نتیجهی روشن یك بحث ِ شفاف: سایت رجوی: هیچکس ، واقعا هیچکس صلاحیت انتقاد به رهبران پاک باز آزادی را ندارد!، ایران دیدبان، چهارم اوت 2007

نتیجهی روشن یك بحث ِ شفاف: سایت رجوی: هیچکس ، واقعا هیچکس صلاحیت انتقاد به رهبران پاک باز آزادی را ندارد!، ایران دیدبان، چهارم اوت 2007

.

ایراندیدبان، چهارم اوت 2007
http://www.irandidban.com/master.asp?ID=13599

بحث از آنجا شروع شد كه رجوی در پیام 12 تیرماه به اعضا و نیروهای این گروه اعلام داشت كه مرزبندی خود را با “رژیم” حفظ كرده و با هر كس كه میخواهد این مرزبندی را مخدوش كند مبارزه كنند. وی مدعی شد كه هر كس میتواند به مجاهدین انتقاد بکند بهشرط اینكه با رژیم مرزبندی داشته باشد.

اصل بحث اینجا بود كه رجوی میخواست و میخواهد با انگ زدن به منتقدین، اصولاً راه هرگونه انتقادی را سد كند و بالمآل بهجای حل مسایل و تناقضاتی كه نیروها نسبت به وی، ‌تشكیلات مجاهدین و استراتژی آن دارند، صورت مسأله را پاك كرده و با تیره كردن فضا هرگونه انتقادی را تخطئه كند و آن را نتیجهی یك توطئه وانمود كند.

وی با مغالطهگری و سفسطهبازی و با طرح دور ِ باطلی كه هر منتقدی باید رادیكالتر از مجاهدین باشد تا صلاحیت طرح انتقاد را داشته باشد و گرنه رژیمی است، چماقداران این فرقه را به منطق فاشیستیای مسلح نمود كه از همان ابتدا هم مشخص بود نهایتاً با عربدهكشی و اذكار فرقهای، هرگونه انتقاد و گفتوگو دربارهی مجاهدین را ممنوع اعلام میكنند.

ریشهی این منطق بهطور مشخص به ایدئولوژی و باورداشتهای مجاهدین برمیگردد كه با ضدیت آنان با مناسبات انسانی و دموكراتیك برای خودشان حقانیت نیز پیدا میكند.

در همین رابطه سایت پاسارگادسیتی (كه بهمنظور “مرزبندی” مورد نظر رجوی كه بنا بر تفكرات فاشیستیاش همواره به نوع سرخاش قائل است راهاندازی شده) در ادامهی این مبحث، اعتقاد و حرف اول و آخر مجاهدین را رسماً اعلام كرد* و نوشت:

« هیچکس ، واقعا هیچکس صلاحیت انتقاد به رهبران پاک باز آزادی را ندارد!

اگر با دیده شرافت و بدون بخل ورزی به گذاشته مسعود و مریم نگاه کنیم خواهیم فهمید که در پرداخت بها ی حد اکثر برای آزادی ،هر یک از ما صدها سال از این دو عنصر فدا فاصله داریم چه رسد که منتقدین این دو عنصر فدا (مسعود ومریم ) بخواهند از عناصر مفلوک وبریده از آرمان خلق باشند… بدون پروا به همه آن دسته از بریده مزدور و خائنین و به همه اپورتونیست های چپ نما میگویم ،عرصه سیمرغ نه جولانگه توست !»

این چكیده و خلـّص پیام رجوی است كه بهصورت كاربردی به نیروهای تشكیلاتی حقنه شده و مبین آن است كه مجاهدین حتی اگر به انتقاد (با تعاریف و چارچوب خودشان) اعتقاد داشته باشند، مطلقاً انتقاد به رجوی و همسرش را وارد نمیدانند و بر مبنای همان تفكرات با دادن ویژگیهای فرقهای به آنان، هرگونه انتقاد به آنها را غیرمجاز میدانند.

برای روشن شدن این معنی باید اوراد و اذكاری كه نویسنده در ادامهی همین مطلب آورده است را مطالعه نمود تا به عمق ِ منطق و باورداشتهای فاشیستی اعضای این فرقه پی برد:

« خدارا شکر که دراین دوران سخت و سراسر فتنه بر ما و نسل ما منت گذاشت و از نعمت رهبری دو آفتاب درخشان رهائی وراه گشائی و آزادی مسعود و مریم بهره مند مان کرد… این مسعود مریم هستند که تا ابد در تاریخ درخشان مقاومت ایران زمین برای آزادی و عدالت اجتماعی خواهند درخشید وهمه دشمنانش بور بور بور خواهند شد. »

مطالعهی این گونه دعاوی و اشعار كه مستقیماً از سوی شخص رجوی سرچشمه میگیرد ما را از توضیح بیشتر دربارهی آنچه درون مجاهدین میگذرد بینیاز میسازد و نشانگر میزان واقعی پایبندی آنان به دموكراسی است كه انتقاد فقط بخش كوچكی از آن است.

_________________

* آری چه کسی حق انتقاد به قلب تپنده آزادی ایران و ایرانی (مسعود و مریم) را دارد !- علی دوستكام – سایت پاسارگادسیتی

————–

از همین منبع:

كدام انتقاد ؛ كدام منتقد

رابطهی عبدالمالک ریگی با مجاهدین خلق

بازتاب گستردهی ممنوعیت تردد به اردوگاه تروریستی اشرف

|