مسبب تحریم ها ی ایران ، احساس نیاز آمریکا به تسلیم شدن ماست

مسبب تحریم ها ی ایران ، احساس نیاز آمریکا به تسلیم شدن ماست

مسبب تحریم ها ی ایران ، احساس نیاز آمریکا به تسلیم شدن ماستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، اول سپتامبر 2019:… این ادعای باند رجوی که میخواهد پول های ایران بشکل غیر مولدی که درجریان است ، نباشد، صرفا دروغی بیشرمانه است! چطور ممکن است که از یک طرف طرفدار بزانو درآوردن مردم با تحریم بود وهم مشتاق بود که سرمایه ها درمسیر صنعتی شدن کشور وکسب استقلال اقتصادی هدایت شوند! جریانی که این طرز تفکر را داشته باشد ، با اعضای نگون بخت خود اینگونه برده دارانه ومستبدانه عمل نمیکند! مسبب تحریم ها ی ایران ، احساس نیاز آمریکا به تسلیم شدن ماست 

مسبب تحریم ها ی ایران ، احساس نیاز آمریکا به تسلیم شدن ماستنه فراموش میکنیم و نه می بخشیم حامیان تحریم و زجرکش کردن مردم ایران را

مسبب تحریم ها ی ایران ، احساس نیاز آمریکا به تسلیم شدن ماست!

09/06/1398

در مقاله ی  ”  سخن روز- سرمقاله ” ی یکی ازوبسایت های باند تبهکار ووطن فروش رجوی که مثلا بقصد توضیح بالا رفتن میزان نقدینگی درایران منتشر شده ، چنین آمده است :

“… مسبب تحریم‌ها جز خود رژیم که سیاستش صدور تروریسم و آدمکشی است، هیچ‌کس دیگری نیست. طبعاً اگر واقعاً مشکل اقتصادی کشور به‌علت تحریم‌هاست، رژیم به‌راحتی می‌تواند دست از این سیاست‌های توسعه‌طلبانه، تجاوز‌گرانه و تروریستی‌اش‌ بردارد و ماجرا را تمام کند!‌ سیاست‌هایی که هیچ ربطی به مردم ایران نداشته و مردم ایران نیز مستمراً اعلام می‌کنند که سوریه را رها کن “!

من هرانتقادی که به حکومت داشته باشم ، براین نظر خود که متکی به تفکر ومطالعات زیاد است ومشاهداتم نیز، یقین کامل دارم که علت تحریم ها آن نیست که قلم بدست های رجوی مطرح میکنند!

بازهم بصراحت میگویم که طمع ورزی وتمامیت خواهی آمریکا که درصدد برپائی سروری بی چون وچرای 30 ساله برجهان – که اینک توازن نیروهای جهانی این کار را برای او غیر ممکن ویا حداقل بسیار دشوار میکند – است!

قسمت اعظم تروریزم وجنگ های موجود درجهان کار مستقیم وغیر مستقیم سران جنگ طلب آمریکاست که تصور دارند که با گرم نگهداشتن تنور جنگ ها و ترورها، میتوان منافع  غیر لازم چند درصد از مردم آمریکا را که از زور رفاه میترکند ، بقیمت نابودی جهان حفظ کرد وایران را آنطورکه باید وشاید باین تمنیات شیطانی آمریکا جواب مثبت نمیدهد ، مورد تحریم ظالمانه ای قرار داده تا بتواند مردم راازپا درآورده و تسلیم شان سازد!

درجواب قسمت دیگر اخیر این مقاله باید گفت که من هرگز معتقد نیستم که هر شعاری که از دهان عده ای ازمردم بیرون آید، درچهارچوب منافع ملی است !

مخصوصا شعاری که درمورد سوریه  و… برزبان آمده وتوسط دستگاه تبلیغات عظیم جهان سلطه وتابعیت ، با شدت تمام تبلیغ وترویج میشود!

ایران کشور بزرگی است و احتیاج به توسعه طلبی که امری نشدنی وبسیار خطرناک است ، ندارد وبجای آن میتواند تمام نیروی بالفعل وبالقوه ی خود را بکار انداخته و کشوری با عظمت تر ومرفه ازخود بنمایش بگذارد.

همدستان فرقه رجوی درحمایت و تشویق سیاست تحریم علیه مردم ایران

درجای جای نوشته ی این سرمقاله نویس رجوی ، صحبت از بالا بودن میزان نقدینگی کشور است که حقیقتی است مسلم ومن درکنارتمام انسان های وطن دوست وآینده نگر، همواره آرزو میکنم که این پول ها بجای سرگردانی در کارهای غیر مولد، انباشته شده و مرهمی بر صنعت وکشاورزی ما باشد!

اما آیا آمریکا باین کار راضی است؟!

یعنی میخواهد که انباشت سرمایه ی ما بطرف تولید مایحتاج عمومی ایرانی ها واحیانا صادرات بقیه ی این کالاهای صنعتی باشد؟!

مسلما که نه وحتی درمقابل این کار مورد احتیاج شدید ما بشدت کارشکنی کرده وبرمیزان دشمنی اش خواهد افزود!!

پس این ادعای باند رجوی که میخواهد پول های ایران بشکل غیر مولدی که درجریان است ، نباشد، صرفا دروغی بیشرمانه است!

چطور ممکن است که از یک طرف طرفدار بزانو درآوردن مردم با تحریم بود وهم مشتاق بود که سرمایه ها درمسیر صنعتی شدن کشور وکسب استقلال اقتصادی هدایت شوند!

جریانی که این طرز تفکر را داشته باشد ، با اعضای نگون بخت خود اینگونه برده دارانه ومستبدانه عمل نمیکند!

سران آمریکا هم بخوبی میدانند که شما بطور وقیحانه ای دروغ گفته وعوامفریبی میکنید ومسئله جدی نیست وگرنه گوشمالی سخت تان میدهد!

صابر تبریزی

مسبب تحریم ها ی ایران ، احساس نیاز آمریکا به تسلیم شدن ماست!

*** 

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فرقه-ی-رجوی-با-دیپلماسی-ذلّت-مانوس-تر-از/

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم اوت 2019:… اگر سیاست، علم عمل به ممکنات است ، ایران به چکار غیر ممکنی دست زده که مورد انتقاد باشد؟! چرا نمیپذیرید که کاربرد دیپلماسی زیرکانه ی اخیر، طرف مقابل را به عقب نشینی های قابل توجهی واداشت؟! اگر سفر دکتر ظریف بی فایده بود، چرا اخبار نشست  مهم گروه 7 درسایه ی اخبار این سفر قرار گرفت؟! چرا به رای فضولانه ی  دادگاه آمریکا دایر برتوقیف نفتکش ایرانی درحال حرکت درآب های بین المللی که خارج ازحوزه ی استحفاظی و صلاحیت آن دادگاه بود ، توجهی نشد و آمریکا دچار بی حیثیتی گردید؟! فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است ! 

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است!

6شهریور1398

گروه ضدملی مجاهدین، باوجودی که میداند که سفرهای اخیر دکتر ظریف چقدر هوشیارانه ودرراستای منافع ملی کشورمان ورفع تنش های منطقه میباشد، ازروی حسادت و وبه تبعیت ازماهیت پلید خود ، سعی در وارونه نمائی  دراین مورد دارد!

این مسئله را ازروی نوشته های خودشان بررسی کنیم :

” سفر بی دعوت به اسکاندیناوی، دریوزگی ملاقات و دیدار با سران کشورهای اروپایی و غیر اروپایی، دیپلماسی ذلیلانه ای را در پیش چشم ملت ایران و جهانیان به نمایش می گذارد که به نحو غیر قابل تصوری رقت برانگیز است “.

معنی این نوع سفرها این است که به طرف های قضیه اخطارهای کافی داده شود تا بعدها نگویند که ما درجریان مظالمی که درحق شما بوده قرار نداشتیم .

بعبارت دیگر ، یک اتمام حجت بموقع است وارزش تقدیر دارد.

هیچ رذالتی دراین کار وجود ندارد مگر اینکه بپذیریم که باند رجوی فضیلت و صلاح اندیشی را رذیلت میداند که تصادفا اینطور هم هست!

من از فردی ازآحاد ملت ایران که قصد وغرض سوئی ندارد ، هرگز نشنیده ام که بگویند این دیپلماسی را رذالت فرض کرده باشند وازاین حیث، نتیجه میگیرم که فرقه ی منحط رجوی ، تعرضات دیپلماتیک منطقی ایران را که بنفع منافع ملی ایران است ، ذلیلانه میداند که اینطور هم باید باشد!

درادامه :

“سفر «ماله کش اعظم» خامنه ای و همراهانش به سوئد و نروژ برای دستگاه دیپلماسی سیلی خورده از تحریمها، هزینه های سنگینی برای حکومت بر جای گذاشت. مورد اعتراضِ هموطنانِ آزادیخواه ما در این کشورها قرار گرفت “.

این هموطنان موهوم آزاده را بما هم نشان دهید!

ما عملا که درمیان مردم زندگی میکنیم، چنین چیزی را مشاهده نمیکنیم و درمقابلش میبینیم که آزادگان بیش ازهمه  وهمیشه خواهان رفع تنش با کمترین هزینه و شروع هرچه سریعتر وبیشتر سازندگی و بهبود وضع معیشت مردم و مشاهده ی اقتدار همه جانبه ی کشور میباشند.

بازهم :

” بازگشت ناگهانی و دوبارۀ ظریف به فرانسه و کاسۀ گدایی که در مقابل درب محل نشست گروه هفت به دست گرفت یکبار دیگر مُهر ذلت را بر پیشانی دیپلماسی حکومت آخوندها حک نمود. خواستۀ مفلوکانۀ ظریف از سران کشورهای حاضر در نشست جی هفت، اجازۀ صادرات حداقل هفتصد هزار بشکه نفت در روز بوده است “.

برابر توافق نامه ی برجام، ایران حق خود را ازاین بابت طلب میکند وخواستن حق نه مفلوکانه ، بلکه افتخار آفرین است.

بازگشت مجدد آقای ظریف ، تداوم مذاکرات ناتمام مانده با وزیر خارجه ی فرانسه – که این کشور بدلایلی فعلا مهمترین یا فعالترین عضو اتحادیه ی اروپاست- نیز بوده وهیچ امر غیر طبیعی دراین مسافرت دوم ، بچشم نمیخورد؟!

شاید میخواهید بگویید که او برای مشاوره به ایران برگشته بود ومن درجوابتان عرض میکنم که این کار چه عیبی داشت؟!

سپس :

“در ادامۀ این عقب نشینی ذلت بار، امروز دوشنبه، روحانی نیز گفت: معتقدم برای منافع ملی کشور از هر ابزاری باید استفاده کرد. اگر بدانم به جلسه‌ای بروم و با کسی ملاقات کنم که مشکلات مردم حل خواهد شد و کشور من آباد می‌شود، دریغ نخواهم کرد؛ اصل منافع ملی است  “.

این حرف چه ایرادی دارد وآیا باید دست روی دست گذاشته ومنفعلانه شاهد توطئه چینی های دشمن بود؟!

اگر سیاست، علم عمل به ممکنات است ، ایران به چکار غیر ممکنی دست زده که مورد انتقاد باشد؟!

چرا نمیپذیرید که کاربرد دیپلماسی زیرکانه ی اخیر، طرف مقابل را به عقب نشینی های قابل توجهی واداشت؟!

اگر سفر دکتر ظریف بی فایده بود، چرا اخبار نشست  مهم گروه 7 درسایه ی اخبار این سفر قرار گرفت؟!

چرا به رای فضولانه ی  دادگاه آمریکا دایر برتوقیف نفتکش ایرانی درحال حرکت درآب های بین المللی که خارج ازحوزه ی استحفاظی و صلاحیت آن دادگاه بود ، توجهی نشد و آمریکا دچار بی حیثیتی گردید؟!

آیا این حوادث ، نشان ازحرکات دیپلماتیک خوب ایران ندارد؟!

البته که دارد و درست همین موضوع است که خشم باند رجوی را برانگیخته ونویسندگانش را به هذیان بافی واداشته است!

صابر  تبریزی

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است!

***

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه استسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین: