منطق شما رجویست ها ، بی منطقی است

منطق شما رجویست ها ، بی منطقی است

منطق شما رجویست ها ، بی منطقی استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم می 2020:… رحمان کریمی این حرف ها را مطرح میکند تا خواننده نداند که مجاهدین خلق استحاله شده بازدوبند کامل با سلطه گر اعظم جهانی وایادی اش – که تجربه نشان میدهد حاصلی برای فرقه ی رجوی ندارد – احتیاجی به مردم وتئوری بافی وکشف تئوری های مبارزاتی دارد که چنین نیست و این احتجاجات او کار مزورانه ای بیش نیست! او در رسانه های رجوی مینویسد : ” با تغییر موقعیت، شکل مبارزه هم تغییر می کند. چنانچه از زمان استقرار پیروزمندانه دلاوران اشرفی در آلبانی، توطئه ها و دسیسه ها و بسیج های بی حاصل رژیم صورتی جنون آمیز پیدا کرده است. مقاومت ایران در جنگ تمام عیار با رژیم است . بنابراین وظیفه دارد که هر طرح و توطئه یی را خنثا کند “. وچون شما مبارز نبوده وکارتان را با بند وبست به پیش میبرید ، احتیاجی باین فضل فروشی با نقل وقول کردن ازدیگران ندارید مگر اینکه فریبکاری ای درمیان باشد که متاسفانه اینطور هم هست! منطق شما رجویست ها ، بی منطقی است 

منطق شما رجویست ها ، بی منطقی استمجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

منطق شما رجویست ها ، بی منطقی است!

6/03/1399

رحمان کریمی که چیزهای از تئوری های مبارزاتی میداند والبته این دانستن بدرد باند رجوی که اهل ترور، جاسوسی و تزویر است ، نمیخورد ، وارد میدان شده که تا با معجونی که خود ساخته و ازابتدا تا انتها سفسطه بازی ودروغگویی واتهام زنی است ، چهره ی بی منطق باند رجوی را بزک کند که البته کار ساز نمیباشد وچرا؟

برای اینکه او خواسته ازتئوری های معاصر در لاف زنی وکتمان واقعیت مجاهدین خلق رو به قهقرا بهره گرفته ونگذارد خواننده بفهمد که این تئوری ها دردستگاه رجوی بدرد نمیخورد و بلکه ناقض هم اند.

رحمان کریمی این حرف ها را مطرح میکند تا خواننده نداند که مجاهدین خلق استحاله شده بازدوبند کامل با سلطه گر اعظم جهانی وایادی اش – که تجربه نشان میدهد حاصلی برای فرقه ی رجوی ندارد – احتیاجی به مردم وتئوری بافی وکشف تئوری های مبارزاتی دارد که چنین نیست و این احتجاجات او کار مزورانه ای بیش نیست!

او در رسانه های رجوی مینویسد :

” با تغییر موقعیت، شکل مبارزه هم تغییر می کند. چنانچه از زمان استقرار پیروزمندانه دلاوران اشرفی در آلبانی، توطئه ها و دسیسه ها و بسیج های بی حاصل رژیم صورتی جنون آمیز پیدا کرده است. مقاومت ایران در جنگ تمام عیار با رژیم است . بنابراین وظیفه دارد که هر طرح و توطئه یی را خنثا کند “.

وچون شما مبارز نبوده وکارتان را با بند وبست به پیش میبرید ، احتیاجی باین فضل فروشی با نقل وقول کردن ازدیگران ندارید مگر اینکه فریبکاری ای درمیان باشد که متاسفانه اینطور هم هست!

آیا دربرابر رانده شدن دراشرف دچار اشتباه محاسبه بودید که دل ازآن نمی کندید واین مهاجرت برشما تحمیل شده بود وحالا قبول کرده اید که با این رانده شدن پیروز شده اید؟

آیا میشود دلایل این تفسیر دوگانه دربرابر فرارتان به آلبانی را توضیح دهید؟

دربرابر بقیه ی حرفتان باید گفت که مبارزه ای ازطرف شما درکار نبوده که پیروز هم بشوید و باید گشت ودید که این پیروزی در چه چیزی است.

دربند وبست ها وبند بازی های ماهرانه تر ویا چی؟

دگردیسی سازمان مجاهدین خلق

سپس :

” وزارت اطلاعات در عجز و عذاب اشرف ۳ بنام خانواده بسیج می کند تا بار دیگر همچون عراق مزاحم رزمندگان ما شود. بسیجی از بسیجی ها، لباس شخصی ها و یحتمل انگشت شماری خریده شده یا ترسو و خودباخته. کدام احمق فریب می خورد گیرم که دو تا مادر یا پدر جاهل هم درین بسیج باشد “.

این کار چگونه ممکن است؟

مگر برای ورود به کشوری مدارک معتبری از مراجعه کننده نمیخواهند؟

این مراجعه کننده، بدون ارائه ی مدرک چگونه میتواند روشن کند که اسیر یا اسرایی در کمپ مانز دارد ومیخواهد اورا ملاقات کند  ومگر میشود که بدون داشتن این ارتباط فامیلی درخواست ملاقات کرده وانگ بسیجی بودن خورد؟!

این درخواست با 10000امضاء توسط خانواده های فلک زده ی اسرای رجوی تهیه وارسال شده وآیا شما میخواهید بگویید که اینقدر شکست خورده اید که تمامی اعضای خانواده ی شماها بسیجی شده اند؟

پس اینهمه تبلیغات شما باد هوا شده وکسی ازخانواده ها را پیدا نکرده اید که بسیجی نشده باشند؟!

شما عملا میگوئید که تمام اعضای خانواده های شما جاهل هستند و ثابت میکنید که اینقدر افکار بدی داشتید که نتوانستید که آنها را بخود جلب کنید و بنابراین ازنظر پایگاه اجتماعی درایران، تهی هستید!

درادامه :

” در چنین حالت اسفبار و مسمومی، روشنفکر خود باخته نه تنها مسئولیت پذیری را نفی می کند بلکه برای توجیه و برائت خود به اثبات دلایل عینی یأس و نومیدی هم قیام می کند “.

روشنفکر مردمی میداند که انقلاب کار مردم است واو وکیل و وصی مردم نیست و زمانی احساس غرور وپیروزی میکند که خلق با او همراه باشد وخلق زمانی با او همراهی وهمفکری نشان میدهد که بحد کافی درمجک تجربه قرار گرفته ومورد اعتماد و احترام مردم باشد .

پدیده ای که ذاتا رجوی ها ازآن بی بهره خواهند بود!

بازهم :

“این گروه نا متشکل اما همیشه حاضر …تقصیرات را بردوش ناآگاهی ها و بی وفایی ها و فرصت طلبی های مردم می گذارند تا به حساب خودشان از دادگاه تاریخ و وجدان تبرئه بیرون بیایند “.

مسلم است که مردم را بخاطر نا آگاهی یا عدم آمادگی برای قیام وقعود بنفع این یا آن گروه نمیتوان کشت وحتی نمیشود سرزنش شان هم کرد که البته مجاهدین عجول و تاریک بین، ازفهم این مقولات محروم هستند.

صابر  تبریزی

مردابی به نام فرقه رجوی، مجاهدین خلق ایران

Iran Interlink

منطق شما رجویست ها ، بی منطقی است!

***

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خوشحالی-رجوی-دامی-نداشت-و-ما-قبلا-گفته-ب/

خوشحالی رجوی دامی نداشت و ما قبلا گفته بودیم

خوشحالی رجوی دامی نداشت و ما قبلا گفته بودیمصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم می 2020:… به هنگام غرق شدن مشکوک تعدادی از تبعه ی افغان که بقصد کار به مرزهای ایران  آمده بودند، بموقع خود نوشته بودیم که  بدلایل منطقی مسئله آن نیست که رسانه های باند رجوی وتمامی تلویزیون های زنجیره ای وابسته به صهیونیزم وامپریالیزم مطرح میکنند تا برعلیه ایران پرونده سازی کنند. توصیه ما، پیشه کردن صبر وانجام تحقیقات جدی در راستای  متشنج نکردن روابط بین ایران وافغانستان که دشمنان مشترک هردو را دچار گرفتاری ها دربدری های فراوان کرده اند ، بود. این حرف های ما که با وسواس واحتیاط فراوانی نوشته شده بود در لینک زیر قابل مشاهده است . خوشحالی رجوی دامی نداشت و ما قبلا گفته بودیم 

مجاهدین خلق و عراق - تو ماهیتا ضد عراقی هستیمجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

خوشحالی رجوی دامی نداشت و ما قبلا گفته بودیم

29/02/1399

به هنگام غرق شدن مشکوک تعدادی از تبعه ی افغان که بقصد کار به مرزهای ایران  آمده بودند، بموقع خود نوشته بودیم که  بدلایل منطقی مسئله آن نیست که رسانه های باند رجوی وتمامی تلویزیون های زنجیره ای وابسته به صهیونیزم وامپریالیزم مطرح میکنند تا برعلیه ایران پرونده سازی کنند.

توصیه ما، پیشه کردن صبر وانجام تحقیقات جدی در راستای  متشنج نکردن روابط بین ایران وافغانستان که دشمنان مشترک هردو را دچار گرفتاری ها دربدری های فراوان کرده اند ، بود.

این حرف های ما که با وسواس واحتیاط فراوانی نوشته شده بود در لینک زیر قابل مشاهده است :

مجاهدین خلق کار را تمام شده دانسته واز جوانان افغانی خواسته بودند که به هرکس وهرچیز که رنگ وبوی ایرانی دارد ، حمله کرده ونابود نمایند ورسانه های سلطه گران ونوکران ایرانی آنها ، شب وروز برطبل جنگ میکوبیدند وبا تمام قوا سعی در برانگیختن احساسات ضد ایرانی درافغانستان میکردند ومیکنند تا شاید جنگی کم دامنه را بین دو کشوری که ضرر هردو درآنست ، به نیات ضد بشری خود دست یابند.

خوشحالی رجوی دامی نداشت و ما قبلا گفته بودیم

اما سیر حوادث با سرعت زیاد دروغ بودن این نوع خبر رسانی ونیات پلید پشت سر آنرا  با افشاگری مستند وغیر قابل تردید  یک روزنامه ی افغانی برملا کرد.

برای شناخت چهره ی واقعی باند رجوی واطلاع از ماهیت ضد مردمی اش ، افشاگری این روزنامه ی افغانی ذیلا درج میشود: (لینک به گزارش رکنا)

” پشت پرده غرق شدن افغان ها در رودخانه مرزی ایران/ رسانه افغان فاش کرد- خانه  حوادث کدخبر: 568488 ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۶:۲۶:۵۶  7014

به گزارش رکنا، ، پایگاه خبری هزارستان افغانستان امروز در خبری به نقل از یک منبع مطلع از حقایق پشت پرده درباره خبر ادعایی شکنجه و غرق کردن مهاجرین افغان توسط مرزبانان ایران در نقطه مرزی ذوالفقار پرده برداشت.

براساس این گزارش این منبع که خود از نجات یافتگان این حادثه تکان دهنده و توطئه آمیز علیه ایران بود و خواست نامش فاش نشود به شبکه خبری بی بی سی گفت: یک افسر آمریکایی افغانستانی الاصل و یک خبرنگار وابسته پشت پرده سناریوی توطئه آمیز آمریکا علیه ایران در این حادثه قرار دارند.

پس از آنکه شبکه بی بی سی انگلیسی دیروز جمعه به نقل از یک منبع مطلع از دست پنهان دولت آمریکا در پشت پرده حقایق تلخ غرق شدن مهاجران افغان در مرز ایران و دسیسه سازی علیه ایران خبر داد، ساعاتی نگذشت که با واکنش تهدید آمیز آمریکا رو به رو شد و پس از اعمال فشار مقامات آن کشور به مدیران این شبکه انگلیسی، دو ویدیو مربوط به این توطئه از خروجی وب سایت آن حذف شده است.

این منبع که خود از نجات یافتگان این حادثه تکان دهنده و توطئه آمیز علیه ایران بود و خواست نامش فاش نشود، به بی بی سی گفته بود: “این حادثه تلخ پیشتر توسط یک افسر آمریکایی افغانستانی الاصل و پدرام قاضی زاده مسوول بخش غربی مرکز روزنامه نگاران افغانستان و خبرنگار پیشین خبرگزاری روزنامه طلوع نیوز این کشور طراحی و اجرا شده بود تا هم برایشان منفعت مالی داشته باشد و هم سیاست های دیکته شده علیه ایران و افغانستان را اجرا کرده باشند.

براساس این گزارش، این دو نفر از ابتدا در یک برنامه از پیش طراحی شده، خود را راه بلد منطقه مرزی ایران و افغانستان جا زده بودند تا بتوانند مهاجرین را به ساحل سیلابی رودخانه موسمی هریررود برسانند.

این دو نفر بعد از آنکه تا آن مرحله طرح خود را اجرا کردند، به شهروندان مظلوم افغانستانی دستور دادند تن خود را به آب بزنند و البته قبل از آن همه پول‌های آن‌ها را گرفتند تا دیگر راه بازگشتی برای آن‌ها باقی نماند. این در حالی بود که عمق هریررود به دلیل بارندگی زیاد قبل از این حادثه به طور موقت به دو متر رسیده بود و شدت جریان آن هم از حدانتظار فراتر رفته بود.

این طراحی توطئه آمیز تا این مرحله به خوبی اجرا شده بود تا اینکه حوادث بعدی طبق انتظار این دو عامل آمریکایی رخ داد و از این پس نوبت به اجرای سناریوی اصلی خود در شبکه های طرفدار آمریکا رسید.

در این مرحله پدارم قاضی زاده به خاطر دلارهای آمریکایی سعی کرد روایتی سراسر دروغ را با کمک این افسر آمریکایی تدوین و طبق نقشه در شبکه آمریکایی و سعودی “ایران اینترنشال” به نحوی که در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی انعکاس یافت وارونه‌سازی کنند”.

این منبع در پایان به بی بی سی گفت که پدارم قاضی زاده و این افسر آمریکایی که در این گزارش نامی از او برده نمی‌شود، هر چه سریعتر در دستگاه های قضایی معتبر و بی طرف محاکمه و مجبور به پاسخگویی به جنایت های توطئه آمیز خود شوند.

رسانه‌های افغانستان در ۱۲ اردیبهشت ماه به نقل از افرادی که در ظاهر بطور غیرقانونی از استان هرات افغانستان وارد خاک ایران شده و در رودخانه هریررود غرق شده بودند، ادعا کردند که این افراد توسط مرزبانان ایرانی شکنجه و مجبور به انداختن خود به رودخانه شده‌اند.

تاکنون اصل قضیه روشن نیست اما دولت‌های ایران و افغانستان هیأت مشترکی را برای بررسی این رویداد انتخاب کرده‌اند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است که این حادثه در خاک ایران اتفاق نیافتاده و این کشور ادعاهای شکنجه و به آب انداختن این مهاجران را قویا رد می‌کند “.

صابر  تبریزی

خوشحالی رجوی دامی نداشت و ما قبلا گفته بودیم

***

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است!فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است!

مسعود خدابنده در گفت‌وگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامیمسعود خدابنده در گفت‌وگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی

رقابت نفس گیر سینا دشتی فرقه پرست با سنگ پای قزوین!رقابت نفس گیر سینا دشتی فرقه پرست با سنگ پای قزوین!

شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی هایک “فرقه سیاسی” مخالف رژیم ایران، که یک کشور در داخل کشور آلبانی خلق کرده است

همچنین: