مماشات در دستگاه رجوی و گوشهای اجاره ای

مماشات در دستگاه رجوی و گوشهای اجاره ای

مماشات در دستگاه رجوی و گوشهای اجاره ایعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم آوریل 2021:… یکی ازراه درو اقا وخانم رجوی ازپاسخگویی بخاطربن بست استراتژیک بحث مماشات بوده هرجا گیرمیکرد بلافاصله مطرح میکرد سیاست مماشات اروپا ودمکراتها با رفسنجانی وخاتمی نگذاشتند وگرنه تا بحال هزاربارسرنگون کرده بودم مدام انها را متهم به مماشات میکرد درریاست ترامپ مستمربه اروپا حمله که چرا مماشات میکنید وچوب لای چرخ سرنگونی میگذارید مثل ترامپ ملت ایران را تحریم وازداروغذا وامکانات محروم کنید تا مردم ازگرسنگی به خیابون بریزند ماستی بریزد وتغاری بشکند منهم کاسه ماست قدرت را سربکشم. مماشات در دستگاه رجوی

مماشات در دستگاه رجوی و گوشهای اجاره ایدستور جدید به رجوی پس از پیروزی جو بایدن

مماشات در دستگاه رجوی و گوشهای اجاره ای

1- آقا و خانم رجوی مماشات اخ و بد است

یکی ازراه درو اقا وخانم رجوی ازپاسخگویی بخاطربن بست استراتژیک بحث مماشات بوده هرجا گیرمیکرد بلافاصله مطرح میکرد سیاست مماشات اروپا ودمکراتها با رفسنجانی وخاتمی نگذاشتند وگرنه تا بحال هزاربارسرنگون کرده بودم مدام انها را متهم به مماشات میکرد درریاست ترامپ مستمربه اروپا حمله که چرا مماشات میکنید وچوب لای چرخ سرنگونی میگذارید مثل ترامپ ملت ایران را تحریم وازداروغذا وامکانات محروم کنید تا مردم ازگرسنگی به خیابون بریزند ماستی بریزد وتغاری بشکند منهم کاسه ماست قدرت را سربکشم در انتخابات بسیارتبلیغ کرد ودرجریان کنگره هم هوادارانش با پرچم شرکت داشتند ولی نفهمیده بود که دوران ترامپ تمام شده اقا وخانم فکرمیکردند باز ترامپ رییس است حال بایدن امده  یک شبه چهره عوض کرده ودرمماشات با بایدن درحال تبلیغ نوشخوارهای وزرای بایدن است چی شد دمکراتها که مماشات گربودند وشما دشمن مماشات پس چرا درمیزمماشات گران که سرنگونی را عقب میاندازند بازی میکنید؟ بست نشسته گردن خود را به پای امامزاده بایدن بسته اند ، قبلا نوشتیم رجوی هروقت روی موضوعی مانورداد باید به عمق مانوروکلمات بکاربرده رفت تا فهمید منظورچیست دراین باره هم مثل سایرموارد اولا میخواهد خودش را درببرد که سرنگونی بخاطرمماشات عقب افتاده و ازطرف دیگر در زیر اینگونه ضدیتهای دیوانه وار به خوش رقصی ادامه بدهد اگرازاین حرفها نزند که نمیتواند درعرض چند ساعت چهره عوض کند ازترامپ عبور وبه بایدن برسد رجوی خودش خبره مماشات است نمی بینید چگونه روی ماکیاول راسفید وهرکاری رابرای رسیدن بقدرت مشروع و مباح میداند با هرکس و ناکسی با هرتفکراتی دمخوروزیرقبا میخزد منتظرباشید ونگاه کنید ازاین ببعد چه میزان خوش رقصی خواهد کرد درداخل به ضدیتهایش با مماشات ادامه خواهد داد زیرا عاملی برای فریب وفرارازپاسخگویی به سرنگونی ست که محقق نشده است

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

سیاست مماشات بد است اخ است زشت است نقش ترمز برای سرنگونی را بازی میکند اگراین است سوال ازاقا وخانم رجوی پس چرا زیرقبای بایدن خزیدید ؟ ایا با این عمل ترمزسرنگونی را با دستان خود نکشیدید ومثل سایرعملکردها بجیب رژیم خمینی نریختید وباعث تثبیت نظام نمیشوید ؟

اقا وخانم رجوی باید مثل سناتورها و خانم نیکی هیلی و جان بولتون که خانم و آقا عاشق آنها بودند دریک اطلاعیه رسمی ازترامپ اعلام برائت کنند تا مقبول واقع شوند وگرنه امامزاده بایدن اخم خواهد کرد. البته اگربایدن قبول میکرد آقا وخانم چه با نماینده و چه با تلفن به دست بوسی رفته بودند. درجریان فرانسه رجوی ها از اون خانم حمایت میکردند اوراق انتخاباتی او را پخش و جزو ستاد و مشاوران او بودند که قبلا مفصل نوشتم وقتی شکست خوردن خانم رجوی روز تحلیف اولاند رفته بود اطراف اوپرسه میزد شاید او نیم نگاهی گوشه چشمی بکند او هم که ازداستان خبرداشت لنگ اندازی را مقبول ندانست وبا بی محلی د کش کرد ، گفت شما رابخیروما رابسلامت شرنرسانید منتظرمیمانیم ببینیم بایدن چگونه تنظیم خواهد کرد گرچه بنده فکرنمیکنم بخواهد ازانها مثل ترامپ توسط ایادیش استفاده کند باید مواظب باشند به حبشه گذرشون نیفتد چون دمکرات مماشات گرحاکم است همان فردی که قبلا همراه اوباما مماشات کرده ومماشات گران اروپایی هم روش که با امدن بایدن فعال شده اند

لینک به منبع

2- افاضات خانم رجوی وگوشهای اجاره ای

درهمه جای دنیا خونه ای مغازه ای را اجاره میکنند تا ازان استفاده وزندگی خودرابچرخانند حالا خانم رجوی امده وگوشهایی را دراروپا اجاره کرده پولهای کلان را ازحلقوم نیروها بیرون کشیده درحلقوم کسانی میریزد که گوشهای خود رابرای سو استفاده خانم رجوی کرایه میدهند البته اینهم کاسبی خوبی برای تعدادی بیک مک خوراست ازاینها که بگذریم خانم رجوی جشن نوروز گرفته وتعدادی را با پولهای گرفته شده ازعربستان و امارات و سایرین پای گوش دادن حرفهاش کشانده ببینیم چی گفته است قبلا میگفت استخونهای رژیم درحال خرد شدن است و راه علاجی غیرازسرنگونی ندارد و سرنگونی را چهل سال است درخواب میبیند صدای خرد شدن استخون میشنید دراین دیدارگفته صدای تیک تاک ساعت سرنگونی شنیده میشود وصدای خردشدن استخونها تبدیل شده به صدای تیک تاک ساعت باز هم عقب نشینی اهسته وارام ولی پیوسته همچنان درحال انجام است طبق معمول درگوش ابلهانی که خود را به براهه میزنند تا پولها رابگیرند کانونهای شورشی را فرو میکند و اینکه سال 99 سال قیام کانونهای شورشی و پیوستن جوانان به مجاهدین است

حمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

آرزو برجوانان عیب نیست ولی وقتی درموضع رهبری یک جنبش قرارمیگیری و خود را تنها آلترناتیو میخوانی آرزوهای کشک و پوشالی عیبهای فراوانی دارد زیرا رویا و بی پایه و بی بته  وبی بنیاد است اگر آرزوها در این چهل سال ذره ای محقق شده منتظرمحقق شدن بقیه باش. حداقل مظفرالدین شاه پدربزرگ پدری یا مادری خانم قجر در دهه پنجاه سالگی بلاخره شاه شد نمیدونم خانم رجوی امروزه که ازهفتاد سالگی گذشته کی میخواهد شاه بشود. رضا پهلوی آمد گفت بابا من شاه نیستم  وشاهی را نمیخواهم جمهوری میخواهم ولی خانم رجوی که جمهوری خواه است از ریاست جمهوری کوتاه نمیاید تازه به رابرت موگابه وعمرالبشیرهم ایراد میگرفت دیکتاتورهستند و ریاست جمهوری را برای خود مادام العمری کرده اند آنها درقدرت بودند ول نمیکردند خانم بدون قدرت ول نمیکند و مادام العمریست. اگرمثلا درایران درقدرت بود ریاست جمهوری تا قیامت را برای خودش درنظرمیگرفت آقای رجوی که میخواست تمام گناهان ما را در روز قیامت بپذیرد ولی گناهان خود دراین دنیا را نمی پذیرد معلوم نیست چگونه میخواست پیش خداوند تبارک و تعالایش گناهان بقیه را بپذیرد. یعنی اینکه روز قیامت هم رهبرونشستهای خود را دربهشت میگذارد وملت را ازحوریان بهشتی محروم  ومحرم خود میکند خانم رجوی با الهام ازرهبرعقیدتی دردنیای دیگرهم رییس جمهوروبه انقلابوندن ملت ادامه میدهد  بعد هم خط ونشان برای جدا شده ها میکشد وخواهان افشای دفترچه سبز شده که نام مزدوران ولایت دران ثبت شده بهمین دلیل به دولتهای اروپایی میگوید پناهندگی انها را لغو ودستگیرکنید فکرکنم بد جوری جدا شده ها حلقش را جرداده اند ما که گفتیم لقمه راحتی برای کسی نیستم اگرکسی بخواهد مرا قورت بدهد بداند که تمام امحا واحشام اوراجرداده وازانطرف بیرون خواهم امد بنظرم خیلی ازجدا شده ها همین حرف را داشته ودرحال عمل به حرفهای خود هستند که خانم رجوی را اینطوربه فغان وادارکرده است هنوز که بیرون نیامده اند الان فقط درحلق خانه کرده اند کمی صبرکن ببین وقتی ازانطرف بیرون بیایند چه بلایی سرت خواهند آورد اینکه شب وروز گوگیجه گرفته واززمین وزمان میخواهد مارا دستگیرواعدام وتروروتیرباران کنند نشانه ضربه وارده ازطرف ما مخالفین است هیچ حرفی غیرازتکرارلغزخوانی های گذشته ندارد حرفهای پوسیده وکپک زده هیچ دردی را ازانها درمان نمیکند زیرا که خانه ازپای بست ویران است خانم رجوی نمیتواند پایه های ویران ودرحال فروریختن را با حمله بماها ترمیم کند پایه های نم کشیده استراتژی وانقلاب مریم درحال فروپاشیست جیغ و دادها از اینجا نشات میگیرد انقدر جیغ  و زجه بزن تا بترکی .

لینک به منبع

مماشات در دستگاه رجوی و گوشهای اجاره ای

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/توبه-نامه-مریم-رجوی/

توبه نامه مریم رجوی

علی شیرزاد - توبه نامه مریم رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم آوریل 2021:… کلی ازیهود تعریف وتمجید وازتورات وانجیل فاکتها برای اثبات نظرخود ارائه کرده. مدعیست ولی فقیه یمنی ها را میکشد ودرسوریه قتل عام راه انداخته و ده میلیون را آوراه کرده. احتمالا ورود عربستان بجنگ و محاصره ملت یمن و کشتارانها با بمبهای خوشه ای برای جنگ با ولی فقیه بوده و نیروهای ولی فقیه را محاصره وتحریم کرده است و خانم کلینتون و آقای ترامپ بدروغ گفتند داعش را ما بوجود آوردیم. بهمین دلیل آنها ارتش آزادی شدند. واقعیت این است که تمامی این حرفها لنگ اندازی و زانو زدن و التماس به اربابان جهت مقبول واقع شدن بیشتراست که اینگونه در برابر نتانیاهو و بچه سلمان و آدمخواران غربی زجه میزند و نتانیاهوی صهیونیست و بن سلمان وهابی و اوانجلیستها را برادر و خواهر خود میداند ولی با مردم ایران دشمنی میکند. توبه نامه مریم رجوی

علی شیرزاد - توبه نامه مریم رجویمریم رجوی حلقوم نتانیاهو (+هرزه گویی مجاهدین خلق)

توبه نامه مریم رجوی 

 خانم رجوی ازآلبانی توبه نامه را لای درز دیوار ندبه چپوند

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

درفرهنگ قدیم ایران میگفتند خدایا ملت ایران را ازفرهنگ دروغ دورنگه دارحالا خانم رجوی مدعی رهبری برترین اپوزیسیون ومسلمانی انهم ازنوع انقلابی وگردو غبارازسرورویش رفته واسلام راستین ، افطاری گذاشته وتعدادی سیاستمداراسقاطی بتاریخ پیوسته را جمع وبرای انها سخنرانی کرده است اگربخواهم درباره ان حرف بنویسم به جرات میتوانم بگویم یک کتاب میشود نه وقتش را داریم نه ارزش انهمه پرداختن دارد ولی روی سه نکته اصلی انگشت میگذارم

دم ازایمان وازادی ورمضان کریم زده است درقران میگوید ( هیچ قومی تغیرنمیکند الا ان قوم خود را تغیربدهد ) ( بازدرقران میگوید ای پیامبراول ازنزدیکان واقوام خود شروع کن ) حرف درست این است اگرمیخواهید مردم سمت شما بیایند اول یک جامعه الگو دردرون خودت درست کن تا بقیه ازشما یاد گرفته ودنبال جامعه شما بیایند یعنی عینی وذهنی وعملی ببینند ایا منظورخانم همان جامعه ایمانی وازادی خودش است که بوی گند ایمان وجامعه ازاد سرتا سرجهان را ازرده وجهان مجبورشده است با ماسک راه برود تا کمترمورد ازارواذیت بوی جامعه خانم قراربگیرد

بیان فرموده که سه دین ابراهیمی با هم برادروازیک گوهرند کلی ازیهود تعریف وتمجید وازتورات وانجیل فاکتها برای اثبات نظرخود ارائه کرده مدعیست ولی فقیه یمنی ها را میکشد ودرسوریه قتل عام راه انداخته وده میلیون را اوراه کرده احتمالا ورود عربستان بجنگ ومحاصره ملت یمن وکشتارانها با بمبهای خوشه ای برای جنگ با ولی فقیه بوده ونیروهای ولی فقیه را محاصره وتحریم کرده است وخانم کلینتون و آقای ترامپ بدروغ گفتند داعش را ما بوجود اوردیم بهمین دلیل انها ارتش ازادی شدند واقعیت این است که تمامی این حرفها لنگ اندازی وزانو زدن والتماس به اربابان جهت مقبول واقع شدن بیشتراست که اینگونه دربرابرنتانیاهو و بچه سلمان و ادمخواران غربی زجه میزند و نتانیاهوی صهیونیست و بن سلمان وهابی واوانجلیستها رابرادروخواهرخود میداند ولی با مردم ایران دشمنی میکند درحقیقت اینگونه حرفها چپوندن توبه نامه لای جرزدیوارندبه است فقط مونده کلاه خاخام برسربگذارد اگراینطورپیش برود باید بزودی شاهد کلاه گذاری خانم رجوی بجای تاجگذاری باشیم گرچه ماهوی ودیالکتیکی بنگریم گذاشته است  

میفرماید چرا ایران هسته ای وموشکی ومنطقه ایست باید ازهمه عقب بکشد وما همه را تحویل میدهیم ما باهم برادروازیک گوهرودعوایی نداریم درنتیجه به هیچ کدام نیازنداریم بهمین دلیل هم بود که اول انقلاب خواهان انحلال ومحاکمه ارتشیان بود تا کشوربیدفاع گیرصدام بیفتد وامروزهم گیرامریکا بعد هم ازانرژی های تجدید پذیرچند میلیون گیگا برق تولید میکند یک میلیون را صرف ایران وچند میلیون باقی مونده را فروخته وکشوررا میسازد دارو هم که شرکتهای ادمخواران وسلاح را هم شرکتهای سلاح امریکایی تامین خواهند کرد درادامه میگوید چرا ولی فقیه نگذاشت واکسن امریکایی وانگلیسی وارد ایران شود خانم مانکن شده تبلیغات واکسن برای جنایتکاران میکند اشکال نداره اگربه حاکمیت رسیدی همین ریل رابرو ومثل قذافی زانو بزن پس بیخود میکنی میگویی ایستاده میمیریم ولی روی زانوانمون زندگی نمیکنیم وجمله زاپاتا رالوس والوده به نجاسات ذهن بیماروعلیل وخود شیفته ودروغ باف ونیرنگ بازمیکنی واقعیت این است که تمامی این گونه حرفها بخاطرخوشایند امریکا واقای بایدن جنایتکا ربعدیست همانطورکه قبلا نوشتم برای اقا و خانم رجوی مهم نیست کی دوست است وچه مرامی دارد شاخص تضاد اصلی وولی فقیه است هرکس حتی جد واباد خود شیطان هم باشد خانم واقا با او عقد اخوت میبندند حتی اگرمنجربه نابودی حداقل هفتاد میلیون ایرانی باشد ارزو بررهبران مخ گندیده وپوسیده ودروغ گو ودغل بازمردم فریب سازمان مجاهدین وشوراعیب نیست ، عیب انجایی ست که ارزوها هم رویایی وفانتیزی وشیک ولوکس ومجلسی ست که مصرف ماه رمضان برای نیروهای درونی وسیاستمداران اسقاطی دارد وداستانهای خیالی بیش نیست  

لینک به منبع

توبه نامه مریم رجوی

***

مریم رجوی حلقوم نتانیاهو) علی شیرزاد : رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-آویزان-هر-کفن/

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفنعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم اکتبر 2020:… یکی ازکارهای همیشگی رجویها آویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد. آنها ورشکسته و درمانده میشوند به آویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند. یک روز قهرمان ملی نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است. یک روز به مرضیه آویزان  و دفتراورا دزدیده  ودرنهایت کفن او را برسروصورت میمالند و یک روز آویزان کفن شجریان میشوند. یک روز مرضیه قناری و بزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد و یک روز مثل قهرمان ملی خود او را ول کرده نان به نرخ روز خورده شجریان را درهنر به آسمان میبرند. سوارقالیچه او را به کهکشان همسایه میفرستند. یک روز کفن کرونایی میپوشند و اشک تمساح میریزند. رجوی آویزان هر کفن .

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی استافشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

رجوی آویزان هر کفن

آقای رجوی وخانم عضدانلو را آویزان ازکفن می بینم

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفن

دراین نوشتاربه دوموضوع به اختصاراشاره میکنم

یکی ازکارهای همیشگی رجویها اویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد انها ورشکسته ودرمانده میشوند به اویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند یک روز قهرمان ملی  نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است یک روز به مرضیه اویزان ودفتراورا دزدیده ودرنهایت کفن اورا برسروصورت میمالند ویک روز اویزان کفن شجریان میشوند یک روز مرضیه قناری وبزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد ویک روز مثل قهرمان ملی خود اورا ول کرده نان بنرخ روز خورده شجریان را درهنربه اسمان میبرند سوارقالیچه  اورابه کهکشان همسایه میفرستند یک روز کفن کرونایی میپوشند واشک تمساح میریزند غافل ازاینکه ملت ایران خود انها را تمساح شریک ادمخواران غربی ووهابی وصهیونیزم میدانند روزی اویزان کفن متعفن وگندیده تروریستها درسوریه وعراق میشوند وروزی اویزان کشته های وهابی درانفجارپالایشگاه توسط یمنی ها وامروزچون پمپئو وترامپ ویاران هنوزکفن ندارند بند تنبان انها را غنیمت شمرده اویزان میشوند سوالی که مطرح است براستی چرا وچه مشگلی رازا انها حل میکند دریک کلام وقتی شکستهای پی درپی میخورند وخود را به درودیوارمیکوبند هرپالانی رادرقواره خود میپندارند ولی خط شکست خورده پیش نمیرود مجبورهستند برای سرخ نگه داشتن صورت به کفنها اویزان شوند که اخرین ان تحریم تسلیحاتی بود که امروز ازهم پاشید درحقیقت کفنها حکم سیلی صورت سرخ کن رادارد که برسروصورت خود مینوازند

موضوع دوم کودک یازده ساله ای درایران خود کشی کرده که بنده دلیل ان وهرمصیبت دیگربه ملت را حاکمیت میدانم وباید روزی جوابگوی تمام جنایتهایش باشد اما رجوی انرا علم کرده درصورتی که خودش سابقه طول ودرازی دراین باره دارد اگرما یک خودکشی یا حتی ده نفررا درجمعیت هشتاد میلیونی ایران تقسیم کنیم امارخود کشی یک به هشت میلیون میشود انهم افراد عادی جامعه که احتمالا ازسواد وعلم هم بی بهره وجز اقشارضعیف جامعه هستند وسن وسال انها که بنده میخونم اغلب به سن قانونی هم نرسیده است ولی سوال ازرجوی راستی درجمعیت سه هزارنفری تو دراشرف چند نفرخودکشی و خود سوزی کردند اگرده نفربگیریم که زیادتراست میشود یک به سیصد نفر مقایسه کنید با یک به هشت میلیون چند برابر است میشود چیزی حدود بیست وهفت هزاریعنی امارخود کشی درتشکیلات رجوی بیست وهفت هزاربرابر ایران است این راهم درنظربگیرید که نیروی تشکیلاتی رجوی افراد عادی جامعه نیستند طبق تعاریف رجوی انها گوهران بی بدیل عبورکرده از ف وجیم وکه زنان رابالای سرخود با افتخارپذیرفته وبه تبعیض مثبت ادعایی تن داده اند تا ملت خود را رها کنند ، گلهای سرسبد ملت ایران  اگاه ترین قشرجامعه هشتاد میلیونی تشریف دارند سفید سفید وپاک ورها ازهرگونه تفکرات وخصلتهای استثماری مثل خود رجوی وعضدانلو هستند پس چگونه است چنین افرادی دردرون تشکیلات وحاکمیت رجوی امارخودکشی بیست وهفت هزاربرابر است میشود آقای رجوی و خانم عضدانلو دراینباره روشنگری وتوضیحات لازمه را برای مرم ایران وجهان بدهند وهمه را ازابهام بیرون بیاورند حقیقت اینه همه اینکارها واویزان شدن به کفن بچه یازده ساله واستفاده سیاسی ازان اوج رذالت وپستی وبی حیایی وبی وجدانی ست که ازانقلاب اید ئولوژیک کذایی وضد بشری وسرکوبگربیرون میاید ودوم شکستهای وبن بست استراتژیک که دران گرفتارونه راه پیش دارند ونه راه پس اگرترامپ هم ببازد که بحث دیگری ازدردهای بی درمان رجوی را عیان خواهد کرد که بارها اشاره کردم ، بعد انتخابات به ان خواهم پرداخت

لینک به منبع

رجوی آویزان هر کفن

***

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

همچنین: