مریم قجر عضدانلو و استراتژی خونخواری

مریم قجر عضدانلو و استراتژی خونخواری

مریم قجر عضدانلو و استراتژی خونخواری و جنازه سواریعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم ژانویه 2020:… 5 دی آئینه تمام نمای جایگاه رجوی وعضدانلو دربین مردم را نشان داد بعد آشوبها می بایست در روز 5 دی صد برابر بیشتر و مردم میلیونی بخیابانها می ریختند برای لاپوشانی از این شکستها مجبوراست به دروغ دغل وکشته سازی روی بیاورد و تمام رودخانه ها وسدها و دریاهای ایران را پرشده از جنازه ها نشان بدهد. ولی باید به رجوی وعضدانلو گفت دوران سوار شدن بر جسدها و سواری سیاسی گرفتن از کشته ها و خوردن خونهای  بناحق ریخته شده گذشته است و دستان شما در برابرملت بدجوری رو و خالی شده و مزدوری و نوکری شمایان برای دشمنان ایران وایرانی کاملا معلوم و آشکاراست. مریم قجر عضدانلو و استراتژی خونخواری و جنازه سواری 

مریم قجر عضدانلو و استراتژی خونخواری و جنازه سواریاز توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

مریم قجر عضدانلو و استراتژی خونخواری و جنازه سواری

1- استراتژی کشته سازی بیشتربعداز5 دی توسط رجوی وعضدانلو

رجوی قلم بدست کثیف عربی خود رابمیدان فرستاده تا کشته ها رابیشترنشان بدهد این شخص که دردوران البویه زندگی وبه قبیله خود مینازد درجریان حمله تروریستی اهوازبه صحنه امده ودرپابوسی پادشاه عربستان ازتروریستهای الاهوازیه که بچه چهارساله را کشتند تبریک گفت وازانها حمایت کرد درصفحه خود نوشته 1500کشته خیلی کم بوده وکشته شده های واقعی  3500نفراست وفرد دیگری رابه میدان فرستاده وبعنوان عنصرفعال باند مافیایی رجوی میگوید تمامی رودخانه ها ودریا وسدها پرازکشته شدگان است واین راهم با استناد به عکسی که ازصفحات دیگرگرفته وقبلا طرفداران رضا پهلوی منتشرکرده بودند ومعلوم شد مربوط به کشوردیگریست پس نتیجه میگیریم اگرباران امد واب ازرودخانه ها به دریا وسدها نریخت دلیل جسدهای بیشماراست که جلو حرکت اب را گرفته ودرنتیجه اب به شهرها نفوذ وزندگی مردم را مختل میکند اگراب شرب به مردم نرسید بدانند که جسدها جلو خروج اب ازدریچه سدها را بسته است واگرماهی های ادمخوارازدریا بیرون امده وبه مردم درخیابونها حمله کردند دلیل این است که حاکمیت انقدرجسد به دریا ریخته وماهی ها با بلعیدن انها ماهیت عوض کرده ومثل فیلمهای هالیوود ادمخوارشده اند وحاکمیت باید جواب همه را بدهد قبلا نوشتم که ازفازسیاسی رجوی دنبال کشته سازی بود ودرفازنظامی وخارج نشدن ازاشرف همین خط رادنبال میکرد تاازخونها تبلیغات راه بی اندازد چقدرشنیع وزشت است که ازجسد دیگران تغذیه سیاسی میکند اماهدف چیست یک هدف بیشترندارد میخواهد پرونده را به شورای امنیت همانطورکه رضا پهلوی خواستاران است بکشانند وبا مستمسک شورای امنیت دست دشمنان ایران وایرانی را برای حمله نظامی پروایران را هم لیبیایی کنند غافل ازاینکه اندوران گذشته ومنافع سایرقدرتها دیگرچنین اجازه ای را درشورای امنیت به انها نخواهد داد دوران عوض شده وامضا کنندگان دیروز با ایران مانورنظامی برگزارمیکنند وبدنبال اتحاد نظامی هستند که قبلا توضیح داده وخواهان ان درمنطقه بوده وهستم یعنی سرشون ازحالا به سنگ خورده است تنها دست اوردی که برای انها دارد بازی درفضای مجازی ست زیرا ملت ایران انقدر هوشیارشده اند که دردام چنین تله هایی گرفتارنمیشوند وبه اینگونه حرفها اعتنایی نکرده وگوش نمیدهند ولی باید منتظرجوسازی های جدید ازطرف پمپئو وبرایان هوک بود همانهایی که اعتراف کرده اند درسازما سیا اموزش دروغگویی گذرانده ومثل ریگ شب وروز دروغ میگویند وپیش مردم کاملا ابروباخته وحرفهای انها بی ارزش است این راهم باید درنظرگرفت انها درتحلیل غلط ازشرایط فکرمیکردند اگرفراخوان بدهند مردم در5 دی بخیابونها میریزند وقتی هیچ کس اعتنایی نکرد ودونفررانتوانستند بخیابون بکشند دست به چنین جو سازی هایی میزنند تا اول شکست خود را بپوشانند ودوم نیروهای وارفته داخل که بعد ازاین داستان حتما وارفته ترمیشوند را سرپا نگه دارند رجوی میگفت خمینی پشت سرتوده ها حرکت میکرد وقتی کشتارشروع شد او سکوت وقتی دوباره مردم به میدان امدند او اطلاعیه داد سوال ازرجوی وعضدانلو شما که درجلو توده ها حرکت میکنید چرا وقتی مردم اعتراضات مسالمت امیز بخاطرگرانی بنزین راشروع کردند اشوبگران خود را به صحنه فرستادی حرکت درپس توده ها ومثل خمینی نبود اگرراست میگویی ودرپیشاپیش توده ها حرکت میکنی در5 دی یک نفررا نتوانستی به خیابون بکشانی دوباره اطلاعیه بده وخواهان تظاهرات باش تا ببینیم چقدرهوادارداری وشهرهای شورشی چگونه جواب میدهند واقعیت این است که 5 دی ائینه تمام نمای جایگاه رجوی وعضدانلو دربین مردم را نشان داد بعد اشوبها می بایست درروز 5 دی صدبرابر بیشتر و مردم میلیونی بخیابانها می ریختند برای لاپوشانی ازاین شکستها مجبوراست به دروغ دغل وکشته سازی روی بیاورد وتمام رودخانه ها وسدها ودریاهای ایران را پرشده ازجنازه ها نشان بدهد ولی باید به رجوی وعضدانلو گفت دوران سوارشدن برجسدها وسواری سیاسی گرفتن از کشته ها وخوردن خونهای بناحق ریخته شده گذشته است ودستان شما دربرابرملت بدجوری رو وخالی شده ومزدوری ونوکری شمایان برای دشمنان ایران وایرانی کاملا معلوم واشکاراست

لینک به منبع

تحریم شدیدتر مردم ایران خواسته مجدد مریم عضدانلو

2- دعوای رجوی وعضدانلو با مدعیان اپوزیسیون

مدعیان اپوزیسیون برنامه ریزی کرده وبه دل نداشته صابون مالیده بودند که روز 5 دی یعنی چهلم کشته شده ها که باعث وبانی ان خودشون بودند وشریک جرم کشتارها هستند تظاهرات واشوب بپا کرده ودوباره کشتارکنند ودرتبلیغات ازکشتارصدهزارنفره داد سخن بگویند ازانجایی که مردم پی به خیانت وتوطئه انها برده بودند با هوشیاری قابل تحسین تمام کارکردهای انها را بی اثروحتی یک نفردرخیابونها پیدا نشدند که ضربه سنگین سیاسی واجتماعی به جماعت خیانت پیشه زدند برای جبران مافات درخارجه تظاهرات راه انداختند که هواداران رضا پهلوی دریک عقب نشینی اشکارازخواسته بمباران واتش زدن وجنگ مسلحانه به تظاهرات مسالمت امیز قانع شده ودرچند شهربا جمعیت ده پانزده نفره دراوج پیسی وفلاکت شعارمرگ برمصدق سردادند که نشان میدهد رضا پهلوی وهواداران وادمخواران امریکایی چقدراز مصدق کینه بدل دارند خوبه که مصدق با کودتای امریکایی سرنگون وبابای بی همه چیزش دوباره به پادشاهی رسید اگرنمی رسید کینه ونفرت ازمردم ومصدق تاچه اندازه بود معلوم نیست ازطرف دیگراحزاب کمونیست اویزان ازامپریالیسم مثل حزب کمونیست کارگری وشورای گذارشریعتمداری بچه اخوند که باباش تجزیه ایران را کلید زد که او ارث ناداشته باباش را ازملت ایران میخواهد وبرای بدست اوردن همین ارث ازامریکا خواهان بمباران ایران ودفاع ازتجزیه طلبان وابسته به کشورهای بیگانه  شد ه درگوشه دیگری تظاهرات کردند ولی جالب ترازهمه دارودسته مجاهدین بود که هم چنان دم ازخشونت ومبارزه مسلحانه زدند دراین حین رجوی وعضدانلو حسن اوزون رییس قبیله اق قویونلو(حسن حبیبی رییس قبیله گوسفندان سفید ) رابه صحنه فرستاده ودرلایو فیس بوکی به دارودسته رضا پهلوی حمله میکند که فلان فلان شده ها چرا شعارهاتون را عوض کرده وشعارهای واپس گرایانه وارتجاعی وعدم خشونت سرمیدهید چرا مرگ برخامنه ای نگفتید چرا می کشم می کشم انکه برادرم را کشت را نوشخوارنکردید چرا تمامیت رژیم را نشانه نرفته وخواهان نابودی ولایت فقیه نشدید خلاصه هرمزخرفاتی را به انها نسبت داد چرا برای اینکه انها فهمیدند مردم خواهان انها نیستند وازاشوب وکشتاربیزاروازوحدت وتمامیت ارضی دفاع وارزشی برای حرفهای ادمخواران امریکایی که ازدهان انها بیرون میاید اهمیتی نمیدهند وتف برسروروی انها می اندازند بهمین دلیل دریک عقب نشینی مفتضحانه بسمت شعارمسالمت امیز روی اوردند رجوی که دید شکاف ایجاد شده وفردا خودش به تنهایی باید جواب مردم ایران رابدهد وهمه کشته ها وکاسه کوزه ها برسرخودش خراب شده میخواهد با حمله به انها اولا خود رادرببرد ودوما بگوید ما هنوز هستیم ولی برای همه مشخص است که این حملات ازموضع ضعف ودرماندگی ست که حسن اوزون رییس قبیله اق قویونلورابه صحنه فرستاده است باید به رجوی وعضدانلویاد اوری کرد رضا پهلوی ازروی اجبارعقب نشست واین کارهای تو اولا باعث پیوستن اوبه جرگه تو نخواهد شد وشمایان بی ابروتر ازان هستید که ملت ایران به حرفهای شما گوش بدهند شما باید مثل رضا خان میرپنج قمارباز ومحمد رضا شاه مزدورامریکا ورضا پهلوی کازینویی شعبان بی مخها رابسیج کنید وبا قمه وایجاد رعب وحشت درمردم کارخود را پیش ببرید ولی مردم ایران تسلیم شعبان بی مخها نخواهند شد ونشدند وصف خودرا جدا کردند که برای انها بسیارگران تمام خواهد شد کما اینکه می بینیم حامیان انها مثل بی بی سی وایران اینترنشنال عذرتقصیرخواسته وازاینکه شایعات واطلاعات شمایان را بازنشرکردند به غلط کردم گویی افتاده اند حساب عربها جداست عربستان وامارات نباید جان بدرببرند وباید تاوان اشوبها وکشته ها را بپردازند ملت ایران ازخونها نخواهند گذشت اگرکسانی فکرکرده اند خون ملت ایران مفت است سخت دراشتباه هستند تک تک شمایان واربابانتون باید تقاس خونهای ریخته شده درکف خیابونها را بپردازید وامدن حسن اوزونها دردی را ازدردبی درمان شما دوا نمیکند

لینک به منبع

اعدامهای دهه 60 – لیست جعلی و بازی رجوی با آمار و ارقام

مریم قجر عضدانلو و استراتژی خونخواری و جنازه سواری

***

اعدامهای دهه 60 - لیست جعلی و بازی رجوی با آمار و ارقاممغازه ای سه نبش به اسم شهدا!!!ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-آلبانی-؟-عراق؟-سوریه؟-یا-لی/

مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ (+ دو یادداشت دیگر)

مجاهدین خلق آلبانی عراق سوریه لیبیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژانویه 2020:… درخبرها خوندم که چهار هواپیما از تروریستهای ارتش آزاد را به لیبی فرستاده است. سوال از مریم عضدانلو و رجوی چی شد این انقلابیون سوریه که قراربود مردم سوریه را آزاد کنند؟ روی بسمت آزادی ملت لیبی برده اند؟ نکنه چگواراهای رجوی کارخود را درسوریه تمام شده میدانند وچون انقلابیون فرا ملیتی و فرامرزی هستند رفته اند تا ملت لیبی را بسمت خیروصلاح و آزادی و آرامش وامنیت وعدالت اجتماعی و برابری رهنمون کنند؟ مریم عضدانلو کجایی؟ از این به بعد عضدانلو باید درمتینگهایی که برگزارمی کند شعار( التروریست یرید اسقاط ال جنرال حفتر) سربدهد ، مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ 

سال عقب نشینی و پیشروی در خلیج همیشه فارسسال عقب نشینی و پیشروی

مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ (+ دو یادداشت دیگر)

1- تروریستهای رجوی از لیبی سر در آوردند

وقتی آشوبها درسوریه شروع ودست به کشتارملت سوریه زدند رجوی شروع به دفاع ازتروریستها کرد یکی ازگروه های تروریستی بنام ارتش ازاد بود ما هم نوشتیم اینها تروریستهای ترکیه وعربستان هستند واتحاد اردوغان ورجوی راتبریک گفتیم درچند سال گذشته رجوی وعضدانلو ازهیچ حمایتی ازانها دریغ نکردند وهرروز فرماندهان انها را به سیمای خودش میکشاند وبا انها بعنوان انقلابیون قرن مصاحبه ترتیب میداد وانها را به متینگهایش دعوت وبا خرجهای سرسام اوربه پشت بلندگو می اورد تا برعلیه ملت سوریه لغزخوانی کنند ومریم عضدانلو شعارالشعب یرید اسقاط النظام سرمیداد. 

مجاهدین خلق آلبانی عراق سوریه لیبی

وقتی شکستهای سنگین خوردند ترکیه مستقیم وارد ودست انها رابعنوان نوکران اردوغان برملا وشروع به حمایت اشکارکرد وبعد هم به بخش کردستان سوریه حمله کرد ونوشتیم که ترکیه درهماهنگی با امریکا خودش رادرباتلاق گیرانداخت چند روزی با سروصدای ترکیه وعملیات که قصد تغیرترکیب جمعیتی انجا راداشت خرش درگل گیرکرد برای رهایی وسرپوش گذاشتن وفریب ملت ترکیه به حمایت ازدولت لیبی روی اورد که بیانگرشکست درسوریه است ومیخواهد با علم کردن ورود به لیبی افتضاح سوریه را بپوشاند بهمین دلیل گفت نیرو وارد لیبی میکنیم ودیروز درخبرها خوندم که چهار هواپیما از تروریستهای ارتش ازاد را به لیبی فرستاده است سوال از مریم عضدانلو ورجوی چی شد این انقلابیون سوریه که قراربود مردم سوریه را ازاد کنند روی بسمت ازادی ملت لیبی برده اند؟ نکنه چگواراهای رجوی کارخود رادرسوریه تمام شده میدانند وچون انقلابیون فرا ملیتی وفرامرزی هستند رفته اند تا ملت لیبی را بسمت خیروصلاح وازادی وارامش وامنیت وعدالت اجتماعی وبرابری رهنمون کنند ؟ مریم عضدانلو کجایی ؟ ازاین ببعد عضدانلو باید درمتینگهایی که برگزارمی کند شعار( التروریست یرید اسقاط ال جنرال حفتر) سربدهد. 

ویا باید سکوت کند که سکوت خواهد کرد زیرا درانجا جنگ نیابتی بین سردمداران تروریسم است ازیک طرف دولت اخوانی السراج وقطروترکیه است ودرطرف دیگر دولت وهابی الحفتروعربستان وامارات ومصر است ازهرطرف دفاع کند باید قیمت گزاف بپردازد یا پولش قطع میشود ویا امکانات دولت ترکیه که به انها داده میشود ودرطی 35سال گذشته استفاده کرده ودیگرنمیتواند دست بکشد زیرا اسناد رو خواهند شد درنتیجه برایش بهتر است سکوت کند درجریان حمله عراق به کویت هزارخانی به اشرف امده بود درمقرما ازاو سوال کردند که چرا شورا هیچ موضع ای دربرابراین رخ داد نگرفته است جواب داد برای اینکه هرموضع گیری به ضرر ماست بهتراست که درچنین مواقعی به سوراخ موش پناه ببریم وسرخود را پایین بگیریم که موج ازسرما رد شود الان هم رجوی وعضدانلو وشورای انها درسوراخ موش خزیده اند تا موج رد شود ولی باید به انها گفت انزمان دنیای چرخ چاه وتلمبه وفرغون بود ولی امروزدنیای سایبراست ونمیشود با رفتن به سوراخ وسکوت ازشرمواضع ضد مردمی وضد ملتها ودفاع ازتروریسم بخاطرمنافع زود گذرسازمانی وشخصی راحت شد خبرها ثانیه ای تعغیرمیکند ودستهای پنهان را درعرض یک دقیقه برملا وابروها رابرباد میدهد وابروی رجوی وعضدانلو هم امروز برباد رفته وطشت رسوایی عملهای انقلابی اسلام مترقی وانقلابی وغبارزدایی شده انها ازبام به کوچه افتاده است ، خود کرده را تدبیر نیست ای دوصد لعنت براین خود انهم ازنوع رهبرعقیدتی وصاحب انقلاب ایدئولوژیک باد

لینک به منبع

2- حمله فرهنگی امریکا و جزغاله شدن کلیه اپوزیسیون

امریکا با حمله تروریستی سپهبد قاسم سلیمانی وابو مهدی مهندس را ترور کرد اسم این حمله نظامی نیست بلکه فرهنگی ست چرا ؟ درقدیم عربها فرهنگ وسنتی داشتند اگرکسی را میخواستند بکشند یا بزنند اگریک مرد ویا یک زن فرقی نداشت پارچه ای روی طرف میانداخت درامان ان شخص بود ورها میشد واگرمیهمانی به خونه کسی میرفت ومورد تعرض قرار میگرفت تمام قبیله ان صاحب خونه به دفاع ازمیهمان برمی خواستند وخود عربها هم براساس فرهنگ وسنت خود به میهمان کسی حمله نمی کردند سلیمانی میهمان عراق بود وامریکا به میهمان انها حمله کرده است واین عمل کشتن میهمان طبق فرهنگ عربها به خونخواهی نیاز دارد هیچ توهینی بالاتر ازاین نیست که به میهمان عربها تهاجم وتعرض بشود که امریکا اینکاررا کرد درحقیقت امریکا سلیمانی ومهندس را بمباران نکرد بلکه فرهنگ عربها رابمباران کرده است وبرای ایران هم خط ونشان بمباران مراکز فرهنگی را کشید یعنی ترامپ میخواست فرهنگ ملتها را بمباران کند عربها هرگزبخاطراین بمباران فرهنگی وزدن میهمان سکوت نخواهند کرد هدف ازبمباران فرهنگی چیست ؟ میخواست فرهنگ صهیونیزم را برای ملتهای خاورمیانه بخصوص مسلمانها هدیه بیاورد وملت مسلمان منطقه را صهیونیست کند ومسلمانها اگرتمامشون کشته شوند تن به این نخواهند داد

اما دراین وسط رقصهای میمونی سازمان مجاهدین وسلطنت چی ها وسایرگروههای ضد ایران وایرانی ومزدورونوکرامریکا واروپا بودند که با شادی ورقص پای انها را لیس زدند امریکا چرا وبا چه پشتوانه ای اینکاررا کرد واشتباهش کجا بود اولین اشتباهش این بود که دردام مجاهدین افتاد وبه حرفهای صد من یک غاز انها گوش داد حرف چیست همانطورکه رجوی همیشه تکرارمیکرد وباز میکند اگرتهاجم کنند رژیم عقب میکشد ورژیم بیست وچهارساعته درحال ترس ولرز است که بارها وبارها درباره این دوموضوع به مسولین مجاهدین گفتم اشتباه میکنید اگرشرایط ایجاد کند رژیم با امریکا خواهد جنگید وهرگز ترس ندارد دیدید حرفم بعد سالیان درست درامد وشماها درکودنی وحماقت وحماری هنوز هم همان حرف را میزنید بعد موشک نوشته قدرت نمایی پوشالی ست ورژیم ازترس نمیداند چکارکند وموشکها هم پوشال است باشه شما اینطورحساب کنید ودرخریت خودتون بمانید ودوم تشویق به جنگ بود که انقدرزیربغل ترامپ هندوانه گذاشتند تا ترامپ را نابود کردند وبنظرم دوردوم ازبین رفت ودیگرنمیتواند رییس جمهورشود سیاستمداران امریکا وجهان میگویند عمل ترامپ نقض قوانین بین المللی وبرخلاف قرارداد امنیتی با عراق بوده رجوی میگوید انقلابی ترین کاررا کرده است اشتباه دوم ترامپ این بود که درمیزگروههای ضد ایران بازی کرد وفکرکرد که بعد ابان اگرسلیمانی را ترور کند مردم ایران درعرض یکساعت حاکمیت را سرنگون وبه پابوسی ترامپ میروند ولی سازماندهی وبسیج روحانیت را فهم نکرده بود که 1400سال است دربالای منابر درحال همین کاراست وبه اندازه کافی تجربه دارد که گروهها وامریکا یک صد هزارم انرا هم ندارند وقتی تظاهراتهای چند میلیونی درشهرهای ایران وعراق ولبنان ویمن شروع شد فهمید که چه کلاهی سرش رفته است وامروز خبری را رادیو فردا زده که پمپئو به وزارت خارجه پیام داده که با مجاهدین وکردها وپنج گروه دیگرتماس نگیرند وتماسها را قطع کنند سیلی جانانه ای امریکا دریافت کرد که البته خیلی کم است تظاهرات ایرانیان نشان داد که ملت ایران هیچ ارزشی نه برای امریکا ونه مدعیان اپوزیسیون قائل نیستند وهیچ توجهی نخواهند کرد ازطرف دیگربعد رقص وپایکوبی انها وتظاهرات چند ده میلیونی درایران باید گفت عمراپوزیسیون تمام شد واگرمردم ذره ای به حرفهای انها گوش میدادند خط ومرز خود را مشخص کردند وانها را ازذهن خود پاک کردند وبا تظاهرات ورقص انها بخاطرترور وعمل تروریستی امریکا ودروغهایی که نوشتند خود را اتش زده وجزغاله کردند ودوران انها بپایان رسید بارها نوشتم که ملت ایران بدانند که این گروهها وسازمانها به بن بست رسیده اند ودورانشون تمام شده وباید ازصحنه سیاسی خدا حافظی کنند اگرذره ای شرافت درانها مونده بود با کارهای چند روز گذشته به حراج گذاشتند وکاملا بی شرافت شدند بارها یاد اوری کردم که پی اخوند به تن بوش مالید ترامپ بهتراست برود وازبوش سوال کند ونوشتم که برای تن ترامپ نه پی بلکه دمبه اماده کرده اند ودرزمان مناسب دمبه را به تن ترامپ خواهند مالید که دیشب کتف ترامپ دمبه مالی شد اگرمیخواهد به تمام تنش مالیده شود میتواند ازمنطقه خارج نشود تا به همه جای بدنش مالیده شده بعد برود ودرفلوریدا درزمین ورزش خودش روی چمنها دراز کشیده وافتاب بگیرد وبارها یاد اوری کردم که چه ترامپ وارد جنگ بشود وچه نشود شکستش حتمی ست وبهتراست که قبل ازهرکاری ازمنطقه خارج شود وبنظرم دیگه فهمید که اگرحاکمیت تا بحال چیزی به او نمی گفت نه بخاطرترس که اروپا هم اینطورفکرمیکرد بلکه بخاطرمسایل استراتژیک خودش است وانها سکوتهای سالیان را دلیل برترس گذاشتند واینکه جرات هیچ کاری را ندارد دیدید اشتباه کردند

البته بازیاد اوری میکنم که القاء چنین تفکری ازطرف دارودسته روحانی ونو لیبرالهای چپاولگروبزدل صورت میگرفت باید بگویم گروه دوم نولیبرالهای دزد وچپاولگرهم با تظاهرات درایران دورانشون تمام شد وانها هم جزغاله شدند بنده همیشه خواهان ان بوده وهستم که راه حل ایرانگرایی مقتدراست نه مذاکره وبده وبستان مخالف جنگ هستم وارزودارم که تا دیرنشده امریکا واروپا مخصوصا سه کشورانگلیس والمان وفرانسه ازمنطقه خارج شوند وراه حل مسالمت امیز پیش برود ولی حال که موشک زدند هرگز نباید عقب بکشند وبا تمام قدرت برای بیرون کردن انها ازمنطقه اقدام کنند روزگار امریکا تمام شده وافول ان اغازشده ونباید از بیرون کردن ازمنطقه عقب کشید چه با میل ومسالمت امیز وچه جنگ گرچه میدانم که جنگ هرگز بنفع کسی نیست ولی تنها راه دراین مرحله همین است امریکا باید تقاس جنایتهای سالیان که درمنطقه انجام داده پس بدهد وعضدانلو هم قبرخود وسازمان وشورایش را باید بکند وتابوتهای سیاسی را سفارش بدهد زیرا که دیگرنمیتواند سربلند کند رقص وشادی وحمایت ازترور سلیمانی عملی بغایت ضد ملی ومردمی بود بی ناموسی سیاسی بالاترازاین نمیشد که انجام دادند حالا هم هرچه مزدورونوکروفاحشه وقرمصاق سیاسی را به میدان فرستاده تا به دیگران حمله کنند پارس کردن درتاریکی شب نشانه پایان دوران انهاست بهمین دلیل هم هست که پاچه دیگران را گرفته اند

لینک به منبع

3- جمع بندی رجوی وعضدانلو از آشوبهای آبان 98

دوستانی که قبلا با مجاهدین بودند خیلی خوب این بحث وموضوع را متوجه میشوند چه میگویم زیرا که درطی سالیان درنشستهای جمع بندی ها بوده ودرجریان هستند که چگونه جمع بندی میشود ولی اینبارجمع بندی را نه خودش بلکه توسط عمال وقلم بدستانش بیرونی کرده است وقتی محورهای جمع بندی را نگاه کنیم هیچ فرقی با شیوه وبکارگیری کلمات وحرفها با گذشته نکرده است ومعلوم است که این جمع بندی دردرون تشکیلات انجام وسرنیروها را با کلمات شیره مالیده ومیخواهد سرملت هم بمالد ، شخصی بنام حمید معاصررا بمیدان فرستاده واقا درنوشتاری بنام نگاه اجمالی به دست اوردهای قیام ایران درسایت همبستگی نوشته ( بنده فقط خلاصه ولپ مطالب ومحورها را مینویسم چون محورها خیلی طولانی ست )

یک : کانونهای شورشی محک خورد ودرستی ان همانطورکه رهبرمقاومت سالها پیش تدوین کرده به اثبات رسید
دو: نقش زنان درلیدرهای قیام بود که بعد ازرهبری انها دردرون مجاهدین به بیرون راه پیدا کرده ونقش انها درقیام بی بدیل بود
سه : اثبات شد که رژیم اسیب پذیروضربه پذیر است وضربه کاری بوده وقیام اصیل وتوده ایست
چهار : کشتارتوسط هلی کوپتروتانک وشکنجه و….ثابت کرد که این رژیم زبانی جز قهرنمی شناسد که دراینجا لنگ ولگد را هم پرتاب میکند ومینویسد خورده جریانها وورشگستگان سیاسی خارج ازکشوری دررسانه های خارجی زبان مبلغ انها مدام برطبل مبارزه مسالمت امیز وپرهیز ازخشونت میکوبند بی پایه واساس وانحراف ازاصول مبارزاتی وخیانت است که به بقای رژیم کمک وملت را گوشت دم توپ رژیم میکنند  فکرمیکنم این بند ازان بندهای حرافی تمام عیار وانداختن کشتارهایی که درکشورکرده بگردن طرفداران قیام مسالمت امیز است
پنجم : قیام برگشت ناپذیر است وازبین نمیرود وروبه تزاید است

ششم : ازنتایج ملموس قیام تشتت وریزش نیروهای رژیم درراس وپایین است ودرپایان هم میگوید تحریمها باعث میشود رژیم پول برای سرکوب نداشته باشد ونیروها بخاطرنبود پول وحقوق سرکوب نمی کنند وزمینه قیام وسرنگونی درداخل اماده میشود زیرا نیروی سرکوبگرنخواهد ماند همه می ریزند ورژیم هم سرنگون میشود

اینگونه حرفها وتحلیلها وجمع بندی ومحورها را چهل سال است بخورد نیروها میدهد اگرمحورهای جمع بندی با سی سال پیش مثلا زمان خاتمی ورفسنجانی واحمدی نژاد و…فرق کرده ویا کم وزیاد شده جداشده ها میتوانند بگویند این محورقبلا نبود ولی امروز اضافه کرده است حرفها همان حرفهای ثابت همیشگی ست ونتیجه گیری هم یکی ست هروقت انها توانستند جمع بندی خارج ازاین محورها انجام بدهند ما هم حرفها راقبول میکنیم تمامی اینگونه جمع بندی ها غیرازدلخوش کردن ودادن انگیزه وسرپا کردن نیروهای تشکیلاتی درالبانی وهواداران نیست زیرا که اشوب 98 سرفصلی برای انها بود که بعد شکست وبه محاق رفتن وبی اعتنایی مردم تاثیراتش برنیروها مرگبارخواهد بود مجبور است با این گونه لا طاعلات درفکرسرپا نگه داشتن نیروباشد وموضوع دوم ببین چقدراز تظاهرات مسالمت امیز ترس دروجودش رخنه کرده که یکی ازمحورهای جمع بندی انهاست وبخیال خود وبا لگد زدن به طرفداران قیام مسالمت امیزمیخواهد دق دل خود را خالی وخود را کمی ارام کند چرا این استراتژی برای رجوی وعضدانلو هبو وطناب داراست زیرا که رودرروی استراتژی شکست خورده رجوی ست ودرحال بازکردن جای پای خود دربین مردم ونیروهای سیاسی که ذره ای صداقت دارند است واشوب ابان وکنارکشیدن مردم از اشوب که درمصاحبه ها بارها گفته اند که مخالف اشوب هستند وایراد میگیرند که ما میخواستیم مسالمت امیز حرفمون رابگوییم وخواسته خود را مطرح وحق وحقوق خود را بگیریم اشوب طلبان نگذاشتند انزوا ونداشتن جایگاه دربین مردم اینگونه لگد به طرفداران ومبلغان قیام مسالمت امیز میزند زیرا مرگ خود را در این حرکت می بیند

لینک به منبع

پایان

مجاهدین خلق آلبانی ؟ عراق؟ سوریه؟ یا لیبی؟ (+ دو یادداشت دیگر)

***

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردشکنجه رزمندگان؛ اوج خیانت منافقین (فرقه رجوی، مجاهدین خلق) در جنگ تحمیلی

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

انسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشانانسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشان

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

جمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلقجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

عبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردندعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

همچنین: