نظر سفیهانه مسعود رجوی خلاف مصالح عالیه کشور است

نظر سفیهانه مسعود رجوی خلاف مصالح عالیه کشور است

نظر سفیهانه مسعود رجوی خلاف مصالح عالیه کشور استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی و یکم اکتبر 2020:… مهرداد هرسینی که یکی از بی چشم و روترین عمله های قلم بدست رجوی است ، درمقاله ای که ذیلا بطور مختصر ومفید مورد نقد قرار میگیرد ، میخواهد ثابت کند که شرایط انقلابی از هرحیث وهرجهت درایران مهیاست ومن میخواهم ثابت کنم که اودچار توهم است و هرسینی بیجهت به استناد به پاره ای ازنظریات لنین ، میخواهد دلخوشی بخود بدهد والبته اینرا نمیداند که وجود شرایط انقلابی درایران برعلیه باند رجوی است که بعد از طی پروسه ای 40 ساله ، به ضد انقلاب ناب تبدیل شده است. نظر سفیهانه مسعود رجوی خلاف مصالح عالیه کشور است 

نظر سفیهانه مسعود رجوی خلاف مصالح عالیه کشور استسخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

نظر سفیهانه مسعود رجوی خلاف مصالح عالیه کشور است

 گروهی ازمردم به اعتراض های مدنی مشغولند وحکومت توان مدیریت آنرا دارد!

10/08/1399

مهرداد هرسینی که یکی از بی چشم و روترین عمله های قلم بدست رجوی است ، درمقاله ای که ذیلا بطور مختصر ومفید مورد نقد قرار میگیرد ، میخواهد ثابت کند که شرایط انقلابی از هرحیث وهرجهت درایران مهیاست ومن میخواهم ثابت کنم که اودچار توهم است و هرسینی بیجهت به استناد به پاره ای ازنظریات لنین ، میخواهد دلخوشی بخود بدهد والبته اینرا نمیداند که وجود شرایط انقلابی درایران برعلیه باند رجوی است که بعد از طی پروسه ای 40 ساله ، به ضد انقلاب ناب تبدیل شده است.

او درقسمتی ازنوشته اش که طی آن سعی کرده وانمود کند که درعین ضدانقلاب بودن ، تئوری های انقلابی را قبول دارد؟!، چنین نوشته است :

“هزینه‌های سرسام آور برای سرپا نگاهداشتن سپاه سرکوبگر که اکنون به لکه ننگی برای میهن امان تبدیل شده و یا بسیج ضد مردمی و انواع و اقسام دوایر اطلاعاتی و حراستی تماما مهر تائیدی بر وجود بحران انقلابی در درون جامعه می باشد. بحران انقلابی نیز ترجمان همان واقعیتی است که توده‌ها دیگر این رژیم را نمی خواهند و حکومت نیز توان مهار جنبش را ندارند. این همان بستر تحولات اجتناب ناپذیر و سمت سو برای هر دگرگونی و برای این رژیم امر «سرنگونی» است “.

لیست تروریستی، مجاهدین خلق (فرقه رجوی) یا سپاه پاسداران ایران!

سپاه بعوان نیروی اصلی نظامی کشور است و در قانون اساسی ایران براین امر تاکید شده ومیدانید که تغییر ماده ای ازقانون اساسی احتیاج به انجام تشریفات زیاد ازقبیل مراجعه به رفراندوم است واینطور نیست که با نظر سفیهانه مسعود رجوی که هنر تو فقط درتکرار آن است ، برچیده شود.

وانگهی درمقایسه با دیگر کشورهای مشابه ، بودجه ی نظامی ایران درسطح نسبتا پایینی قرار دارد ومسلم است که علت نابسامانی های موجود درکشور ، وجود بودجه ی نظامی هنگفت نیست و علل این نارسایی های گاها جدی را باید درجاهای دیگر وازجمله نتایج تحریم ها وتروریزم اقتصادی  ارباب شما جستجو کرد.

این حرف را که توده ها نخواهند برآنها حکومت شود و حکومت هم قادر به اعمال هژمونی نباشد ونتواند برتوده ها حکومت کند ، ازنظر لنین نشانه های وجود حالت انقلابی درجامعه است ولی او بلافاصله این توضیح را هم داده است که درهرلحظه باید تحلیل مشخصی ازاوضاع مشخص داشت ووجود این دوشرط، به تنهایی شرط لازم وکافی نیست.

مثلا با توجه به پتانسیل های بسیار بالای ایران، حکومت درمواقع بحرانی تر میتواند با دست زدن به اقدامات رادیکال تر، جلوی بخش قابل توجهی ازاین نارضایتی ها را بگیرد  ومردم را مایل کند که برآنها حکومت شود و …

چرا مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق وطن فروش میگویند ایران نباید پیشرفت علمی کند؟

درادامه :

” کمتر روز و یا هفته‌ای است که رسانه های حکومتی از کشته شدن و به هلاکت رسیدن عوامل سرکوبگر خود در شهرهای مختلف خبر ندهند. براین اساس شاهد رشد و نمو مقاومت‌های مردمی در تقابل آشکار با عوامل جاسوسی، اطلاعاتی بسیج رژیم و مجازات آنان در شهرهای مختلف می باشیم “.

 این رویه جهانشمول است و وقوع حوادثی که شما ها هم تعداد آنها را ده برابر میکنید ، درکشور 83 میلیون نفری چندان غیر طبیعی نیست وشما سرمایه گذاری بیقواره ای نسبت به این مسائل میکنید که درجهان به قاعده ای تبدیل شده است.

بعبارت دیگر ، اینها مسائلی نیستند که بتوانند حکومتی را ازکار بیاندازند وشما باخود فریبی زیاد، جنجال بی گنجایشی را برپا میکنید و از همین بابت است که مشاهده میکنید این جنجال ها بباری که ازآن توقع دارید ، نمی نشیند.

دوباره :

” سخن از روندی منطقی به مانند دوران پایانی رژیم شاه می باشد که جامعه پس از سالیان صبر و تحمل و مدارا در مقابل تمامی جنایات و سرکوب، اکنون به نقطه انفجاری رسیده و راه حل را تنها در مقابله به مثل و حتی پرداخت سنگین ترین بها برای آن جستجو میکند. بقول آقای رجوی ، پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است “.

اینکه دو حادثه درظروف زمانی متفاوت یکسان انگاشته شوند، نامی جز قرینه سازی تاریخی ندارد وتجارب زندگی نشان داده که قرینه سازی تاریخی کار درستی نیست ونتایج دلخواهی را ببآر نمیآورد وبدرستی هم باید درهر زمان وبسته به رویدادهایی که حتی درخارج ازکشور روی میدهد ، تحلیل مشخصی داشت که بمعنی گذاشتن اراده ی خود بجای واقعیات نبوده والبته  این ملزومات درتوان کم سوادان مجاهدک ومیزان صبر وحوصله ی  اندک آنها نیست!

صابر  تبریزی

نظر سفیهانه مسعود رجوی خلاف مصالح عالیه کشور است

***

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردشکنجه رزمندگان؛ اوج خیانت منافقین (فرقه رجوی، مجاهدین خلق) در جنگ تحمیلی

پانزدهم شهریور 1344 و رویکرد فرقه گرایی و تروریستی رجویآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

عبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آنعبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آن

لاف پنجاه سالگی مجاهدین خلق در پی هویت نداشته فرقه رجویلاف پنجاه سالگی؛ در پی هویت نداشته

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سالگرد-بنیانگذاری-مجاهدین-خلق-ایران/

سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران ربطی به فرقه ضدبشر و مزدور مریم رجوی ندارد

سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پنجم سپتامبر 2020:… ما نشانی ازترقیخواهی ودموکراسی را درتشکیلات رجوی که استحاله یافته ی سازمان مجاهدین 10 ساله است، ندیده ایم. تبدیل مسعود رجوی به یک بت وهزاران نفر اعضاء به بت پرستی نه تنها هیچ سنخیتی با ترقی و پویایی ندارد ، بلکه درراستای انحطاط بوده وتبدیل سازمان مجاهدین اولیه به یک باند قرون وسطایی وارتجاعی است و هیچ منبع خیری برای مردم نیست و حتما همین مردم بشما خواهند گفت که : مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان! . سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران ربطی به فرقه ضدبشر و مزدور مریم رجوی ندارد. 

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران ربطی به فرقه ضدبشر و مزدور مریم رجوی ندارد

با منطق مجاهدین رجوی، فاصله ی سال 1350 تا 1360 ، 57 سال است!

15/06/1399

مهرداد هرسینی که یکی از چاپلوس ترین وابسته ی مسعود رجوی است ، با طرح 57 امین سالگرد بنیاندگذاری سازمان مجاهدین خلق ، اقدام به شاهنامه نویسی کرده است .

سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران مریم رجوی

 این در حالی است که سازمان مجاهدین بطور رسمی دراواخر سال 1350 با این نام شناخته شد و ضمن طی مراحل مختلف وتغییرات عظیم وانشعاباتی که اکثریت اعضای آن انجام دادند والبته به کجراهه  هایی هم رفتند، تا سال 1360 من حیث المجموع میتوان آن را استقلال خواه وعدالت طلب دانست .

اما در 30خرداد 1360 وبه خیال واهی بدست آوردن قدرت ، بنای ترور وانفجارهای وحشیانه را گذاشته وبه یکی ازمولفه های قابل تامل پرافت وخیز شدن انقلاب 1357 ازطرف منفی اش شدند.

از زبان او ویا کسی که این مطالب را بنام اعضای سازمان مینویسند، بشنویم :

” پنجاه و شش سال پیش در چنین ایامی و در پی شکست تمامی راه حل های مسالمت آمیز و بویژه سرکوب خونین ۱۵ خرداد در سال ۴۲، نهال نوپایی از سوی شهدای والامقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان علیه دیکتاتوری سلطنتی نهاده شد که در امتداد خود با رهبری برادر مسعود اکنون به درختی تنومند در ایران زمین علیه جباریت ولی فقیه تبدیل گردیده است “.

شما منطق تاریخ را نمیدانید وآگاه نیستید که دارندگان قدرت، حکومت را باین سادگی ها وا نمیگذارند وازاین رو، مبارزات مسلمت آمیز به صبر و تحمل زیاد محتاج است ودرنتیجه ثمرات آنها بزودی ببار نمی نشیند و این مسئله سبب سرخوردگی کسانی میشود که ضمن اینکه خود را انقلابی میدانند، تاب وتحمل مرارت ها ودود چراغ خوردن های مبارزات مسالمت آمیز را ندارند و ناچار دست به کارهایی میزنند که ضربات جبران ناپذیری میخورند و در لحظه ی مناسب، از ایفای نقش درجه اول  درانقلاب عاجز مانده و چاره ای جز وامصیتا خواند ن پیدا نمیکنند!

ضمنا ، مبارزات مردمی مجاهدین که بدون ارتباط با توده ی عظیم مردم ودرخانه های تیمی جریان داشت ، از سال 1350 شروع شد ودر 30 خرداد 1360 باتمام رسید وبنابراین شما این 47 سال اضافه ی را ازکجا بدست آورده اید؟؟!!

مسئله ازاین قرار بود که هسته های  معدود مطالعاتی بوجود آمده درسال 1344 را نمیتوان سازمان مجاهدین خلق نامید و روسای این محافل هم چنین کاری نکردند.

کارهای دارودسته ی رجوی را هم که ازخرداد 1360 شروع شد و این سراشیبی سقوط  ودوری از آرمان های بنانگذاران آن هسته های مطالعاتی همواره ادامه داشته و با این حساب نمیشود که 10 سال مجاهد بودن را 57 سال دانست وبرسمیت شناخت وتبلیغات گوش خراشی هم بنفع این دروغگویی وکلاه برداری تاریخی براه انداخت!

الیته باند رجوی که یک فرقه ی سیاسی- مافیایی منحصر بفردی درجهان است ، براحتی میتواند ازاین کلاه برداری های تاریخی بکند که کرده است!

دوباره :

” سخن از جنبشی عظیم، ملی و مردمی با پایه های گسترده اجتماعی، فرهنگی، فکری و نیز با برنامه ای مترقی و دمکراتیک برای ایرانی آزاد می باشد که در بستر خود متعهد به التیام زخم ها و صدمات تاریخی از ضربات شاه و شیخ بر پیکر جامعه دردمند ما ایرانیان است “.

ما نشانی ازترقیخواهی ودموکراسی را درتشکیلات رجوی که استحاله یافته ی سازمان مجاهدین 10 ساله است، ندیده ایم.

تبدیل مسعود رجوی به یک بت وهزاران نفر اعضاء به بت پرستی نه تنها هیچ سنخیتی با ترقی و پویایی ندارد ، بلکه درراستای انحطاط بوده وتبدیل سازمان مجاهدین اولیه به یک باند قرون وسطایی وارتجاعی است و هیچ منبع خیری برای مردم نیست و حتما همین مردم بشما خواهند گفت که : مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان!

بارهم :

” اساس و بنیان مجاهدین نه تنها با ریشه های عمیق فکری و اجتماعی ایرانیان گره خورده، بلکه فراتر از آن، اکنون به واقعیتی اجتناب ناپذیر در صحنه داخلی و بین المللی نیز تبدیل شده است “.

کارهای مجاهدینی که اینک به سابقون تبدیل شده اند ، هیچ مشابهتی با آنچه که مردم طی چند بار ودر طول یکصد ساله ی اخیر کرده اند ، نداشته و تنها میتواند مایه ی شرم هر ایرانی آزادیخواه، استقلال گرا ومیهن دوست باشد و اشتهار مجاهدین نه درجهانی که مردم واقعی درآن زندگی میکنند نبوده و مربوط به  جهان پر نیرنگ وریا وخونریزی دشمنان بشریت و روسپیان سیاسی است!

درادامه :

” جنبشی که اکنون در جای جای میهن اسیرمان رخنه کرده و اقشار و طبقات مختلف و بویژه محرومان، زحمتکشان، خانواده ها و بازماندگان تمامی قربانیان این رژیم ضد بشری را برای خوراندن دیگر «جام های زهر» به دیکتاتوری ولی فقیه و سرنگونی، به جوش و خروش درآورده است “.

حرکات اعتراضی مردم که صنفی است ومشابه حرکات صنفی مردم سایر کشورهای جهان است ، آرزوهای پلید شما را برآورد نخواهد کرد و با برخورد صحیح طرفین دعوا ، مانع تبدیل شدن آنها به شورش های کور وبدون رهبری ای خواهد بود که شما بهمراه دشمنان خارجی مردم ایران منتظر ماهی گرفتن ازآن هستید!

صابر

سالگرد بنیانگذاری مجاهدین خلق ایران ربطی به فرقه ضدبشر و مزدور مریم رجوی ندارد

*** 

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

همچنین: