نقش مجاهدین در سی خرداد سال 1360 و درسهایی که آموخته نشد

Follow Share on Tumblrارسال – جواد فیروزمند، آریا ایران، بیست و یکم ژوئن 2017:…  محمود دلخواسته که از ابتدای شکل گیری تظاهرات حضور داشته می گوید که این تظاهرات فقط ۴۰ دقیقه طول کشیده و هسته مرکزی آن را که مجاهدین و فداییان اقلیت تشکیل می دادند فقط چند صد نفر بوده و بقیه جمعیت … Continue reading نقش مجاهدین در سی خرداد سال 1360 و درسهایی که آموخته نشد