدار ولو کوتاه شدیم همه حقایق را بازگو خواهم کرد. موفق باشید.

پاریس: محمد رزاقی

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/عملیات-تروریستی-جیش-الظلم-تلفیقی-از-شی/

عملیات تروریستی جیش الظلم تلفیقی از شیوه تروریستهای داعش و فرقه رجوی داعشی می باشد

مجاهدین خلق تروریسم جیش العدل عربستان مزدوریمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پانزدهم فوریه ۲۰۱۹:… بی شک درطراحی این عملیات تروریستی هم سرویسهای اطلاعاتی امریکآ ؛ اسرائیل ؛ عربستان دست داشته اند و هم  فرقه رجوی داعشی . دقیقآ یادم هست در چند نشست درونی رجوی روح پلید همیشه روی یک مسئله تاکید داشت و تاکید می کرد : برای سرنگونی رژیم به ۲ بال نیازداریم یک بال سیاسی و دیگری بال نظامی! رجوی  می گفت هر گاه یکی از اینها نباشد نمی توان پیام سرنگونی به بیرون از دایره خود رساند.

مجاهدین خلق تروریسم جیش العدل عربستان مزدوریورشو زائید. موش های کثیف از سوراخ بیرون خزیدند. عملیات تروریستی در زاهدان با همدستی خائنین

لینک به منبع

عملیات تروریستی جیش الظلم تلفیقی از شیوه تروریستهای داعش و فرقه رجوی داعشی می باشد

عملیات تروریستی بر علیه مرزبانان انهم در روزی که به سردامداری امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان در ورشو جلسه بر گزار می شود . اگر باور کنیم که این عملیات تروریستی از طرف چند شپشو  بنام جیش الظلم طراحی و اجرا شده باید قبول کنیم که در دید مسائل کاملا عقب افتاده هستیم .

تصمیم به عملیات تروریستی بطور دقیق از روزی طراحی شده که قرار بود جلسه ورشو بر گزار شود .

بی شک درطراحی این عملیات تروریستی هم سرویسهای اطلاعاتی امریکآ ؛ اسرائیل ؛ عربستان دست داشته اند و هم  فرقه رجوی داعشی .

دقیقآ یادم هست در چند نشست درونی رجوی روح پلید همیشه روی یک مسئله تاکید داشت و تاکید می کرد : برای سرنگونی رژیم به ۲ بال نیازداریم یک بال سیاسی و دیگری بال نظامی ! رجوی  می گفت هر گاه یکی از اینها نباشد نمی توان پیام سرنگونی به بیرون از دایره خود رساند بلکه با عملیات نظامی بال سیاسی قدرت می گیرد و با کارهای سیاسی بال نظامی هم قدرت می گیرد هم عملیاتها گسترش می یابد هم کوبنده تر می شود .

عملیات تروریستی علیه مرزبانان ایرانی همزمان به جلسه ضد ایرانی ورشو و برگزاری تظاهرات جلو ساختمان جلسه و کوبیدن بر طبل و سنج شعار ارتش ازادیبخش سران فرقه بطور خاص مریم قجر داعشی می خواست به اربابان خود ثابت کند که می تواند بر علیه نیروهای ایرانی در داخل ایران عملیات انجام بدهد .

چند دلیلی که می تواند دست داشتن فرقه رجوی داعشی را در این جنایت تروریستی به اثبات برساند .

یکم : همزمانی عملیات تروریستی بر علیه مرزبانان و برگزاری تظاهرات در جلو ساختمان ورشو .

دوم : پایه گذار عملیات انتحاری در خاور میانه فرقه رجوی می باشد . از سال ۱۳۶۰ اعضاء فرقه رجوی با هدایت شخص رجوی و سران فرقه عملیات انتحاری علیه دولتمردان و سیاستمداران ایرانی را پایه گذاری کردند .

سوم : سکوت مطلق فرقه رجوی در رابطه با عملیات تروریستی بر علیه مرزبانان .

این شیوه شناخته شده سران فرقه رجوی است . سران فرقه بطور خاص مریم قجر در قبال عملیات ترویستی سکوت کرده اند که می دانند در اروپا حساسیت زیادی در رابطه با عملیاتهای تروریستی وجود دارد و از انجا که مقر فرقه رجوی در اروپا ( فرانسه ) می باشد و محل استقرار فرقه رجوی هم در اوور سوراواز نزدیک پاریس می باشد و هر گونه نشانه و ردی از دست داشتن در عملیات تروریستی می تواند عواقب قانونی برای سران فرقه خواهد داشت به همان خاطر سران فرقه و بطور خاص مریم قجر سکون مطلق کرده اند تا در برابر قانون قرار نگیرند . اگر سران فرقه از جوابگوئی ترس نداشتند صد در صد عملیات تروریستی همدستان خود را در بوق و کرنا می کردند .

دیدار مریم قجر با سران تروریستهای سوریه و عراق در اردوگاه اوور سوراواز ( مقر استقرار مریم قجر ) از یادها نرفته و اسناد ان هنوز موجود می باشد .

همه به یاد دارند که در سالهای گذشته مریم قجر تلاش ریادی کرد با برگزاری جلسه های مختلف دستان خون الود  تروریستهای داعشی های وحشی را بشورد و مدی بود در عراق داعشی وجود ندارد بلکه عشایر انقلابی هستند که بر علیه حکومت مرکزی عراق قیام کرده اند !

به سران فرقه رجوی داعشی و بطور خاص به مریم قجر داعشی می گویم  همانطور که همکاریتان با تروریستهای سوری و عراقیاشکار شد  به زودی همکاری و همدستی با تروریستهای شپشوی جیش الظلم هم رو خواهد شد . تروریستهای شپشو وقتی جواب کوبنده دریافت کردند و در مقابل قانون قرار گرفتند ان روز همدستیتان نیزبرای عموم رو خواهد شد و ان روز دیر نیست .

پاریس : محمد رزاقی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چطوری-مریم-قجر؟-چطوری-بولتون؟-چهل-سالگ/

چطوری مریم قجر؟ چطوری بولتون؟ (چهل سالگی انقلاب ضد سلطنتی و مجاهدین خلق)ا

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سیزدهم فوریه ۲۰۱۹:… برگزاری مراسم ۲۲ بهمن امسال  باید از زاویه زمانی  نگاه  و بررسی کرد . به خاطر اینکه مریم قجر و بولتون وعده داده بودند که رژیم ایران تا ۲۲ بهمن سرنگون خواهد شد و مریم رجوی به همراه جان بولتون ؛ جولیانی و … در میدان آزادی جشن خواهند گرفت دست در دست هم چاچا خواهند رقصید. آقای بولتون و خانم مریم رجوی! در مراسم ۲۲ بهمن امسال به جوک تبدیل شده بودید …

جان بولتون مریم رجوی مجاهدین خلق چهلمین سالگرد انقلاب ضد سلطنتیمجاهدین خلق (فرقه رجوی) هیچ پایگاهی در داخل ایران ندارند

لینک به وبلاگ  رزاقی

چطوری مریم قجر ؟ چطوری بولتون ؟

محمد رزاقی

امسال برگزاری جشن ۴۰ سالگی انقلاب ضد سلطنتی را نباید از نظر کمی و یا کیفی بررسی کرد .

همه ساله در اکثر خبرها چه داخلی و یا خارجی و حتا مدعیان اپوزسیون خارج نشین روی امار ارقام تاکید می کردند .

به نظر من جشن ۲۲ بهمن امسال را نباید از روی امار ارقام و یا شخص سخران و یا تاثیرات جوی برای حضور مردم و … نگاه کرد .

برگزاری مراسم ۲۲ بهمن امسال  باید از زاویه زمانی  نگاه  و بررسی کرد . به خاطر اینکه مریم قجر و بولتون وعده داده بودند که رژیم ایران تا ۲۲ بهمن سرنگون خواهد شد و مریم قجر به همراه جان بولتون ؛ جولیانی و … در میدان ازادی جشن خواهند گرفت دست در دست هم چاچا خواهند رقصید.

امسال اگر مراسم ۲۲ بهمن از بین ۸۰ ملیون ایرانی با شرکت ۸ نفرهم درایران در هر شهر و گوشه ای از ایران برگزار می شد باز شکستی برای مریم قجر ؛ بولتون؛ نتانیاهو ؛ بن سلمان و جوابی بود به یاوه سرائی های وطن فروشان و دشمنان ایران و ایرانی  چه رسد به این که در همه شهرها و حتا روستا های دور افتاده ایران این مراسم بر گزار شود .

نکته دیگری که امسال به خاطر ۲۲ بهمن قابل توجه هست واکنشهای مریم قجر و بولتون جنگ طلب ضد ایران ایرانی بود .

سالها قبل چند هفته مانده به مراسم شخص رجوی روح پلید و مریم قجر اطلاعیه صادر می کردند و از مردم می خواستند که حضور در مراسم تحریم کنند بعد هم با کلاشی و شیادی در بوق و کرنا هیاهو راه می انداختند که مراسم ۲۲ بهمن شرکت کننده نداشت و یا با حد اقل تعداد شرکت کننده بر گزار شد .

مریم قجر امسال برای اینکه شکست و سر خوردگی خود و جیره خوارانش را زیاد برجسته نکند از دادن اطلاعیه به عناوین مختلف در رابطه با مراسم ۲۲ بهمن با سکوت چراغ خاموش گذشته و به خیال احمقانه خو و دارو دسته اش فکر کرده دیگران متوجه این شکست خفت بار فرقه رجوی داعشی نشده اند.

 بولتون که روی سن شوء مریم قجر در پاریس کف بر دهان وعده گرفتن جشن قبل از ۲۲ بهمن سال ۹۷ را در ایران داده بود با سوزش جانسوز و جانکاه توئیت زده ادعا کرده که رهبری ایران بیشتر از چند جشن پیروزی انقلاب ضد سلطنتی را نخواهد دید!

اما به اقای بولتون باید گفت چشم بسته غیب گفتی !

هیچ انسانی در کره زمین عمر ابدی ندارد از پیدایش زمین و زندگی انسان بر روی کره زمین مرگ و میر بوده و خواهد بود . پیامبران که بر گزیده های خدا بودند از این دنیا رفتند تا دانشمندانی که برای درمان دردهای بشر دارو کشف کردند تا مردم عادی و موجودات زنده و …. بس با این توئیت بیشتر یاوه سرائی و سوزش خودت و اربابانت نتانیاهو؛ بن سلمان را به نمایش گذاشته اید .

در مراسم ۲۲ بهمن امسال وعده جشن گرفتنتان همراه با مریم قجر در ایران به جوک تبدیل شده بود و خیلی از خبر نگاران دوربین به دست میان ملت می گشتند تا از شما اثری ببینند که یافت نشدید .

آقای بولتون جهت اطلاع بگویم خیلی از برادران قزوینی از تابستان سال گذشته در انتظار چنین روزی بودند و روز شماری می کردند که از شما استقبال خاص بکنند که بدقولی کردید به ایران نرفتید با اینکه مراسم هم تمام شده بود برادران قزوینی همچنان شعار می دادند :

ما منتظر جان بولتون هستیم ….. هیج جا نمیریم همینجا هستیم . خخ

آقای بولتون من به شما پیشنهاد می کنم هر هفته وقتی دعا می کنید حتما یکی از دعاهایتان این باشد که خدا را شکر گذارم که به ایران نرفتم  !

چون برادران قزوینی بلائی سرتان می اوردند که در یک لحظه فکر می کردید تمام نیروگاههای برق دنیا از کار افتادند و یا فکر می کردید در نیم کره تاریک  کره ماه هستید نه در ایران !!!

بعد ازبرگزاری مراسم ۲۲ بهمن در ایران و اینکه مریم قجر ؛ بولتون ؛ نتانیاهو ؛ بن سلمان نتوانستند به نیات پلید خود برسند باید پرسید :

ــ چطوری مری مقجر ؟ چطوری بولتون ؟ چطوری نتانیاهو ؟ چطوری بن سلمان ؟

پاریس : محمد رزاقی

*** 

جان بولتون مجاهدین خلق اخراج سفیر ایران از تیرانا آلبانیJohn Bolton – Defender Of Zion, Promoter Of MEK Terrorism – Fees Revealed

استفاده موساد از مجاهدین خلق ایران مریم رجوی در آلبانی علیه اتحادیه اروپاMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شاموته-بازی-مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-با-تظ/

شامورته بازی مریم قجر برای سرپوش به شکستهای فرقه رجوی با برگزاری تظاهرات در پاریس

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۹:…  اگر راست می گویند در ایران جایگاهی در بین ایرانیان دارند و کانونهای شورشی دارند در داخل ایران از بین ۸۰ ملیون ایرانی ۸۰ نفر در ساعت ؛ روز و میدان مشخص با آرم و پرچم فرقه تظاهراتی بر گزار کند! در غیر اینصورت برگزاری تظاهرات در پاریس و دل بستن به  اسرائیل و عربستان و بولتون  هیچ دردی از درد های بی درمان رجوی علاج نخواهد کرد … 

بهزاد نظیری مجاهدین خلق مزدوری سوریه عراق فرانسه آلبانیمصاحبه بهزاد نظیری با العربیه سعودی، نماینده اسیران لیبرتی در ژنو؟!

لینک به منبع

شامورته بازی مریم قجر برای سرپوش به شکستهای فرقه رجوی  

با برگزاری تظاهرات در پاریس .

محمد رزاقی فعال حقوق بشر پاریس

آقای محمد رزاقی

خبرهای دقیق و موثق از درون فرقه رجوی در مورد نشستهای درونی سران فرقه رجوی در البانی و کال کنفرانس درون تشکیلاتی فرقه رجوی بیانگر شامورته بازی مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی برای سر پوش گذاشتن به شکستها وحقه بازی برای ادامه  نگه داشتن اعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی می باشد .

بعد از حضور شخص مریم قجر داعشی در اسارتگاه اشرف ۳ در البانی و برگزری نشستهای فریب و تهدید اعضاء نگون بخت توسط سران فرقه در استانه وعده پوشالی که رجوی به اعضاءنگون بخت مبنی بر سرنگونی رژیم تا ۲۲ بهمن سال ۹۶ داد بود حال نوبت به فریب اعضاء و جیره خوارن نزدیک به فرقه رجوی در کشورهای اروپائی رسیده است .

برای این منظور یکی از سران شیاد فرقه رجوی که سعی کرده جنایتهای رجوی لاپوشانی کند .  بهزاد نظیری نامی هست که یک روز خودش را نماینده حقوق بشر در اتحادیه اروپا جا می زند ؛ یک روز سخنگوی فرقه رجوی در فرانسه  و … در حالی که بهزاد نظیری بعنوان یکی از سران فرقه لاپوشانی جنایتهای فرقه رجوی در مجامع بین المللی هست و فریب دادن نماینده گان اروپائی و یکی از سرپلهای فرقه رجوی برای رشوه دادن به نماینده ها برای شرکت در شوء های مریم قجر می باشد .

مریم قجر داعشی و سران فرقه تمام تلاش خود را بکار گرفته اند تا این شکست خفت بار با در اوردن ادا اطوارهای بوزینه وار از سر بگذارنند . به همین خاطر می خواهند در ۱۹ بهمن در پاریس تظاهرا تبر گزار کنند سپس همین موضوع را چند روز در بوق کرنا بکنند که گویا سرنگونی در سال ۲۰۱۹ ( ۹۸ خورشیدی ) محقق خوهد شد و می خواهند اینطور القا کند که گویا سال ۹۸ اماده باش برای سرنگونی هست !

زمانیکه رجوی روح پلید در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون مستقر بود برای مشغول کردن اعضاء به عناوین مختلف  وعده سرنگونی می داد و اعضاء نوگون بخت مثل برده به کارهای طاقت فرسا و بیهوده وادار می کرد .

مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه دقیقا همان روشی را ادامه می دهند که رجوی روح پلید تا در قید حیات بود برای فریب اعضاء نگو نبخت  بکار می گرفت .

ما جدا شده ها از این فرقه با روش و ترفندهای این فرقه دقیق اشنا هستیم و می دانیم این ادا اطوارها تنها برای اینکه به هر طریق ممکن جلو ریزش و جدا شدن اعضاء را بگیرند .

مریم قجر و سران فرقه بهتر از هر کس می دانند که مردم ایران در داخل و ایرانیان خارج کشور از این فرقه متنفر هستند و هیچ پایگاهی در بین ایرانیان ندارند و با پرداخت دستمزد به یک عده جیره خوار و دستمزد به پناهنده گان غیر ایرانی می خواهد شوء و تظاهرات برگزای میکند .

واقعیت اینکه  نزدیک به ۳۰ سال رجوی از طرف صدام ملعون به انواع سلاح ها و امکانات مجهز شد و تمام عیارپشتیبانی لجستیکی و مالی شد . انهم زمانی که اعضاء فرقه در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون در نزدیکی مرزهای ایران مستقر بودند رجوی روح پلید نتوانست غلطی بکند . حال با اعضاء نگون بخت کهن سال که با بستن پوشک روزگار خود را می گذارنند هزاران کیلومتر از مرزهای ایران دور هستند و در اسارتگاه البانی دوران کهولت را سپری می کنند چه غلطی می خواهند بکنند؟ !

اما به یک موضعی که این روزها مریم قجر و سران فرقه به ان اتکا می کنند و مدام می گویند خود اقای خامنه ای گفته سال ۹۸ ممکن دشمن شرارتهائی بکند .  به نظر می رسد مخ پوسیده های فرقه رجوی می خواهند این موضوع را نقطه ضعف و بعنوان یک اعتراف در افکار اعضاء نگون بخت و همچنین در افکار عمومی جا بزنند .

مریم قجر و سران فرقه طبق معمول سورنا را از طرف گشاد می زنند .

در حالی که این هشدار نه تنها نقطه ضعف نیست بلکه نشان دهنده اینکه از شخص اول تا رده های بعدی در دردون رژیم هوشیار هستند و حرکات دولتها و شخصیتهای ضد ایران و ایرانی را رصد می کنند و برای مقابله با هرتوطئه اماده هستند .

برگزاری تظاهرات در پاریس باز بیانگر یک واقعیت دیگر هست که شیادی و حقه بازی فرقه رجوی مشخص می کند .

مریم قجر و دیگر سران فرقه در هر نشست و برخاست و در هر مصاحبه و مطلب در تلویزیو ن خود که  در بین ایرانیان به سیمای اسارت معروف هست مدعی هستند که در ایران با کانونهای شورشی می خواهد رژیم سرنگون بکند ! اگر راست می گویند در ایران جایگاهی در بین ایرانیان دارند و کانونهای شورشی دارند به جای جمع کردن یک مشت مزدور جیره خوار و یا پرداختن دستمزد به یک عده پناهجوی غیر ایرانی در داخل ایران از بین ۸۰ ملیون ایرانی ۸۰ نفر در ساعت ؛ روز و میدان مشخص با ارم و پرچم فرقه تظاهراتی بر گزار کند !

در غیر اینصورت برگزاری تظاهرات در پاریس و دل بستن به همکاری با اسرائیل و عربستان و بولتون ؛ مولتون …. هیچ دردی از درد های بی درمان رجوی علاج نخواهد کرد و این شامورته بازی ها برای خوش رقصی به دشمنان ایران ؛ ایرانی هست و لا غیر .

پاریس : محمد رزاقی

***

بهزاد نظیری مجاهدین خلق فرقه رجویتظاهرات بزرگ هشت فوریه مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس؟ (جوابی به بهزاد نظیری)ا

مجاهدین خلق مریم رجوی مسعود رجوی وطن فروشی مزدوری خیانتانسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشان

دپوی سالمندان مجاهد خلق فرقه رجوی در کمپ آلبانی و انتظار برای مرگچند نکته از ما، قضاوت از شما. به مناسبت مرگ محمد سیدی کاشانی

امریکا مریم رجوی مسعود رجوی مجاهدین خلق را به بازی نگرفتوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/اشک-تمساح-مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-و-داعش-ب/

اشک تمساح مریم قجر (رجوی، مجاهدین خلق) داعشی برای دانشجوها !ا

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، اول ژانویه ۲۰۱۹:…  مریم قجر داعشی با سوء استفاده از حادثه پیش آمده طبق معمول اقدام به در آوردن ادا ؛ اطوار بوزینه وار می کند . در حالی که در نشستهای درونی شخص رجوی روح پلید و مریم قجر؛ مهدی ابریشمچی شوهر سابق مریم قجر معروف به مهدی قواد ( مهدی زن فروش ) و دیگر سران فرقه رجوی داعشی کین حیوانی خود را نسبت به دانشجویان … 

شکست مریم رجوی موساد و عربستان در سوء استفاده از دانشجویانحادثه دانشگاه آزاد و تبلیغات ناکار آمد مریم رجوی و مجاهدین خلق

لینک به منبع

اشک تمساح مریم قجر داعشی برای دانشجوها !

با عرض تسلیت به خانواده جان باختگان و آرزوی شفا برای زخمی های  حادثه دلخراش واژگون شدن اتوبوس دانشجویان  .

در پی حادثه دلخراش ؛ مصیبت بار و دردآور واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات  دانشگاه آزاد،  که منجر به در‌گذشت  ۱۰ تن و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان این دانشگاه شد .

دانشجویان با تجمع  در محوطه دانشگاه به حق اعتراض خود را به حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس و عدم رسیدگی به مشکلات دانشجویان ؛ بر کناری و محاکمه مسببین حادثه شدند .

بعد ازاین حادثه مریم قجر داعشی با سوء استفاده از این وضعیت پیش آمده با شیادی و کلاشی اقدام به صدور اطلاعیه و توئیت نموده و گفته :

درود بر دانشجویان، جوانان و زنان شجاع در تهران که در میدان انقلاب و دانشگاه تهران دست به اعتراض و راهپیمایی زدند و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداختند.

مریم قجر داعشی با سوء استفاده از حادثه پیش آمده طبق معمول اقدام به در آوردن ادا ؛ اطوار بوزینه وار می کند . در حالی که در نشستهای درونی شخص رجوی روح پلید و مریم قجر؛ مهدی ابریشمچی شوهر سابق مریم قجر معروف به مهدی قواد ( مهدی زن فروش ) و دیگر سران فرقه رجوی داعشی کین حیوانی خود را نسبت به دانشجویان و قشر آگاه جامعه را بعد از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری را در جمع و نشست درونی به نمایش گذاشتند .

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ که رقابت اصلی بین ناطق نوری و خاتمی تحلیل و تاکید رجوی این بود که چون ناطق نوری از جناح محافظه کاران و نزدیک به فکر و نظر اقای خامنه ای هست بعنوان ریئس جمهور انتخاب خواهد شد و از اینکه این اتفاق به افتد خیلی ابراز خوشحالی می کرد و ادعا داشت با انتخاب ناطق نوری که افکار محافظه کارانه ای دارد بس فضاء جامعه بسمت بسته شدن خواهد رفت که این فضاء برای تبلیغات در مجامع بین المللی به نفع ما خواهد بود و مهمتر اینکه محافظه کاران صلح بین ایران و عراق نخواهند پذیرفت و جنگ بین ایران ؛ عراق دوباره شروع خواهد شد و ما از فرصت جنگ برای سرنگونی رژیم استفاده خواهیم کرد !

بعد ازاینکه در انتخابات خاتمی بعنوان رئیس جمهور مشخص شد رجوی وقتی دید طبق معمول تحلیل های ابد دوغ خیاری اش درست از اب در نیامده و نمی تواند به  نیات و اهداف  پلید خود برسد بعد چند ماه برای اعضاء اسی ذهنی و جسمی نشست درونی بر گزار کرد و ادعا کرد شما هم مثل مردم ایران خاتمی زده شده اید و باید خاتمی زدائی شوید !

ادعاء خاتمی زدگی اعضاء از طرف رجوی داعشی زمانی بود که خیلی از اعضاء نگون بخت اصلآ شناختی از خاتمی نداشتند و حتا خیلی ها برای اولین بار بود که اسم خاتمی را می شنیدند . اما رجوی داعشی برای توجیه و سر پوش گذاشتن به تحلیل های آبدوغ خیاری خود دست به هر شیادی و کلاشی  می زد و برگزاری نشست خاتمی زدائی هم یکی از این نشستها بود .

اما انچه در آن نشست بر جسته و قابل توجه بود کینه حیوانی شخص رجوی و مریم قجر نسبت به مردم ایران و بطور خاص نسبت به قشر اگاه جامعه ( دانشجویان ؛ دکتر ها و مهندس و .. ) بود .

رجوی بعد از اینکه در رابطه با گذشته خاتمی صحبت کرد گفت  : مسبب انتخاب شدن خاتمی ملت بی بخار و غرق در جیم ( مسائل جنسی ) و بطور خاص دانشجویان  ؛ دکتر ها و مهندسانی هستند که از خاتمی حمایت کردند و مردم برای رای دادن به خاتمی فرا خواندند و در حمایت از خاتمی میتینگ برگزار کردند و این دانشجو ها؛ مهندس ها را باید چسباند به سینه دیوار و تیر باران کرد !

سپس مهدی ابریشمچی میکرفون به دست گرفت و با  غیض وکین فریاد و کف بر دهان داد می زد که : چسباندن به سینه دیوار اعدام  دانشجو ؛ دکتر ؛ مهندس و هر کسی که به خاتمی رای داده کمترین حکم و جزاء هست که بتوان حق رهبری  شما (مسعود ومریم ) را از گلوی دانشجو های سوسول در اورد ؟

بعد ازعربده کشیهای مهدی ابریشمچی ؛ مریم قجر نیز به صدور حکم اعدام برای دانشجوها ؛ دکتر ها و مهندسین پرداخت و گفت : اگر اینها ( دانشجو ها و دکتر ها و .. ) اعدام شوند باز گناهشان بخشوده نخواهد شد ! چون به رهبری مثل مسعود خیانت کرده اند و به جای اینکه به مجاهدین و ارتش ازادیبخش بپیوندند به خاتمی پیوسته اند و این بزرگترین خیانت مردم بی غیرت؛ دانشجوها … به مسعود می باشد !

رجوی روح پلید ؛ مریم قجر داعشی و شوهر سابق اش و سران فرقه رجوی در ان نشست ماهیت و کین حیوانی خود را نسبت به ملت ایران و بطور خاص نسبت به دانشجو ها و قشر آگاه جامعه به نمایش گذاشتند و همه اعضاء شاهد بودند که رجوی بر خلاف ادعا هایش و دم زدن از خلق قهرمان ایران ؛ دم زدن دروغین از؛ ازادی و دمکراسی چگونه با غیض و کین در رابطه با مردم ایران و قشرهای اگاه یاوه سرائی می کرد .

حال سوء استفاده مریم قجر داعشی از حادثه پیش امده  برای دانشجویان اوج شیادی و کلاشی سران فرقه رجوی را به نمایش گذاشته و به مریم قجر داعشی می گویم مطمئن باش هیچ دانشجوی با شرف  ؛ میهن پرست نه تنها به یاوه سرائی ؛ ادا اطوار بوزینه وارتان توجه نخواهد کرد . بلکه به خاطر نفرتی که از فرقه رجوی وطن فروش ؛ مزدوران دیروز صدام ملعون و مزدوران امروز آمریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان  دارند اجازه نخواهند داد که مریم قجر داعشی ازاین اتفاقات به نفع و اهداف پلید ش سوء استفاده کنند .

به مریم قجر داعشی نیز باید گفت برای اینکه شانس و موقعیت خودت را درمیان مردم ایران و بطور خاص در میان دانشجویان ؛ دکتر ها و مهندس ها و … بشناسی بفرما تشریف ببرید در میان همان دانشجوهائی که برایشان اشک تمساح می ریزید . مطمئن هستم و با اطمینان می گویم آقایان و پسر های دانشجو به کنار خانمها و دختران دانشجو وطن فروش ؛ خائن ؛ جنایتکار ؛ زن بیار حرمسرای شخصی رجوی داعشی را با چنگ و ناخن ؛ دندان جر بدهند و دانشجو ها نیازی به  ریختن اشک تمساح شما را ندارند .

پاریس : محمد رزاقی

*** 

دانشجویان دانشگاه آزاد علیه مسعود رجوی مریم رجوی صدام حسین مزدوری خیانتشکنجه رزمندگان؛ اوج خیانت منافقین (فرقه رجوی، مجاهدین خلق) در جنگ تحمیلی

غواصان شهید و جشن مجاهدین خلق فرقه رجویپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/حال-و-روز-مجاهدین-خلق-فرقه-رجوی-در-آلبا/

حال و روز مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در آلبانی

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، نوزدهم دسامبر ۲۰۱۸:… مریم قجر داعشی به دروغ و با چسباندن نام فرقه اش به خبر می خواهد اعضاء نگون بخت باز به هر شیوه ممکن در اسارت نگه دارد . به مریم قجر داعشی و سران فرقه می گویم برگزاری شوهای رنگارنگ ؛ کال کنفرانس ؛ آوردن چند نماینده سابق و یا نماینده آلبانی هیچ دردی از دردهای بی درمان فرقه رجوی را حل نکرده و نخواهد کرد … 

بردگی مدرن مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی آلبانیما همه در فرقه رجوی به یک عنصر بی اراده و برده  تبدیل شده بودیم

لینک به منبع

حال و روز امروز مریم قجر در آلبانی می ماند مثل :

الغریق یتشبث بکل حشیش

محمد رزاقی فعال حقوق بشر پاریس

محمد رزاقی

مریم قجر داعشی با مستقر شدن در آلبانی به هر ادا اطواری دست می زند روشی که مریم قجر داعشی در آلبانی بکار گرفته  برای ما جدا شده ها از این فرقه کاملآ شناخته شده است و به خوبی می دانیم هدف مریم قجر از مستقر شدن و برگزاری شوهای رنگارنگ چیست ؟!

از همان روز اولی که مریم قجر پا برهنه و بر سر کوبان به آلبانی رفت من و دوستانم به درستی گفتیم و نوشتیم که هدف مریم قجر جلو گیری از جدا شدن اعضاء و نگه داشتن یک اعضاء در اسارت است لا غیر .

مریم قجر با پرداخت دلارهای خونین به یک مشت نماینده ؛ کاندید سابق انها را به اسارتگاه آلبانی کشاند تا زمینه را برای به اسارت نگه داشتن اعضاء اماده کند .

نماینده ؛  کاندید های سابق هم برای دریافت دلار برای خرج سال نو و رفتن به تور زمستانی و تعطیلات سال نو برای خوش آیند مریم قجر با یاوه سرائی و در کردن بادهای مخصوص درشوء مریم قجردر البانی شرکت کردند .

مریم قجر داعشی برای نگه داشتن اعضاء در اسارت ذهنی و جسمی  با بر پائی یک شوء رنگارنگ بنام کال کنفرانس برای اینکه ذهن اعضاء را مشغول کند شخصآ به میدان امد و با یاوه سرائی و تحریف واقعیت به دادن خبر های دروغ برای اعضائی که از دنیای بیرون خبر ندارند پرداخت .

مریم قجر سعی می کند شوهای مسخره در البانی را قدرت نمائی برای اعضاء نگون بخت جلوه بدهد ولی با شناخت کامل از شیوه های سران فرقه رجوی به جد و دقیق بگویم  حال و روز مریم قجر داعشی می ماند مثل ؛  الغریق یتشبث بکل حشیش .

مریم قجر داعشی در شوء کال کنفرانس ادعا کرده و گفته :

۳ روز پیش خامنه ای گفت که آمریکا و مجاهدین ! ممکن است جنجال را برای سال ۹۷ بکنند . اما نقشه را برای سال ۹۸ کشیده اند !

در صورتیکه اقای خامنه ای در سخنرانی چند روز پیش و دادن هشدار به سران و سیاستمداران در داخل ایران می گوید :

همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند زیرا امریکا، دشمنی خبیث و حیله گر است و ممکن است قصد فریب داشته باشد تا برای سال ۹۷، جنجال کند اما مثلاً برای سال ۹۸ نقشه ای بکشد.

سوال مهم اینکه چرا مریم قجر داعشی به این حرف اتکاء می کند و ان را بطور تحریف شده به خورداعضاء نگون بخت می دهد  ؟

باز برمی گردیم به ان وعده تو خالی مریم قجر داعشی به اعضاء نگون بخت که به گفته بولتون رژیم ایران برگزاری جشن ۴۰ سالگی را نخواهد دیدی و تا ۲۲ بهمن ۹۷ سرنگون خواهد شد !

مریم قجر داعشی که با پرداخت صدها هزار دلار به بولتون از وی خواسته بود یک حرفی یک بادی در کند تا خوشایند ساکنان سالمند اردوگاه اشرف ۳  در آلبانی باشد و مریم قجر هم بر همان اساس برای ماندن اعضاء در اسارتگاه اشرف ۳ تعهد بگیرد .

حال که طبق ۴۰ سال گذشته وعده سرنگونی کوتاه مدت ؛ میان مدت ؛ دراز مدت محقق نشده مریم قجر داعشی با استناد به حرفهای آقای خامنه ای می خواهد از اعضاء نگون بخت تعهد بگیرد . در صورتیکه آقای خامنه ای در سخنرانی چند روز پیش و دادن هشدار هیچ اسمی از فرقه رجوی نبرده اما مریم قجر داعشی به دروغ و با چسباندن نام فرقه اش به خبر می خواهد اعضاء نگون بخت باز به هر شیوه ممکن در اسارت نگه دارد .

به مریم قجر داعشی و سران فرقه می گویم برگزاری شوهای رنگارنگ ؛ کال کنفرانس ؛ آوردن چند نماینده سابق و یا نماینده آلبانی هیچ دردی از دردهای بی درمان فرقه رجوی را حل نکرده و نخواهد کرد .

به مریم قجر داعشی و سران مخ پوسیده فرقه رجوی می گویم میزان دلارهائی که به بولتون ؛ جولیانی ؛ کندی ؛ استیونسون و …  پرداخت کرده اید  و همچنان پرداخت می کنید من اگر جای شما بودم می نشستم روی سبیلهای بولتون ناقارا می زدم یا اگر مثل جولیانی سبیل نداشتند می خواباندم می نشستم پشتشان تخته نرد بازی می کردم .

ولی شما انقدر ابله؛ مخ پوسیده  تشریف دارید که به یک مشت یاوه سرائی و بادهای که نماینده های سابق ؛ کاندید های سابق  و … از خودشان در می کنند صدها هزار دلار پرداخت می کنید . همه ما می دانیم که این یاوه سرائی ها و در کردن بادها سفارشی از طرف سران فرقه برای مصرف داخلی در درون تشکیلات فرقه رجوی می باشد و لا غیر .

خدمت انور بولتون ؛ جولیانی ؛  کندی ؛ نماینده های سابق ؛ کاندید یهای سابق  و ..می گویم اقایان و خانمها اگر ملت ایران می خواستند به هر کسی که بر علیه ایران و ایرانی  یاوه سرائی  کند و بادی در کند پنبه بچپانند انوقت قیمت پنبه از؛ زعفران ایران گران تر می شد .

به مریم قجر داعشی و سران فرقه هم می گویم دلارهای مزدوری برای صدام ملعون و عربستان ؛ موساد به جای خرج یاوه سرائی و باد های بی خاصیت نماینده های سابق و … بهتر است خرج اعضاء نگون بختی بکند که مجبورند در این سن و سال مثل برده اسارتگاه بسازند و دور خود سیم خوار دار بکشند که هر کدام دچار چندین بیماری هستند .

پاریس : محمد رزاقی

***

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018Secret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

همچنین: