نگاهی به ” آرمانشهر” ویران شده مسعود رجوی _ اشرف ( بخش دوم )

نگاهی به ” آرمانشهر” ویران شده مسعود رجوی _ اشرف ( بخش دوم )

ج. سالور، وبلاگ رمزور، سی و یکم ژانویه 2015:… درباره 25 سال حکومت مطلقه وجنایات مسعودرجوی در اردوگاه سقوط کرده اشرف بازهم باید نوشت چراکه من فکر می کنم هنوز بخشی از رمزورازهای این قلعه هنوز سربسته مانده اند _ برخی از اعضای جداشده این گروه تروریستی به دلایلی که برای خود دارند به لاک تنهایی خودرفته وسکوت اختیار کرده اند _ پیام من به اینگونه افراد این است که سکوت …

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

UN must investigate Rajavi’s role in the deaths of 53 MEK victims in Camp Ashraf

لینک به منبع

لینک به قسمت اول
شباهت ها وتفاوت های ملک عبدالله ومسعود رجوی در ساختن حرمسرا ( بخش نخست )

نگاهی به ” آرمانشهر” ویران شده مسعود رجوی _ اشرف ( بخش دوم )

در پشت سیم های خارداردولایه و دیوارهای ضخیم اشرف چه گذشت ؟

پیشنوشت _ سرانجام درتاریخ دهم سپتامبر2013 قلعه مخوف اشرف کاملا سقوط کرده وتوسط نیروهای عراقی ازبقایای فرقه رجوی تخلیه گردید_ مراحل سقوط قلعه مخوف اشرف حدود 10 سال طول کشید _ اصراروپافشاری سرکرده فرقه رجوی وحمایت های پیدا وپنهان امریکا درعراق باعث این طول زمانی گریدند _ اشرف تنها یک پادگان نظامی نبود بلکه طی سالهای 1988/2003 به مدت 25 سال مرکز فرماندهی تروریستی و عملیات نظامی رجوی _ بعثی علیه خاک ومردم ایران بود _ با سقوط ابتدایی این قلعه مخوف ( 2003)که بصورت اردوگاهی محصور وبدون نظارت تحت کنترل مسعود رجوی و نزدیکانش درب این قلعه محصور به دنیای ازاد گشوده شد و طی سالهای 2003/2013 صدها نفراز افراد محصور دراین اردوگاه توانستند از آن بگریزند _ گرچه سنگ بنای اینگونه فرارها درسال 1990 وپس از اجرای طرح انقلاب ایدئولوژیک و دستور طلاق های اجباری آغاز شده بود ودرهمین راستا گروهی از اعضای این فرقه که با طلاق اجباری مخالف بودند پس از گذراندن دوران.زندان ازاین قلعه وتشکیلات فرقه خارج گردیده بودند

ازسال 1990 بدین سو برخی از گریختگان از اشرف به نوشتن خاطرات خود مشغول شدند و وچنین شد که بخش های اندکی از راز ورمزهای این قلعه مخوف افشاگردید _ با تهاجم نیروهای ائتلاف درسال 2003 به عراق تعداد قابل توجهی ( حدود700 نفر )از اعضای این فرقه از فرصت پیش آمده از این اردوگاه مخوف گریختند و درمحلی بنام “کمپ تیف ” اسکان داده شدند _ باانتقال این افراد عموم این افراد به ایران وتعدادی محدود به اروپا وبازگو کردن خاطرات راز ومزهای فراوانی از حکومت مطلقه مسعود رجوی در اشرف به آگاهی همگان رسید واین آگاهی بخشی ها تا امروزبا فرار افراد دیگری همچنان ادامه دارد _ نگارنده بعنوان یک پژوهشگر ونویسنده این خاطرات را طی دهسال گذشته خوانده ومرور کرده ام _ گفتگو بابرخی از این افراد بر دانش واگاهی من افزودند _ بنابراین آنچه درباره فرقه رجوی واشرف می نویسم حاصل این جستجوگری ها می باشند

درباره 25 سال حکومت مطلقه وجنایات مسعودرجوی در اردوگاه سقوط کرده اشرف بازهم باید نوشت چراکه من فکر می کنم هنوز بخشی از رمزورازهای این قلعه هنوز سربسته مانده اند _ برخی از اعضای جداشده این گروه تروریستی به دلایلی که برای خود دارند به لاک تنهایی خودرفته وسکوت اختیار کرده اند _ پیام من به اینگونه افراد این است که سکوت خودرا بشکنید و بهرطریقی که خود انتخاب می نمائید حتی بصورت غیر مستقیم خاطرات خودرا به گوش نویسندگان وپزوهشگران برسانید _ نویسنده افتخار دوستی با دوتن از افراد مهم جداشده ازاین گروه را پیداکره ودرنوشته هایم از این خاطرات بهره می گیرم _ باسپاس از این دو هم مهین وسایر اعضای جداشده این فرقه منفور که مرادرنوشتن این خاطرات یاری می نمایند

ااشرف ” ارمانشهر” تخیلی مسعودرجوی

امروزه با انتشارروابط حاکم بر فرمانروایی مسعودرجوی درقلعه اشرف طی 25 سال بخوبی می توان ازنوع نگاه این شخص بر ساختن یک جامعه آگاهی یافت _ درواقع آنچه طی این مدت دراین پادگان گذشته راباید همان ” آرمان شهر” مورد نظر مسعودرجوی تصور کرد _ نوع فرماندهی مسعود رجوی درمقام خودساخته ” رهبر عقیدتی ” دراین اردوگاه وی راشخصی متوهم _ مستبد _ دیکتاتور _ بیمارروانی و فاقد هرنوع جهان بینی نشان می دهد _ رجوی گرچه خودرا به هیچ ایدئولوژی و تفکر مقید نمی داند درعین حال برای ساختن جامعه ایده آل خود دراشرف به تمام مکاتب گزیده هایی را انتخاب وموردد بهره وری قرارمی دهد _ برای نمونه او گرچه خودرا یک مسلمان _ شیعه معرفی می نماید ولی این درواقع ” یک پوسته ” وپوشش است و اینفرد تنها به آن بخش از این دین ومذهب تعلق خاطر نشان می دهد که بتواند مریدان خودرا که عموما درخانواده مذهبی رشد کرده وبزرگ شده اند فریب دهد _ این شخص شیادومدعی دینداری اما درپای عمل که می رسد هیچگونه اعتقادی به سفارش ها و دستورات دینی عمل نمی کند _ برای نمونه می توان به ارزش خانواده ( پدرومادر ) وخانواده درهمه مکاتب و ائین ها وادیان اشاره کرد _ مسعود رجوی اما درتظاد آشکار بااین تئوری ها خانواده هارا ” مرکزتباهی وفساد” معرفی می کند

درتعریف اومانیسم ونقش وحقوق بشر ” فردیت “ یک اصل است ولی مسعود رجوی به این اصل پایه اعتقادی ندارد و تلاش می کند اعضای گروه خودرا را ازفردیت جداکرده و وتمامی شخصیت ووجود افراد را درشکل ونوع ” جمعیت “ ( وفاداری به تشکیلات وذوب شدن دررهبری ” ) تعریف نماید _ درحقیقت همه جنبه های فکری _ عقیدتی _ رفتاری وگفتاری اعضا ازنظررجوی وقتی قابل ارزش تلقی می گردند که بگونه ای تام وکامل در” خدمت تشکیلات “ باشند_ مسعود رجوی از دوکلمه” صدق ووفا “ درمورد افراد عضو فرقه بسیار استفاده می کند و این تاکید رجوی یعنی اینکه مریدان او دربرخورد با فرمان های تشکیلاتی هم راستگو باشند _ آنچه دردرون خود می گذرد حتی خواب های خودرا را پنهان نکرده وبرزبان آورند ( عملیات جاری وغسل هفتگی ) وهم به او افکارواندیشه ها و راهکارهایش تازنده هستند وفادار بمانند _ بهمین دلیل مسعود رجوی درراستای حکومت مطلقه خود مخالف هرگونه انتقاد و گلایه و شکایت بوده و کوچکترین انتقاد و گلایه ای رابه شدید ترین نوع ممکن بوسیله افراد شدیدا نزدیک به خود سرکوب نموده است _ از نظر رجوی ” پیوستن افراد به فرقه ” گرچه بسیار ساده می باشد ولیکن فکر جداشن نباید تحت هیچ شرایطی به ذهن اعضا رسوخ نماید و درهمین راستا جداشدگان و گریختگان از مناسبات را باهر رده وسابقه ای که داشته باشند ” مامور اطلاعات رژیم ” و ” بریده مزدور خائن “ خطاب می نماید _ اعضای فرقه باید رجوی را ” مراد ” خویش بدانند وطبیعی است که هرکس کوچکترین تردیدی در اشتباه وغلط بودن افکار واندیشه های او بنماید به شدید ترین وجه ممکن توسط عوامل تعلیم دیده وجلادان تربیت شده با حکم او از میان برداشته شده وبه قتل می رسند

تعدادی از زنان منتقد وناراضی فرقه که دراشرف به قتل رسیده اند

رجوی دردوران حکومت استبدادی _ دیکتاتوری خود دراشرف تعداد قابل توجهی از ذاعضای ناراضی را دربه زندان وشکنجه ومرگ محکوم ساخته وبه قتل رسانده است _ رجوی برای اجرای دستورات خود بازجو _ شکنجه گر وجلادهای مخصوص پرورش داده ودرخدمت داشته است .ص

تعدادی از بازجویان _ شکنجه گران وآدمکشان فرقه رجوی

 تعریف خلاصه روابط وضوابط حاکم بر ” آرمانشهر” تخیلی مسعود رجوی

بنا بر خاطرات اعضای سابق فرقه رجوی جامعه اؤمانی مسعود رجوی باید چنین تعریف گردد

الف _ وفاداری به رهبرفرقه تا لحظه مرگ

ب _ اجرای بدون چون وچرای دستورات رهبر عقیدتی

ج_ فراموش کردن همه علائق خانوادگی جهت حفظ تشکیلات

چ_ فراموشی وطلاق ذهنی هرگونه احساس وگرایش نسبت به جنس مخالف

خ_ محرومیت ارتباط با دنیای خارج از مناسبات تشکیلاتی ( تلفن_ نامه نگاری _اینترنت _ نشریات وهرگونه دسترسی به دنیای آزاد وملاقات با اعضای خانواده ا

سال 1392 سال سقوط اشرف

م_ امضای تعهد کتبی هر ساله به سرنگونی

_ ت _ فراموش کردن فردیت و فکر وعمل کردن به مناسبات جمعی تشکیلات

ن_ ممنوعیت پیوند وارتباط اعضا بایکدیگر

پ _ وفاداری به آرمان فرقه و راستگویی به سئوالات مسئولین تشکیلات

د_ ممنوعیت هرنوع ارتباط با جنس مخالف

همانگونه که مشاهده می شود جامعه آرمانی مسعود رجوی شهری است با بردگان و فیزیکی که همانند رباط ها باید کار کنند _ سئوال ننمایند _ به درستی عقاید رهبری شک نکنند _ وبنوعی خودی ” خود” رافراموش کرده ودرخدمت امیال وخواسته های رهبر عقیدتیی باشند

بنابرهمین دستورات وخواست های رهبری که حاکی از ابتلای این فرد به انواع واقسام بیماریهای روانی حکایت می نمایند اعضای فرقه اسیر درتشکیلات جملگی دراثرسالها فرمانبرداری بی چون وچرا و به موجوداتی تبدیل شده اند که همم بیمارهستند وهم بعلت سردرگمی فکری وشکست های احساسی وتحمل تحقیر وتوهین وفشار به ” جنازه هایی متحرک ” تبدیل گردبده اند _ این افراد سردرگم وبی هویت هیچگونه امیدی به آینده ندارند _ هیچکس منتظر آنها نیست و چنین است که جملگی به انواع واقسام بیماریها مبتلا گشته ودرنوبت مرگ قراردارند

انتقال این افراد به محل اسکان جدید ضربه شدید دیگری بر روح وروان این افراد بوده است و بهمین دلیل آنهاا ترجیح می دهند که درهمان کمپ تازه به زندگی گیاهی خود ادامه داده تا براثرشدت یافتن بیماری مرگ رابا جان ودل بپذیرند

مسعود رجوی علاوه بر مسئولیت قتل وترور ده ها هزار ایرانی وعراقی همچنین مسئول بیچارگی _ درماندگی ومرگ اعضای خود نیز می باشد و این شخص متوهم وجنایتکار باید تحت پیگرد قانونی قرارگرفته و به خاطر جنایت ها وخیانت های خود دادگاهی گردد

درنوشتار آتی به رخدادهای بوقوع پیوسته دراشرف طی 25 سال خواهم پرداخت

ج.سالور نویسنده وپژوهشگر وتلاشگرحقوق بشروزنان 2015/02/01 _

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14382

نگاهی به وصیت نامه بلاهت بار وزبونانه و تهدید های توخالی سرجوخه پیر وفراری مسعود رجوی ( بخش نخست )

مسعود رجوی قبل از فرارج. سالور، وبلاگ رد پای گرگها، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۴:… ۴ _ توجیه رزیلانه خیانت به مردم ایران درزمان جنگ وفروش اطلاغات به صدام. مسعود رجوی خائن در فسمتی از این وصیت نامه عاجزانه اشاره ای هم به خیانت خود درهمسویی با صدام و فروش اطلاعات جنگی درمقابل دریافت دلارهای ماهیانه مزدوری نموده واز ان بعنوان بستن قرارداد صلح باصدام سخن می گوید _ ازاین خائن فراری باید پرسید : تو …

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

ریزش در شورای ملی مقاومت رجویاجلاس میان دوره یا وحشت از فروپاشی شورای دست ساز رجوی


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به وبلاگ رد پای گرگها

نگاهی به وصیت نامه بلاهت بار وزبونانه و تهدید های توخالی سرجوخه پیر وفراری مسعود رجوی ( بخش نخست )

مقدمه _ اخیرا نوار سرهم بندی وتکه تکه گویی های مسعود رجوی برای اسیران لیبرتی درجامعه مجازی منتشر شده است _ تاریخ این سخن ها مربوط هستند به ماه رمضان دوسال پیش که با تکه ای از سخنان ماه محرم امسال نامبرده ترکیب گردیده اند _ گرچه مخاطب این یاوه گویی ها و آن وناله ونفرین های مذهبی اسیران بیمار و وبازنشسته ودرنوبت مرگ قرار گرفته ساکن اردوگاه موقت حریه ( لیبرتی ) هستند ولیکن رجوی درلابلای سخنان التماس آلود _ عاجزانه وخشمگینانه خود ضمن تهدید اعضای سابق و منتقدین این فرقه همچنان از انقلاب خونین و ارتش آزادیبخش ( ! ) وسرنگونی دم می زند _ نگاهی به نکات مهم دراین ویدئو می تواند معرف حال وروز وخیم و شرابط بحران روحی و بیماری روحی _ روانی این سرجوخه فراری باشد .

نکات مهم این وصیت نامه دردآلود این تروریست فراری ومخفی شده را می توان اینگونه دسته بندی نمود

https://www.youtube.com/watch?v=UXtqvzcdtvw

بررسی ونقد اجمالی یکی از اعضای حدودا اسبق فرقه رجوی ازاین نوار ( حنیف حیدرنژاد )

http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/index.php?option=com_content&task=view&id=11699&Itemid=1

1 _ وصیت نامه ویا سخنرانی برای اسیران ؟

این نوار گرچه درظاهر یک سخنرانی برای اسیران لیبرتی است ولیکن با توجه به تکرار چندبار” وصیت می کنم ” وبرخی اشارات دیگر می تواند به درستی یک “وصیت نامه ” تلقی گردد _ بنابراین باید بدان بعنوان آخرین سخن پراکنی این تروریست فراری نگاه نمود _ دلیل چنین وصیتی درکنار شکست های متعدد ۳۳ ساله اخیر این بیمار روانی نشان از وخامت حال اونیز بنماید واین بدین معناست که نامبرده به مرگ نزدیک است ولذا باید در آینده همانند بن لادن منتظر پرتاب کردن بی سروصدای جسد وی دردریا باشیم سخنان خانم بتول سلطانی درمورد فرقه رجوی

https://www.youtube.com/watch?v=ELe4NHjLNcU&feature=youtu.be

2 _ همسویی ایدئولوژیک ومخالفت سیاسی فرقه رجوی با حکومت اسلامی

مسعود رجوی دراین نوار به روشنی اعتراف می کند که مخالفت او با حکومت اسلامی ایدئولوژیک نیست بلکه صرفا سیاسی است وبه کلامی بهتر او می گوید : من ولی فقیه ( رهبر عقیدتی ) هستم وولایت دیگران غصبی ومردوداست

بنابراین رجوی با مسئله ” ولایت فقیه ” هیچ مشکلی ندارد و فقط درلابلای توهمات برباد رفته اش تخیل می کرده که کاش او بعنوان ” رهبرعقیدتی ” ( ولی فقیه ) برمردم ایران همانند اسیران لیبرتی حکومت می نمود ( ! )

۳ _ شدت عصبیت وزنجیر پارکردن و پارس نمودن نشسته رجوی با مخاطبت خانواده اسیران و انجمن نجات

همانگونه که ده ها نفر از اعضای این فرقه گزارش کرده اند مسعود رجوی خانواده های اعضای خودرا کانون فساد خوانده است و بهمین دلیل سالها ارتباط خانواده ها رابا اسیران عضو فرقه قطع نموده _ این تروریست رذل شیاد خوب می داند که ملاقات خانواده ها بااسیران باعث تحریک شدن پیوند های عاطفی می گردد که درنتیجه باعث فرار وجدایی افراد از فرقه خواهد شد _ انجمن نجات یک نهاد غیر انتفاعی است که از طرف اعضای سابق این فرقه جهت کمک وراهنمایی وپشتیبانی از خانواده های اعضای اسیر درتشکیلات فرقه رجوی تاسیس گردیده وطی چندسال گذشته خدمات شایانی به این خانواده ها نموده است _ این انجمن همچنین به خانوداه اسیران فرقه کمک نموده تا جهت ملاقات با اعضای خانواده اسیر خود عازم عراق وکمپ تخلیه شده اشرف شوند _ تحصن سه ساله اعضای خانواده ها در مقابل اسارذتگاه مخوف اشرف از دیگر خدمات شایسته این انجمن بوده است که منجر به فرار حدود ۱۰۰ نفر از اسیران ودردامه تخلیه این اردوگاه گردید _ چماقداران فرقه رجوی طی این سه سال به فرمان این تروریست فراری به خانواده ها توهین وآنها را با تیروکمان و سنگ مورد اصابت قرارداده و شدید ترین تهمت ها وتوهین هارا نثار خانواده ها نمودند و بهمین دلیل است که سرکرده فرقه سخت از تلاش های انساندوستانه این انجمن شاکی است وانها را درزمره عناصر ” تشکیلات بربادده ” فرفه خود می داند _ بهمین دلیل بغض وکینه این شیاد فراری از انجمن نجات طبیعی است _ دراینجا جادارد از تمامی اعضای تلاشگر این انجمن سپاسگزاری نمودد که خدمات بسیار شایسته ای به خانواده اسیران نموده ومی نماید .

۴ _ توجیه رزیلانه خیانت به مردم ایران درزمان جنگ وفروش اطلاغات به صدام

مسعود رجوی خائن در فسمتی از این وصیت نامه عاجزانه اشاره ای هم به خیانت خود درهمسویی با صدام و فروش اطلاعات جنگی درمقابل دریافت دلارهای ماهیانه مزدوری نموده واز ان بعنوان بستن قرارداد صلح باصدام سخن می گوید _ ازاین خائن فراری باید پرسید : تو که بودی وچه مسئولیتی داشتی که به دست بوس صدام رفتی ؟ ملاقات با طارق عزیر و ژنرال حبوش راچه کسی به تو واگذار کرده بود شیاد پست فترط ؟ چرا چندد می گویی و.برای مزدوری ات دلیل دروغ سرهم می کنی ؟

۵ _ مسعود رجوی دجال فرسنگ ها دور ودرمخفی گاه خودرا قهرمان داستان جا میزند !

مسعود رجوی دراین وصیت نامه با دستاویز قراردادن داستان های مذهبی خودرا از فرسنگ ها دور بجای قهرمان داستان جازده و ادعا می کند که<<< ” من آمده ام امشب چراغ خاموش اعلام کنم ” >>> ! این دروغگوی شیاد که ازسال ۲۰۰۷ درخارج از عراق ودرمخفی گاه زندگی می کند بعد از ” تصفیه خونین تشکیلاتی در اشرف ” نیز ادعا کرده بود که >> رژِم دنبال من بود ومن هم مشغول نجات دادن خواهران <<<<<….. !

لازم به یاد آوری است که ردپای مسعود رجوی پس از فرار ازعراق ومحل اختفای کنونی نامبرده قبلا افشا شده است >>

http://aftabehkaran.blog.com/2014/05/29/

6 _ گریه زاری ها وآن وناله ونفرین های عاجزانه وتهدید های زبونانه سرکرده فراری فرقه

مسعود رجوی دراین وصیت نامه ازسویی همه مخالفین ومنتقدین وهمه ایرانیان را ادعای دیوانه وار کلمه دینی “لعنت باد ” نفرین می کند و درهمان حال برای همه خط ونشان کشیده و ومعلوم نیست از چه کسی ( احتمالا الله ) می خواهد ” انها رابه سزای اعمالشان برساند ” _ طبیعی است که اندک چماقداران اینفرقه دراروپا وامریکا نه بازنشستگان بیمار درنوبت مرگ اسیر این فرقه درعراق قدرت وشهامت وتوان هیچ اقدام تروریستی ندارند چراکه آنها سران آنها ازمسعود رجوی ومریم تا رقیه و معصومه درعراق در دادگاه پوئک درانگلیس ” اعتراف کردند وپشیمان نامه امضا کرده اند که ازسال ۲۰۰۱ کاملا متنبه ومتحول شده و عملیات خشونت امیز وتروریستی را بکلی کنار گذاشته اند _ بنابراین این خالی بندی های مسعود رجوی شیاد فقط برای سرگرمی اسیران درحال مرگ ساکن کمپ موقت لیبرتی ساخته وپرداخته شده وهیچگونه ارزش دیگری ندارد

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14379

متن پیاده شده نوار رهبر فراری فرقه رجوی .

پایان بخش نخست _ درقسمت دوم دیگر ادعاهای مطرح شده دراین ویدئو رامورد بررسی قرار خواهم داد

ج.سالور ۲۰۱۴/۱۱/۲۹

***

Anne Khodabandeh (Singleton): Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

همچنین:

موشکاف ۷_ از عدم انتقال زنان مقطوع النسل شده توسط فرقه رجوی به آلبانی تا به جریان افتادن پرونده ۱۷ ژوئن و ..

Maryam Rajavi arrested ج. سالور، ایران اینترلینک، شانزدهم دسامبر ۲۰۱۴:… روند فروپاشی کامل ولی ارام فرقه خائن رجوی و رخدادهای پیرامون این ” سرنگونی ” چنان وسیع وگسترده است که سررشته آن از دست همه سران فرقه خارج شده است _ مریم قجر که به انواع

بهزاد علیشاهی: چرا سازمان مجاهدین یک” فرقه ” خطرناک است و یک سازمان سیاسی نیست؟

ویرایش ج. سالور،  ایران اینترلینک، سیزدهم دسامبر ۲۰۱۴:… سازمان مجاهدین می کوشد تا با خون ” کشته شدگان عضو ” برای خود مقبولیت ومشروعیت ایجاد نماید واین درحالی است که چنین نیست و سابقه نشان می دهد که تعداد کشته های یک گروه با مشی ترور یستی وخشونت گرایی هیچ مشروعیت ومقبولیتی برا�

نامه ای برای مسعود رجوی درپاسخ به سخنرانی ” عهد پرچم درلیبرتی ” و ابلاغیه چراغ خاموش

ج. سالور، نهم دسامبر ۲۰۱۴:…  اسماعیل وفا _ مصداقی _ قصیم _ روحانی _ نیابتی _ ناظر را هم در آوردی _ کسانی که بنابر مستندات موجود تا قبل از شروع تخلیه اشرف وبسته شدن این دکان شیادی ضمن دفاع مستقیم وغیر مستقیم از تو و فرقه ابدایی تو چون سربازانی جان برکف سعی بر ” شستشوی ” گذشته ننگین تو داشتند _

آسیب شناسی شخصیتی مسعود رجوی _ ازشهوت رسیدن به قدرت تا پشت سرنهادن مرز خیانت ( بخش نخست_ تاریخچه)

ج. سالور، رد پای گرگها، چهارم دسامبر ۲۰۱۴:… مسعود رجوی  باتوجه به تاریخچه مستند شده رخدادهای  عمر  ۶۶ اش بی شک یکی از بدنام ترین و خائن ترین وجنایتکارترین  مردان تاریخ ایران است _ درباره  ضربات وصدماتی که  این  انسان تشنه قدرت ولی ناکام  به  سیر روند طبیعی تااریخ ایران وارد کرده گرچه زیاد نوشته شده است ولی