مواضع ضد ایرانی رجوی – از کرونا تا برجام

مواضع ضد ایرانی رجوی – از کرونا تا برجام

مواضع ضد ایرانی رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم دسامبر 2021:… باند رجوی که خود علاوه بر میهن فروشی متوهم نیز هست، با طرح وارونه ی موضوع بر توهمات میافزاید تا درحد خود ضربه ای به مردم وکشور بزند. ادعای سخیف دیگر این گروه جنایتکار این است که بازی با برجام از جانب ایران هیچ هدفی جز تولید بمب هسته‌یی ندارد و این جهان مماشات‌گر به این امر کمک میکند؟! البته منابع منصف تربا لحاظ اینکه این آمریکا بوده که به تحریک شبانه روزی اسرائیل ازبرجام خارج شد ، ادعا دارند که این آمریکا  وبدرجات مختلفی متحدان وبله قربان گویان ریز ودرشت اوست که با طرح مسائلی که ربطی به برجام ندارد ، موجب بلاتکیفی آن نوع برجامی میشوند که درآن صرفا مسائل هسته ای مطرح است ودنبالچه هایی ندارد که آمریکا واسرائیل بدان چسبانده اند و ازاین رو طرح این ادعای سخیف باند رجوی خائنانه و وطن فروشانه ارزیابی میشود. مواضع ضد ایرانی رجوی – از کرونا تا برجام 

مواضع ضد ایرانی رجوی - از کرونا تا برجامبا تکیه بر منابع عظیم خود ، مانع طمع ورزیهای آمریکا و خوشحالی رجوی های خائن میشویم

مواضع ضد ایرانی رجوی – از کرونا تا برجام

مجاهدین خلق گروه دجالی که کرونا را عامل ثبات معرفی میکند!

04/10/1400

من که ازنوجوانی اهل مطالعه ام و کم وبیش با متون تاریخی وعملکرد گروه ها ی سیاسی وحکومت های مختلف آشنائی قابل توجهی دارم ، هرگز گروهی را ندیده ام که مانند رجویست ها دروغگو وبی منطق باشند!

این گروه دغلکار بسادگی آب خوردن دروغ میگوید وهرگز فکر نمیکند که درک مردم بالاتر ازآنست که حاضر باشند این دروغ ها را بپذیرند وچرا؟

مواضع ضد ایرانی رجوی

رجوی ها خود کم شعورند و چون پذیرفته اند که آلترناتیو اند ، لابد مردم را درسطحی نازل تر از خود میدانند وتصور میکنند که هر دروغ شان با اقبال عمومی مواجه خواهد شد.

اگر اینطور نباشد صورت دیگر قضیه که اندیشیدن “گوبلز” وار است ، درست میباشد.

یعنی اینکه مجاهدین خلق استحاله یافته دروغ را با آنچنان شدتی مطرح میکنند که شنونده از عدم قبول آن شرم کرده وناگزیر به پذیرفتن آن باشد!

باند رجوی ادعا دارد که در ایران کسی نیست که نداند ترویج و شیوع کرونا در کشور، کار خود نظام آخوندی با هدف به محاق بردن قیام‌ها و کش دادن عمر نظام بوده است و هنوز هم ادامه دارد.

من بدون آنکه درصدد تجزیه وتحلیل اقدامات حکومت دراین عرصه باشم ، براحتی وباآرامش وجدان وتکیه بر منطقی که ازنوع صوری ودیالکتیکی آن آگاهی های لازم را دارم ، میتوانم اظهار نظر کنم که بیماری کرونا بلحاظ هزینه های سنگینی که روی دولت گذاشته ، ابدا نمیتواند مورد خوشآیند هردولت مفروضی درجهان باشد.

هزینه هایی که صرف مبارزه با این بیماری مهلک میشود ، در صورت صرف نشدن به این امر تحمیلی ، میتواند صرف ارتقاء سطح معیشت مردم شده وازمیزان اعتراضات وتحصن های آنها بکاهد و دایره ی امنیت دولت را گسترده تر کند.

بنابراین باند رجوی که خود علاوه بر میهن فروشی متوهم نیز هست، با طرح وارونه ی موضوع بر توهمات میافزاید تا درحد خود ضربه ای به مردم وکشور بزند.

کمپ مجاهدین در آلبانی ، از شیوع کرونا و نقض حقوق بشر تا عزا بخاطر بازگشت برجام

ادعای سخیف دیگر این گروه جنایتکار این است که بازی با برجام از جانب ایران هیچ هدفی جز تولید بمب هسته‌یی ندارد و این جهان مماشات‌گر به این امر کمک میکند؟!

البته منابع منصف تربا لحاظ اینکه این آمریکا بوده که به تحریک شبانه روزی اسرائیل از برجام خارج شد ، ادعا دارند که این آمریکا وبدرجات مختلفی متحدان وبله قربان گویان ریز ودرشت اوست که با طرح مسائلی که ربطی به برجام ندارد ، موجب بلاتکیفی آن نوع برجامی میشوند که درآن صرفا مسائل هسته ای مطرح است ودنبالچه هایی ندارد که آمریکا واسرائیل بدان چسبانده اند وازاین رو طرح این ادعای سخیف باند رجوی خائنانه و وطن فروشانه ارزیابی میشود.

آیا باند رجوی  نمیداند که اعضای غیر وابسته به آمریکای برجام اعتقادی باین امر که ایران نمیخواهد سلاح هسته ای تولید کند ، ندارند وآیا حرف وشهادت دادن این کشورهای قدرتمند به اندازه ی صهیونیست های متجاوز اعتبار ندارد؟

ضمنا ایران که دچار تحریم فلج کننده است ، مجبور به کسب ارز ازراه های پنهان ودور زدن تحریم ها که کاری بغایت سخت است ، میباشد و زمانی میتواند وارد «اف.ای.تی. اف» گردد که اطمینان ازبرداشتن تحریم های تجاوزکارانه داشته باشد وگرنه درتامین این مقدار کالا و ارز هم دچار گرفتاری مضاعف خواهد بود.

آخر طرف مقابل بشدت پیمان شکن وغیر قابل اعتماد است آقا یا خانم مقاله نویس رجوی!!

صابر  تبریزی

مذاکرات برجام در وین و دلواپسی مریم رجوی

مواضع ضد ایرانی رجوی – از کرونا تا برجام

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آژانس-بین%e2%80%8cالمللی-انرژی-اتمی-و-مریم-رج/

باند رجوی با هرچیزی که ایران بکند، مخالف است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مواضع مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم سپتامبر 2021:… توافق اخیر ایران با رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر بر نحوه ی کارکرد دوربین های تعبیه شده درمراکز اتمی ایران  با بی میلی باند رجوی مواجه شده واین گروه ضد ملی ضمن اینکه این کارهای ایران را نپسندیده، آنرا عقب نشینی ای دانسته که لاجرم  نتیجه گرفته که این کار پیآمدهایی بضرر حکومت ایران خواهد داشت. البته به حکم تجارب متعدد موجود،  فرقه ی رجوی درصورت راه ندادن مدیر کل آزانس به ایران ، بازهم حرف هایی میزد و آنرا محکوم میکرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مزخرفات رجوی  

مریم رجوی برجامصابر تبریزی، سال 2017: خانم مریم رجوی! بالاخره برجام “ثبات” است یا “جام زهر”؟

باند رجوی  با هرچیزی که ایران بکند، مخالف است

23/06/1400

توافق اخیر ایران با رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر بر نحوه ی کارکرد دوربین های تعبیه شده درمراکز اتمی ایران  با بی میلی باند رجوی مواجه شده واین گروه ضد ملی ضمن اینکه این کارهای ایران را نپسندیده، آنرا عقب نشینی ای دانسته که لاجرم  نتیجه گرفته که این کار پیآمدهایی بضرر حکومت ایران خواهد داشت.

البته به حکم تجارب متعدد موجود،  فرقه ی رجوی درصورت راه ندادن مدیر کل آزانس به ایران ، بازهم حرف هایی میزد و آنرا محکوم میکرد .

درهر صورت، صفت عمیقا فرقوی این جریان حکم میکند که در هر رویدادی او برنده باشد وطرف مقابل بازنده!

اگر هم عملا چنین نباشد، باید با سماجت توی چشم مردم بگویند که چنان است که ما گفتیم ولاغیر!

چرا که درد این باند تبهکار ، درد مسائل هسته ای و… ایران نیست وعلاج دردش را در تقدیم دو دستی ایران به مسعود ومریم میبیند ولاغیر!

کاری که امکان تحقق ان درحد صفر است : شتر درخواب بیند پنبه دانه ؟ گهی لف لف خورد گه دانه دانه!

این سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق سرمقاله ی اصلی اش را به موضوعی که مورد توجه این یادداشت کوتاه است ، اختصاص داده وچنین نوشته است :

” یک حکومت با ثبات برای مسائل استراتژیک، خطی مشخص در پیش می‌گیرد، بهای آن را می‌پردازد و تمام امکاناتش را برای پیشبرد آن بسیج می‌کند. اگر رژیم آخوندی از ثبات حداقلی برخوردار بود باید یکی از دو مسیری را که پیش رویش است بر می‌گزید: -یا باید تصمیم می‌گرفت برای لغو تحریم‌ها بهای دست کشیدن از برنامهٔ موشکی و منطقه‌یی را بپردازد؛ -یا باید برای حفظ نیروها و انسجام حداقلی خود، تحریم‌ها و ارجاع به شورای امنیت را به‌جان می‌خرید و زیر میز مذاکرات وین می‌زد و … “

ارزیابی میزان ثبات وعدم ثبات حکومت ایران در صلاحیت این یادداشت کوتاه نیست ولی بطور اجمالی میتوان گفت که حکومت ایران هم مثل بقیه، به تحلیل سود وزیان های اقدامات خود میپردازد وبا تحلیلی که ازاوضاع دارد و بالحاظ اهمیتی که به موضوع خاصی میدهد ، امکانات خود را بسیج میکند واین بسیج کردن با توجه به اهمیت موضوع میتواند درحد عادی یا با تمام قوا باشد.

دیگر اینکه کور خوانده اید آقا یا خانم سرمقاله نویس!

هیچ دلیل ومنطقی وجود ندارد که ایران بر سر منافع دفاعی اش وجلوگیری از اشغالگری های اسرائیل واشاعه ی تروریزم در مرزهایش ، گذشت ومعامله ای انجام بدهد.

دراین مورد ابدا خوش خیال نباشید که ایران موشک های بازدارنده اش را برچیند ویا به مدرنیزه کردن آنها نپردازد .

چرا که با دست زدن به این اشتباهات مهلک ، ایران به طعمه ی بادآورده ای برای صهیونیزم وتروریزم جهانی که سرکرده اش آمریکا وشماها پادوان آن هستید تبدیل میشود.

درثانی، ایران مذاکرات وین را صرفا وصرفا در راستای فعالیت های اتمی- با لحاظ وقبول محدودیت ها و مزایایی که دراین عرصه هست – قبول دارد ودر غیر اینصورت- صورتی که مسائل نامرتبط به فعالیت های هسته ای ایران باشد- حضوری دروین نخواهد داشت!

آدم تعجب میکند که چرا دنیای سلطه گر درحال دندان ریزی وچاکران آنها که یکی هم باند رجوی باشد، چرا نمیخواهند این پیام روشن ایران را دریافت کنند.

دوباره :

” اما اکنون نزدیک به ۸ماه از مذاکرات وین گذشته و هنوز مذاکرات در سردرگمی قرار دارد و آژانس هم می‌گوید رژیم هیچ پاسخی در رابطه با سؤالاتش نمی‌دهد. ” این وضعیت نشان از ضعف و شکنندگی رژیم دارد؛ واین‌که تا چه حد ذخایر استراتژیکش به‌انتها رسیده که نمی‌تواند خط مشخصی در پیش گیرد. این ضعف و شکنندگی هم نه‌ حاصل بحرانهای بین‌المللی، بلکه حاصل ۴۲سال کشاکش و نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم است که اکنون آن را هر چه فرسوده‌تر و ضعیف‌تر کرده و به نقطهٔ کنونی رسانده”.

دلیل این سر درگم بودن مذاکرات آن بود که ایران بصورت ساده ومنطقی ازآمریکا میخواست ومیخواهد که به برجام برگشته وتحریم های مربوطه را لغو کند و امریکا بجای اجابت این درخواست بحق به حاشیه رفته و پیشنهاد قطع تهیه ی لوازم دفاعی ومبارزه با تروریزم را میداد که صد البته مقبول نمیافتاد واین مسئله هیچ ربطی به میزان تاثیر خیانت های باند رجوی نداشته ومردم هم اگر خواستی دارند، درراستای مخالفت با تقویت بنیه ی دفاعی کشور نیست!

صابر  تبریزی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-رجوی-،-زیر-آوار-مذاکرات-وین/

مجاهدین رجوی زیر آوار مذاکرات وین

مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بودصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دهم آوریل 2021:… درمیان دوستان مردم ایران، افراد بیطرف وحتی دشمنان ما ، کسی منکر موفقیت های  نسبتا درخشان مذاکرات  اخیر وین نبوده الا روسپیان سیاسی و مجاهدین خلقی که دروغگویی و بی حیایی به سرشت آنها تبدیل شده وبا نشر مطالب خلاف واقع ، تلاش دارند که این پایداری ایران وموفقیت هایش را منکر شده ووعده ی سر خرمن بخود بدهند. وقتی که تنها صحبت از برجام باشد ، مذاکرات وین دراین مورد از سرعتی قابل توجه برخوردار است والبته ایران نمیخواهد وتوقع هم ندارد که پیشرفت سریعی در سایرمسائل  انحرافی رخ دهد. مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بود 

مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بودمجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بود

21/01/1400

درمیان دوستان مردم ایران، افراد بیطرف وحتی دشمنان ما ، کسی منکر موفقیت های  نسبتا درخشان مذاکرات  اخیر وین نبوده الا روسپیان سیاسی و مجاهدین خلقی که دروغگویی و بی حیایی به سرشت آنها تبدیل شده وبا نشر مطالب خلاف واقع ، تلاش دارند که این پایداری ایران وموفقیت هایش را منکر شده ووعده ی سر خرمن بخود بدهند.

دراین مورد ، یکی از رسانه های این باند وطن فروش چنین نوشته شده است :

” دور دوم مذاکرات برای احیای برجام، روز جمعه ۲۰فروردین در وین پایان یافت. هنوز هیچ اثر ملموسی از گشوده شدن بن‌بست دیده نمی‌شود. خبرگزاری رویترز طی تفسیری در پایان نشست وین خاطرنشان کرد که طرفین انتظار ندارند پیشرفتی سریع طی این دور از مذاکرات حاصل شود. علت اصلی این قضیه، تنیده شدن موضوع با جنگ و دعوای درونی رژیم است که به‌خصوص در پیش بودن نمایش انتخابات رژیم به‌آن ضریب زده است”.

آیا اعلام آمادگی آمریکا برای قبول پیشنهاد روسیه، چین واروپا که برای جلوگیری ازوقفه درمذاکرات واحیای مجدد برجام به هر نحو ممکن ، اثری ملموس نیست ؟

آیا قبول صدور 2میلیون بشکه نفت از طرف ایران که مدتی قبل تصورش هم سخت بود ، ایران را به میزان زیاد ازتنگناهای مالی خارج نخواهد کرد وبمنزله ی شکست فشار حداکثری آمریکا محسوب نمیشود؟

وقتی که تنها صحبت از برجام باشد ، مذاکرات وین دراین مورد از سرعتی قابل توجه برخوردار است والبته ایران نمیخواهد وتوقع هم ندارد که پیشرفت سریعی درسایرمسائل  انحرافی رخ دهد.

بعبارت دیگر، طرف ایرانی رغبتی به طرح مسائل حاشیه ای ندارد تا عجله ای هم در پیشرفت آن داشته باشد.

طرف ناقض برجام گنجاندن موضوعات غیر برجامی ومخصوصا هدف قرار دادن توان  مشروع دفاعی ومخصوصا موشکی ایران را مد نظر دارد که ایران قبول ندارد ودراین شرایط حتی موفق به تحمیل قسمتی از حقوق ضایع شده ی خود میباشد و آیا این امر میتواند معنی غیر موثر بدهد یا آوار وحشتناکی است که بر سر رهبری مجاهدین خلق ویران شده وتوان حرکت وادامه ی زندگی را ازاو گرفته است؟

موضوع انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران هم میتواند مطرح باشد ولی این مسئله درمقایسه با موضوع صحبت ما فرع بر قضیه است وجریان هرچه باشد ، ایران را ازاصل اعاده ی حقوق خود منحرف نخواهد کرد.

دوباره :

“خبرگزاری ژاپنی کیودو روز پنجشنبه، گزارش داد که رژیم یک طرح ابتکاری گام به‌گام را به‌طرفهای مقابل ارائه داده است. یک مقام ارشد رژیم به‌شرط ناشناس ماندن به‌این خبرگزاری گفته است: «اگر آمریکا در کمتر از دو ماه قادر به‌انجام یک توافق با رژیم ایران قبل از اتمام ضرب‌الاجل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباشد، دیگر هرگز تضمینی برای رسیدن به‌یک توافق با تهران وجود نخواهد داشت… اگر آمریکا این فرصت اندک را از دست بدهد، آنگاه تمامی طرف‌ها باید ۷ماه صبر کنند تا دولت جدید برای مذاکرات آماده شود “.

قسمتی ازمنویات ایران برآورد شده ومیشود ومطمئن باشید ، قضیه به هر مسیری که کشیده شود ، مانع برآورده شدن حقوق حقه ی ایران نخواهد شد.

بخصوص اینکه تصمیم سازان اصلی ایران ، هیچ تمایلی برای کوتاه آمدن از مواضع اصلی خود ندارند.


دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسیمریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا


ونیز :

” … نفس رژیم به‌خاطر تحریم‌ها به‌شمارش افتاده؛ مکیدن شیرهٔ حیاتی مردم برای تأمین هزینه‌های سرکوب و صدور تروریسم به‌نهایت خود رسیده .. از سوی دیگر تن‌دادن به‌مذاکره در شرایط تعادل‌قوای موجود معنایی جز کوتاه‌آمدن از توان هسته‌یی، پروژهٔ موشکی و دخالت‌های منطقه‌یی و نقض حقوق‌بشر ندارد…؟ “

من حیث المجموع، اوضاع بنفع منافع ملی ایران به پیش میرود  وبا تمهیداتی که اندیشیده شده و شکستی که فشار حداکثری آمریکا متحمل شده، ما مردم ایران روزهایی بدتر از چند سال گذشته را تجربه نخواهیم کرد ودرعوض گشایش های مورد اعتنایی درکارمان خواهد بود و هر روزی که میگذرد تناسب قوا بنفع ما چرخش پیدا کرده ومیکند .

اولا ما توان هسته ای بیشتر ازآنچه که دربرجام قبول کرده ایم داشته باشیم ، نمیخواهیم.

ثانیا مسئله ی موشکی ومذاکره درمورد آن ابدا دردستور کار ما نیست .

ثالثا ، دشمنان ما مشکلی بنام رعایت شدن یا نشدن حقوق بشر درایران ندارند واگر حرفی میزنند، برای سرپوش گذاشتن به دیگر اقدامات شیطانی شان هست.

اینجانب برای متنوع تر کردن این یاد داشت خود، متن نوشته ای کوتاه را از یک رسانه ی اپوزیسیون غیر برانداز نقل میکنم تا قضیه درابعاد بزرگتر مورد بر رسی قرار گیرد وخواننده ی محترم ، توشه ای پربارتر ازاین یاد داشت بردارد :

” چند دیدار و جلسه فشرده برجامی در وین پایان یافت و دو هیات ایرانی و امریکائی به کشورهایشان بازگشتند تا جزئیات مذاکرات را با مقامات ارشد در میان بگذارند. در امریکا معلوم نیست نماینده ویژه و جدید امریکا در برجام گزارش خود را غیر از رئیس جمهور در اختیار چه کس و یا چه نهادی خواهد گذاشت، اما در ایران تکلیف روشن است. هیات ایرانی که سرپرستی آن را عراقچی معاون ظریف بر عهده داشت و بی شک در طول مذاکرات وین بی وقفه با تهران در تماس بود، گزارش کامل مذاکرات را با روحانی و ظریف و رهبر جمهوری اسلامی و احتمالا صالحی رئیس آژانس اتمی ایران درمیان خواهد گذاشت. در وین تفاهم هائی برای لغو تحریم ها و حتی اجرای لغو تحریم ها از یکسو و بازگشت مرحله به مرحله امریکا به برجام بدست آمده است. اجازه فروش و صادرات نفت ایران تا سطح دو میلیون بشکه در روز، سفر فوری نخست وزیر کره جنوبی به تهران برای به هم وصل کردن پیوندهای پاره شد و آزاد سازی 7 میلیارد دلار پول نفت ایران که در آن کشور توقیف است، … وعده هائی که روحانی و سخنگوی دولت و رئیس دفتر و معاون اول رئیس جمهور درباره تحولات مهم اقتصادی و ارزی در آینده نزدیک میدهند و یک سلسله نشانه های دیگر همگی نتایج مذاکرات وین است. سخنان سفیر چین در تهران روز گذشته که گفت چین در مذاکرات وین نقش سازنده ای برعهده داشت. قرار است جلسه بعدی برجام 26 فروردین تشکیل شود و دو روز پیش از آن، یعنی 24 فروردین لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران سفر می کند. روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از دیپلمات ها نوشت: «در ادامه دومین دور نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گروه های تخصصی تحریم ها و غنی سازی اورانیوم در حال پیشرفت هستند. دیپلمات های ارشد دخیل در این گفتگوها روز جمعه توافق کردند که اقدامات اولیه در دو گروه کاری که برای بازگرداندن ایالات متحده و ایران به توافق هسته ای برجام انجام می شود در هفته آینده نیز ادامه یابد .لغو تحریم ها یک موفقیت ملی است، زیرا از بار فشار کمر شکن بر روی مردم ایران کم می کند و…”.

صابر  تبریزی

(پایان)

مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بود 

***

مقایسه احمقانه مسعود رجوی بقصد دلبری از شیخ سعودیAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین: