چرا ایران به این نقطه رسید؟ (رجوی دورغ میگوید)ا

چرا ایران به این نقطه رسید؟ (رجوی دورغ میگوید)ا

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، نوزدهم دسامبر 2018:… در سال 61 خط داد که برای حفظ نیرو میتوانید بعد دستگیری بدون همکاری با دشمن طوری رفتارکنید که زنده بمانید و اسمش را گذاشته بود خط حفظ نیرو ولی در عراق طلبکار بود شما ها که زنده مانده اید بریده و با دشمن همکاری کردید و مجاهد آنهایی بودند که اعدام شدند. و شما ها هیچ کدامتون مجاهد واقعی نبوده و بریده بودید …

مسعود رجوی مریم رجوی مجاهدین خلق دروغ میگوینددروغهای مسعود رجوی

لینک به منبع

چرا ایران به این نقطه رسید

تیتر وار اوضاع فازنظامی را نوشتیم و از کنار صدها موضوع دیگر گذشتیم ازجمله فدائیان ترکمن ، فرقان و انشعابات گروه ها وسازهای هرکدام که ملت را گیج وسردرگم کرده بودند. رسید به سی خرداد که رجوی اسم ان را سراغازجنگ مسلحانه قلمداد میکند حال میخواهیم کمی به این بپردازیم.

درگیریهای سیاسی به نزاع خشونت بارکشیده شد هم ازطرف حاکمیت دینی که با چماق جواب میداد چه ازطرف رجوی که با علم کردن کشته و زخمیها هر روز به جنگ دامن زده و جنگ را هر دو طرف شعله ور میکردند خط رجوی دادن کشته و سوارشدن روی ان بود از روز اول روی موج کشته ها سوار می شد . همان کار را درعراق هم انجام میداد که درجریان هستید تظاهرات سی خرداد شروع شد رجوی میگوید تظاهرات مسالمت امیز ولی چه اهدافی داشت ؟  یک رفتن جلو خونه خمینی ومحاصره ان دو تسخیر مجلس وسه تسخیر تلویزیون که خمینی هم فهمیده و اتش گشود پس می بینیم پشت کلمه مسالمت چی خوابیده که رجوی یکی دوبار درنشست لابلای حرفها اشاره و گفت اگرخمینی اتش نکرده بود اووحاکمیتش را جارو میکردیم هدف سرنگون کردن خمینی بود فردای سی خرداد با اعلام جنگ مسلحانه همه چیز بهم ریخته وکشتارها شروع شد هردوطرف می کشتند که همگان از ان خبردارند که بیشتر وارد نمیشوم حال سوال اینه چرا رجوی جنگ مسلحانه راشروع کرد ایا مشروعیت خمینی بپایان رسیده بود تجربه و حوادث نشان داد خیر . رجوی زودهنگام پایان مشروعیت رژیم خمینی را اعلام ودست به سلاح برد چرا  ؟ بار ها  گفت من فکرمیکردم شاه 200ن فر راکشت خمینی 2000 نفررامیکشد ونمیدانستم اینقدرضدبشر است ! بخوبی میشه فهمید اولا رجوی سه تااشتباه کرد اول مشروعیت خمینی بپایان نرسیده بود چون اگر اینطوربود می بایست تظاهرات چند میلیونی ازتمام اقشار جامعه را شاهد بودیم که فقط هواداران رجوی تظاهرات میکردند دوم فکرمیکرد اگر دوهزار کشته بدهد خمینی کله پا میشود که خمینی را نشناخته بود . سوم فکرمیکرد درعرض شش ماه انهم با کشتن سران نظام حاکمیت سرنگون میشود که باز اشتباه بود رجوی همیشه شش ماه را پنهان کرده و میکند ولی نمیتواند  بگوید اینطور نبوده . چون  نوار وهم صحبتهای تشکیلاتی و تحلیل انموقع بدستم میرسید و کاملا درجریان هستم . رجوی دروغ میگوید کما اینکه وقتی اعدامها زیاد و شکنجه ها امان نیروها را بریده بود درسال61 خط داد که برای حفظ نیرو میتوانید بعد دستگیری بدون همکاری با دشمن طوری رفتارکنید که زنده بمانیدو اسمش راگذاشته بود خط حفظ نیرو ولی در عراق طلبکاربود شما ها که زنده مانده اید بریده و با دشمن همکاری کردید و مجاهد انهایی بودند که اعدام شدند ؟ وشماها هیچ کدامتون مجاهدواقعی نبوده وبریده بودید که یکبار درگزارش در جواب مریم رجوی که این حرفها را میزد موضوع ران وشته و پته اش راروی اب ریختم . مرا صدا کرده و شروع به توجیح و رفع و رجوع کردند که این حرف برای اولین بار است که در طول عمرم بیان کردم و کسی خبر ندارد انوقت رجوی که خودش با ساواک کامل همکاری و تا خرخره با ساواک رفته و دستش بخون رهبران خودش الوده بود به دیگران مارک میزد سه اشتباه رجوی که گفتم باعث شد زود وبیموقعدست به سلاح برده شود وبلایی که نمی بایست سرمملکت بیاید امد اگر سوال کنید خواهم گفت میشد وجای زیادی داشت کارسیاسی انجام شود وشک ندارم که درکارسیاسی خمینی نابودمیشد

جمع بندی

چه خمینی و چه گروهها هیچ کدام ملی و مردمی نبودند دوم فازنظامی خیلی زود شروع شد که سه دلیل اشتباه در تحلیل و تفکرات را یاداوری کردم و رجوی هرسه خطا را انجام داد سوم عمل نظامی که خمینی اتفاقا دنبال ان بودتا این اشتباه سربزند باعث شد درپناه جنگ ودردسرهای گروههای دیگر تثبیت بشود یعنی سی خردادسراغاز جنگ مسلحانه وتثبیت نظام بود و رجوی ناخواسته دشمن خودش رادرحاکمیت تثبیت کردو چهارم گفتم انها مردمی وملی نبودند بلکه همه بفکر قدرت بودند اگر ملی بودند همان اول میبایست بجای درگیری می نشستند وباتمامی اختلافات دست بدست هم داده وکشور ویرانی های ان رامی ساختند که هیچ کدامشون وارد این مقولات نشدند و ایران امروز دراین نقطه قرارگرفته است که اگر دست دردست هم حرکت میکردند الان مملکتی بسیارپیشرفته داشتیم انرژی های ازاد شده صرف جنگهای داخلی بخاطر هژمونی ورهبری وبدست گرفتن قدرت شد وبافهم امروز میگویم چه مسلمانها باهراعتقادی وچه کمونیستها باهر دیدگاهی هرگز ملی و مردمی نبودند نیروها هم که قدرت تشخیص نداشتند و در دنیای کودکی سیاسی و شور و شوق و احساسات بدنبال رهبران میدویدند بدون اینکه از عاقبت ان خبر داشته باشند بله رهبران خیانتکار وضدمردمی پتانسیل ها رادرچاه باطل ریختند ودردعوای قدرت کشوررا بنابودی کشاندند که تمامی ما دران مقصریم وهرکدام درحد فهم وشعور وجایگاهی که بودیم درتخریب مملکت نقش داریم ولی نقش اصلی بارهبران استبرای نمونه ژاپن و المان بعد جنگ جهانی رانگاه کنید وقتی همه دست بدست هم دادند ژاپن و المان کنونی را ساختند اگر احزاب وگروهها میخواستند درگیرشوند چه میشد ایا المان وژاپن امروز وضعیت کنونی راداشتند هرگز منظورکشور چنین حرکتی را طلب میکرد که به ان خیانت شد باز تکرار میکنم تمامی احزاب و گروهها و سازمانها و هوادارانشون مقصرند و باید از گذشته تجربه و از ان برای ساختن استفاده کنند که امروز هم با چنین هم فکری وپیوندی بسیار فاصله داریم و با احزاب و گروههای کنونی که همچنان برتفکرات پوسیده خود اصرار میورزند هرگز به انجا نخواهیم رسید کشور رهبران پیر و فرتوت و تاریخ گذشته را نیاز ندارد و مملکت نیازمند احزاب و گروههای جدید است که هیچ علاقه فکری و قلبی به سیاستمداران گذشته نداشته باشند مملکت نیازمند خانه تکانی فکری وفلسفی وفرهنگی و سیاسی ست در این صورت ایران کنونی ازاد و اباد خواهد شد تاریخ مصرف همه مثل نهضت ازادی و جبهه ملی وووو به پایان رسیده است

علی شیرزاد 2018/ 12 /18

*** 

John_Bolton_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_MEKThe MEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI …) And The Bankrupt U.S. Policy On Iran

Europe’s Extreme Right Is In Bed With MEK (Mojahedin Khalq and Alejo Vidal-Quadras)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/له-کردن-همرزم-با-کینه-و-نفرت-در-مناسبات/

انقلابی به اسم  مریم قجرعضدانلو، راهگشای پرورش جاسوس درون تشکیلات 

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، پانزدهم دسامبر ۲۰۱۸:… مناسبات محبت و دوستی و عشق و علاقه به همرزمان  و هر چیزی را برای دیگران خواستند، جایش را کینه  و نفرت ، آن هم از نوع کینه کشی و نفرت شتری . به قیمت له کردن همرزم و هم سنگر خود داد . اسمش هم شد دفاع از ارزشهای انقلاب مریم و مناسبات و ریزبافت کردن تشکیلات جهت جلوگیری از ریزش نیرو … 

مجاهدین خلق مریم رجوی مسعود رجوی عراق صدام حسین وطن فروشی جنایت خیانتاز میان خاطرات نجات یافتگان 
(آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

لینک به منبع

انقلابی به اسم  مریم قجرعضدانلو، راهگشای پرورش جاسوس درون تشکیلات 

همانطور تمامی افرادی  که در درون تشکیلات رجوی بودند ، میدانند بعد انقلاب درونی که  رجوی راه انداخت، همه مناسبات و ارزش ها تغییر کرد . مناسبات محبت و دوستی وعشق وعلاقه به همرزمان  و هرچیزی را برای دیگران خواستند، جایش راکینه  و نفرت ، ان هم از نوع کینه کشی ونفرت شتری . به قیمت له کردن همرزم وهم سنگر خود داد . اسمش هم شد دفاع از ارزشهای انقلاب مریم ومناسبات و ریزبافت کردن تشکیلات جهت جلوگیری از ریزش نیرو . با پوشش ورودمزدوران وزارت اطلاعات بداخل مناسبات و جمع کردن شعب سپاه پاسداران و دفاع از رهبری وسلامتی او شد . حال میخواهیم کمی این را باز کنیم وببینیم واقعا اینطور بود یا راه اندازی سیستم پلیسی وکنترل بود؟ رجوی میگفت چون ما زندان و بگیر و ببند نداریم ! انقلابی هستیم ومسئول !؟  پس باید بجای ان خود مجاهدین با دیدن اشکالات همرزم و مجاهد کنار دستی جهت کمک به خود فرد اشکالات او را نوشته وبه مسئولش بدهد تاهم خود مجاهدین و هم سازمان به اوکمک کنند؟  تا از اپورتونیسم وطعمه وحلقه ضعیف بودن اورا دربیاورند! اینطوری انقلاب پیش میرود و نیروهای ساده هم از نیرنگ رجوی بی خبر بودند . که این حرفها برای جاسوسی و خبرچینی وسرکوب است نه چیز دیگری.. در نوشتار به دروغهای رجوی و سرکوب بیشتر خواهم پرداخت با این شیوه نیروها عملا روزانه مشغول جاسوسی وسرکوب وبستن دهان همرزم و کناردستی خود بودند کسانی که باهم نفس میکشیدند با هم زندگی میکردند ولی درخفا وپشت سردرحال دروغگویی وجاسوسی وبه مسلخ فرستادن همرزم بودند کسی که بیشترین گزارش راازدستهمرزمش مینوشت صلاحیت بالاتری داشت بودند کسانی که روزانه ازدست ده بیست نفر گزارش می نوشتندکه اکثرا دروغ بود برای بالابردن خود پیش زن شورای رهبری وشنیدن تعریف و تمجید دیگرانرابدروغ زیرپایشون له میکردند هدف انها چی بود به اینوسیله مسول وطرف حساب زنان شده وبه بهانه های مختلف به لفت و لیس خود میرسید و کمبودهای روحی و روانی را اینطوری برای خودش جبران و عقده های حقارت و خودکم بینی را می پوشاند حالا که وضعیت را توضیح داد .می رویم سراصل مطلب در سایتها و صفحات اجتماعی می خونم که جداشده ها در البانی و شهرهای دیگربر علیه یک عده دیگرگزارش به رجوی داده و انها هم بقیه را زیر فشارمیگذارند یعنی همان کاری که دردرون تشکیلات می کردند یک عده به اشتباه تصورمیکنند بخاطر پول است این درسته و بخاطرخرج و مخارج اینکارها رامیکنند ولی این همه داستان نیست پرنسیب های بنده اجازه نمیدهد وارد مسایل افراد بشوم گرچه اگر لازم باشد وارد خواهم شدولی عجالتا یاداوری کنم کسانی که در بیرون جاسوسی دوستان خود را میکنند و کلاه برداری اقتصادی انجام میدهند مثلا سیگار را به نفرات جدیدکه خارج میشوند و به شهر اشنایی ندارند گران میفروشند ویا پول انها را بالامیکشند این حرکات کثیف و ضدانسانی وضربه وارد کردن اوج بی صداقتی وبی پرنسیبی وبی شرافتی است که همان کارهای درون وجاسوسی و ادا  و ادوار بچه جاسوسی دراوردن دربیرون راهم عینامثل درون تکرارکنند بنده کاری با افراد ندارم این حرکات از انقلاب مریم شروع شد وایدیولوژی رجوی تبدیل به ابزار سرکوب و پرورش جاسوس بود هرکشوری جاسوس رسمی دارد مثلا ساواک وزارت اطلاعات سپاه پاسداران ولی پرورش جاسوس انهم سیستماتیک که همه راجاسوس باربیاورد ازداخل شروع شده انهایی که خبرچینی وجاسوسی وتعقیب دوستان خودرامیکنند یکشبه به اینجا نرسیدند از داخل جاسوس بودند و ماهمه راخوب خوب میشناسیم وبه سوابق انها کاملا اشراف داریم بله انقلاب مریم چنین جرثومه هایی را پرورش داده است طبق گفته و اطلاعیه های رجوی کسانی که دردرون هستند انواع مارک ها میخورند که در بالا نوشتم یعنی نرینه وحشی حلقه ضعیف وطعم هوا پورتونیست و…… هستند وقتی هم بیرون میایند میشوند مزدوروزارت راستی این چه انقلاب و اعتقاداتی است که دردرون انها راطوری بار می اورد هم جاسوس و خبرچین حلقه ضعیف و نرینه وطعمه هستند که شعبه سپاه پاسداران باز میکنند هم وقتی بیرون میایند میشوند مزدور سفارت این عمل کردها اگر رجوی راست میگوید که نیست و اگر صداقت دارد که ندارد باید بخود و انقلاب مریم شک کند که از توی ان بعد سی سال چهل سال اینگونه افراد تربیت میشوند وجداشده ها هم بدانند وارد شدن به درگیری های فردی بجیب رجوی میریزد و رجوی عمدا و اگاهانه مثل درون مناسبات ملت را به جون هم میاندازد و از نمد کثافت کاری دیگران برای خودش کلاه بی شرافتی درست و برسرمیگذاردحرفم سکوت نیست بلکه افشای اعتقاداتی ست که انها را بسمتی که میخواهد سوق میدهد است رجوی و انقلاب مریم را باید زیر فشار افشاگری واقعیت های درونی مناسباتش له کرد ولی درگیری فردی وفحش وفحش کاری دردی را دوا نمیکند و اگرلازم شد با اسم ورسم وکارکردها جاسوسان رجوی رادرشبکه های اجتماعی افشا کنید البته اگر لازم شد چون نمیخواهیم درگیر افراد بشویم تشخیص با خود نفرات است اگر تشخیص میدهند باید افشا کنند ولی بدانند اول باید اعتقادی و بقول فلاسفه علت را جستجو ویقه اش راگرفت هرعملی علتی ومعلولی دارد انها معلول انقلاب مریم هستند وعلت به این روز پیسی افتادن انها انقلاب مریم است نه چیزدیگر

علی شیرزاد  ۲۰۱۸ / ۱۲ / ۱۵

*** 

غلامرضا شکری نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانیجرم ما این است که بعد از شنیدن سی سال دروغ دیگر سکوت نکردیم

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/دروغ-های-مریم-و-مسعود-رجوی-در-مورد-پناهن/

دروغ های مرحوم رجوی در رابطه گرفتن پناهندگی ایرانیان

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، دوازدهم دسامبر ۲۰۱۸:… رجوی همیشه میگفت ایرانی ها وقتی از ایران خارج و به کشوری میروند ، میگویند ما هوادارمجاهدین هستیم . بلافاصله پناهندگی را میگیرند …. درکشور سوم که رفته ام الان سه سال است که درحال جواب دادنم که چرا زن نگرفتم چراطلاق دادم چرا با رجوی رفتم والی اخر اینجا بودکه فهمیدم حرف های رجوی دروغ ودغل وفریبی بیش نیست … 

مجاهدین خلق مریم رجوی مسعود رجوی تحت تعقیب بخاطر تروریسم و نقض حقوق بشر پناهندگان ایرانیFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

لینک به منبع

دروغ های مرحوم رجوی در رابطه گرفتن پناهندگی ایرانیان

یکی دیگر از دروغهای رجوی بحث شیرین پناهندگی است رجوی همیشه میگفت ایرانی ها وقتی از ایران خارج وبه کشوری میروند ، میگویند ما هوادارمجاهدین هستیم وبلافاصله پناهندگی را میگیرند وبعد میروند ایران ومی ایند خون مجاهدین رامی خورند و باسفارت هم رابطه دارند یعنی همه پناهندگان ایرانی را خونخوار خون مجاهدین قلمداد می کرد . هم مارک رابطه باسفارت به انها می چسباند .  این ریل و روال همیشگی اودرباره ایرانی های پناهنده بود ماهم که درغار زندگی میکردیم و ازهمه جا بی خبر و حرفهای او را درست میدانستیم ازطرف دیگر نمی دانستیم ریل پناهندگی چیست و چطوری پناهنده میپذیرند فکر میکردیم امروز گفتی هوادارمجاهدین هستم فردا کشورمربوطه صدا کرده ومیگوید حال که هوادار رجوی هستی بفرما این کارت شهروندی وسیتیزن اینهم کلید خونه و ماشین و این هم پاسپورت که همه جای دنیا می توانی بروی و اینهم دفترچه بانکی که علی الحساب ۱۰۰هزاردلارناقابل به حسابت ریختیم وماهیانه هم پنج هزاردلار بحسابت واریز میکنیم ونیاز به کارکردن نیست برو زندگی خوشی را داشته باش و برات سلامتی وخوشی روزافزون و موفقیت ارزو میکنیم و ایرانی پناهنده هم درحال خوشگذرانی از جیب رجوی و خون مجاهدین هستند ! با این تفاصیل و خوش خیالی بنده بخودم گفتم هیچ چیزی نمیخواهم فقط پناهندگی بدهند و امنیت و ازادی داشته باشم برایم کافیست ما هم که اهل سفارت رفتن نیستیم اینهم بنفع کشورمربوطه وارد اروپا شدم البته برگه این که پناهنده سازمان ملل هستم را درعراق ازکمیساریا در هتل مهاجر گرفتم چرا فریب دروغهای رجوی را خوردم که میگفت من هم کنوانسیون چهارم ژنو و هم تحت حمایت امریکا و هم پناهندگی سازمان ملل را برای شما گرفته ودرحیبتون گذاشتم بخودم گفتم کنوانسیون ژنو و حمایت امریکا را نمیخواهم همین برگه سازمان ملل راداشته باشم کافیست گرفتم و رفتم اروپا وقتی درکشوری دستگیرشدم و اجبارا برگه سازمان ملل رانشان دادم بلافاصله برگه را نگاه و مرا بازداشت وفرستادند بازداشتگاه بعد از مدتی گفتند برو خیابون ماهیچ حمایتی نمیکنیم چون رجوی و نفراتش تروریست هستند و تو هم یکی ازانهایی گفتیم درست شد مارک تروریسم هم خوردیم خلاصه از ان کشور باداستان های به کشور دیگر رفتم در انجا هم یقه ام رابعنوان تروریست گرفتند بعد چندماه مرا صداکرده گفتند ما با امریکا وعراق وسازمان ملل تماس گرفتیم ودرباره تو صحبت کردیم منهم خوشحال شده گفتم پس پناهندگی را میدهند گفتند تو تروریست نیستی حرفات درسته ولی چون جز مجاهدین هستی و از زن وزندگی گذشتی ادم نرمال نیستی هیچ کدام از شما که با رجوی بودید نرمال نیستید و ما نمیتونیم افرادی مثل تو را بپذیریم خلاصه ازا نجاهم بیرونمون کردند رفتیم جای دیگه الان سه سال است که درحال جواب دادنم که چرا زن نگرفتم چراطلاق دادم چرا با رجوی رفتم والی اخر اینجا بودکه فهمیدم حرفهای رجوی دروغ ودغل وفریبی بیش نیست کما اینکه نیروهای پنجاه ساله و پیرو پاتال مثل بنده را هیچ کشوری نمی پذیرد تا میفهمند با رجوی بودیم اردنگی نصیب ما میکنند ان وقت رجوی میگفت به همه ایرانی های خارجه بخاطر ما پناهندگی دادند وگرنه خمینی کاری کرده که درهیچ کجای جهان ایرانی را ادم حساب نمیکنند حالا خودش  د ر توهم  کجا قرار میداد بماند درحقیقت رجوی بادجالیت وشارلاتانی  و دروغ و دغل خودش را با این حرفها به بالای ابرها برده و می نشاند ولی واقعیت اینه درهیچ جا برای او تره که خوردنمیکنند هیچ ، بلکه کسی ادم حسابش نمیکنه ما هم ساده فکرمیکردیم جهان درید قدرت رجویست تا اسمش میاید تمام سران کشورها جلو هواداران و هرکه اسم اورا میاورد تعظیم میکنند و کفشهای اورا هم می لیس می زنند  غافل از اینکه اسم رجوی را اوردی اردنگی نصیبت میشود رجوی ما را درغار نگه داشته از تمام جهان بی خبر و هرچیزی را بخورد ما می داد  وماهم باد در غبغب انداخته فکرمیکردیم اشرف مخلوقات شدیم با این شارلاتانی ها سرماهم کلاه میگذاشت حال حساب کنید کسی که روزی هزار بار سرنفراتی که سی ، چهل ، پنجاه سال همه چیزشون رافدای او کردند کلاه میگذارد وهرچیزی رو وارونه بخورد نیروها میدهد بامردم چکارخواهد کرد خودبخوانید این حدیث را…..

علی شیرزاد ۲۰۱۵ / ۱۲ / ۱۱

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-مریم-رجوی-بنام-همیاری-پولش/

مجاهدین خلق فرقه رجوی، همیاری یا فریب برای پولشویی

 Ø­ÛŒÙ„Ù‡ همیاری، دستور جمع کردن تلفن ها، فشار بر سمیه محمدیعلی شیرزاد، وبلاگ عیاران، هشتم دسامبر ۲۰۱۸:… قبلا رژه با چماق و پرچم و تیرکمان برگزار میشد حالا همیاری شده رژه سرنگونی واقعیت چیست به اسم همیاری مقداری پول جمع میکند ودر پناه آن پول گرفته ازبیگانه را مقداری اینطوری فرستاده و به اسم همیاری پولشویی میکند مگر نشنیده اید تعدادی میگویند چک سفیدداریم و نمیخواهیم مقدار را بگوییم برایتون چک ها را میفرستیم ؟؟ … 

حیله همیاری، دستور جمع کردن تلفن ها، فشار بر سمیه محمدیهمیاری با سیمای آزادی و یا پولشویی فرقه تروریستی رجوی

لینک به منبع

همیاری یا فریب برای پولشویی

علی شیرزاد

علی شیرزاد

رجوی یک همیاری یا جمع اوری پول راه انداخته حال ببینیم برای چیست و باچه عباراتی ازان یاد میکند و دراین رابطه چه بلایی سربنده اوردند

برای جمع اوری پول سه اسم گذاشته روز اول گفت رژه سرنگونی و دیروز گفت شکوه استقلال و امروز گفته کهکشان شعله ور عشق و نبرد قدر مقدر پیروزی فردا چه اسمی میخواهد بگذارد نمیدونم

اول میرویم به اشرف اولین بار و دومین بار کمی ملت نگاه کردند ودفعه های بعد میگفتند همه بنشینند و نگاه کنند کسی توجه نمیکرد و این اواخر درمقر ما فقط یک نفر یا دوسه نفرنگاه میکردند چون ملت میدانستند که همش دروغ ودغل و فریب است چون باپول جمع اوری که امورات نمیگذرد یکباراعلام کردند ۷۰۰٫۰۰۰ دلارجمع شد یکی گفت وای چقدرپول من سرمیز به او گفتم چقدر مگه این پول خرج ده روز ماهواره هم که بیست و چهارساعت برنامه اجرا میکند نیست تا چه رسد به خرج وخوراک وخرجهای سیاسی ومیهمانی عراقی ها و امریکایی ها و کنفرانس و ویلپنت و….. طرف رفته وگزارش داده بود مرا خواستندو درنشست پیش همه گفتند تو با سازمان ضدیت داری زهر می پراکنی ازدهانت سم بیرون میریزد و بخورد ملت میدهی منم حرفم راکه دربالا نوشتم پیش همه تکرار کردم و سوال که ایا اشتباه میگویم ایا حرف مفت زدم کجای این زهر و سم ریختن توگلوی ملت است حال که نشست است جواب سوال مرا بدهید بقیه خرج ها ازهمیاری تامین میشود من که در اداری هستم و خرج مقر را دارم این پول خرج یک ماه، نصف اشرف هم نیست بما نیروهای قدیمی و به قول خودتان فرماندهان ومسولین همین سازمان بگویید خرج یکماه ماهواره چقدراست تا بقیه مسولین دراین نشست قضاوت کنند ایا دروغ گفتم .بعد به نوعی سر و ته قضیه را به  هم اورده و ازکنارش گذشتند ولی مرا بیشتر بعنوان کسی که زهر و سم درحلق ملت میریزم به پایین معرفی کردند که این عمل درهمه شرایط نقض اصول تشکیلاتی بود چون اجازه نداشتند حرفهای مسولین را به پایین منتقل کنند ولی هر روز نقض می کردند و با بیان حرف ها  طرف را ترد و ایزوله میکردند باز سوال اینه رجوی پول ازکجا میاورد؟؟ازکی میگیرد؟؟ و چگونه خرج میکند؟؟ بنده دریک نوشتار وضعیت مالی و زندگی خود راکامل شرح دادم اگرمیخواهد دوباره بنویسم و ازسال گذشته که نوشتم یک سال گذشته را بنویسم رجوی هم شفاف سازی کند ودخل وخرج خودرامشخص کند مگرنمی گوید انقلابی چیز پنهانی ندارم؟؟ بگویدملت ایران هم بفهمند  مگر نمیخواهد درجوادیه ونازی اباد بگوید حالا که جوادیه و نازی اباد نیست در تلویزیون وسایت هایش بگوید چرا نمیگوید؟؟این اسم های پرطمطراق برای چیست؟؟ رجوی بهتر از هر کسی میداند که حاکمیت دینی با همیاریسرنگون نمیشود چون خودش بارها گفته که فقط سلاح و ارتش ازادی ست که سرنگون میکند قبلا رژه با چماق و پرچم و تیرکمان برگزارمیشد حالا همیاری شده رژه سرنگونی واقعیت چیست به اسم همیاری مقداری پول جمع میکند ودر پناه ان پول گرفته ازبیگانه را مقداری اینطوری فرستاده وبه اسم همیاری پولشویی میکندمگر نشنیده اید تعدادی میگویند چک سفیدداریم ونمیخواهیم مقدار را بگوییم برایتون چک ها را میفرستیم چون رژیم میفهمد وماراتحت تعقیب و دستگیر میکند درصورتی که اصلا ایران نیستند این چک های گم و بی نام ونشان وبدون بیان وجه چک و سفیدهمان پولشویی ست که انجام میشود وگرنه ما خوب میدونیم همین افراد المانی که چندروز پیشبه البانی رفتند بدون پول قدم از قدم برنمیدارند و خدامیداند چقدرپول داد وخرج انها کرد .  نماینده امریکائی رابرت توریسلی یک روز امد عراق ورفت رجوی گفت ۲۰۰٫۰۰۰دلار خرج یک روز او کردیم تا امد و رفت ایا همیاری جواب این پولها را میدهد انهم هر روز که نیست هر شش ماه یکبار درسال دوبار وهربار بگیر یک میلیون ودرسال دو زیاد سه میلیون جمع شد کفاف این مسایل رامیدهد هرگز پس پولها ازکجا میاید؟؟ چگونه بدست رجوی میرسد؟؟ وچگونه خرج میکند؟؟ باید گفت همیاری نه رژه سرنگونی نه قدر مقدر نبرد وسرنگونی ونه شکوه استقلالاست بلکه فریب و زد و بند پولشویی ست ودقیقا بیانگر عدم استقلال وتامین ازجاهای دیگر است کدامین استقلال کسی که براساس تمایل جان بولتون ادمخوار امریکا زمان سرنگونی تا به من امثال میدهد و از نیروهایش هم تعهد یکساله این استقلال سیاسی ست؟؟ کسی که استقلال اقتصادی ندارد استقلال سیاسی کشک وپوشال وحرف مفت است .

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۱۲ / ۰۷

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/شارلاتانی-دجالیت-مریم-رجوی-مجاهدین-خل/

شارلاتانی و دجالیت حسن حبیبی

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، پنجم دسامبر ۲۰۱۸:… چه کسی در زمان اشغال سفارت توسط ارتجاع مدنظر تو و خمینی نیروها را هرروز جلو سفارت امریکا می کشاند و خواهان محاکمه کارمندان سفارت امریکا بود….. چه کسی دستور جشن ورقص وپایکوبی و شیرینی خوران بخاطر برجهای دوقلو راصادر کرد؟ … 

شارلاتانی و دجالیت مجاهدین خلق مریم رجوی و حسن حبیبیMojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) publication after Islamic revolution in Iran: 
Let’s make another Vietnam for the Americans

لینک به منبع

شارلاتانی و دجالیت حسن حبیبی

شارلاتانی و دجالیت مجاهدین خلق مریم رجوی و حسن حبیبی

حسن حبیبی نویسنده وارفته و از همه جا وامانده که کارش اتوکشی و ماست مالی حرفها و عملکرد رجوی ست درسایت افتابه داران طوری که مورد پسند ادمخواران امریکا باشد گفته شعار و حرفهای ضد امپریالیستی کار چپ و راست بود و سازمان مجاهدین موازنه منفی مصدق راپیش گرفت و انهایی که شعار ضدامپریالیستی می دادند به جیب ارتجاع و خمینی می ریختند باید گفت اخر پیردجال وارفته و وامانده  و رانده شده ازهمه جا یکی نیست بگوید دجال بچه کجا و چه سالی و درکدام متینگ ، کتاب  ، روزنامه  ، رادیو وتلویزیون رجوی بحث و سیاست و استراتژی موازنه منفی را برای مبارزه با خمینی مطرح کرده که ما درچهل سال گذشته که دور و بر این سازمانا ز دور و نزدیک چرخیدیم خبر نداریم و یکباره در دو سه روز گذشته از استین دجالیت تو بیرون امد پس چه کسی مستشاران امریکایی را ترورکرد؟  چه کسی درمحل کار یا تردد امریکایی ها بمب گذاری میکرد ؟ چه کسی در زمان اشغال سفارت توسط ارتجاع مدنظر تو و خمینی نیروها را هر روز جلوسفارت امریکا میکشاند و خواهان محاکمه کارمندان سفارت امریکا بود ؟ چه کسی میگفت امام بزرگوار و ضد امپریالیسم سفارت را موزه جنایت های امپریالیسم بکن؟ چه کسی خمینی را پدردلسوز وایت الله وانقلابی ترین فردجهان قلمداد میکرد اگر پیر و خرفت شدی و حافظه درست وحسابی نداری حداقل نگاهی به نشریه مجاهد ان زمان ها بیندازید .  راستی سرود نبرد با امریکا، سرکوچه کمینه مربوط به کدام سازمان است ؟  چه کسی درجریان یازده سپتامبر باد در غبغب انداخت و درسالن باقرزاده مشتش را گره کرد و گفت تازه این ضربه به امپریالیسم کار نیروی ارتجاعی بود وای بروزی که اسلام انقلابی جواب امپریالیسم را بدهد؟منظور خودش بود چون اسلام انقلابی را دربرابر انقلاب اسلامی خمینی علم کرد که صحبت های هزار باره و درهر نشست در همین رابطه موجود است و چندهزار نفر صد ها بارها شنیده اند چه کسی دستورجشن و رقص و پایکوبی و شیرینی خوران بخاطر برجهای دوقلو راصادر کرد؟ چه کسی من و دها نفر را بخاطر مخالفت با حرفهای رجوی ویازده سپتامبر وشرکت نکردن دررقص وپای کوبی به صلابه کشیدند ؟ راستی چه کسانی با این همه بزن و ببند ها   ایستادند و گفتتند  خط غلط است  . یازده سپتامبر نه مبارزه ضدامپریالیستی بلکه تماما به ضرر ملتهاست راستی کدامین داروغه و گزمه های رجوی مرا تف ولعن میکردند وباتهدید میخواستندازمن کاغذ درستی حرفهای رجوی را بگیرند. ایا تویکی از ان داروغه باشی ها نبودی ؟ انهائی دیگر افرادی مثل تو بودند که هنرشون چون گوسفند بع بع کردن بود . به اندازه خردجال رجویهم شعوروفهم نداشتند .حالا بعد گذشت ۱۷ سال دیدید که بضرر ملتها بود حالا یک دفعه همه از یادها میرود ورجوی طرفدارموازنه منفی میشود این چه موازنه منفی ست ایا درخواست بمباران و تحریم ایران توسط رجوی از امریکا موازنه منفی ست ؟ ایا دستور خوندن نماز حاجت برای انتخاب خانم رایس موازنه منفی بود ؟ ایا با انتخاب مجدد بوش جنایتکار به نیروها دستور داده شد دورکعت نماز شکربخوانند موازنه منفی است ؟ ایا پول گرفتن ازعربستان وهمراهی با ناتانیاهو و شیخک امارات و یک دوجین ادمخوارامریکا که هر کدام دستانشان بخون دهها هزار انسان الوده است موازنه منفی ست  ؟ اگر معنی موازنه منفی را نمی فهمی بگذاربرایت بگویم قبل ازمصدق نوکران اجنبی ازجمله حزب توده که یکی از افرادش در اوج خباثت برای رجوی یقه درانی میکند( رحمان کریمی ) به مصدق میگفتند حال که جنوب درید انگلیس است شمال را هم به روسیه بدهیم  . مصدق ایستاد وگفت هیچی به هیچ کس نمیدهم  و پوزه انگلیس رابخاک مالید و همان امریکائی ، که رجوی الان اویزان است  و زیرعلم او سینه میزند مصدق راسرنگون کرد . ایا رجوی چنین استراتژی از اول داشت حال که فهمیدی؟  نشان بده کجا و چگونه استراتژی رجوی مبارزه منفی بود؟ دوما مبارزه منفی مصدق پایه اش مبارزه پارلمانی واستراتژی رجوی جنگ مسلحانه شهری وبعدهم ارتش ازادی بود . الان هم در روی کاغذ  به کانون های شورشی تبدیل شده . رجوی کسانی که دنبال مبارزه پارلمانی بودند را نوکر خمینی قلمداد میکرد و انهایی که به صف رجوی نیامدند را درخارجه بریده و مزدور قلمداد و درایران انها را باند دیگر ولی فقیه می شمارد . انهایی که استراتژی جنگ مسلحانه و ارتش ازادی نداشتند را تماما خیانتکارمی دانست ومعلوم نیست شارلاتان ازکدامین استین رجوی مبارزه منفی را میخواهد بیرون بکشد واقعیت اینه که رجوی با استراتژی جنگ مسلحانه وارتش ازادی بگل نشسته وخرش بد جوری درباتلاق گیرکرده ومیخواهد باسرخاب ، سفیداب  ، سرمه و رژ لب موازنه منفی خودرا پیش ارباب سیب سرخ نشان دهد  . نمی داند که الان دوران سایبر است نه دوران شاه عباس که بخواهد با حرف رنگ عوض کند وکسی متوجه نشود بخصوص اینکه جداشده ها باسوابق طولانی حاضر و اماده اند تا هر ارایشی را ازچهره ها کریه این باند پاک کنند و هیچ کس درجهان نمیتواند اطلاعات واگاهی جداشده ها از خط وخطوط و استراتژی رجوی را نادیده گرفته و بگوید خیر اینطور نیست.  زیرا ما با  رجوی خندیدیم گریه کردیم نفس کشیدیم وسانتیمتر به سانتیمتر در هرشرایط سیاسی و اقتصادی و ایدیولوژیک داخلی ومنطقه ای و بین المللی گام برداشتیم باشد.  تا تاریخ و مردم قضاوت خود را بکنند ولی قطعا دوران مردم فریبی وپشتک وارو زدن دجالانه وارباب پسند بسرامده است .

شارلاتانی و دجالیت مجاهدین خلق مریم رجوی و حسن حبیبی

شارلاتانی و دجالیت مجاهدین خلق مریم رجوی و حسن حبیبی

شارلاتانی و دجالیت مجاهدین خلق مریم رجوی و حسن حبیبی

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۱۲ / ۰۵

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-اگر-رژیم-سرنگون-نشده-به-خودتان-شک/

رجوی: اگر رژیم سرنگون نشده به خودتان شک کنی

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، دوم دسامبر ۲۰۱۸:… اگر میخواهیم سرنگون کنیم باید به خودی رسید که مد نظر رجویست. حال سوال این است، این خود رجوی چیست ؟ و در چی خلاصه میشود؟ آینه تمام نمای خود رجوی در شورای رهبری نهفته و باید همه مثل آنها پاک و رها و مریمی بشوند یعنی تبدیل بشوند به بتول رجایی که هر وقت او را میدیدم احساس میکردم اکنون دیو رامی بینم …

مریم رجوی مجاهدین خلق سرنگونی Arron Merat: Ex members accuse Maryam Rajavi of coordinating routine sexual abuse

لینک به منبع

شک بخود یعنی چی؟!

میخواهیم کمی این جمله راباز کنیم تا میزان فریبکاری دران راببینیم

زهرا مریخی مسول اول مجاهدین برهبری رجوی گفته اگررژیم سرنگون نشده ماباید بخود شک کنیم

سوال اینه این خود چیست ایا اصلا دردستگاه رجوی خود واقعیت عینی وذهنی درجهان هستی دارد؟؟؟

مثلا درخت وسنگ واب وعلف وگاو وگوسفند……..واقعیت عینی وذهنی درجهان هستی دارند وبعنوان پدیده میشود هم فلسفی وهم مادی ان رادید و برسی کرد حال ببینیم خودی که رجوی میگوید درچه نقطه وچه جنبه ای عینی وذهنی ومادینمود پیدا میکند ومیشود انرابررسی کرد وکجا خارج از برسی وواقعیت عینی وذهنیست البته قصد بکاربردن کلمات فلسفی وخسته کننده ندارم خود دردستگاه رجوی یعنی چی یعنی انقلاب اعتقادی که رجوی مطرح میکند اگرکسی وارد ان نشد پس خودی وجودندارد وباید به ان شک کردوغیرواقعیست که توان حل هیچ مسله ای راندارد ونمیتواند سرنگون کند حال اگرمیخواهیم سرنگون کنیم باید بخود ی رسید که مدنظر رجویست حال سوال اینه این خود رجوی چیست ودرچی خلاصه میشود آینه تمام نمای خودرجوی درشورای رهبری نهفته وباید همه مثل انها پاک ورهاومریمی بشوند یعنی بشوند بتول رجایی که هروقت اورامیدیدم احساس میکردم اکنون دیو رامیبینم که بارستم جنگید ازبس از این زن کریه که درونش دررفتار وکردارش وحرفهاش دیده میشدنفرت داشتم یعنی بشوند لاجوردی رجوی زندان راه بیاندازد وشکنجه کند دست وپا بشکند بکشدوبمردان بگوید یا برگه راکه گذاشتیم جلوات بدون چون وچراامضا میکنی وبدروغ خودرا تروریسم ومزدور رژیم معرفی میکنی اگر نکردی مردان شکنجه گر زیردست من که سالیان است زن ندیده اند میگویم شلوارت راپایین بکشند یعنی همرزم خود وگوهربی بدیل وپیشتاز خلق واگاهترین افراد جامعه وگلهای سرسبد مردم ایران وفرزندان اعتقادی مریم پاک رها وسفید وسبزینهشده وووو راتهدید به تجاوز میکند خدامیداند تجاوز کردند یانه تاحالا که کسی مطرح نکردهوشیشه نوشابه حواله میکند خودی که رجوی میخواهد این است تجاوزکند چماق وتف نثارکنددرنشستها هرنوع کثافتکاری را انجام بدهد میشود خود دروغ ودغل وشارلاتانی کند میشود خوددیگران رازیرپاله کند تاخود به نان ونوایی برسد میشود خود پس خودرجوی راشناختیم کهواقعیت عینی وذهنی دردرون مجاهدین دارد ومیشودانرافلسفی وعلمی بررسی کرد اما چرا شک چون خیلی ها حاضرنبودند به این مرحله از کثافتکاری وارد بشوند بهمین دلیل باید شک کردچونخودفردی راحفظ کردند یعنی هویت خودرادارند وحاضرنیستند هویت بتول رجایی ها ودیگر سران تشکیلات رجوی را یدک بکشند هویت خودرا دارند که واقعی ست وعینی وذهنیست ونمودش درپیش نبردن خط رجوی مشخص است راستی چرابعد ۳۴ سال که ملت درانقلاب هستند وتابحال هزاران باربخودشک کرده ورگ وریشه وروده وامشاء خودرا دربین همگان بیرون ریختند وهزاران باررجوی گفته ازانقلاب عبورکردید ولم یرتابو یعنی بازگشت ناپذیرشده اید یک باره دوباره بایدبخودشک کنند برای این است که خودساخته رجوی واقعیت عینی وذهنی درجهان هستی وجامعه نداردوپوچ ورویایی وسراب است هرچقدرشک کنند به سروروی خودبکوبند به ریسمان رویا وسراب چنگمیزنند وطبق قوانین تکامل هرچیزی که واقعیت نداشته باشد سراب ومحو ونابودشدنیست انهم درزمانی که ملت دیگرغریزه جنسی ندارند چون ازنظرفیزیکی دورانشون بپایان رسیده به چیباید شک کنند درثانی این چه انقلاب ایدیولوژیک است که ۳۴ سال است هنوزبه نتیجه نرسیدهانهم درزمانی که سالهاست جدایی زن ومرد وجوددارد وبین مردان وزنان دیوار کشیده شدهوجداسازی انجام شده است مردان وزنان حق سوارشدن به عقب وانت بارهم نداشتند تاچه برسدبه صندلی دورمقرات زنان دیواربالا بلند دردیدار موزه ازدوکیلومتری محوطه را می بستنداگر یکی ازدوکیلومتری ردمیشد وبه سمت موزه یاپارک ووو نگاه میکرد شارلاتانی میگفت چرابه ان سمت نگاه کردی انجا خواهران ونوامیس رهبری درحال بازدید ازموزه هستند میگفتی احمق ابله توسالیان نظامی بودی ادمی در۴۰۰متری بصورت خط دیده میشود چطوری دردوکیلومتری انهم دردرون موزه من بخواهران نگاه میکنم با این تواصیل راستی چرا ملت انقلاب نمیکنند چونانقلاب رویا وسراب است زیرپاخالی ست کجا پا بگذارند ولی چراالان مطرح شده واقعیت اینهازملت تعهد گرفته تا بهمن امسال همراه ترامپ وبولتون وصدراس ادمخوار خامنه راسرنگونکند سال گذشته همزمان تعهدات نوشتم چطوردرعرض چندماه میخواهد خامنه راسرنگون کند جایسوال دارد واصلا جامعه ایران امادگی ذهنی وعینی سرنگونی درعرض یکسال راندارد وحرفی مفت و برای نگهداری نیروهاست چون البانی باتلاق است بعد یکسال ریزش شروع میشود اینهاحرفهای یکسال پیش انموقع بودکه نوشتم حالا سررسید رسیده ومیخواهد باشک بخود ومشغولکردن ملت دردنیای سراب ورویا انها رانگه دارد ولی واقعیت اینه انسبو بشکست وان پیمانه ریخت درباتلاق البانی باهیچ چیز نمیشود ازریزش جلوگیری کرد تاچه رسد بخود رویایی وسراب

علی شیرزاد ۲۰۱۸/ ۱۲ / ۰۱

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-روح-پلید-خود-را-بد-جوری-به-نمایش-گذ/

رجوی روح پلید خود را بد جوری به نمایش گذاشته است

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، سی ام نوامبر ۲۰۱۸:… همان روز که تحریمهای گسترده اجرایی شد تمام اروپا و سازمان ملل و کشورهای دیگر درجهان مخالفت خود رابیان کرده اند غیر از سه کشور یعنی عربستان امارات و اسراییل که حمایت کرده و دنبال آن بودند در این میان احزاب و گروها و شخصیتهای ایرانی خیانتکار و ضدملت و وطن درخارجه همنوایی خود را در وقیحانه ترین شکل بنمایش گذاشته اند که سردمدار … 

صدام رجوی رجوی صدامتاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

لینک به منبع

رجوی روح پلید خودرابدجوری بنمایش گذاشته است

رجوی ازسالیان گذشته دنبال تحریم وبمباران ایران توسط امریکا بود که بارها درباره ان نوشته وتوضیح داده ام تمامی هدف هم این است که توسط امریکا بقدرت برسد چون خودش توان انرا نداردوبرایش هم مهم نیست چه برسرملت میاید وچه کسانی سود ان رامیبرند برایش مهم نیست اگرکشورگرفتارجنگ داخلی بشود چه میشود مهم نیست تجزیه طلبان کشورراتکه تکه کنند مهم نیست ملت براساس تحریم درگرسنگی استخونهاشون بیرون زده وباگرسنگی دست وپنجه نرم ودرنهایت در اسفبارترین شکل بمیرند انچیزی که ازروز اول برایش مهم بوده قدرت است ولاغیر ادمی که ازادیخواه ومردم دوست ووطنی باشد مگردست بچنین کارهایی میزندحالا از دیروز که تحریمها دوباره برگشته رجوی هم زنجیرپاره کرده هم ازخوشحالی پوستش درحال ترکیدن است.. وقاحت وبیشرمی ازخود بنمایش گذاشته که من که ۳۵سال با او زندگی کردم هرگز باورم نمیشود اینقدربیشرمی را دراو میبینم حال داستان چیست همان روز که تحریمهای گسترده اجرایی شد تمام اروپا وسازمان ملل وکشورهای دیگر درجهان مخالفت خودرابیان کرده اند غیر از سه کشوریعنی عربستان امارات واسراییل که حمایت کرده ودنبال ان بودند دراین میان احزاب وگروها وشخصیتهای ایرانی خیانتکاروضدملت ووطن درخارجه همنوایی خودرادروقیحانه ترین شکل بنمایش گذاشته اند که سردمدار انها رجوی ست همه جهان میگویند تحریمها بزیان ملت ایران است وتجربه عراق ویمن هم نشان داده که تحریم بزیان ملتهاست که رجوی باچشمان خودعراق رادیده ولمس کرده ودرنشستها امارفجایع اجتماعی ومردمی عراق رابعد تحریم برای مایاداوری میکرد حال معلوم نیست کله گچی مخ گندیده چرا حرفها وبیلان وامار عراق را میداد فراموش کرده ودرباره ایران ویمن صدق نمیکند امریکا بانکها. دریافت پول. شرکتها. کشتیرانی. هواپیمایی ووووو راتحریم کرده وبجهان اعلام کرده که هرکس وهردولت وشرکتی باایران معامله کند تحریم میشود انوقت میگوید ما دارو ومواد غذایی وکشاورزی راتحریم نکردیم دجالیت ودروغ بالاترازاین میشود امریکا بگوید چگونه دارووغذا وکشاورزی وارد شود ازکدام شرکت وکشور که توتحریمش نکنی باکدام بانک مراوده صورت بگیرد که تحریم نشود ازکدامین راه کارمالی استفاده کند سویفت که قطع است با کدامین هواپیمایی وکشتی رانی منتقل شود می بینید همه راه هارابسته چون اسم دارو وموادغذایی وکشاورزی رسما درلیست تحریم نیاورده پس تحریم نیست دغل کاری وحرف ضدمردمی را می بینید انوقت وزیرخارجه اش بافارسی توییت کرده درمصاحبه هم گفته خیراینها تحریم نیست جهان میگوید هست رجوی با وزیرخارجه امریکا میگوید نیست ازدیروزرجوی حرف وزیرخارجه را گرفته و غوغایی راه انداخته است که خیر تحریم نیست بضرملت ایران نیست مستقیم خامنه ای وسران نظام ضرر کرده اند ببینید از دیروز درعرض بیست وچهارساعت ازگرسنگی استخون بدن سران نظام بیرون زده وگوشتهای بدنشون ریخته فقط پوستشون مونده وراهی بیمارستان شده اند ودرعوض هرایرانی بیست کیلو به وزنش دربیست وچهارساعت افزوده شده است دجالیت وعوامفریبی وبیشرافتی وپفیوزی سیاسی وتفکرات ضدایرانی وایران را می بینید تاکجا ادمی باید درورطه سقوط وانحطاط اخلاقی وسیاسی گرفتار باشد که حرف وزیرخارجه امریکا رابرعلیه ملت تبلیغ کند وواقعیتها را انکار وسرپوش بگذارد ایا بااین تفاصیل فرقی بین روح پلید وادمکش وشکنجه گر وادمخوار وزیرخارجه امریکا وترامپ تاجر بی وجدان با رجوی وجود دارد ایافرقی باروح سلاخ وشیخک امارات ونتانیاهوی صهیونیست بنیادگرای یهودی وپدرتروریسم دولتی با رجوی وجود دارد ضدبشر وضدوطن ونوکر ومزدور بیگانه وهمنوایی باادمخواران وادمخواربودن ادمی درکجا خود رانشان میدهد درهمین مواضع سیاسی بنمابش گذاشته میشود بله رجوی روح پلید خودرادردوروز گذشته بدجوری بنمایش گذاشت وسقوط سیاسی واخلاقی خودرابدجوری عیان کرد بگذارید دراینجا برای صدمین باریاداوری کنم بنده تحریم راسلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم میدانم واجراکنندگان ان رادشمن بشریت دانسته وبرای حامیان ان بخصوص اگرنام ایرانی برخودداشته باشند را هم دشمن ایران وایرانی میدانم که بدجوری به دامن مزدوری ونوکری بیگانه افتاده اند وبملت ایران میگوییم اگر ذره ای تحریم درزندگی وسرنوشت شما تاثیرگذاشت که تماما برعلیه شماست انتقام خودرا دروهله اول از ضدایرانیان حامی تحریم بگیرید وهرگز اجازه ندهید این خیانتکاران درایران جایی داشته باشند جای انها دربغل اربابان وکارشون ملیجک بازی برای بیگانگان است درکارخود بمانند تا روح پلیدشون از جسم گندیده وقلب سیاه ومغز پوسیده انها خارج شود که شایسته انها همان طرد ازطرف ملت ایران است

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۱۱ / ۲۹

*** 

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-با-دو-موضع-گیری-ننگین-دوباره-به-صحن/

رجوی با دو موضع گیری ننگین دوباره به صحنه آمد

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۸:… هواداران و گزمه ها و داروغه باشی های رجوی به صحنه آمده و طبق گزارش به اصطلاح کانونهای شورشی رجوی در کرمانشاه ۱۳۵۰ کشته برجای گذاشته است. حال ما نمیدونیم درعرض چند ساعت این همه کشته در کجا شناسایی و چطوری از زیر خاک آنهم در شب بیرون آمدند و شمارش شدند و بدست شورشی های رجوی رسید حقیقت این … 

مریم رجوی مجاهدین خلق فرقه رجوی جنایت وطن فروشی ترورWho are the MEK? How One Iranian Group Lobbied Itself From Terrorist to Freedom Fighter

لینک به منبع

رجوی با دو موضع گیری ننگین دوباره به صحنه آمد

دو موضوع را یکجا مینویسم هم کوتاه است و هم نزدیک بهم یکی زلزله کرمانشاه و دیگری شلیک بمب شیمیایی به مردم حلب توسط تروریستها

دیروز عصر درکرمانشاه زلزله تعدادی ازهموطنان را مجروح وخرابی بباراورد ومردم مصیبت دیده اواره وبی خانمان هستند. ضمن تسلیت وهمدردی بابازماندگان وارزوی بهبودی هرچه سریعتر مجروحین وبه امید سروسامان گرفتن هرچه زودتر مصیبت دیدگان .  اولا ازحاکمیت دینی میخواهم هرچه سریعتر بداد مردم دراین هوای سرد وبارانی ودرتحریم برسد .  دوما به رجوی باید گفت سواستفاده از مصیبت هموطنان خیانت به انهاست داستان ازاین قراراست که درکمتراز ۲۴ ساعت انهم درشب هواداران وگزمه ها وداروغه باشی های رجوی به صحنه امده وطبق گزارش به اصطلاح کانونهای شورشی رجوی درکرمانشاه ۱۳۵۰ کشته برجای گذاشته است حال مانمیدونیم درعرض چند ساعت اینهمه کشته درکجا شناسایی وچطوری اززیرخاک انهم درشب بیرون امدند وشمارش شدند وبدست شورشی های رجوی رسید حقیقت این است که رجوی دروغگو وکلاش ودجال ازهربهانه ای انهم بقیمت توهین وسواستفاده به ملت بدنبال بهره برداری خوداست درصورتی که اکثرخبرگزاریهای خارجی که درضدیت بامردم ایران وجانبدارانه مینویسند هیچ کدام صحبت ازکشته نکرده اند فقط دوکشته درقسمت عراق راگزارش کرده اند خبرگزاری های رجوی یاهمان هواداران شارلاتان کاری بااینها ندارند ودروغ خودراروی انتنها میبرند

و دوم همانطورکه قبلا هم خبر جابجایی موادشیمیایی توسط تروریستها بود وچندهفته گزارش شد بلاخره تروریستها به حلب بمب شیمیایی باخمپاره ۱۲۰ زدند ونزدیک به صدنفر مجروح شیمیایی داشته وروسیه تروریستها رادرادلب بمباران کرد حالا ببینیم رجوی چه میگوید تمام خبرگزاریها حتی بی بی سی گفت تروریستها سلاح شیمیایی استفاده وروسیه بمباران کرده است ولی رجوی بدون اشاره دربکار گیری سلاح شیمیایی توسط تروریستها نوشته هواپیماهای اسد مردم غیرنظامی رابمباران وشش نفر ازجمله چند کودک وزن کشته شدند اولا چرارجوی ازسلاح شیمیایی حرفی نمیزند چون ازتروریسم حمایت وانها راارتش ازاد مینامد دوما درحمایت ازتروریسم نمیگوید روسیه میگوید اسدبمباران کرده سوما کشته شدن زن وکودکان رابمیان میکشد تا خودراحامی انها جلوه دهد بنده هم شیمیایی رامحکوم میکنم هم کشتارغیرنظامیان را توسط هرکس که باشد چهارما اگر دلت برای زنان وکودکان میسوزد چرا درداستان یمن که فقط ۸۵۰۰۰ کودک زیرپنج سال براثرگرسنگی وقحطی ایجادشده توسط اربابانت را محکوم نمیکنی ودرسکوتی وانهاراکودتاگر میخوانی حقیقت این است که رجوی منافع اربابان رادرنظر میگیرد وبراساس منافع اربابان یعنی ترامپ و نتانیاهو صهیونیست بنیادگرای یهودی وعربستان وامارات بنیادگرای وهابی تنظیم میکند وخبررابراساس منافع انها بالا پایین میکند وگرنه رجوی نه بدنبال دفاع اززنان است نه کودکان زیرا دردرون مناسبات خود باهردوپدیده به بدترین شکل انها راشکنجه روحی وروانی وجسمی قرارداده وهمچنان درحال اجراست وپنجم بخاطر افشاگری خط وخطوط ضدانسانی رجوی توسط جداشده ها چندماهی بود که درباره یمن وسوریه درسکوت بود دوباره دم دراورده به صحنه امده وبادوموضع گیری ننگین خودی نشان میدهد شایدهم بخاطر حرفها وسیاست کج دارومریض روسیه درسوریه وحرکات امریکا رجوی بوی کباب رابا داغ کردن خراشتباه گرفته است ولی باید به اویاداوری کنم که تروریسم اربابانت نمیتواند مجددا درسوریه سربلند کند ودریمن هم درحال نابودیست همانطور که درعراق نابودشد بااین مواضع فقط ابروی خودرابرده همه چیزخودرازیرسوال میبری وکاری هم پیش نخواهی بردوثابت کردی که ضدیت بابنیادگرایی اخوندی که سالهاست برای ان تبلیغ میکنی دروغی بیش نیست اگرضدبنیادگراهستی درهمه جای جهان باید باشی نه اینکه ضدیت بابنیادگرای اخوندی ولی تماما همراستا بابنیادگرایی غربی وعربی کدام را ملتها باورکنند گرچه بنده باوردارم که توهرگزضدبنیادگرایی نیستی وفقط جهت پیش برد رسیدن بقدرت خودراضد نشان میدهی حمایتهای تو ازتروریسم وبنیادگرایی غربی وعربی درطی سالیان درعراق سوریه ویمن این را میگوید به امید نابودی بنیادگرایی باهرایدیولوژی ودیدگاهی درتمام جهان ونجات ملتها از این بلای خانمانسوز…

 علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۱۱ / ۲۷

*** 

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/کار-رجوی-بعد-سلاخ-بکجا-می-کشد/

کار رجوی بعد سلاخ بکجا می کشد

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۸:… سیاستی که مبتنی بردواصل است: یک تضاد اصلی خمینی است پس من مجازم با هر جنایتکار و آدمخوار و تروریست و تجزیه طلب هم پیمان بشوم …. خواهان تحریم و بمباران ملت و وطن  ازدشمنان باشم ….   دوم دشمن دشمن من دوست من است دومین سیاست خائنانه رجوی برعلیه ملت است که متاسفانه مدعیان اپوزیسیون مثل …

عربستان سعودی مجاهدین خلق تروریسم فرقه رجویMeet Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult): the Terrorist Cult Supported by Trump Administration

لینک به منبع

کار رجوی بعد سلاخ بکجا می کشد

طبق خبر روزنامه لبنانی البنا که بنقل ازمقامات برجسته اروپا که درجریان مسایل عربستان هستند . امریکا وانگلیس درهماهنگی باهم بزودی تغییرات اساسی دردستگاه دولتی عربستان بوجود میاورند . که درهفده ماده خلاصه شده برکناری سلاخ وساطوربدستانش وبرکناری برادرولیعهد وسفرا درامریکا وانگلیس وگرفتن قدرت از خانواده سلمان وسپردن به خانواده دیگر که فقط سلمان پادشاه میماند تا بمیرد

درروزخبرقتل خاشقچی نوشتیم که ولیعهدی سلاخ پا درهوا وکنارگذاشته میشود ونوشتیم که قیمت انراباید درجنگ یمن بپردازد حالا بعد یکماه این طرح درحال انجام است وامریکا وانگلیس خواهان پایان جنگ یمن شده اند که اگرتغییرات مطرح شده انجام شود عربستان دیگر ان نیست وبسیارضعیف خواهد بود چون علاوه برعقب نشینی دریمن وولیعهدی وجابجایی ها درقطرهم باید عقب بکشد همچنین درحمایت ازتروریسم که دیگرنمیتواند وارد درگیری های منطقه ای شده وزیربال وپر تروریسم وتجزیه طلبی درایران را بگیرد وباید دراین زمینه ها هم عقب کشیده ودرسیاست خود تجدیدنظر کند که یکی ازانها ول کردن رجوی وقطع کمک های مالی عربستان به انها است که دراینصورت رجوی درمخمصه گرفتار ودیگرنمیتواند ازکارهای تروریستی وتجزیه طلبانه الاهوازیه حمایت کند . درجنگ یمن خرش بگل مینشیند وخوش رقصی دربرابرگرسنگی ومرگ کودکان حنای خودراازدست میدهد سیاست اویزان شدن به عربستان ازبین میرود وبرای جایگزینی مجبوراست به اسراییل بیشتراویزان شود که ابروی ناداشته بیشتربباد فنا میرود . از سوی دیگر نیروها درتشکیلات بیشترمشگل ومسله دارشده ودردسرهای زیادی برایش درست شده ومی شود .شدت وسرعت ریزش اوج جدیدی میگیرد اگر تغییرات مطرح انجام شودقطعا ترامپ ضعیفتر وسیاست خاورمیانه ای او بیشتر درگل فرو میرود وتحریم شکست میخورد مگراینکه قبول کنیم تغییرات ونفرات بدتر ازسلاخ به سیاستهایی قبلی اویزان میشوند که غیرواقعیست اگردرکنگره وسناهم اکثریت را ازدست بدهد که دیگرقوزبالا قوز است ودست بولتون وسایرادمخواران بسته تر شده که ضربه سنگین دیگری به رجویست گفتیم ونوشتیم که کارسلاخ ضربه بزرگی به رجویست وخیلی ها خندیدند وانرامسخره کردند بخصوص ازطرف هواداران الدنگ رجوی که توسط خودرجوی برای پاسخگویی به صحنه فرستاده شده بودند حالا زمان ان ضربه سنگین وهولناک فرارسیده ومریم رجوی بیخود درالبانی وهتل مستقرنشده وهرروز نشست میگذارد برای جلوگیری ازهمین ضربات ودنبال پیداکردن راه چاره است که هرگزنمیتواند جلوضربات راگرفته وتاریخ رابه عقب برگرداند . رجوی علی رغم ادعای سیاسی ترین فرد جهان کوتوله سیاسی بیش نیست وسیاستهای غلط اورابارها یاداوری ومقاله نویسی کردیم وحالا یکی دیگرازسیاستها وتحلیلهای ابکی وغیرواقعی وشکست خورده اودرحال نمایاندن خود است سیاستی که مبتنی بردواصل است

یک تضاداصلی خمینی است پس من مجازم باهرجنایتکار وادمخوار وتروریست وتجزیه طلب هم پیمان بشوم ودرهمپیمانی ازهرکثافتکاری چشم بپوشم وهمنوا با ادمخواران گرسنگی کودکان راجشن بگیرم وبالگد براستخونهای بیرون زده کودکان بکوبم وخواهان تحریم وبمباران ملت ووطن ازدشمنان باشم ودراینکه ملت ایران باتحریم ظالمانه وضد بشری صدباربدتراز سلاح اتمی درمعرض کشتارجمعی قرارمیگیرند پایکوبی راه بیاندازم بارها نوشتم که حمایت ازتحریم عملی خیانت کارانه وضدملت ووطن است توسط هرکس که باشد واین سیاست تضاداصلی برای لاپوشانی ومشروع کردن خیانت است

دوم دشمن دشمن من دوست من است دومین سیاست خاعنانه رجوی برعلیه ملت است که متاسفانه مدعیان اپوزیسیون مثل رضا پهلوی وتجزیه طلبان و…… دنبال همین سیاست میدوند وقتی دواصل پایه تفکرات سیاسی غلط است وقتی دیوارکج بنا میشودکجی وناراستی تاثریا امتداد پیدا میکند یکبار به رجوی توصیه کردم بازمیکنم دیوارکج راباید ازبنیاد ویران ودوباره ساخت بله رجوی قیمت سیاستهای غلط خودرامیپردازد که نزدیکی به عربستان واعراب یکی از انهاست وهرگز توان بازگشت ازعملکرد وسیاستهایش راندارد زیرا که به فروپاشی راه میبرد خودش بارها گفت اگرمن الف بگویم تا ی باید بروم وباید به سی خرداد رفته وانجا بپذیرم که اشتباه کردم بله خودش خوب میدانست درکجا خشت راکج گذاشته درسی خرداد بخاطرهمین است میگویم توان بازگشت نداردولی واقعیتهای سیاسی هرکس که باشی وقدم کج برداری قدمت رامیشکند ورابطه باعربستان وحمایت باسکوت دربرابرجنایت یکی از همین قدمهاست که الان واقعیت سیاسی درحال شکستن قدم رجویست بگذار تعغیرات انجام شود سلامی دوباره برجوی خواهم داد.

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۱۱ / ۲۵

*** 

Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy?Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/سو-استفاده-رجوی-چی-ها-از-نام-ستار-خان/

سو استفاده رجوی چی ها از نام ستار خان

علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۸:… هیچ کلمه ای ازسه جمله معروف ستار بزبان نیاورده است چرا چون این سه جمله روحیات ومردم دوستی ووطن پرستی واندیشه های ستاررابنمایش میگذارد که رجوی فاقد انهاست…. سردارملی گفت ماگوشت خر وعلف میخوریم ولی خاک بدشمن وبیگانه نمیدهیم….. گفت اگرمامزدور وجاسوس هستیم مزدورایرانی ها هستیم نه اجنبی …

سوء استفاده رجوی مجاهدین خلق از نام ستار خان و باقر خانتبریز جای رجوی ها نیست !

لینک به منبع

سو استفاده رجوی چی ها از نام ستار خان

علی شیرزاد

علی شیرزاد

رجوی که همیشه از سرداران ومبارزان ملت ایران سو استفاده وخودرا ادامه دهنده راه وفرزند سیاسی انها میداند ولی درعمل ازویژگیهای انها بیزار وفراریست یکی ازانها ستارخان است قبلا اشاره ای به این موضوع کرده ام وحالا میخواهم جداگونه کمی به ان بپردازم ودست رجوی را افشا وراه سواستفاده اورادرحد همین نوشته ببندم زیرا سواستفاده ازمبارزین ملت ایران را خیانت وتوهین به انها میدانم که دست اوردهای انها رالوده به منویات وتمایلات خودکرده وواقعیتها وچهره ها رامخدوش میکنند که این عمل خیانت به ملت وفرهنگ جامعه هم هست درهمین رابطه درسایت رسمی رجوی نوشته طولانی درباره ستارخان دارد که به همه چیز ازجمله عملکرد رضا خان میرپنج قمارباز تا اینکه اسب لیاخوف جفتک پرانی کرد تا خرخرفلان سرباز عین الدوله درخواب ازشیرمرغ تاجان ادمیزاد را درمقاله خود اورده ولی به چند ویژگی اصلی ستارهیچ اشاره ای نکرده است وهیچ کلمه ای ازسه جمله معروف ستار بزبان نیاورده است چرا چون این سه جمله روحیات ومردم دوستی ووطن پرستی واندیشه های ستاررابنمایش میگذارد که رجوی فاقد انهاست

یک.. سردارملی گفت ماگوشت خر وعلف میخوریم ولی خاک بدشمن وبیگانه نمیدهیم

دو… گفت اگرمامزدور وجاسوس هستیم مزدورایرانی ها هستیم نه اجنبی

سوم… مهمترین روحیات وخلقیات واعتقادات او دراین عملکرد خلاصه میشود بااسب حرکت کرد وهرجا پرچم سفید نصب شده بود را پایین کشید درصورتیکه فقط ۲۰ تفنگچی در رکابش مونده بودند

حال سوال این است  چراسایت رجوی که مقاله رادرج کرده درهیچ کجای مقاله به این سه ویژگی خاص سردارهیچ اشاره نشده ویک کلمه ننوشته است ایا سهوا بوده یا اگاهانه ازقلم افتاده است اگر ازبنده سوال کنیدباتوجه به شناختی که ازرجوی وعملکردها وشیوه های تبلیغی وروانی او اگاهی دارم اگاهانه وعامدانه حقیقت راپوشانده است زیرا قبلا هرجا صحبت ازسردارملی میشد رجوی بخصوص پایین کشیدن پرچمهای ننگ وتسلیم را یاداوری وروی ان مانورمیداد هرساله ازاو شنیده ام اگرسخنرانی هایش باشد وحذف نکرده باشد میتوانید گوش وخودبشنوید چرا وبچه دلیل الان حذف شده دو دلیل بیشترندارد زمان صدام بود وازمایش وامتحان پس نداده بود وکسی ازماهیت رجوی خبرنداشت میشد ازاین مانورها داد وسخن پراکنی کرد حالا ازمایش پس داده ومهمترجداشده ها دستان وصندوقچه اورا افشا وبرملا وروی میز ریخته ومثل سفره درجلوچشمان همه پهن کرده اند دیگر زمان بازی نیست وامکان سواستفاده نمیدهند درنتیجه بهتراست که ارام ارام وچراغ خاموش انهایی که بصرفه نیست وبزیان است راحذف کند بهمین دلیل اینطورنوشته است حالا ما سه جمله ستار خان رابا عملکردرجوی بررسی میکنیم

یک پایین کشیدن پرچمهای تسلیم انهم باداشتن فقط بیست تفنگچی ومحاصره توسط انگلیس وروسیه وپادشاه قاجار رجوی باداشتن ۲۸۰۰ تانک وادوادت زرهی و۲۸۰۰۰تن مهمات بیش ازهفتاد کاتوشیا وبیش از۲۰۰توپ ۱۲۲ و۱۳۰ ووووهزاران خودرو وپدافند هوایی وچهارهزارنیروی اموزش دیده وتمرین کرده که خودش بعد امدن امریکا بارها گفت فرماندهان امریکایی بارها گفته اند جنگ بامجاهدین برای ما سخت تر بود البته غلو میکرد وووووو که اینها امارتقریبی ست که یادم هست قبل ازاینکه صدام سرنگون شود وجنگ درفرودگاه بغداد وبصره ادامه داشت رجوی که میخواست بغداد را تسخیرکند تا فهمید صدام رفتنی ست دستورداد شبانه روی تمام ادوات فوق وسنگرها وخاکریز ووو پرچم سفید نصب کنند حالا انهمه پرچم سفید شبانه ازکجا درامد معلوم نیست فقط میتوان گفت قبل ازشروع جنگ خودرابرای تسلیم ونصب پرچم سفید اماده کرده بود ونیروها بیخبر بودند وشبانه باعمل ودستور انجام شده روبروشدند

دوم گفت گوشت خر وعلف میخوریم ولی خاک نمیدهیم رجوی با بازی درمیزادمخواران امریکا ونتانیاهو بنیادگرای یهودی وصهیون وپادشاه سلاخ ساطوربدست واره به پشت وشمشیربکمر برای سلاخی وحمایت ازتروریسم وتجزیه طلبان بی وطن ومزدوربیگانه قبل ازهر چیزی کباب برگ وششلیک وبره کباب رامیخورد انوقت خاک راهم قبل ازهمه تقدیم بیگانه میکند

سوم دربرابر دشمنان که ستاررامزدورخطاب کردند گفت حداقل ما مزدور ایرانی هستیم نه بیگانه

رجوی درست برخلاف این هم مزدورصدام شد هم پادشاه عربستان وهم امریکا وهم اسراییل چرا تا پول واطلاعات بدست بیاورد وخرج مزدوری وخوش رقصی برای انها بکند حال معلوم میشود چرا گفتم اگاهانه وعامدانه سه جمله معروف ستاررا اینباربرخلاف سالهای گذشته حذف وهیچ اشاره ای به انها نکرده زیردستها ی خباثت وخیانت اشکارترازاین حرفهاست بگذریم ازاینکه ستارایستاد وتااخرین نفس جنگید چه درتبریز وچه درتهران ولی رجوی هم درتهران جیم الف جا وهم درعراق حالا هم که تفنگهایش نم کشیده نیروهایش وارفته ودرباتلاق البانی تاخرخره فرورفته ونزدیک پایان تعهدات نیروها وشروع ریزش است بایدهم از حرفهای اصلی چشم پوشی کند تا بمذاق ارباب خوش بیاید واینگونه است که با حذف سخنان اصلی وانگیزاننده ستار نوکری رااثبات وخوش رقصی را نمایش وبه ستارخان سردارملت ایران توهین میکند وازصحنه انروزگار به شرح جفتک پرانی اسب لیاخوف وخرخر سربازدرخواب ورضا میرپنج قمارباز میپردازد.

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۱۱ / ۲۰

*** 

Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKMEK doesn’t look like a legitimate group (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Maryam Rajavi cult, …)

Am I a conman? asks MEK Spokesman Ali Safavi. Either I am right or you are wrong, there is nothing in between

Mojahedin Khalq Mek MKO Rajavi cultUSARemember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-به-عمل-ضدبشری-امریکا-برعلیه-ملت-ای/

رجوی به عمل ضدبشری امریکا برعلیه ملت ایران لباس شرع میپوشاند! (+ رحمان دیگرچه ؟)ا

علی شیرزاد و سعید کیانی، وبلاگ عیاران، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۸:… و اما دوروز پیش پمپیو وزیرخارجه امریکا ببینیم چی گفته درمصاحبه گفته اگرملت ایران غذا میخواهند دولت انها بایدگوش شنوایی ازامریکا داشته باشد پس می بینیم که هدف گرسنه نگه داشتن ملت مثل یمن وکشتن مردم ایران انهم زجرکش کردن است تابه مطامع خودکه حرف شنوی اخوندها ازامریکا باشد برسد بهمین … 

Rudy-Giuliani-Mojahedin-Khalq-Rajavi-cult-TerrorismTerrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

رجوی به عمل ضدبشری امریکا برعلیه ملت ایران لباس شرع میپوشاند!

وبلاگ عیاران، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۸:
لینک به منبع

درجریان خبرها وتحریم ملت ایران هستید ونیازبه توضیح نیست دراین داستان غم انگیز ضد بشری دودیدگاه وجوددارد

یکم : رجوی و دارو دسته اش کسانی هستند که موافق تحریم بوده وفلسفه سیاسی انها این است که با تحریم وفشار وگرسنگی ملت بخیابون ریخته وحاکمیت دینی سرنگون وانها بقدرت میرسند بقول رجوی مرگ یکبار.. شیون یکبار وبازبقول رجوی مردم باید قیمت سرنگونی را هم بپردازند پس می بینیم که هدف سرنگونی وجابجایی قدرت است دراین دیدگاه گرسنگی وبیرون زدن استخون کودکان و…. شیون یکبارمرگ یکبارقلمداد میشود ویا انرا قیمت سرنگونی میداند که ملت باید بپردازد .

و اما دیدگاه دوم میگویند تحریم برعلیه ملتها وهیچ تاثیری بردولتمردان ندارد وباعث سرنگونی هم نمیشود بخصوص که تحریم کننده امریکا ویا انگلیس وفرانسه والمان باشد . ازروز اول تحریم عراق در ۲۷سال پیش مخالفت خودرابا سیاست تحریم برعلیه ملتها رسما نه یکبارکه صدباربه رجوی وفرماندهانش اعلام کرده ام هم شفاهی وهم کتبی درجریان سوریه هم مخالفت خودرااعلام کرده ام میخواهم بگویم که ازقدیم بااین سیاست مخالف بوده وهستم دلیل مخالفت هم تجربه تلخ تاریخی ملتهاست اگرکسانی تاریخ خونده باشند میدونند سیاست محاصره وتحریم ازقدیم بوده وملتها بهای انراپرداخت کرده اند واخرین نمونه ان درباره ایران بجنگ جهانی اول برمیگردد که طبق نوشته محققین وتاریخ نگاران، بخصوص : کتاب قحطی بزرگ نوشته دکتر محمد قلی مجد . ۹ میلیون ایرانی درجریان محاصره وکمبود وگرانی توسط انگلیس در سال ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ ( ۱۹۱۷تا ۱۹۱۹) درایران جان باختند ولی چون مثل صهیونیستها پول وقدرت نداشتند جهان چشمش را روی ان بسته وبعنوان هلوکاست اصلی یاد نمیکند . ت

جربه ملت عراق وسوریه ویمن کنونی ثابت میکند که تفکرات دیدگاه اول چقدرضدبشری وظالمانه وخارج ازعرف انسانیست بخصوص که رجوی مدعی اسلام انقلابی یعنی همان حاکمیت دینی ولی بدست باند دیگری ازاسلام است خودرا انقلابی ترین میداند ودم ازانسانگرایی واصالت انسان میزند فریاد ازادی وحقوق بشروعدالت اجتماعی وبرابری او گوش فلک راکرکرده بگذریم ازاینکه دردرون تشکیلات خودش چقدربه حرفهای خودش پایبند بوده وهست که درعمل صفر است که جرمش را صدبرابرمیکند ازاینها که بگذریم رجوی درجریان تحریم اینطورالقا میکندکه تحریم موهبت الهی برای ملت است وفرصتی ست که ادمخواران امریکا ازروی مردم دوستی ودرکنارمردم بودن وبرای نجات ملت ازدست حاکمیت دینی برای ایران به ارمغان اورده اند تادرپناه ان به ازادی واستقلال وارامش وامنیت برسند این همان حقه بازی دجالیت وکثافتکاری رجویست که تحریم راموهبت الهی برای ملت یادمیکند درحقیقت ماعده اسمانی وموهبت الهی برای خودرجویست که خدایش وپیغمبرش ترامپ وامامان بزرگوارش چون بولتون جولیانی مک کین گینگریچ ویک دوجین ادمخواردیگر برای او فرستاده اند حال داستان چیست رجوی میگویدتحریمها سران نظام رانشانه رفته وبزیان ملت نیست وامریکا دارو وغذا ووسایل کشاورزی راتحریم نکرده که قبلا دریک نوشتار مفصل به ان پرداختم.

و اما دوروز پیش پمپیو وزیرخارجه امریکا ببینیم چی گفته درمصاحبه گفته اگرملت ایران غذا میخواهند دولت انها بایدگوش شنوایی ازامریکا داشته باشد پس می بینیم که هدف گرسنه نگه داشتن ملت مثل یمن وکشتن مردم ایران انهم زجرکش کردن است تابه مطامع خودکه حرف شنوی اخوندها ازامریکا باشد برسد بهمین دلیل است که گفته وبازبرای رجوی وملت ایران تکرارمیکنم بنده تحریم راسلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم میدانم چون نسلهایی را میکشد وانهایی هم که میمانند معلولین همین جنگ کثیف اقتصادی هستند که اسمش راگذاشته اند مسالمت امیز وسیاسی برای جلوگیری ازجنگ نظامی ولی نمیگویند این ضدبشرها چگونه جنایتهای خودرالاپوشانی میکنند ورجوی هم به ان لباس شرع پوشانده ومیگوید کی گفته درهیچ کجا امریکا نگفته تحریم دارو وغذا وکشاورزی دجالیت وعوامفریبی دراینجاست بله رسما نگفته ولی ورود این موارد را مسدودکرده ازبانک ازترساندن تجار از تحریم خطوط ریلی هوایی دریایی کشتی رانی ووو امریکا رسما درجلو دوربین تلویزیون ورسانه ها وافکارعمومی میگوید غذا دربرابرحرف شنوی دولتمردان ویا اینکه بمیرید انوقت رجوی حرام لقمه سیاسی ودجال ترازهردجالی میگوید خیردروغ است امریکا تحریم نکرده ایا بنظرشما بویی ازایرانی بودن وانسانیت از تفکرات وعمل اینها بمشام میرسد خیر هرچه هست دروغ است ودجالیت ویژگیهای ضدبشری ست که دروجودشان غوغا میکند رجوی بمابگویداین چه انسانیت وهویتی ست که پیدا کرده این چه دیدگاهیست که به عملکرد دشمان ایران لباس شرع میپوشاند دشمن اشکارامیگوید هدف ندادن غذا وکشتارجمعی ست انوقت مدعی عدالت ومردم گرایی واستقلال میگوید خیر هدف غذا ندادن نیست هدف رساندن ایران به مدارجی ازانسانیت واقتصاد وپیشرفت است که تابحال تاریخ بشری بخودش ندیده است یکی نیست بگوید اخر خردجال که اجازه داده ای دجالان وادمخواران سوارت شوند مگر ملت کور وکرند انهم دردنیای سایبر که افغانستان وعراق ویمن ولیبی وسوریه را ندیده وفریاد ملتهای دیگررانشنیده باشند که امریکا وکشورهای غربی چه بلایی سرانها اورده ومیخواهند بلای ده باربدتررا سرملت ایران بیاورند ایا درک نمیکنید که بااین تفاصیل ملت دشمنان ودوستان خودراخوب می شناسند وارزشی برای لباس شرعی شمایان قایل نیستند واینگونه لباسها رانخواهند پوشید.

۲۰۱۸ / ۱۱ /۱۱

رحمان دیگرچه ؟

وبلاگ عیاران، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۸
لینک به منبع

ما نمیدونیم واقعا زندگی ما را از قبل نوشته اند یا نه؟ اگر هم نوشته اند ما از آن بی خبریم و زندگی همینه، پر از پیچ ها و کمینگاه های نا خواسته و البته بشکلی بیرحم و گاهی ترسناک، کمین سرنوشت ، بعضی اوقات بدون اینکه خودت بخوای و متوجه بشی همه عوامل ترا به سمتی می کشانند که اصلا قبلا بهش فکر هم نکردی و همین هم باعث میشه که هیچ ترتیبی براش در نظر نداشته باشی، انگار بنوعی غافلگیر شده باشی و شاید هم کمی هراسان. خیلی از برهه ها من هم مثل شما در تعین سرنوشت خودم و مسیری که تا الان طی کرده ام چندان دخیل نبوده ام ظاهر قضیه اما اینطور نمی نماید و به راهها و حوادث بله گفته و قبول هم کرده ام که همین است و باید همین باشد .

اول چیزی را می خوای و دنبالش میری ولی می بینی ان نیست می خوای برگردی شک می کنی که درست امدی یانه اما پاسخ را نمی دانی؛ دروانفسای منگی و حیرت گیر کرده و نمیدانی که کجایی ؟ چکاره ای؟ در بحران روحی گیر می کنی ودرمانده می شوی، درو دیوار بتو می گویند که ای بیخبرگم شده ای، راه نه این است که آمده ای! البته عوامل دیگری هم هستند که تشویقت می کنند، و بهت القا می کنند، کمکت می کنند و انتخاب میکنی که همین است، ببین بقیه هم هستند و نشانه ها هم همین را می گوید، متوجه ماسک و چهره دروغینشان نمی شوی، تشخیص نمی دهی، می ترسی و تمسک می کنی. نمی خواهی قبول کنی که اشتباه کرده ای و اشتباه امده ای ! درفریب و نیرنگ غلط می خوری و این آنقدر ادامه دارد تا جایی که دیگر از تو هیچ نمی ماند . اول که فقط اطرافت را نمی نمی شناختی ، حالا خودت را هم نمی شناسی، متحول می شوی و گم شده وغریب در خود و اطراف،  توهم ماسک می زنی و خودفریبی آغاز می شود.

این برای فرد هم آغاز است وهم پایان، پایان انسانیت یعنی وجود منحصر بفرد او ، مرگ ذات بی همتای اودر قالب انسانی که وجود داشت و آغاز شخصیتی متحول شده، دور شدن از خود خودش و ادامه حیات با شخصیتی دروغین، ساختگی بی هویت . برای همین است که تسلط بر چنین افرادی   راحت است چون فرد تعادل ندارد و خودش نیست

داستان افراد در درون تشکیلات همیشه این بوده و هست؛ خودت را نفی کن تا شخصیت جمعی پیدا کنی ، تابعیت بی چون و چرا از بالا حتی در مواردی گفته می شود اما و اگر نسبت به خطوط بالاو تعلل در انجام کارها به بهانه منتقی نبودن و حتی غیر عقلانی بودن آنها، گناه نابخشودنی است چرا که عقل کل و صاحب دستگاه که هیچ وقت اشتباه نمی کند اون بالا نشسته و تصمیم را او میگرد و بقیه فقط مجری هستند و لا غیر!

انگار داستان اشناست! بله مجاهدین خلق که شاید می توانست برای مردم امیدی باشد همین است، که البته آنقدر دروغ گفته اند و به داخلی ها فشار آورده اندوآنقدردر این دروغ اصرار و تکرار کرده اند که دیگر داخلی ها هم قبول ندارند. به همین دلیل هم اینقدر بگیرو ببند در درون این تشکیلات هست و هر روز با بهانه های مختلف شدید تروغلیظ تر می شود حالا دیگر نه جذبی دارند ونه جاذبه ای. حالا دیگرحتی آن امکان اعزام نفرات قاچاقچی مواد مخدر و معتادین مثل سال ۷۷و ۷۸از ترکیه و… و یا اوردن کارگران بلوچ که برای پیدا کردن کار به کشورهای خلیج رفته بودند را هم ندارند. به این افراد گفته می شد که اینجا کار خوبی هست و حتی اگر نخواستی بعد از مدتی تو را به اروپا می فرستند…و بعد از امدن افراد با قرار در ریل مغز شوئی   وآموزشهای ویژه، وعده و وعید تلاش می کردند آنها را جذب و نگه دارند(بقول خودشان انقلاب مریم معجزه می کند ) و البته بعد سالها تلاش این سازمان، همه این افراد : عطا را به لقای این سازمان بخشیدند ورفتند . …

و حالا دیگر این سازمان باید هوادار بخرد و با صرف میلونها دلار «حلال » کنفرانس ها؛ ملاقات ها گردهم آیی های آنچنانی راه بیندازد و مهمانهایی با قیمت های چند ده و چند صد هزار دلاری دعوت کند که شاید هنوز هم بتواند به حیات خود ادامه دهد ؟ ولی حالا در این شرایط جهانی و در دوره و عصری که آگاهی و اطلاعات جمعی و همگانی شده است جایی برای اینگونه کارها و سازمانها هست ؟ دوران فریب و توهم پراکنی تمام شده است و مرگ اینگونه افراد و دستجات هم درراه است.

سعید کیانی ۲۰۱۸ / ۱۱ /۱۱

(پایان)

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/دجالیت-رجوی/

دجالیت رجوی

mostafa_Rajavi_Norway_deffection_3علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفتم نوامبر ۲۰۱۸:… غافل ازاینکه امام زمانی راقبلا مریم پاک رهایی به مک کین جنایتکار وادمکش وصاحب کارگاه پرورش تروریسم اعطا کرده ودرب این بازی راگل گرفته است دراین پیام صحبت ازسرنگونی میکند ولی زمان نمیدهد ویادش رفته که سال شصت وعده سرنگونی شش ماهه داده والان ۳۷ سال ازان زمان میگذرد….

مصطفی رجوی، آرمان ربیعی، جداشده از مجاهدین خلق فرقه رجوی در نروژامامزاده ای که امام نشد

Former MEK members petition the UNHCR in AlbaniaOpen Letter to Prime Minister Edi Rama – Secure the lives of all current and former MEK members

لینک به منبع

دجالیت رجوی

همین الان پیام شماره ۱۱رجوی راگوش دادم پیامی سراسردجالیت وریا ودروغ ونیرنگ ، تحریمهای ضدملی وضد میهنی رابدون نام بردن ازان سیاست مقابله با مماشات نام گذاری کرده واینطور وانمودوبیان میکند که ادمخواران امریکا ادمهای انقلابی هستند که با دیکتاتوری وسرکوب ولی فقیه نظام مخالف وبرخلاف سایرین بااو بنفع ودرحمایت ازملت ایران سرشاخ شده ومماشات راکنارگذاشته وقاطعانه درکنارملت ایران ایستاده اند وملت ایران رازیرپروبال خودگرفته وحامی سرنگونی هستند تابرای ملت ایران ازادی حقوق بشر وعدالت اجتماعی وامنیت وارامش وپیشرفت را به ارمغان بیاورند که اوهم چون امام زمان است باتشخیص درست وبموقع اقدام به دادن پیام وواردشدن بفازسرنگونی را اعلام میکند غافل ازاینکه امام زمانی راقبلا مریم پاک رهایی به مک کین جنایتکار وادمکش وصاحب کارگاه پرورش تروریسم اعطا کرده ودرب این بازی راگل گرفته است دراین پیام صحبت ازسرنگونی میکند ولی زمان نمیدهد ویادش رفته که سال شصت وعده سرنگونی شش ماهه داده والان ۳۷ سال ازان زمان میگذرد وهرسال ان راتمدید میکند ودرطی ۳۷ سال گذشته هزاربارهمین وعده رابه نیروها داده وتعهد گرفته که اخرین ان سال گذشته بوده واخرین روز تعهد ان ۲۲بهمن امسال است سال گذشته نوشتیم که پوشال است وشرایط ایران درمرحله سرنگونی یکساله نیست واین حرفها بخاطر تظاهرات است که درتحلیل اشتباه همیشگی چنین وعده ای رامیدهد وخواسته جان بولتون ادمخواردیگر را قلقله میکند زمان یکساله میداد۳۷سال طول کشیده اینبار که زمان نداده معلوم نیست کی محقق شود صحبت ازکانونهای شورشی کرده همان کانونهایی که دونفر بالباس مسخره وکلاه وروبند به دره دونقوزها (یعنی دره خرسها) رفته وانجا ادای نظامی گری درمیاورندانهم درشکل وشمایل دختران معاویه وخلیفه اموی و عباسی زنان در داخل تشکیلات باتانک وتوپ وموشک وهلی کوپتر چقدرنظامی بودند که ان دودختر روبندبسته چقدرنظامی باشند درثانی ریزش درون راجمع کن کانون شورش پیش کش صحبت ازارتش ازادی وتانک کرده ونشان میدهد همان ارتشی که بارهبری رجوی هنوزیک گلوله کلت بسمت رجوی وارتشش شلیک نشده بود دستور برافراشتن پرچم سفید روی تانکها وادوات نظامی وسنگرها داد همان رجوی که میگفت اولین شلیک امریکا بما اعلان جنگ وباامریکا مقابله خواهیم کرد ومیگفت مادرعراق حق اب وگل داریم اگرببینیم صاحب خونه درحال سرنگونیست بغداد را میگیریم حالا ارتش که پرچم ننگ بروجودش نقش بسته وان را به اسمان بلندکرده رابرخ دیگران میکشاند ماکه درالبانی غیرازافراد ریزشی افرادنظامی وارتشی ندیدیم ولی واقعیت اینه که اولا ازادمخواران امریکا وتحریم حمایت میکند که ازصفرتا میلیارد ان برضدملت ایران است دوما میخواهد بگوید من هنوز قدرت دارم وخودرادرچشمان امریکا بچه خوب نشان بدهد سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت انها هیچ جایگاهی دربین مردم ایران ندارند سوال اینه اینهمه خوش رقصی برای چیست واقعیت دیگراینه ۲۲بهمن درحال رسیدن والبانی باتلاق وزمان تعهد نیرو روبه پایان وریزش اساسی سربازخواهد کرد این پیام فقط مصرف داخلی دارد ومیخواهد نیروهای وارفته راجمع وجورکند که دیگرتوان ان رانخواهد داشت وهدف هم زمینه سازی برای تعهد جدید وبه اسارت گرفتن وبرده کردن نیروهاست بهمین دلیل هم درسایت اصلی منتشر نکرده بلکه درایران افشاگر که جنبه داخلی دارد نه بین المللی منتشرکرده است درپایان یاداوری کنم خط غلط وتحلیلهای صدمن یک غاز راهرنوع رنگ لعاب بمالی وهرنوع ارایشی اززیرابرو برداشتن تا رژ لب مالیدن وووورادردستورکارقراربدهی نمیشود راست وریست کرده ونیرو روی ان پا سفت کند بخصوص درطی سالیان تق این حرفهاوعملها درامده است بنده رودرروی رجوی میگویم خواهان سرنگونی حاکمیت دینی باقیام سراسری ومسالمت امیز توسط مردم ایران بدون حمایت های الوده بیگانگان هستم وپاراباید روی ملت ایران سفت کرد وهرنوع حرکت بیگانه رادرنطفه خفه کرد تنها راه برون رفت ملت ایران اتکا به خود است وباید قاطعانه ازهرنوع کمک خارجی دست شست زیرا ان کمکها یعنی رشدتروریسم وتجزیه وجنگ داخلی وویرانی مملکت ونابودی ملت بنده ازاین استراتژی دفاع وباافتخار درطی سالیان گذشته تبلیغ انرا کرده وبسیارنوشته ام وسرم راپیش ملتم بالا نگه میدارم که مثل رجوی وابسته به دشمنان ملت نیستم وتحریم راضدملی ومیهنی میدانم وطرفداران انرا دشمن ملت ایران قلمداد میکنم باشد تاایندگان قضاوت کنند

علی شیرزاد ۲۰۱۸/۱۱/۰۷

*** 

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

Anne Singleton from Iran-Interlink
visits Camp New Iraq (Formerly Ashraf)
in wake of violence by loyalists of the Rajavi cult

حسن حیرانی تلویزیون کانال چهار انگلستانThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government
تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیAlbanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمرجوی بدجوری حرف های مخالفین مردم ایران را نشخوار میکند! (+ دوستان رجوی، دشمنان مردم ایران)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismThe Iranian Cult and the British Gentlemen (Mojahedin Khalq, MEK, MKO, NCRI, Maryam Rajavi Cult)

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch, May 2005

(Rajavi cult or MKO aslo known as Saddam’s Private Army)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

Terrorists_Mercenaries_EUP_MKE_Rajavi_Cultمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIافشای انجمن های پوششی و شبکه های قاچاق مجاهدین در اروپا

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیMojahedin Khalq (MEK) presence in Albania highlights security risks for Europe

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

The Iran Protests, Regime Change, And The MEKThe Iran Protests, Regime Change, And The MEK

مریم رجوی مجاهدین خلق ویلپنت فرانسه وطن فروشی مزدوریحاشیه‌های نشست سازمان مجاهدین خلق

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

 • علی شیرزاد، فریاد آزادی، مریم رجوی درهرمراسمی بخصوص درمراسمهای همیشگی دراول صحبت با اب وتاب ازمسعود بعنوان رهبرمقاومت یاد میکرد وبه به وچه چه میکرد ولی امسال درابتدا هیچ صحبتی ازرهبرمقاومت ورهبرعقیدتی نکرد ودرطول سخنرانی هم دوباراسم اورااورد وازاو نقل قول کرد که درهردومورد گفت مسعود رجوی چنین گفته …

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نهم دسامبر ۲۰۱۷:… وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم.یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد. دو:انتخاب خاتم

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم دسامبر ۲۰۱۷:… ازاین همه سقوط اخلاقی ورشد فرهنک چاله میدانی درسازمان درتعجب وحیرت بودم تا زمانی که السیسی کودتا راشروع کرد ودست به قلع وقمع طرفداران مرسی زد نمیدانید چه شوروهیجانی اقایون را دربرگرفته بود وبا دم ناداشته بجای شکستن گردو درخت گردو را قطع میکردند وهیچ کدامشان هم ازنظرسیاسی قدرت دیدن …

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم دسامبر ۲۰۱۷:… درمحوردوم ملت راازجهنم ولعن ونفرین بزرگ خودش که خداباشد میترساند همان جایی که وقتی ادمی قران رامیخواند ازشکنجه هایی که قرار است درانجابشود بدن انسان بجای اینکه موهایش سیخ شود موهایش تماما میریزدازبس وحشتناک وضدانسانی وضدحقوق بشریست همان جایی ست که بقول اخوند دستغیب زنها را …

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوم دسامبر ۲۰۱۷:… موقع ورود نفرات به محل نشست تمامی نفرات ریزوتمام بدنشون حتی جاهای ممنوعه چک وبازرسی میشدانفدردقیق وریزکه بعضی مواقع بازرسی هرنفرنزدیک ده دقیقه طول میکشید اولا مجازنبودی هرچیزی راببری اگه میبردی مصادره میشد فقط مجازبه بردن خودکار، دفتر، دارو،ودستمال بودی که انها هم چک میشدند و …

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۷:… یکی که خودش قبلا زندانی درایران بود گفت شبیه اتاقهای انفرادی زندان است ! بنده خشکم زد گفتم یعنی دارند زندان میسازند گفت فکرکنم گفتم قبول ندارم ببینی برای چیست هرگزدردرون سازمان چیزی بنام زندان نبوده ونخواهد بود ….تا اینکه بعد مدتی یک دفعه دیدم نفر

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۷:… اگه خونده باشید که اقای رجوی صدباردرنشستها درزمان جنگ وبعد ان میگفت مادرجمع بندی یک ساله سال ۶۳ به این نتیجه رسیدیم که فرستادن نیروبداخل جهت عملیات اشتباه است چون یک پاسدارمیکشتیم وهفت مجاهد شهید میدادیم این درزمانی بود که اقای رجوی ونیروها درفران

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیستم نوامبر ۲۰۱۷:… واقعیت این است این همه بیابرویی را برای این بجان میخری که میدونی اگه جداشده ها به استقلال مالی برسند سیل بنیان کن جداشدگان نامرعی درونی بحرکت درخواهد امد وبنیانت را ازریشه خواهد کند بله جداشده ها بمب ساعتی هستند که هرلحظه احتمال انفجاراین بمب درالبانی

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم نوامبر ۲۰۱۷:… گفتیم که سازمان مجاهدین داعش وتروریسم درسوریه را ارتش ازاد وجنگ رابین مردم بجان امده سوریه ازستم دیکتاتوری اسد ودرعراق انقلابیون عشایر ودریمن هم انرا ارتش ملی قلمداد میکرد ومیکند ودراین مدت هفت سال گذشته دیده نشده یک کلمه خود را ازداعش پاک وان رامحکوم

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۷:… این اقا که ازتاریخ بشریت فقط هیتلرومقاومت نروژ را میشناسد و هرچیزی را به این دو ربط میدهد معتقد است که هیتلر و مقاومت نروز قبل از ادم و حوا بوده اند زمانی که کشتی نوح گرفتار دریای پرتلاطم بود و زیردریایی های اتمی المان میخواستند کشتی نوح را نابود کنند این مقاومت نروز

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، دهم نوامبر ۲۰۱۷:… جای تعجب ندارد اگه با هرجنایتکاری رابطه دارند وشب روزتوسط خودشون وهوادارانشون اینقدرازترامپ وسیاستهای جنگ طلبانه ان دفاع میکنند درحدی که تعدادی به ترامپ اعتراض کردند (بنده هم یکی ازاین نفرات بودم )که چرا خلیج فارس را خلیج عربی نامیدی توسط هوادارانش درصفحات اجتماعی به دفاع ازترامپ و