مواضع فلاکت بار رجوی از عراق تا آلبانی

بخشعلی علیزاده، انجمن نجات، مرکز تهران، سی ام ژانویه 2020:… در آن روزگار این داستان همه را آچمز کرده بود، همه مانده بودیم که پس امپریالیسم جهانخوار چه شد و کجا رفت ؟ این ها همان ” ببرهای کاغذی ” هستند که در سرودهایتان میگفتید که : مجاهد پر کینه سر کوچه کمینه ، آمریکائی بیرون شو ، خونت روی زمینه ! بله، همزمان با سقوط صدام حسین و نظام دیکتاتوریش ، سقوط و انحطاط رجوی و سازمان پیکار جویش هم از همان دوره آغاز شد و ریل وابستگی و در دام افتادن آمریکائیها را شروع کرد . بند بند ضد امپریالیسم بودن فرقه در حال اضمحلال بود و روزانه به چشم می دیدیم که این عناصر خود فروخته چگونه در جوال آمریکائیها فرو میروند و رنگ عوض میکنند . مواضع فلاکت بار رجوی از عراق تا آلبانی