معامله قرن وحماقت رجوی

معامله قرن وحماقت رجوی

معامله قرن وحماقت رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم فوریه 2020:… اگربخواهیم حرف رجوی راباز کنیم به اعراب وفلسطینی ها میگوید دشمن اصلی شما اسراییل نیست بلکه رژیم خمینی ست که میخواهد این وسط نفع خود راببرد وبه همگان خط میدهد که سازش کنید ورژیم خمینی را دریابید بقیه بهانه وفسانه است ، گروههای فلسطینی را متهم به مزدوری برای حاکمیت ایران میکند درصورتی که اگرحماس وموشکهایش نبودند الان تمامی فلسطینی ها را ازانجا بیرون وما با اسراییلی تماما یهودی مواجه بودیم مگرهمین عرفات را ازطرابلس لبنان بیرون وتمامی نیروهایش را سواربرکشتی به تونس نفرستادند . معامله قرن وحماقت رجوی .

معامله قرن وحماقت رجویتناقض عملكرد هاى رجوى

معامله قرن وحماقت رجوی

معامله قرن وحماقت سیاسی واستراتژیک رجوی وعضدانلو

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

ترامپ معامله قرن را بعدازماهها اعلام کرد برای بررسی ان باید قبل ازهرچیزی به پیشینه ان پرداخت تا مشخص شود چرا وچگونه شکل گرفت واین موضوع خلق الساعه ویک باره نبوده است ازجنگ ایران وعراق شروع میکنم

بنده ارادت به یاسرعرفات داشته ودارم ولی دلیل نمیشود که اشتباهات او را نادیده بگیریم درجنگ ایران وعراق که صدام به کشورما تجاوزکرد عرفات علی رغم تمامی خدماتی که حاکمیت ایران به فلسطین کرد پشت صدام ایستاد تا اینکه صدام به کویت حمله وبا خواری وخفت وتحقیرفراوان ازکویت بیرونش کردند دراین موضوع عرفات دوباره پشت صدام را گرفت وخطای بزرگ واستراتژیک را انجام داد ، معلوم بود که فلسطین بهای سنگینی بابت ان خواهد پرداخت ، امریکا بخاطرهمین خبط سیاسی یقه عرفات را گرفت ، عرفات وارد مذاکره وواداربه عقب نشینی ازمبارزه نظامی شد که نهایت ان قرارداد اسلو بود که مشخص بود هرگزبه نتیجه نخواهد رسید که درنهایت عرفات را توسط اطرافیان خودش کشتند

رجوی همیشه سه تا ایراد به عرفات میگرفت که چرا عرفات درسن شصت سالگی ازدواج کرد نمی بایست ازدواج میکرد وبه تعهد خودش پایبند میموند ودوم چرا وارد قرارداد اسلوشده وازمبارزه دست کشید وسوم عرفات اوایل خیلی با خمینی رفت نه اینکه خودش نرفت وخمینی را پدربزرگواروانقلابی ترین فرد جهان قلمداد نکرد علی رغم تمامی حرفها که دراشرف درنشستهای درونی میزد واورازیرتیغ میبرد ولی دراشکارمریم عضدانلودرفرانسه با عرفات ملاقات وبه به وچه چه راه میانداخت مواضعی متناقض نه ملاقات ونه حرفهایی پشت سر اوزدن سیاستی کاملا خارج ازنرم تا اینکه محمود عباس جانشین شد ، رجوی تمام عیارپشت عباس رفت چرا چون او فردی سازشکاربود  چرا رجوی ازسازش عرفات انتقاد ولی ازسازشکاری صدباربدترعباس دفاع میکرد وبه حماس وامثالهم حمله میکرد ؟ یک دلیل بیشترنداشت میگفت بنفع رژیم خمینی میشود ، دراین سالیان هم هیچ چیزی دردفاع ازعباس کم نگذاشت اشتباه استراتژیک به اسلو ختم شد واشتباه اسلو به معامله قرن رسید زیرا امریکا واسراییل واعراب دیدند که عباس بعنوان رهبرهرامتیازی را میدهد وبسیارضعیف است ومیشود هربلایی سر انها اورد زیرا وحدت درونی انها بهم ریخته است با اعلام معامله قرن رجوی درسایتش نوشتاری دارد وموضع گیری نیست زیرا نه فهم انرا دارد ونه قدرت موضع گیری برعلیه جهان غرب واعراب ببینیم چی نوشته است بعد از نوشتن حرف سایرسیاستمداران لابلای حرف انها نوشته  (عباس ازیک سوتلاش میکند با پافشاری براصول ومرز سرخهای فلسطین با زیاده خواهی های نتانیاهو مقابله کند وازسوی دیگرنمیخواهد خامنه ای وگروههای تحت الحمایه یا هم سو با فاشیسم دینی حاکم برایران برندگان ماجرا وطرح صلح مورد بحث شوند و……) یعنی اینکه خودش که هیچ موضعی نگرفته تا نه سیخ بسوزد ونه کباب اعراب را متهم به این سیاست کرده است درصورتی که سیاست اعراب نه سیخ بسوزد نه کباب نبوده رسما ازنتانیاهو حمایت کرده ومی کنند

مواضع فلاکت بار رجوی از عراق تا آلبانی

اگربخواهیم حرف رجوی راباز کنیم به اعراب وفلسطینی ها میگوید دشمن اصلی شما اسراییل نیست بلکه رژیم خمینی ست که میخواهد این وسط نفع خود راببرد وبه همگان خط میدهد که سازش کنید ورژیم خمینی را دریابید بقیه بهانه وفسانه است  ، گروههای فلسطینی را متهم به مزدوری برای حاکمیت ایران میکند درصورتی که اگرحماس وموشکهایش نبودند الان تمامی فلسطینی ها را ازانجا بیرون وما با اسراییلی تماما یهودی مواجه بودیم مگرهمین عرفات را ازطرابلس لبنان بیرون وتمامی نیروهایش را سواربرکشتی به تونس نفرستادند ؟ چرا چون ازنظرامکانات ونظامی ضعیف بود درلبنان او را تحمل نکردند دردرون اسراییل تحمل میکردند ؟ این حرفها هیچ معنی غیراز حمایت ضمنی با زبان دیپلماتیک از معامله قرن ندارد ، ترامپ چی گفت ما رژیم را منزوی وقاسم سلیمانی را کشته ایم میشود نتیجه گرفت که تحریمها وترورسلیمانی درراستای اجرای معامله قرن است یعنی به فلسطینی ها میگوید دست از همه مواضع خود بردارید زیرا حامی شما را ما بسیارضعیف کردیم وهرحرکت شما بنفع رژیم ایران است عینا وبا زبان دیگری رجوی وعضدانلو هم همین خواسته را دارند ، اما برویم روی موضوع معامله قرن ازنظربنده که دفعه اول که سال گذشته بود گفتم معامله قرن را اگرازحالا شکست خورده ندانیم ، دراینده شکست خواهد خورد معامله ای که برای منافع شخصی طرح ریزی شده واعلام انهم درست زمانی ست که نتانیاهو درحال زندان رفتن وترامپ درحال استیضاح خیلی واضح وروشن است اعلام ان برای نجات دو ضد بشروادمخواراست که تمامی حقوق ملت فلسطین را یکجا غصب کرده اند ، دولت فلسطین دراین طرح حرف مفت است ، اگربتونند پیش ببرند هیچ فلسطینی را درانجا نخواهند گذاشت زندگی کند وهمه رابیرون وکشورراتماما یهودی میکنند این طرح خاورمیانه را با تمامی دیدگاهها متحد خواهد کرد وجنگ باشدت بیشترشروع خواهد شد جو ضد امریکایی واسراییلی بالا ومنافع امریکا واسراییل هدف حملات خواهد بود وامریکا نمیتواند ازاین حماقت بیرون بیاید منتظرشدت گرفتن جنگها باشید بخصوص اینکه سوریه درحال نابودی تروریستهای انهاوبازوان اسراییل وامریکا  درادلب است ویمنی ها هم دوباره حملات به عربستان را شروع وتاسیسات حیاتی انرا موشک باران وپیروزی های نظامی بزرگی بدست اورده اند یعنی اینکه جبهه مقابل درحال ضعیف شدن است بعد از کوبیدن عین الاسد دیگرخاورمیانه سابق نیست نه ایران ایران سابق ونه امریکا امریکای سابق است ، دیدیم که درافغانستان هواپیمای بلند پرواز سرنگون کردند سلاح ازکجا اوردند ؟

مسعود رجوی قبر گمشده اش را ترک کرد تا چه بگوید و چرا؟ 

اگرایران تنها میگفت امریکا درمنطقه نباشد امروز همه با هردیدگاهی چنین خواسته ای دارند ، حرکتهای چندروز گذشته را دراین راستا باید دید ، معامله قرن باعث شد که امریکا را زودتر ازمنطقه بیرون کنند ، حکم نابودی ترامپ ودارودسته است که درانتخابات بعدی برای ترامپ ونتانیاهو بلای جان است پس منطقه باید با قدرت بیشتربا امریکا واسراییل مقابله کند ویمنی ها هم تاسیسات زیربنایی عربستان وامارات را درهم بکوبند ، ترامپ را از شیر، گاو شیرده محروم وشیشه عمرش که همان دلار ونفت است را بشکنند رجوی وعضدانلو هم حماقت سیاسی واستراتژیک عظیمی انجام دادند ودرطرف ترامپ به بهانه استفاده خامنه ای قرارگرفتند که برون رفتی ازعواقب چنین حماقتی برای انها متصورنیست ، دراینده نزدیک قیمت زیادی بابت این خطا وحماقت خواهند پرداخت

معامله قرن وحماقت رجوی

لینک به منبع

***

مجاهدین خلق سوداگران مرگ  و کشته سازان آماریمغازه ای سه نبش به اسم شهدا!!!ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/معامله-قرن-و-سکوت-رجوی/

معامله قرن و سکوت رجوی

معامله قرن و سکوت رجویحامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، دوم فوریه 2020:…  مریم رجوی که طی ربع قرن گذشته خود را “رئیس جمهور برگزیده مقاومت” خوانده و بیشترین ادعای همراهی با مردم فلسطین را از خود نشان داده و بارها با نمایندگانی از جبهه آزادیبخش فلسطین و شخص “عرفات و محمود عباس” دیدار داشته است، عملاً نه تنها به عنوان یک “رئیس جمهور خودخوانده!” که حتی به عنوان “رهبر مجاهدین خلق” نیز به این مسئله مهم اشاره نکرده و ترجیح داده که ابتدا اوضاع جهانی را بسنجد و سپس منطبق با خواسته های غرب، موضع خود را مشخص کند. بجز او، مسعود رجوی (که اخیراً دو پیام به مردم عراق و ایران ارسال کرده بود) نیز همچنان به حالت فریز باقی مانده و سکوت پیشه کرده است!. به تجربه باید گفت احتمالاً در روزهای گذشته داخل مناسبات مجاهدین نیز سکوت خبری برقرار بوده است و اگر کسی هم سوال یا تناقضی داشته باشد با این بهانه که مسائل فلسطین به ما ربطی ندارد (البته قبلاً ربط داشت)، از روی آن می پرند، کما اینکه پس از سقوط صدام نیز همین نکته را در تشکیلات مطرح می کردند که مسائل عراق و صدام به ما ربطی ندارد! معامله قرن و سکوت رجوی 

معامله قرن و سکوت رجویشورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی ها

معامله قرن و سکوت رجوی

انجمن نجات مرکز فارس۱۲ بهمن ۱۳۹۸

سکوت و انتظار

حامد صرافپور

آقای حامد صرافپور

سه روز از نمایش ترامپ و نتانیاهو برای خرید و فروش فلسطین تحت عنوان “معامله قرن” می گذرد. نمایشی که بسرعت مورد توجه تمامی خبرگزاری های جهان قرار گرفت و به عنوان مهمترین رخداد جهانی به آن پرداخته شد و همچنان در صدر اخبار است. در این میان، نکته قابل توجه، سکوت معنادار جریانات مختلف سیاسی است که خود را اپوزیسیون مستقل جمهوری اسلامی معرفی می کنند و طی سالیان گذشته نیز عمدتاً خود را مدافع مردم فلسطین قلمداد می کردند. فراتر از سکوت، گاه و بیگاه شخصیت هایی هم در شبکه های فارسی زبان به توجیه این اقدام غیرقانونی، نژادپرستانه و عنادورزانه ترامپ پرداخته اند که مجموع این نشانه ها حاکی از سرسپردگی تمامی آنها به سیاست های اسرائیل، آمریکا و سعودی است. در صدر این جریانات می توان “مجاهدین خلق” را نام برد که طی این سه روز، کوچکترین موضعگیری از خود نشان نداده است و تنها به ذکر یک خبر از محمود عباس بسنده کرده اند.

مریم رجوی که طی ربع قرن گذشته خود را “رئیس جمهور برگزیده مقاومت” خوانده و بیشترین ادعای همراهی با مردم فلسطین را از خود نشان داده و بارها با نمایندگانی از جبهه آزادیبخش فلسطین و شخص “عرفات و محمود عباس” دیدار داشته است، عملاً نه تنها به عنوان یک “رئیس جمهور خودخوانده!” که حتی به عنوان “رهبر مجاهدین خلق” نیز به این مسئله مهم اشاره نکرده و ترجیح داده که ابتدا اوضاع جهانی را بسنجد و سپس منطبق با خواسته های غرب، موضع خود را مشخص کند. بجز او، مسعود رجوی (که اخیراً دو پیام به مردم عراق و ایران ارسال کرده بود) نیز همچنان به حالت فریز باقی مانده و سکوت پیشه کرده است!.

به تجربه باید گفت احتمالاً در روزهای گذشته داخل مناسبات مجاهدین نیز سکوت خبری برقرار بوده است و اگر کسی هم سوال یا تناقضی داشته باشد با این بهانه که مسائل فلسطین به ما ربطی ندارد (البته قبلاً ربط داشت)، از روی آن می پرند، کما اینکه پس از سقوط صدام نیز همین نکته را در تشکیلات مطرح می کردند که مسائل عراق و صدام به ما ربطی ندارد!

مجاهدین خلق و سازمان آزادیبخش فلسطین

سکوت هدفمند مسعود و مریم رجوی در مورد معامله قرن در حالی ادامه دارد که سازمان آزادیبخش فلسطین در زمان شاه خدمات ارزنده ای به مجاهدین خلق داشت و نقش کلیدی در مسلح کردن و آموزش نظامی آنان ایفا می کرد و پس از انقلاب هم رابطه نزدیک و صمیمی بین یاسرعرفات و مسعود رجوی برقرار بود که تا آخرین روزهای حیات یاسر عرفات ادامه داشت. مسعود در همان اوایل ورود به فرانسه با فرد شماره دو سازمان آزادیبخش فلسطین “خلیل الوزیر” ملقب به ابوجهاد (که در آوریل 1988 توسط اسرائیل ترور شد) نیز ملاقات داشت. محمود عباس رهبر فعلی سازمان هم اخیراً با مریم رجوی دیدار کرد.

با وجود این روابط بسیار نزدیک، درست در زمانی که رهبری مجاهدین باید قاطعانه از حقوق فلسطینی ها دفاع کند، با سکوتی سنگین به آنان پشت کرده است. البته خالی کردن میدان و ضربه زدن به متحدین، کار روتین مسعود و مریم رجوی در تمامی سالیان گذشته بوده است. با وجود ادعاهایی که مسعود رجوی در حمایت از صدام حسین داشت، همینکه چوب سقوط صدام توسط آمریکا بالا رفت، وی نامه ای محرمانه به پنتاگون نوشت و بی طرفی خود را در جنگ آمریکا و عراق اعلام کرد. آنگاه پس از سقوط صدام، رابطه مجاهدین با ارتش آمریکا به شدت نزدیک شد. بجز این، مسعود رجوی حتی به اعضای جداشده از سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیز رحم نکرد و به محض جدایی، آنان را بگونه ای مورد حمله قرار داد که کسی با قاتل پدر خود برخورد می کند. این یک خصلت برآمده از خوی خودخواهانه و متکبرانه مسعود است که در مریم قجرعضدانلو نیز رخنه کرده است. باید تأکید کنم که آسیب رساندن به متحدین، مختص به جداشدگان نیست و همین الان مریم رجوی با مادران و پدران اعضای فعلی مجاهدین نیز به مانند یک دشمن برخورد می کند و اجازه یک ملاقات ساده آنان با فرزندانشان را نمی دهد. در درون مناسبات نیز کوچکترین اختلاف نظر با مسعود رجوی بشدت سرکوب می شود.

معامله قرن و سکوت رجوی

دست به دامان ناتو و آلبانی

تا دودهه قبل که مسعود رجوی مرگ “ارتش آزادیبخش ملی” را اعلام نکرده بود، همگان را به زیر پرچم ارتش خود برای تحقق سرنگونی دعوت می کرد و جز آنرا برنمی تافت، اما امروز که از آن “بازوی پر اقتدار” اثری برجای نمانده است، مریم رجوی ابتدا دست به دامان ارتش سعودی و ارتش آمریکا گردید و نهایتاً امروز به “ناتو” امید بسته که شاید از آن طریق به قدرت برسد. وی که روزگاری از زبان شوهرش ادعای حمایت 5 میلیون و 200 هزار نفره مردم عراق داشت، اینک با خرید رئیس جمهور آلبانی، درصدد است تا از طریق آنان برای خود مشروعیت کسب کند. در هفته های اخیر، مریم رجوی (ضمن نمایش های حقوق بشری برای مردم زلزله زده آلبانی) با دلارهای اهدایی سعودی، به خرید مقامات مختلف آلبانی نیز دست زده و از طریق آنان به لابی گری مشغول است. حمایت “ادی راما” نخست وزیر آلبانی از مجاهدین در کنفرانس مطبوعاتی بروکسل در حضور دبیرکل ناتو، و دیدار با “کروئه مازی” همسر رئیس جمهور فرانسه که ریاست “جنبش سوسیالیست آلبانی” را برعهده دارد، نشانگر تشدید این نمایش هاست. دیدار مریم رجوی با “کرو مازی” که یادآور ملاقات دودهه قبل وی با “رغد صدام حسین” (رئیس انجمن زنان عراقی) است، و توطئه های مکرر دولت آلبانی علیه جداشدگان و علیه دیپلمات های جمهوری اسلامی، همگی نشان می دهد که پس از محدود شدن فعالیت سیاسی مجاهدین در فرانسه، تا چه حد جولان دادن در آلبانی برای مجاهدین خلق اهمیت حیاتی دارد. همزمان حمایت پارلمانترهای آمریکایی از مجاهدین را نباید از نظر دور داشت و نقش آن در بازی مریم رجوی در آلبانی و تأثیری که آمریکا بر این کشور دارد، انکار ناشدنی است و یک بازی چند جانبه را به نمایش می گذارد.

معامله قرن و سکوت رجوی

از مجموعه فعالیت های سیاسی و اجتماعی مریم رجوی در آلبانی و آمریکا چنین برمی آید که وی با توجه به تشدید تضاد ایران و آمریکا در صدد است تا حداکثر بهره برداری سیاسی را در آلبانی داشته باشد و این کشور را به عنوان حیات خلوت خود، تا جای ممکن حفظ کند و گام به گام فشارهای تشکیلاتی را بر اعضای بازمانده تشدید نماید و همان سرکوب های دوران صدام را بر آنان روا دارد و بیش از این اجازه ریزش به نیروها ندهد. بخصوص که فشار خانواده ها برای ملاقات با عزیزانشان هر روز زیادتر می شود و مریم رجوی بیم آن دارد که حوادث عراق در آلبانی هم تکرار شود که کابوس ترسناکی برای اوست.

حامد صرافپور

لینک به منبع

معامله قرن و سکوت رجوی

***

همچنین: