نوار مرحوم مسعود رجوی از کمیت تا کیفیت + اعتراف به انزوا

نوار مرحوم مسعود رجوی از کمیت تا کیفیت + اعتراف به انزوا

نوار مرحوم مسعود رجوی از کمیت تا کیفیتعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم ژانویه 2020:.. در پیام صوتی مسعود رجوی با دومقوله روبرو شدم اولین مقوله صدا ی رجوی بود. صدای جوانی که هیچ شباهتی به صدای فردی که درسن هفتاد وچند سالگی ست ندارد واون احساسی که درصدای او موقع بیان مسایل دیده میشد بشدت خارج ازاحساس است مثلا درجایی که محکم صحبت می کرد یا صدایش قاطع میشد اثری نبود خلاصه کلام شک برم داشت. ولی شک وابهام ازبین نرفت  تا دیشب درفیسبوک خوندم که صدا با اپلیکشنی  تقلید شده است. برای بنده خوب بود زیرا با این اپلیکشن هم آشنا شدم که تا دیشب از وجودش بی خبربودم.  موضوع دوم حرفها بود که نمیخواهم به آنها ریز بپردازم زیرا آنقدرحرفها ابلهانه وساده اندیشانه وخارج از نرم سیاست وعقب ماندگی سیاسی ست که نمیشود روی آنها چیزی گفت ولی درکلیت به چند موضوع اشاره میکنم . نوار مرحوم مسعود رجوی  

نوار مرحوم مسعود رجوی از کمیت تا کیفیتمرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

نوار مرحوم مسعود رجوی از کمیت تا کیفیت

1- سوختن سیم پیچی موتورژئوپلتیک منطقه ای رجوی

سایت مجاهد راباز کردم با پیام صوتی رجوی روبرو شدم باز وگوش دادم با دومقوله روبرو شدم اولین مقوله دربهت وحیرت صدا ی رجوی بود ولی صدای جوانی که هیچ شباهتی به صدای فردی که درسن هفتاد وچند سالگی ست ندارد واون احساسی که درصدای او موقع بیان مسایل دیده میشد بشدت خارج ازاحساس است مثلا درجایی که محکم صحبت می کرد یا صدایش قاطع میشد اثری نبود خلاصه کلام شک برم داشت که ایا این صدا تقلید است چه کسی چنین میتواند تقلید کند از این گذشتم ولی شک وابهام ازبین نرفت  تا دیشب درفیسبوک خوندم که صدا با اپلیکشنی  تقلید شده است برای بنده خوب بود زیرا با این اپلیکشن هم آشنا شدم که تا دیشب ازوجودش بی خبربودم.  موضوع دوم حرفها بود که نمیخواهم به آنها ریز بپردازم زیرا انقدرحرفها ابلهانه وساده اندیشانه وخارج ازنرم سیاست وعقب ماندگی سیاسی ست که نمیشود روی انها چیزی گفت ولی درکلیت به چند موضوع اشاره میکنم که نت برداری هم نکردم ویادم مونده

یک موتور ژئوپلتیک : تا بحال ده بارروشن شده زمان خاتمی واحمدی نژاد هرموشی ازسوراخ درآمده وبه سمت دیگرمی رفت این موتورروشن میشد نمیدانم شاید هم کلید روشن شدن موتور به دم موش وصل بود تا حرکتی میکرد سیم موتورکه به دم موش وصل بود مثل سیم انفجاری مین فالمارا کشیده وجرقه وموتو روشن میشد وماهم مدتها درنشست از این سیم حرف میزدیم وعقب موندگی خود را با پروژه موتور مینوشتیم ودرنهایت هم تعهد میدادیم که سیم موتور را از دم موش باز وبه انگشت شصت پای خود ببندیم تا درهمه حال سیم موتوررا روشن نگه دارد واقعا نمیدانم با چه تحلیلی وچه شواهد سیاسی وبرهانی میگوید موتورروشن شد ایا تظاهرات تعدادی درعراق ولبنان روشن کردن موتور است دیدیم که اینطورنبود وبنده هم ازاول نوشتم هم لبنان وهم عراق وهم ایران هرسه بسرعت شکست خورده وعقب خواهند کشید حالا با تروری که امریکا انجام داد وتظاهرات عظیمی که راه افتاد سیم پیچی موتور ژئوپلتیک سوخت

جناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

خط ونشان برای مزدوران : قول داده که همه را بدادگاه کشونده و پولهایی که مزدوران گرفته اند افشا کند منتظرمیمونیم ولی آقای رجوی بهتراست بگویم خانم عضدانلو چون صدا تقلیدیست فکرکنم از ایت الله مایک تقلید میکند که تقلیدش دوصد لعنتی تشریف داره اول پولهایی که خودش از بیگانگان می گیرد را روشن وشفاف سازی کند ما که دراشرف حداقل از دم دستگاه اخوندی ووزارت پولی نمی گرفتیم اگرطبق ادعای انها ما الان پول می گیریم از اموزشهای خود شماست از شما یاد گرفتیم ولی چشم می اییم ودردادگاههای تو شرکت می کنیم وشما هم  بقول خانم مهوش سپهری برای خلق پدرسوخته همه چیز را برملا کنید هنوز درالبانی ست وخودش اویزان وتلو تلو خوران است دارودرفش برپا وهمه را تهدید به بردن بالای داروفروکردن درفش کفاشی بر پهلوها می کند وازتیرهایی که قرار است برسینه های مخالفین شلیک شود رونمایی میکند فقط یادش رفته نام سلاح را هم بگوید خمینی میگفت باید خود را معرفی ومحاکمه واعدام بشوید شاید خدا درروز قیامت از گناهان شما بگذرد انهم شاید باز خدا پدرش را بیامرزد شاید را گذاشته وادمی کمی امید داشت که شاید این شاید به واقعیت تبدیل شود عضدانلو این شاید را هم نگذاشته وای بحال ما درروز قیامت خجالت هم نمی کشد مدعی نیروی انقلابی دراوج پیسی وخفت وخواری صحبت ازمحاکمه وتهدید میکند وحکم ضرب حد الموت صادرمیکند واقعا چقدرازانسانیت بدورشده اند الته نیازبه بیان این حرفهای گهربارنیست ملت ایران درهمین دوروز اشوب درخیابونهای ایران تیرهای اعدام وتیرکهای تیرباران وضرب حد الموت را به عیان دیدند ولمس کردن ونیازبه تکرارندارند ، خوب خوب تو را شناختند لازم به یاد اوریست درباره سوختن سیم پیچی موتور درچند روز اینده مفصل وسیاسی خواهم نوشت چرا مگویم موتورسوخت ؟

لینک به منبع

2- اعتراف به انزوای مجاهدین توسط رحمان کریمی

درجریان اشوبهای ابان 98 دارودسته رجوی خیلی شلوغ بازی وسعی کردند از نمد کشتارملت چه ازطرف حاکمیت وچه ازطرف اشوبگران مخالفین وغربی ها وتروریستهای عربستان وامارات برای خود کلاهی بدوزند وبرسربگذارند وکانونهای شورشی راتبدیل به شهرهای شورشی کرد وانها رادرتبلیغات مثل بادکنک باد وهوا کرد ودرعرض دوروز بادکنک ترکید وهیچ حمایت مردمی پیدا نکرد وهرچقدرسعی کرد بگوید بفرمان من تظاهرات میلیونی پا گرفته ویک ساعت دیگرحاکمیت سرنگون میشود ودولا شده بود که قدرت را بردارد ، رجوی میگفت فرخ نگهداردرچپ روی درترکمن صحرا اشوب بپا کرد ومیگفت قدرت دردسترس است منتهی دولا شد قدرت رابردارد دیگر راست نشد عین همین واقعه برای رجوی وعضدانلو درابان تکرارشد دولا شدند قدرت رابردارند کمرشون دولا موند ولی انها به این نظریه اعتقاد ندارند ومعتقد هستند که هواداران میلیونی به تریلیونی ارتقا پیدا کرده است حال ببینیم رحمان کریمی قلم بدست رجوی چی میگوید

رژیم تبهکار و د دمنش خلق دررینگ خلق به جان امده ایران به تلو تلو خوردن افتاد وعرق ترس وحشت سراپای منحوسش را خیس کرد اما پهن زمین نشد ودرادامه با رندی تمام شکست را گردن ازما بهتران می اندازد ومیگوید زیرا هنوز هم ازجهت داخلی وهم خارجی شرایط کافی ومطلوب فراهم نیست  وبعد هم به این نسبت میدهد که حامیان خارجی نگذاشتند

درجای دیگرهمین نوشتار مینویسد اگرازحرف بگذریم در، عمل ، خلق ما ونیروی پیشتاز ان که تجلی ان را میتوان درسیمای پوشیده کانونهای شورشی دید ازحیث حمایت جدی سیاسی یتیم ومحرومند راه ناهمواردرپیش است واین نیروی خلق ستم دیده هست که باید کمی وکیفی به یاری رهایی خود قیام کند وخواهد کرد

خیر اقای رحمانی خارجی کجا بود این استراتژی شکست خورده ودرگل نشسته رجوی وعضدانلو است که چهل سال است چون بختک برسرنیروهایی که میخواستند مبارزه کنند افتاده وسد راه است مبارزه مسلحانه واشوب وخشونت دورانش تمام شده وملت ایران هیچ حمایتی ازان نمی کنند زیرا هرجا ملت ایران دست به قیام سراسری ومسالمت امیز که تنها راه وشیوه سرنگونی درحال حاضر است اقدام کردن واردشدید وان را با اشوب به محاق بردید دلیل این است ملت ایران از مبارزه مسلحانه واشوب حمایت نمیکند زیرا درشرایط امروز به تجزیه ونابودی ملت وکشورراه می برد که شمایان درحماقت وابلهی وکودنی فهم وشعور ودرک شرایط براتون مشگل است خواسته ملت ایران را به اربابان خود نسبت ندهید که حمایت انها نگذاشت تمامی کشورهای غربی ورسانه ها که ازشما حمایت کردند پس چرا خود رافریب میدهید راه حل دروهله اول این است که رسما بپذیرید که استراتژی وخط غلط است وازملت عذر خواهی وبه سمت استراتژی قیام سراسری ومسالمت امیز روی بیاورید که قدرت وتوان وظرفیت ان را متاسفانه ندارید ودربیغوله تفکرات احمقانه خود نابود شده اید رجوی وعضدانلو نمی توانند به بنده مارک بزنند چون ازانها جداشدم ازاین حرفها میزنم خیر قبلا نوشتم باز یاد اوری میکنم که بعد ازفروغ جاویدان ازنظررجوی درگزارش بالا بلند وتحلیل شرایط انهم درسال 67 برای شخص رجوی فرستادم وگفتم مبارزه مسلحانه وارتش به بن بست رسید وازعراق خارج وبه مبارزه سیاسی وبسیج مردم روی بیاورکه متاسفانه به بنده مارک بریده ومزدوروزارت چسباندند وامروزبعد 31سال اقای رحمان کریمی اذعان به دربن بست بودن استراتژی میکند

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی

درقسمت دوم حرف اصلی را میزند وصورت پوشیدگان را افراد کانونهای شورشی معرفی وانها را یتیم میخواند که ازطرف ملت ایران حمایت نمیشوند ودرادامه غیرمستقیم میگوید که راه حل درداخل ایران است نه درخارجه حرف پایانی را دقت کنید( این نیروی خلق ستم دیده است که باید کمی وکیفی به یاری رهایی خود قیام کند وخواهد کرد )می بینید خواهان حمایت ملت ازخود است وخود رانیروی رهایی کننده میداند ولی اعتراف میکند که بدون یاری وحمایت خلق هیچ کاری نمیتواند بکند وخود را یتیم وبدون یاورمعرفی میکند ملت هم که نشان دادند که حمایت نمی کنند ونخواهند کرد ایا بهترازاین میخواستید که رجوی وعضدانلو به نبود جایگاه وتنفرمردم ازانها وکانونهای شورشی اذعان وبه انزوای خود اعتراف کند وشکست خود راقبول وبگوید مردم حمایت نکردند بله وقتی خطی واستراتژی ای غلط است وبه یاری بیگانه پناه برده تا کشورخود رابمباران وملت خود را کشتاروتحریم واواره کند وگرسنه نگه دارد وکشوررابسمت تجزیه هدایت کند کدامین ملت عاقلی هست که ازخیانت بخودش حمایت وبگذارد خنجرها ازپشت برکمرش فروبرود بارها نوشتیم که احزاب وسازمانهای کنونی چه درداخل ایران وچه مدعیان اپوزیسیون تماما به بن بست رسیده اند وما دقیقا مثل بعد کودتا برعلیه مصدق روبروییم وباید که ازاین احزاب دست شست وطرحی نو درانداخت وطرح نو هم ایرانگرایی مقتدروقدرت مند است که خواهان استقلال وازادی وحقوق بشروعدالت اجتماعی وبرابریست وسرمایه اش هم مردم واستراتژی قیام سراسری ومسالمت امیز است وبدهان هرچه بیگانه میکوبد

لینک به منبع

پایان

نوار مرحوم مسعود رجوی از کمیت تا کیفیت

***

**

The Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq Anne Khodabandeh (Singleton) Massoud KhodabandehThe Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton) and Massoud Khodabandeh

‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-خواهان-بمباران-ایران-شدد/

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، اول ژانویه 2020:… بین سخنگو وامریکا هماهنگی وجود دارد و یک بار سخنگو پیشقدم می شود و یکبار آدمخواران امریکا. یعنی تقسیم کارکرده اند. هرگونه حمله به ایران مقصر آن سخنگوی مجاهدین یعنی مریم رجوی عضدانلو است و بداند کوچکترین خونی درایران ریخته شود مقصر آن  رجوی عضدانلو و سازمان مجاهدین و شورای ملی آنهاست و ملت ایران هم این مسایل را نه می بخشند و نه فراموش میکنند. کما اینکه عملکردهای سالیان را فراموش نکرده اند. ملت ایران هوشیار باشید مریم رجوی عضدانلو دشمن شماست و در هرگونه حمله ای دست کثیف و ضد ایرانی و ضد بشری او در کار است وهدفش بمباران ایران و حمله نظامی و نابودی است. فریب حرفهای سخنگو یعنی مریم رجوی عضدانلو را نخورید. مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد 

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شدسخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

همانطورکه درجریان هستید ملت ایران بخاطرگرانی بنزین وسایرمشکلات زندگی به خیابان ریختند و در اعتراضات مسالمت آمیز دنبال حق و حقوق خود بودند. متاسفانه عمال امریکا با فرستادن تعدادی شعبان بی مخ وتجزیه طلبان تظاهرات را به انحراف بردند وکشور را بهم ریخته که باعث کشتار شد. بنده ضمن محکوم کردن هر دو طرف یعنی عمال امریکا وعربستان و حاکمیت دینی میگویم که بخصوص سازمان مجاهدین و رضا پهلوی باعث شدند که مردم از تظاهرات مسالمت آمیز دست بکشند. این عمل خیانت کاران به ملت درطی سالیان ادامه داشته و ادامه دار.د بعد هم تجزیه طلبان و رضا پهلوی خواهان بردن پرونده به شورای امنیت شدند که هیچ هدفی غیرازمشروعیت دادن به حمله نظامی آنهم زیرپوش بین المللی نیست. مریم رجوی عضدانلو دراین باره سکوت کرد چون نمیخواست مشخص شود که جزو همین گروه است ولی درپنهان همه این عمال بیگانه از آخور امریکا تغذیه و بفرموده آنها عمل میکنند.

روز یکشنبه امریکا به حشد حمله کرد وبعد حمله سروکله سخنگو پیدا شد لازم به یادآوریست که سخنگو یعنی مریم رجوی عضدانلو. ازآنجایی که رجوی دیگروجود خارجی ندارد سخنگو را باید مریم رجوی عضدانلو بحساب آورد. به میدان آمده ببینیم چی گفته است. توجه کنید تابحال ازاین حرفها نمیزد ولی بمحض بمباران حشد این چنین بیانیه داده است

(سخنگوی مجاهدین حمله به مزدوران رژیم به غرب الانبار لازمست اما کافی نیست مرکزسپاه ولایت فقیه درتهران باید با خاک یکسان شود فرزندان ایران چنین خواهند کرد انتقام شهیدان حتمی ست نه می بخشیم ونه فراموش میکنیم سلاحها ی مجاهدین وارتش ازادیبخش ملی ایران را برگردانید)

طوری از “نه بخشش” حرف میزند انگارکه دروجود رجوی عضدانلو رحم و مروت وجود دارد که دراین رابطه فقط نمیخواهد ببخشد. درصورتی که در وجود رجوی وعضدانلو کوچکترین روح انسانی یافت نمیشود وما درطی سالیان هرگز ندیدیم.

دوم خواهان سلاح است و دراینجا مجاهدین را از ارتش جدا میکند درصورتی که هرگز جدا نیستند ولی دربلاهت میخواهد اینطور وانمود کند که جدا هستند  واین هم بخاطرترس است که سیاسی بضررش نشود. درثانی با کی میخواهد بجنگد؟ آنهم در آلبانی؟ منظورش این است که سلاح ها را بداخل ایران بفرستید و یا بدهید ما بفرستیم. زیرا خیلی ازسلاح هایی که فرستاده بودند درجریان آشوب از بین رفت و دستشون خالی ست. اما سوال این است چرا مریم رجوی عضدانلو بلافاصله با بمباران حشد چنین حرفی را میزند؟ مردم ایران کی هستند؟ اگرمردم ایران حرکت کنند و بخواهند با آشوب خط سرنگونی را بروند که نیازنیست فقط مرکز سپاه درتهران را نابود کنند بلکه از جلوی پای خود شروع خواهند کرد. پس می بینیم حرفی کاملا بیهوده و یاوه است. حرف رجوی وعضدانلو را همیشه باید باز کرد تا مشخص شود چی میگویند. بوسط کشیدن مردم ایران سرپوش پنتاگون و خلبانان امریکاست. درحقیقت از امریکا میخواهد و اوکی میکند که به ایران حمله کرده ونابود کنید. این را هم درنظربگیرید که درجریان کشته سازی ها این سخنگو بود که بحث 1500 کشته را بوسط کشید و آدمخواران امریکا و روزنامه آنها رویترز همین آمار را مطرح و برایان هوک و پمپئو دنبال آن را گرفتند.

بنده هم بارها گفته و باز تکرارمیکنم که بین سخنگو وامریکا هماهنگی وجود دارد و یک بار سخنگو پیشقدم می شود و یکبار آدمخواران امریکا. یعنی تقسیم کارکرده اند. هرگونه حمله به ایران مقصر آن سخنگوی مجاهدین یعنی مریم رجوی عضدانلو است و بداند کوچکترین خونی درایران ریخته شود مقصر آن  رجوی عضدانلو و سازمان مجاهدین و شورای ملی آنهاست و ملت ایران هم این مسایل را نه می بخشند و نه فراموش میکنند. کما اینکه عملکردهای سالیان را فراموش نکرده اند. ملت ایران هوشیار باشید مریم رجوی عضدانلو دشمن شماست و در هرگونه حمله ای دست کثیف و ضد ایرانی و ضد بشری او در کار است وهدفش بمباران ایران و حمله نظامی و نابودی است. فریب حرفهای سخنگو یعنی مریم رجوی عضدانلو را نخورید

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

لینک به منبع

***

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردشکنجه رزمندگان؛ اوج خیانت منافقین (فرقه رجوی، مجاهدین خلق) در جنگ تحمیلی

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

انسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشانانسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشان

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

جمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلقجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

عبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردندعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

همچنین: