مهدی فراحی شاندیز ، یا تو دروغ میگویی یا مریم رجوی

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژوئن 2020:… الان چی؟ طرف بعنوان هوادار دستگیرشده از زندان با بی بی سی و رادیو های بیگانه تماس میگیرد و برعلیه حاکمیت به دفاع ازمجاهدین حرف میزند کسی کاری ندارد. سعید ماسوری را با تفنگ و گلوله وارپی جی و موشک و خمپاره دستگیر کردند کارش همیشه مصاحبه با رادیوها و دادن اطلاعیه برعلیه حاکمیت ود فاع ازمجاهدین بود و درزندان دکترا گرفت درتلویزیون رجوی هم نامه خوانده میشد و ما هم روزها زیرفحش وناسزا قرار میگرفتیم که فلان فلان شده ها سعید ماسوری درزندان و زیرتیغ هرروز نامه میفرستد ولی شماها یک هزارم او هم کارنمیکنید و با رژیم نمی جنگید و مفت میخورید و مفت میخوابید شما مجاهد نیستید. مهدی براحی شاندیز ، یا تو دروغ میگویی یا مریم رجوی