نقدی برتاریخچه نویسی به روش فرقه رجوی به روایت ” حنیف حیدرنژاد ( بخش دوم )

نقدی برتاریخچه نویسی به روش فرقه رجوی به روایت ” حنیف حیدرنژاد ( بخش دوم )

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و دوم فوریه 2015:… حنیف راباید درکنار اندک اعضای سابق این فرقه قرارداد که هنوز با گذشته خود درستیز بوده _ حاضر به گسیحتگی کامل از این فرقه نبوده و همچنان درپی نقد افکار واندیشه های ارتجاعی و تفکرات مالیخولیانی وترواشات ذهن بیمار مسعود رجوی هستند _ بهرروی حنیف گرچه اظهار می دارد دوران های ” بحران هویت وفرقه زدگی …

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2رجوی: یادش به خیر، زمان صدام برای چهار هزار مزدور بیست هزار سلاح داشتیم (ارباب هم اربابهای قدیم)

داستان کمپ اشرف مجاهدین خلق قربانیان اربابانی بی شمار تقدیم به خانواده های تمامی قربانیان فرقه رجوی

لینک به منبع

لینک به قسمت اول
نقدی بر تاریخ نویسی به روش فرقه رجوی به قلم حنیف حیدر نژاد ( بخش نخست )

نقدی برتاریخچه نویسی به روش فرقه رجوی به روایت ” حنیف حیدرنژاد ( بخش دوم )

مقدمه _ دربخش نخست این نوشتار نگاهی گذرا به قسمت نخست نوشته سه قسمتی حنیف حیدر نژاد تحت عنوان ” بن بست های استراتژیک رهبری مجاهدین انداخته و با استناد به نوشته نامبرده ثابت کردم که حنیف حیدر نژاد از زمره اندک اعضای سابق فرقه رجوی است که علیرغم جایی وفاصله گیری همچنان احساس نوعی وابستگی ودلبستگی به این فرقه می نماید _ این وابستگی وقتی درنوشته های ایشان نمود می کند که نامبرده به تاریخچه این فرقه مراجعه می نماید _ درچنین حالتی ایشان تاریخ را به روایت دروغ وساختگی دستگاه تبلیغی این فرقه بازنویسی می نماید …..

http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad

حنیف حیدر نژاد کیست وچه می گوید ؟

حنیف درمعرفی خود اظهار داشته که درسال 1340 درکرمانشاه بدنیا امده واز سال 1357 ( 17 سالگی ) بعنوان هوادار به این گروه نزدیک وبه فعالیت پراخته است ( روزنامه فروش ویا ملیشیا ) _ نامبرده سابقه دستگیری وزندان ندارد ودرسال 1361 ازایران خارج وبه فرقه رجوی درعراق پیوسته است _ حنیف درسال 1373 از فرقه رجوی جدا گردیده وعازم کشور آلمان شده است _ بنابرهمین نوشته حنیف در آلمان به مدت “سه ونیم سال دوران بحران روحی و هویتی ” راپشت سرنهاده است .

همانگونه که این مختصر نشان می دهد نامبرده درمدت 12 سال اقامت درکشور عراق ومناسبات تشکیلاتی فرقه رجوی نتوانسته خودرا با این تشکیلات فرقه ای هماهنگ نماید وبهمین دلیل از درسال 1373 به طریقی که مشخص نمی کند موفق به فرار از تشکیلات فرقه رجوی گریده است .

حنیف در این نوشتار سه قسمتی با دیدگاه خود شکست های متعدد بیش از سی سال فرقه رجوی راباز خوانی می نماید _ آنچه دراین نوشتارها جای نقد وبررسی است ” تحریف تاریخ ” وروایت فرقه رجوی ازتاریخ است که درنوشته های نامبرده بطور چشمگیری خود نمایی می کند _ حنیف راباید درکنار اندک اعضای سابق این فرقه قرارداد که هنوز با گذشته خود درستیز بوده _ حاضر به گسیحتگی کامل از این فرقه نبوده و همچنان درپی نقد افکار واندیشه های ارتجاعی و تفکرات مالیخولیانی وترواشات ذهن بیمار مسعود رجوی هستند _ بهرروی حنیف گرچه اظهار می دارد دوران های “ بحران هویت وفرقه زدگی “راپشت سرنهاده ولیکن همچنان می توان آثار توهمات وتخیلات احمقانه سرکرده فراری فرقه از جمله مبارزه _ سرنگونی _ ارتش آزادی وغیرو را درنوشته های ایشان سراغ گرفت _ به امید سلامتی کامل حنیف حیدر نزاد

لغرش ها وتحریف ها درنقل قول های تاریخی درنوشتار حنیف

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16500

درنوشتار نخست به چند موضوع درمورد بخش نخست نامبرده اشاره کردم که فهر ست وار عبارت بوند از

1 _ درحالیکه تعاد افراد کشته شده در تهاجم صدام _ رجوی درمرداد 67 بنا بر آمارهای فرقه بیش از 1300 کشته اعلام گردیده ومنابع مستقل واعضای سابق حدود 1500 نفررا تائید می نمایند حنیف این آماررا به 1200 نفر کشته ومفقود شده تقلیل داده است ( ؟ )

2 _ حنیف ادعا می کند که شبه نظامیان فرقه رجوی در زمان مزدوری برای صدام درعراق دراقدامات نظامی تروریستی پیروزی های درخشانی به دست آورده اند ( ! ؟ )

3 _ حنیف نوشته است نیروهای امریکایی درسال 2003 پس از خلع سلاح و تسلیم اعضای فرقه رجوی به تک تک انها موقعیت پناهجوی تحت سازمان ملل اعطا کرده اند ( ! )

حقیقت این است که نیروهای امریکایی پس از محاصره اشرف این گروه مزدور را بعنوان “ مزدوران خارجی تسلیم شده ” پذیرفته وقول وتعهد دادند تا زمان پایان اشغالگری ( سال 2006 ) از آنها حفاظت نمایند و لذا ادعای پناهجو شناخته شدن تحت نظر سازمان ملل دروغ بزرگی است که فرقه رجوی ادعا وحنیف هم با ناشی گری آنرا تکرار کرده است

4_ حنیف ادعا می کند درسال 2003 تعداد 1100 نفر از اعضای فرقه رجوی از تشکیلات ضدانسانی این فرقه گریختند ودراروگاه “ تیف ” توسط امریکا اسکان یافتند _ ازاین تعاد 800 نفر به ایران بازگشتند _ می توان حدث زد ( ! ) بخشی از این افراد یا به همکاری با نیروهای اطلاعاتی رژیم مجبورشده ویا داوطلبانه به همکاری رژیم در آمدند ( ! )

حنیف دراینجا با استتفاده از گمانه زنی تخیلاتی متوهمانه خود صدهاتن از اعضای سابق وگریخته از قلعه مخوف اشرف را که تحت نظر صلیب سرخ جهانی به میهن خود بازگشته اند را به همکاری با اطلاعات ایران متهم می کند و این همان برچسب ناچسبی است که سالهاست چماقداران فرقه رجوی وقلم به مزدها نثار اعضای جداشده وگریخته این فرقه نموده ومی نمایند

5 _ دروغگویی رسوای حنیف درمورد عملیات کردکشی فرقه رجوی ” مروارید _ حنیف نوشته است “: درفرورین 1370اعضای فرقه رجوی با نیروهای کرد که از حمایت رژیم ایران برخوردار بوند درگیر شدیدا درگیر شدند ( ؟ ! )

حقیقت این است که درتاریخ یادشده گروهی از کردها وشیعیان عراقی دراقدامی که انتفاضه شعبانیه نام گرفت علیه رژیم صدام قیام نمودند و صدام به مزدوران خود ( ارتش خصوصی ) دستوردارد این قیام را سرکوب نمایند واعضای اینفرقه دست به کشتار کردها وشیعیان معترض زدند _ رخدادی تاریخی که حنیف بگونه ای ناشیانه درپی انکار وسانسور وخذف آن از صفحه تاریخ بر آمده است _ دراین وواژگونه نمایی وتحریف تاریخ حنیف همچنین تلاش کرده تا فرقه رجوی را درمقابل رژیم که حامی وپشتتیبان قیام کردها وشیعیان قرارداده وبنوعی این درگیری رابین رژیم وفرقه رجوی ادعا کند ( ! )

6 _ تحریف تاریخ وتکرار ادعاهای دروغین فرقه رجوی از قلم حنیف

حنیف ادعا می کند دراولین دوره انتخابات ریاست جمهوری درایران مسعود رجوی از حمایت های گسترده مردمی برخوردارد بود واین حمایت ها چنان وسیع وشانس مسعود رجوی برای انتخاب چنان بالابود که مسئولین رژیم نام وی را خط زدند ( ! )

ولی حقیقت این بود که اولا _ مسعود رجوی دراین انتخابات هیچ عدد ومهره ای بحساب نمی امد وحتی اگر نام او هم حذف نمی گردید حداکثر رای او از حدود یک ملیون فراتر نمی رفت چراکه شخصیت معروف وشناخته شده ای چون تیمسار احمد مدنی عضو بلند پایه جبهه ملی که از حمایت وسیع ملی گراها _ مذهبی ها_ نهضت آزادی و مردم عادی برخوردار بود تنها توانست حدود 5 ملیون رای را نصیب خود نموده ومقام دوم رابدست آورد درچنین صورتی چطور کوتوله تروریستی چون مسعود رجوی می توانست رای بالایی بددست آورد ؟ دوما _ مسعود رجوی درانتخابات اولین دوره مجلس کاندید تهران شد وگروهی از چپ گرایان هم از اوجمایت کردند و تمامی طرفداران خودرا هم بسیج کرد ودرنتیجه تنها توانست حدود نیم ملیون رای دردور اول کسب کنند ودردور دوم این تعداد به 300 هزار کاهش یافت حال چگونه این شخص می توانست در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود سئوالی است که حنیف باید پاسخ آنرا بدهد

دروغ دیگر حنیف این است که ادعا می کند درانتخابات دور اول مجلس تمامی کاندیدا های فرقه رجوی علیرغم ممنوعیت ها _ محدودیت ها وتقلب ها دربالای لیست برندگان قرار داشتند ( ! ) ولی این شخص روشن نمی کند که اگر این ادعا درست باشد چرا حتی یک نفر از این سر لیست ها موفق به کسب کرسی نمایندگیی مجلس نمی شود ؟

حنیف ودروغگویی گوبلزی درمورد ر30 خرداد

حنیف نوشته است که درروز 30 خرداد علیرغم محدودیت هایی که رژیم ایجاد کرده بود ( **) فرقه رجوی موفق شد چند صد هزار ( به گفته فرقه رجوی 500 هزار ) را درتهران به خیابان بکشاند ( ! )

حنیف که درتحریف تاریخ ووارونه نمایی برخی موارد یک سور هم به دستگاه دروغزن تبلیغی فرقه رجوی می زند گویا خبر ندارد ویا خودرا به ناآگاهی می زند که درروز 28 خردادد 1360 درموقعیت وشرایط جنگی فرقه رج وی رسما اعلام فاز نظامی می نماید _ ودوروز بعد ( 30 خراد ) درهمین شرایط ذکر شده یک راه پیمایی غیر قانونی با استفاده از حدود 1500 تا 2000 نفر از اعضا وهواداران مسلح به سلاح سرد ( چاقو وموکت بر )خودرا از دانشگاه تهران به قصد درگیری به روانه خیابان می کند _ این راه پیمایی درنزدیکی های میدان فردوسی متوقف می شود و درگیری آغاز می گردد که درنتیجه آن تعدادی از راه پیمایان دستگیر و درگیری پاین می یاید ……

بنابراین _ اولا _ راه پیمایی بدون مجوز ودرزمان اعلام فاز نظامی و شرایط خاص زمان جنگ صورت گرفته است

دوما _ تعداد حد اکثر شرکتت کنندگان از 2000 نفر ببیشتر نبوده اند

سوما _ راه پیمایان عموما به سلاح سرد مجهز بوده اند

بنابراین کلیه آمارهای ارائه شده توسط فرقه رجوی و حنیف حیدرنزاد دروغ وجعلی هستند چراکه نگارنده این سطور بعنوان یک روزنامه نگار مستقل از نزدیک شاهد این رخدادها بوده ام ..

حنیف حیدر نژاد گرچه سعی می کند خودرا بعنوان یک منتقد فرقه رجوی معرفیی کند ودراین راه فعالیت هایش تاحدودی هم قابل تعمق می باشد ولیکن همانگونه که دربالا اشاره شد هنوز نتوانسته خودرا بطور کامل از فرقه رجوی جدا کند _ ایشان درنوشته هایش هیچ اشاره ای به طلاق های اجباری _ تشکیل حرمسرا _ زندان های فرقه رجوی _ شکنجه و سرکوب وقتل اعضای ناراضی _ مزدوری برای صدام ودریافت چمدانهای دلار خونین _ رقص رهایی _ جدا کردن کودکان از والدین _ برخورد ضدانسانی فرقه رجوی با خانواده اسیران ووو نمی کند و چنین خودداری هایی بخوبی نشان می دهد که نامبرده یک نویسنده مستقل ویک عضو واقعا جداشده ودلکنده از فرقه رجوی همانند صدها عضو سابق ومنتقد وفعال این گروه محسوب نمی گردد _ پیشنهاد من به ایشان این است که زمانی که تصمیم می گیرد برای استناد به تاریخ مراجعه کند از دورغگویی ها وشیادی های دستگاه تبلیغی این فرقه فاصله گرفته ومستقیما به تاریخ بدون واسطه رجوع نماید تا مرتکب چنین اشتباهات بزرگ نگردد

الف .مینو سپهر _ نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگر حقوق بشر وزنان 2015/02/21

***

An Unfinished documentary for my daughter – Trapped in Rajavi cult, Mojahedin Khalq


http://youtu.be/CEb5-ZBuk4k

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15445

فرقه رجوی وهنرمندان پیوسته و گریخته _ از الاهه ومرضیه تا مرتضی برجسته و شاهپور باستان سیر

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوازدهم ژانویه ۲۰۱۵:… فرقه رجوی که مرضیه رابعنوان یک طعمه ساده و لذید وقابل سواستفاده نشانه گزاری کرده بود _ بلافاصله اورا به عراق وقلعه مخوف اشرف منتقل ولباس نظامی برتن او نمود _ مرضیه دراردوگاه مخوف اشرف به روی تانک رفت وبرای اعضای فرقه رجوی کنسرت برگزار نمود ( * ) _ از سال ۱۳۷۳…

  مصاحبه با زنده یاد الهه، سپتامبر ۲۰۰۵، لندن

ریزش در شورای ملی مقاومت رجویاستعفا از شورا, مبطل اتهامات رجوی علیه جداشدگان؛ «ترتیبات اجرایی استعفا» یا پیشگیری از ریزش !

لینک به منبع

فرقه رجوی وهنرمندان پیوسته و گریخته _ از الاهه ومرضیه تا مرتضی برجسته و شاهپور باستان سیر

مقدمه _ پس از فروپاشی کامل تشکیلات فرقه رجوی درایران وفرار سران این گروه تروریستی به فرانسه دستگاه تبلیغی این گروه تلاش پیگیری را دنبال نمود تاشاید بتواند هنرمندان برون مرزی را دردام تشکیلات مافیایی خود اسیر نماید _ این کوشش های پیگیر گرچه درمجموع باشکست کامل مواجه گردید اما تعداد اندکی از این هنرمندان که هیچگونه آگاهی نسبت به این فرقه نداشته و دربرئن مرز هم نمی توانستند چندان توفیقی بدست آورند به دلیل مسائل مادی درچنگال این گروه اسیر گردیدند_ دامی که فرقه رجوی برای جذب این هنرمندان گسترده بود بسیار وسیع بود _ آنها با واسطه قراردادن تعدادی از هنرمندان جذب شده جد وجهد نمودند تا شاید بتوانند چهره های مشهوری چون استاد شجریان _ داریوش اقبالی و ابراهیم مددی را فریب دهند ولی همانگونه که انتظار می رفت دراین راستا با درب بسته وبی محلی هنرمندان مردمی روبرو گردیدند _ گرچه دراوائل افرادی چون زنده یاد الهه _ مرضیه _ محمد تقدسی و محمد شمس و شاهپور باستان سیر_ مرتضی برجسته جذب این فرقه گردبدند ولیکن به مردر زمان این افراد ازواقعیات ضد دموکراتیک وضدانسانی این گروه آگاه شده وصفوف این گروه را ترک نمودند _ دراین نوشتار پس از نگاهی کوتاه به پیوستن وجدایی الاهه ومرضیه به این گروه انداخته وسپس نام ونشان اخرین گریختگان از این فرقه رامورد بررسی قرارخواهم داد.

چگونگی پیوستن وسرانجام جدایی مرضیه از تشکیلات فرقه رجوی

زنده یاد خانم اشرف السادات مرتضایی بانام هنری مرضیه درسال ۱۳۷۳ (۷۰ سالگی ) ازایران خارج وبه فرانسه وارد گردید_ مرضیه پس از ورود به فرانسه توسط اعضای نزدیک به فرقه رجوی ( مریم وهدایت متین دفتری ) تشویق به پیوستن به این گروه گردید وچون آگاهی ودانش وشناختی از این گروهک تروریستی نداشت به راحتی درتور این فرقه اسیر گردید _ معرفی کنندگان مرضیه به فرقه رجوی ( خانواده متین دفتری ) گرچه خود صفوف این فرقه را ترک نمودند ولیکن بااین اقدام خود پای مرضیه را به منجلابی باز کردند که خروج آن غیر ممکن بود _ گرچه هنگام پیوستن مرضیه به شورای قلابی مقاومت ( نام اروپایی فرقه رجوی ) بسیاری از هنرمندان ودوستان ودوستداران مرضیه به او هشدار داده وتلاش کردند اورا منصرف نمایند ولیکن فرقه رجوی که فورا منزوی کردن مرضیه را دردستور کاری خود قرارداده بودبگونه ای شتاب آلود اورا محصور واز ارتباط با دیگران محروم نمود

مرضیه درزندگی خود دوبار ازدواج کرد که حاصل این دوازداوج دختری بنام هنگامه امینی ( ازدواج نخست ) وپسری بنام محمود ملک احمدی بود _ جانان خرم تنها نوه مرضیه ودختر هنگامه امینی می باشد .

ماجرای کنسرت لندن و ضرب وشتم فرزند مرضیه( محمود ملک احمدی) توسط چماقداران فرقه رجوی

مرضیه پس از نزدیکی به فرقه رجوی بعنوان عضو افتخاری این گروه اعلام گردید _ مرضیه ساده دل وناآگاه که نمی دانست درچه راهی گام گذاشته است اما اعلام نمود که عضویت افتخاری را نمی پذیرد وبا قبول بند پنجم اساس نامه شورای قلابی مقاومت خواهان عضویت دائم می باشد ( ! ) وچنین شده که این هنرمند شایسته درمسیری گام نهاد که هیجگونه آگاهی نسبت بدان نداشت

فرقه رجوی اولین کنسرت مرضیه رادرسال ۱۹۹۵ درسالن رویال البرت های لندن برگزار نمود _ درفاصله کوتاه بین اجراها فرزند مرضیه که در قسمت جلوی سن نشسته بود از جای خود برخواست وباصدای بلند مادرش را خطاب قرارداده وگفت : ” مادر بخوان ولی برای مردم ایران بخوان ” چماقداران فرقه رجوی بلافاصله بطرف فرزند مرضیه یورش برده وپس از ضرب وشتم اورا کشان کشان از سالن کنسرت بیرون نمودند _ نگاه متعجبانه وحیرت زده مرضیه به فرزندش و شنیدن هشدار او اولین واخرین فرصت دیدار مرضیه با پسرش بود _ مرضیه تا اخرین روزهای سخت زندگی وزندانش درفرقه رجوی از دیدن پسر خود محروم گردید

فرقه رجوی که مرضیه رابعنوان یک طعمه ساده و لذید وقابل سواستفاده نشانه گزاری کرده بود _ بلافاصله اورا به عراق وقلعه مخوف اشرف منتقل ولباس نظامی برتن او نمود _ مرضیه دراردوگاه مخوف اشرف به روی تانک رفت وبرای اعضای فرقه رجوی کنسرت برگزار نمود ( * ) _ از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ مرضیه چندین کنسرت به نفع فرقه رجوی درشهرهای مختلف جهان برگزار نمود _ درسال ۱۳۸۰ فرقه رجوی مجددامرضیه رابه عراق واردوگاه اشرف منتقل نمود _ درسال ۱۳۸۲ پس از حمله امریکا به عراق مریم رجوی باشتاب از عراق فرار وبه اردن منتقل گردید و مرضیه را درعراق تنها گذاشت _ مرضیه تقاضا خروج از عراق رابارها تکرار کرد وسرانجام پس ارز دوماه به کشور اردن منتقل شد _ مرضیه نزدیک به دوماه درکشور اردن سرگردان بود تا سرانجام فرقه رجوی اورا به کشور فرانسه منتقل کرد _ مرضیه پس از بازگشت ازعراق بلافاصله تقاضای کتبی مبنی برجدایی از فرقه رجوی را به سران این گروه ارائه کرد _ فرقه رجوی به شرط سکوت و عدم درخواست دیدار با دوستان وآشنایان بااین درخواست موافقت نمود _ مرضیه هم با قبول اجباری شرایط فرقه رجوی از آنها قول گرفت که کلیه عکس ها ومدارک عضویت وپیوستن به فرقه را از سایت ها ورسانه های آن حذف نمایند وفرقه رجوی بااین درخواست موافقت ونسبت به پاکسازی مدارک ومستندات عضویت وعکس های مرضیه ازرسانه های خود اقدام کرد ( حذف این ردپا دراینترنت قابل جستجوست )

آخرین کنسرت مرضیه درپاریس ( ۲۰۰۴ ) و اعلام رسمی جدایی مرضیه ازفرقه رجوی

مرضیه پس از فرار ازعراق وورود به فرانسه تصمیم گرفت یک کنسرت جهت کمک به کودکان جنگ زده عراقی برگزار نماید

فرقه رجوی تلاش کرد از این اخرین فرصت نهایت سو استفاده رابنماید وبهمین دلیل به مرضیه پیشنهاد دادند که دراین مراسم مریم رجوی حاضرشود تابه او مدال شایستگی هنری تقدیم نماید _ مرضیه بااین درخواست به مخالفت برخواست واز فرقه رجوی خواست که از این کنسرت بشردوستانه هیچگونه استفاده تبلیغی نکند _ وچنین شد گرچه برگزاری و انتظامات کنسرت همچنان دردست عوامل این گروه بود _ فرقه رجوی بر خلاف تعهدی که به مرضیه داده بود عواید این کنسرت رابه نفع خود مصادره نمود

سال های سخت تنهایی وبیماری وزندان وممنوع الملاقات بودن مرضیه

گرچه مرضیه پس از بازگشت ازعراق وجدایی از فرقه رجوی در اپارتمانی کوچک درپاریس زندانی بود ولیکن پس از اجرای اخرین کنسرت درسال ۲۰۰۴ که اجازه سواستفاده از فرقه رجوی رانداد وبدین صورت جدایی خودرا علنی نمود شدیدا مورد خشم وکینه فرقه رجوی قرارگرفت _ فرقه رجوی طی سالهای ۱۳۸۲/۱۳۸ مرضیه را زندانی ودو تن از بازجویان عضو فرقه را مامور حفاظت و مراقبت از مرضیه نمود _ مرضیه طی این شش سال تنها دوبار توانست بصورت کوتاه مدت با دختر خود هنگامه امینی که به سرطان مبتلابود ملاقات کند _ درابتدای سال ۱۳۸۹ هنگامه امینی تنها دختر مرضیه درگذشت _ دراثر این ضربه روحی بیماری سرطان مرضیه تشدید گردید و شش ماه بعد درمهرماه ۱۳۸۹ مرضیه درتنهایی بعنوان زندانی فرقه رجوی دربیمارستانی درپاریس درگذشت …

سرقت دفاترخاطرات مرضیه توسط زندانبان های فرقه رجوی .

مرضیه طی شش سال آخر زندگی درپیله تنهایی خود فرورفته وبه نوشتن خاطرات زندگی خود پرداخت _ درسال ۱۳۸۷ جاسوسان وزندان بانهای فرقه رجوی مستقر درخانه مرضیه که وی را به شدت زیر نظر داشتند به دستور سران فرقه چند کتابچه از خاطرات نوشته شده اورا سرقت نمودند _ این اقدام زشت وضدانسانی موجبات ناراحتی و اعتراض وپرسشگری مرضیه رافراهم آورد _ زندانبانهای فرقه درپاسخ اعتراض مرضیه گفتند : ماهرروز یک نفررا می فرستیم تا خاطرات شمارا حضورا شنیده ونت برداری نماید و ما درآینده آنرا منتشر خواهیم نمود ( * ) _ مرضیه که به شدت ازاین اقدام ناراحت شده بود بااین درخواست موافقت نکردوهمچنان برتقاضای بازپس دادن نوشته های خود اصرار نمود _ تقاضایی که فرقه رجوی بدان پاسخ مثبت نداد

مرضیه دردوسال اخرزندگی خود علاوه برتحمل بیماری سرطان _ وپس از سرقت خاطرات خودبه بیماری افسردگی دچار گردید _ تقاضای مرضیه برای فراهم آوردن فرصت دیدار با فرزند پسرش ازسال ۲۰۰۳ بدین سو مورد مخالفت سران فرقه قرارگرفت و ایشان این دوسال را با بیماری _ تنهایی وممنوع الملاقات بودن پشت سرنهاد وسرانجام درمهرماه ۱۳۸۹ دراثر بیماری وزندان وانزوا درگذشت _ برادرسالخورده مرضیه آخرین کسی بود که دردوهفته اخر حیات اوتوانست سنگ صبور ی برای وی باشد _ خاطرات ایشان از ان دوهفته و اظهار دل تنگی ها وشکوه وگلایه های مرضیه نزد اینجانب محفوظ است تادرفرصتی قلمی گردد

مرضیه خواننده ای بزرگ و کم نظیر و از جمله خوانندگان صاحب سبک و دارای دانش موسیقیایی گسترده بود _ طبعا اگر به راه خطا نمی رفت بیشک جامعه هنری ایران ازبیش از ۵۰ سال فعالیت هنری او تقدیر می نمود ولیکن همانگونه که فرزند وی یاد آور شد او بجای خواندن برای مردم متاسفانه آلت دست تبلیغی یک گروه منفور تروریستی گردید وبه دلیل ۸ سال عضویت دراین فرقه ضمن دوری از مردم زندگی خودرا درزندان فرقه رجوی به اسارت را گذراند .

سقوط قلعه مخوف اشرف وشدت گرفتن ریزش طرفداران و حقوق بگیران فرقه رجوی

تخلیه و سقوط قلعه مخوف اشرف باعث شدت گرفتن وگسترش جدایی های اعضای بیشتری از این فرقه گردید _ اسماعیل وفا یغمایی ( مدیحه سرا ) _ ایرج مصداقی _ کریم قصیم _ محمد رضا روحانی _ شاهپور باستان سیر_ مرتضی برجسته _ محمد شمیس _ گیسو شاکری _ مرجان وژورک ….. آخرین کسانی هستند که بصورت پیدا وپنهان صفوف متلاشی شده این فرقه را ترک کرده اند _ سران فرقه رجوی که از این ریزش های نهایی سخت به هراس افتاده اند تلاش می کنند تاشاید با وعده ووعید مادی به همراه تهدید افراد بالا را مجبور به بازگشت نمایند _ آخرین آگاهی ها نشان از عدم موفقیت آنها می نماید .

فرقه رجوی همانند دیگر کوشش ها دراین راه نیز باشکست کامل مواجه گردیده است _ از عماد رام ( بعلت اعتیاد ) و منوچهر سخایی ( بعات بیماری ومسائل مادی ) که بگذریم _درپرونده تلاش های تبلیغی بیش ازسه دهه این فرقه دراین مورد که دقت کنیم زنده یاد الاهه و محمد تقدسی راخواهیم یافت که مدتی بعلت نا آگاهی وعدم شناخت به دام فریب این فرقه افتادند که هردو پس از چند صباحی از این گروه تروریستی منفور فاصله گرفتند _

از بین دیگر هنرمندان هادی خرسندی گرچه بااین فرقه پیوندهای پیدا وپنهان باحفظ نوعی فاصله دارد می توان از اسفندیار منفرد زاده و مسعود اسد اللهی نام برد که دستکم یکبار بصورت پنهان به اردوگاه تروریستی ” اوورسورواز ” وملاقات با مریم قجر تروریست شتافته اند _ درباره این ملاقات ومسائل مطرح شده هیچیک از این دو تاکنون هیچ مطلبی منتشر نشده است _ سکوت این دو دراینمورد خود نشان از نادرستی اقدام و اشتباه محاسبه این دو می نماید

درمورد جدایی آخرین حقوق بگیران شورای قلابی مقاومت رجوی بیشتر خواهم نوشت _ با گفتار شورای مقاومت از نگاه ایرج مصداقی از جمله تاریخ نویسان وداستان سرایان سابق فرقه رجوی این نوشته رابه پایان می برم ..

https://www.youtube.com/watch?v=3YAOb3dG_SY

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۱/۱۲

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15202

فرقه رجوی و تسویه درون گروهی _ نگاهی به مراحل سه گانه سقوط اردوگاه صدامی اشرف ( ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ )

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، چهارم ژانویه ۲۰۱۵:…  درسال ۲۰۰۹  اقای موفق الربیعی  مسئول امنیتی دولت عراق به اردوگاه اشرف مراجعه وبه سران این فرقه هدار داد که باید این اردوگاه را ترک نمایند _ بازگشت به ایران و تقاضای پناهندگی از کمیساریای سازمان ملل دوراه حل دولت عراق برای پایان حضور فرقه رجوی درعراق بود _ اقای ربیعی به سران این فرقه هشدار داد که” گزینه ماندن …

لینک به منبع

فرقه رجوی و تسویه درون گروهی _ نگاهی به  مراحل سه گانه سقوط اردوگاه صدامی اشرف ( ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ )

مقدمه _  سال ۲۰۱۳ سالی  سیاه وفراموش نشدنی در تاریخ فروپاشی واسقاط شدن فرقه رجوی است _ دراول دسامبر ۲۰۱۳ سرانجام سران اینفرقه با یک ” خون بازی ” بی شرمانه آخرین بقایای خودرا از اردوگاه صدامی اشرف درسیاهی شب فراری داده و” اگر اشرف به ایستد”  را پس از دهسال مقاومت بی سرانجام تحویل نیروهای عراقی نمودند _ در ۲۷ دسامبر همانسال یک حمله مشکوک خمپاره ای به اردوگاه موقت لیبرتی انجام گردید _ بررسی  چگونگی مراحله سه گانه تخلیه خونین اشرف  موضوعی است   که دراین نوشتار مورد بررسی وکنکاش قرار می گیرند.

چگونگی سقوط خونین  اردوگاه مخوف اشرف  درسه مرحله _سرانجام ”  تبخیر”  پایگاه اهدایی صدام

سابقه گفتگو وهشدار مسئولین دولت عراق وامریکا درمورد  تخلیه اشرف  

پس از مشخص شدن تاریخ خروج نیروهای امریکایی از عراق درسال ۲۰۰۸ امریکا همه پایگاه های نظامی خوددرعراق را تحویل ارتش عراق نمود یکی از این پایگاه های تحت حفاظت اردوگاه صدام نشان اشرف بود و چنین شد که از ابتدای سال ۲۰۰۹ پرونده امنیتی و حفاظت از این اردوگاه به دولت وارتش عراق واگذار گردید _ فرقه رجوی که طی سال های ۲۰۰۳/۲۰۰۸ خودرا تحت قیومیت وسرپرستی  امریکا تصور وتعریف کرده بود از این تحول ناخرسند گردید ه ووارد دور مخاصمه ودرگیری با دولت منتخب مردم عراق گردید ….

درسال ۲۰۰۹  اقای موفق الربیعی  مسئول امنیتی دولت عراق به اردوگاه اشرف مراجعه وبه سران این فرقه هدار داد که باید این اردوگاه را ترک نمایند _ بازگشت به ایران و تقاضای پناهندگی از کمیساریای سازمان ملل دوراه حل دولت عراق برای پایان حضور فرقه رجوی درعراق بود _ اقای ربیعی به سران این فرقه هشدار داد که” گزینه ماندن درعراق ” جزو انتخاب ها قرار ندارد .

دراین سال همچنین لورنس جی باتلر دیپلومات امریکایی نیز از طرف دولت امریکا ۷ بار به اشرف مراجعه نموده وخواست های دولت امریکا رابگونه ای روشن  برای سران این فرقه تشریح نمود _  انحلال تشکیلات _  تخلیه اشرف و تقاضای پناهندگی انفرادی از کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان درزمره این درخواست ها بود .

رهبر این فرقه که همه بود ونبود تشکیلات خودرا درماندگاری درعراق می دانست اما به این هشدار ها توجه نکرد وهمچنان بر شعارهای بی پایه واساسی چون  ” کوه بجنبد اشرف نمی جنبد ” و”اشرف بایستد دنیا خواهد ایستاد ” تاکید نمود ( ! )

فشارهای پیدا وپنهان امریکا به سران این فرقه باعث شد تا درنهایت رهبر فرقه به امریکا پیام داد ” درنزدیکی همین اشرف فرودگاه وجود دارد _ هواپیما بیاورید وهمه ساکنان اردوگاه رابه امریکا ببرد ( ! )

تخلیه اشرف درسه مرحله و” خون بازی ” بی سرانجام فرقه رجوی

سال ۲۰۰۹ _ تلاش ارتش عراق برای ایجاد پایگاه پلیس دراشرف و خودزنی ودرگیری نخست با دولت وارتش عراق

دراین سال مسئولین عراقی با مراجعه به این پایگاه از مسئولین این فرقه درخواست نمودند تا با ایجاد پایگاه پلیس دراین اردوگاه موافقت نمایند _ گفتگوها با ممانعت سران این فرقه بااین درخواست  که اشرف را خانه اجدادی خود تصور می کردند بی نتیجه پایان یافت و ارتش عراق مجبور شد برای ایجاد ایستگاه وارد این قلعه مخوف گردد _ درآن حادثه گروهی از فدائیان فرقه خوررا جلوی ماشین هایعراقی انداخته وبا این نیروها درگیر شدند _ حاصل کار این شد که گروهی از فدائیان مجروح شدند و ارتش عراق موفق شد درگام نخست اعمال حاکمیت خود بربخشی از سرزمین خود را ثابت نماید .

سران فرقه رجوی که درتوهم همچنان حفظ این اردوگاه مخوف وغیرقابل نظارت به سر می بردند پس از اجرای چند نمایش ” خون بازی ” مجبور به قبول این تصمیم دولت عراق گردیددند.

سال ۲۰۱۱ _ تلاش ارتش عراق جهت اجرای حکم قضایی زمین های غصب شده کشاورزان عراقی و درگیری دوم فرقه رجوی

دراین سال ارتش عراق تصمیم گرفت احکام دستگاه قضایی  درمورد زمین های غصب شده کشاورزان عراقی رابه اجرا گذااشته واین زمین هاراکه بخشی از اشرف بود به صاحبان اصلی ان بازگرداند _ طبق معمول سران فرقه رجوی بااجرای این تصمیم به مخالفت برخاسته ومانع اجرای حکم گردیدند _ درگیری فدائیان فرقه و ” خون بازی ” سازماندهی شده با نیروهای عراقی نیز منجر به کشته وزخمی شدن تعدادی از فدائیان گردید و درنتیجه ازتش عراق موفق شد این زمین هارا از چنگال فرقه رجوی ازاد سازد _ دراین درگیری ها واعمال حاکمیت دولت عراق بخش هایی از این اردوگاه ازجمله ” گورستان فرقه ” رجوی نیز دراختیلر ارتش عراق قرارگرفت _ از دست دادن گورستان که نمادی از پرده خوانی ونمایش های فرقه رجوی بود ضربه کاری وسنگینی رابه بدنه پوسیده این فرقه وارد کرد ه واین فرقه را وارد فاز تازه ای از عقب نشینی نمود .

دسامبر ۲۰۱۱ _ قرارداد بین دولت عراق و سازمان ملل ( یونامی ) جهت جابجایی ساکنان اشرف

ازسال ۲۰۱۱ مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل درعراق مسئولیت جابجایی اعضای فرقه رجوی را دریک نگاه انسانی به موضوع به گردن گرفت وقرارشد ساکنین این اردوگاه دابتدا به کمپ موقت لیبرتی منتقل شده و از آن مکان پس از تکمیل پروندو مصاحبه با کمیساریا به خارج از عراق منتقل گردند _ فرقه رجوی گرچه زیرباز این طرح نمی رفت ولیکن درنهایت با قول دولت امریکا مبنی بر تجدید نظر درلیست تروریستی وادار به تسلیم شد _  پس از امضای قرارداد بین دولت عراق وسازمان ملل ( یونامی ) دردسامبر ۲۰۱۱ انتقال ساکنین اشرف به لیبرتی اغاز گردید _ این پروسه بعلت سماجت وعدم همکاری سران فرقه با سازمان ملل بیش از یکسال بطول انجامید ودرنهایت  آخرین گروه جمعی شامل ۴۰۰ نفر به کمپ موقت لیبرتی منتقل گردیدند

سران فرقه که همچنان در توهم دراختیار داشتن اشرف بودند اما تعداد یکصدویک نفر را به بهانه فروش اموال در آن اردوگاه نگاه داشتند _  رهبر متوهم وخیالاتی فرقه این صد نفررا تنها به هدف بازگشت به اردوگاه در انجا گماشت تابخیال خود هم از لیست امریکا خارج شود وهم دوباره اشرف را دراختیار بگیرد ( ! ) _  امریکا ودولت عراق وسازمان ملل بارها به سران اینفرقه هشدار دادند که باید کمپ اشرف را کاملا تخلیه وتحویل نمایند

سپتامبر ۲۰۱۳ _  تخلیه خونین اشرف و آخرین ” خون بازی ” مشکوک  فرقه رجوی

درتاریخ اول سپتامبر ۲۰۱۳ دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی ادعا کرد که نیروهای عراقی شبانه به اردوگاه اشرف حمله نموده وپس از کشتن ۵۲ نفراز ساکنین کمپ ۷ دنفر آز آنها را به همراه خود از کمپ خارج نمودند _  دولت وارتش عراق هرگونه حمله به این کمپ را مردود وغیرواقعی  اعلام کردند _   فرقه رجوی هیچ سند ومدرکی برای ادعای خود مبنی برحمله به اشرف ارائه نکرد _ مدرک ارائه شده از طرف فرقه رجوی درمورد این حمله ادعایی چنان دروغ وسرهم بندی شده بود که فرقه رجوی  دنبال آنرا نگرفت….

https://www.youtube.com/watch?v=12CJDEWCVDk

حمله به اشرف ویا تسویه  خونین درون گروهی جهت توجیه تخلیه اردوگاه ؟

فیلم ارائه شده از طرف فرقه رجوی درمورد این حمله ادعایی  نشان می دهد که ۴ نفربا کلاه ورزشی ومسلسل ازیک تپه پائین می روند _ بعد تکه تکه فیلم هایی رابه این فیلم افزوده که گروهی فریاد ” بگیرش بگیرش ” سر می دند وبعد این سناریو رابه چند عکس متصل می کند که  تعدادی بادست بست به قتل رسیده اند _ دراین فیلم مورد ادعا وساختگی هیچ عکس ونشانی از مهاجمین فرضی ارائه نمی شود _ فرقه رجوی گرچه ادعا می کند ۲۰۰ نفر دراین حمله شرکت کرده اند ولی  فقط همان ۵ نفر اولیه رابرای مستند سازی ارائه می نماید _ درتاریخ ۱۰ سپتامبر بنابراداعای فرقه رجوی ۴۲ نفر باقی اردوگاه را درسیاسی شب تحت حفاظت نیروهای عراقی ومسئولین یونامی ترک می نمایند _ دولت عراق دستور تحقیقدرمورد این حادثه را صادر می نماید _ افراد باقی مانده بلافاصله بعد از ورود به لیبرتی  قرنطینه واز دیگران جدا گشته وحاضر ب همکاری با گروه تحقیقی دولت عراق نمی گردند

چرا حادثه یکم سپتامبر می تواند یک تصفیه خونین درون گروهی باشد ؟

یکم _  توجیه تخلیه اشرف وپاگذاشتن برهمه شعارهای توخالی بیش از دودهه

رهبر فرقه رجوی بیش از دودهه شعارهایی چون ” کوه بجنبد اشرف نمی جنبد _ اشرف ظرف ایدئولوژیک _ اشرف بایستد دنیا خواهد ایستاد _ چو اشرف نباشد تن من مباد و غیرو را درگوش هزاران اسیر ازهمه جا بی خبر تکرار کرده بود و طبعا باچنین شعارهای توخالی  یهرقیمت نمی باید این اردوگاه را تخلیه وتحویل می داد _  تصفیه خونین یکم سپتامبر به ضن رهبرفرقه  می توانست رد پای اینگونه شعارها را کمرنگ نموده وآنرا از ذهن افراد پاک نماید .

دوم _ سرکرده فرقه  بیش ازاین نمی توانست  دربرابر   فشار امریکا و سازمان ملل مبنی بر تخلیه وتحویل اشرف مقاومت نماید

سوم _  وجود دستبند بردست تعدادی از تصفیه شدگان نشان از زندانی بودن این افراد دراشرف می داد و لذا این منتقدین وناراضیان وجداشدگان  برای فرقه رجوی می توانستند بعدا خطر آفرین  گردند .

چهارم _ قرنطینه ۴۲ نفرباقی مانده درکمپ لیبرتی وعدم همکاری آنها با گروه تحقیق دولت عراق نشان بارزی از تصفیه درون گروهی  می تواند باشد

پنجم _  فیلم ارائه شده ساختگی وسرهم بندی شده واز پیش آماده شده می باشد وبرای ساختن چنین فیلم چند تکه ای ساعت ها وقت صرف شده است

ششم _  دولت وارتش عراق  هرگونه شرکت دراین حمله مورد ادعا را رد نموده اند وفرقه رجوی نیز هیچگونه سند ومدرکی جهت شرکت این نیروها دراین حمله فرضی دردست ندارد

هفتم _  تنی چند از تروریست های تحت تعقیب دراین تصفیه خونین کشته شده اند که دارای پرونده قطوری ازتبهکاری بوداه اند

هشتم _ کشته شدن افرادی چون زهره قائمی  از نزدیکان به رهبری فرقه نشان از ایجاد شکاف دربین بالاترین سطوح فرقه می نماید

نهم _ فرقه رجوی  گرچه ادعا کرده ۲۰۰ نفر دراین حمله شرکت داشته اند ولی حتی یک عکس وفیلم از مهاجمان دردست ندارد

دهم _ وجود پنج نفر مهاجم آنهم با کلاه ورزشی و با وضعیت داخل شدن از وضعیتی نامشخص  دلیل دیگری برجعلی وساختگی بودن این ادعاست

یازدهم _  بازیگران فیلم خیلی ناشیانه  ومبتدی ظاهرشده اند و این بخوبی مصنوعی بودن این صحنه هارا نشان می دهد

دوازدهم _ بااینکه بیش از یک سال از این ماجرا گذشته هیچگنه خبری از ۷ نفر گم شده مورد ادعا منتشر نشده است وچنین وضعیتی بخوبی نشان می دهد این افراد قبلا توسط جوخه های ترور کشته وسربه نیست شده اند .

سیزدهم _ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی خیلی زود این نمایش  مشکوک را ازصحنه پائین اورد چراکه با ناشی کاری های  انجام شده درمورد اسناد این مدعا بسیاری  زوایای این ماجرا ی ساختگی را بصورت مستند یر سئوال بردند .

بهرصورت رهبرفراری فرقه مجبورشد برخلاف ادعاهای بلاهت بار سه دهه خود تن به تسلیم _ خلع سلاح و ترک سر فرقه ( اشرف ) بدهد وچنین شد که پرونده قلعه مخوف اشرف پس از ۲۵ سال مختومه گردید و این تحول باعث فروپاشی کامل تشکیلات این گروه منفور تروربستی شد _ وچنین است که سران فرقه همچون مریم قجر همچنان از هرفرصتی استفاده نموده واز بی خانمان شدن اعضای فرقه شکوه وگلایه می نماید ( ! ) …..

طی  سه مرحله تخلیه اشرف  ده ها نفر کشته ومجروح ومعلول گردیدند _ و درنتیجه این همه  ” خون بازی ” هم نتوانست جلوی سقوط این قلعه مخوف رابگیرد واین است نهایت وسرانجام کسانی که به مردم خویش پشت کردند _ دست دردست دشمن ایران گذاشند و هزاران نفرمردم عادی رابه نام مبارزه ( ! ) در بمب گزاری _ ترور وعملیات انتحاری به قتل رساندند .

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۱/۰۳  

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

UN must investigate Rajavi’s role in the deaths of 53 MEK victims in Camp Ashraf

همچنین:

مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

گزارش کمپ لیبرتی 6الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۴:…  آنها که ازبافت تشکیلات فرقه رجوی آگاه هستند خوب می دانند که همه درخواست ها _ شکوه وگلایه والتماس های این فرقه توسط رهبر فراری وشرمنده ومخفی شده صورت می گیرد ولذا هرگونه ادعای منتشر شده دقیقا همان خواست این

امریکا و فرانسه برای اثبات صداقت در مخالفت با تروریسم سران فرقه رجوی را تحت پیگرد قرار دهند

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۴:…  حمایت وحفاظت ازاین زن خلافکار تروریست مخالف همه کنوانسیون های بین المللی و حقوق شناخته شده تعریف پناهندگی درجهان است چراکه طبق قانون کمساریای سازمان ملل درامور پناهندگان تقاضای پناهندگی  شامل تروریست ها وافراد تحت تعقیب ودارای

 ازظرف ایدئولوژیک ” اشرف ” تا کمپ آوارگان ” لیبرتی ( بخش نخست نگاهی به عملیات فروغ)

الف مینو سپهر،  وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۴:… سرلشگر رفیق السامرایی ( ریس سازمان اطلاعاتی صدام) درکتاب خاطرات خود از جلسه مشترک رجوی _ صدام دربغداد دراین ایام  سخن گفته است : نامبرده می گوید : باپایان جنگ سرلشگر فاضل البراک _ سپهبد صابر الدوری ومسعود رجوی درکاخ صدام حا�

چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۴:…  فرانسه  از اتاق خواب وزیر تخت مریم قجر ۷ ملیون دلار و۱۵۰۰۰۰ یورو  پول نقد  کثیف بدست آورد که منجر به دستگیری این زن بدنام و۱۶۰ نفر از چماقداران و قاچاقچیان فرقه گردید  این پرونده تحت نام  ” تئو ” همچنان

از روایت شهید صیاد شیرازی از عملیات مرصاد (فروغ جاویدان) تا شعری برای مریم قجر (رجوی)

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقگزارش افکار نیوز و  همچنین شعری از الف مینو سپهر، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۴: … آخ آخ دیدی چه هاشد ؟…. لنگ اشرف هوا شد. غصه نخور مریم جان . ای مرده ریاست . ای عاشق بادمجان. همین امروز وفردا . با نرگس و ثریا . بارودی واخویدال . با زنهای بی شوهر . بامردان بی غیرت. می ب