نگاهی به دلایل تهدید اعضای سابق و منتقدین ازجانب سران فرقه تبهکار و درحال انقراض رجوی

نگاهی به دلایل تهدید اعضای سابق و منتقدین ازجانب سران فرقه تبهکار و درحال انقراض رجوی

ج. سالور، وبلاگ “رد پای گرگها”، دوازدهم فوریه 2014: …  آنچه سران فرقه رجوی را کلافه وپریشان ونگران نموده این است که علیرغم صرف دلارهای مزدوری خونرنگ صدام نمی دانند که درپشت صحنه درباره آنها چه می گذرد ؟ _ بنابراین احتمال تحویل مسعود رجوی ازجانب امریکا و مریم عضدانلو قاجار از طرف فرانسه به دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته چندان هم دور از انتظار نیست . فشرده متن _ فرقه تبهکار …

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

لینک به منبع

نگاهی به دلایل تهدید اعضای سابق و منتقدین ازجانب سران فرقه تبهکار و درحال انقراض رجوی

ج. سالور2014/02/12

مقدمه _ درخبرها آمده بود که فرقه رجوی درجمع حدودی از اعضای وطرفداران وحقوق بگیران از رده خارج امریکایی _ اروپایی خود درفرانسه درلابلای اعلام یک طرح 11 ماده ای شمشیر زنگ زده خودرا از نیام برکشیده و درنهایت افسار گسیختگی تمامی اعضای سابق و منتقدین خودرا بعنوان دشمن علامت گزاری کرده و برای آنها خط ونشان کشیده است ( ! )_

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=9467

گرچه تهدید منتقدین ومعترضین از جانب فرقه ای که در 25 سال گذشته تعداد قابل توجهی از اعضای خودرا مورد فشار _ شکنجه وضرب وشتم قرارداده _ زندانی نموده وحتی گروهی را نیز به قتل رسانده است حرف تازه ای نیست ولیکن این تهدید ها درحالی بیان شده است که تشکیلات این فرقه درحال تلاشی کامل و انقراض قرار گرفته است .

حال باید چه اتفاقاتی در پشت ویا روی صحنه انجام شده ویا درحال انجام است که سران این فرقه را به اوج جنون و عجز ودرماندگی کشانده است؟

1 _ تخلیه خفت بارو خونین اسارتگاه اشرف

سرانجام پس از 4 سال گردنکشی ووقت کشی و مقاومت بی سرانجام درمقابل خواست دولت عراق سران این فرقه با خفت وخواری از شعارهای بی پایه واساس وباسمه ای چون ” کوه بجنبد اشرف زجا نجنبد ” _ اشرف ظرف ایدئولوژیک _ اشرف پایگاه استراتژیک _ چواشرف نباشد تن من مباد _ اشرف بایستد جهان خواهد ایستاد و اشرف خانه ماست ( ! ) دست برداشتند و با به کشته دادن بیش از صد تن از فدائیان فرقه آن قلعه مخوف را درتاریخ 10 سپتامبر 2013 تخلیه نمودند .

از دست دادن قلعه محصور اشرف ضربه گیج کننده ومهلکی برتشکیلات درحال تلاشی این فرقه محسوب گردید چراکه سران این فرقه تبلیغ می کردند که حتی اگر هزارنفر نیز کشته شوند ارزش دارد تا این پایگاه تروریستی حفظ شود ( ! )

تخلیه اشرف از آنجهت برای سران این فرقه ارزش داشت که در آن می توانستند دریک محیط بسته ومحصور وبه دور از هرگونه نظارت چند هزار انسان بی خبر و شستشوی مغزی شده را با زور وفشار وسیم خاردار چهارلایه زندانی نمایند

فراموش نکنیم حتی چند روز قبل از تخلیه کامل این قلعه مخوف شعار بازگشت به اشرف ( !) بعنوان یک خواسته مهم ازجانب فرقه محسوب وتکرار می گردید _ مریم رجوی در واکنش به تخلیه اشرف گفت : این اقدام جهت سوزاندن طرح بازگشت به اشرف بوده است …( ! )

2 _ سرعت گرفتن فرارها وریزش نیروها

بنابه گزارش منابع عراقی ازسال 2009 تا 2012 یکصد وپنجاه وسه نفراز اعضای فرقه رجوی از اسارتگاه تخلیه شده اشرف و کمپ آوارگان لیبرتی گریخته وخود رابه نیروهای عراقی وکمیساریا معرفی کرده اند _ دامنه فرار از این فرقه حتی به مواجب بگیران قدیمی ومبلغان فرقه نیز سرایت کرد و دراین راستا ایرج مصداقی _ کریم قصیم و محمد زضا روحانی نیز از این فرقه جدا گردیدند_ فرار سه تن از اعضای شورای رهبری ( افراد کاملا مورد اعتماد فرقه ) بنام های بتول سلطانی _ مریم سنجابی و زهرا میرباقری ضربه سهمگین دیگری بر پیکر درحال تلاشی این فرقه گردید زیرا این افراد با فاش کردن رمز ورازهایی چون رقص رهایی و جراحی رحم وتخمدان بیش از صد نفر اززنان تحت ستم وسرکوب تشکیلاتی فصل های تازه ای از تبهکاری های درون این گروه را به آگاهی همگان رساندند _ فرار بتول سلطانی ( اولین زن گریخته شورای رهبری) چنان ضربه ویران کننده ای بر تشکیلات این فرقه بود که دستگاه تبلیغی فرقه تاسه سال بعد از اعلام وتائید این خبر ممانعت بعمل آورده وآنرا مخفی نگاه داشت

3_ انتقال اعضای گریخته وجداشده به ایران واروپا

ازسال 2009 بدین سو علیرغم محافظت دائمی اعضا دراسارتگاه اشرف وکمپ آوارگان لیبرتی بیش از 200 نفر موفق شدند از این دو پایگاه فرار نمایند که حدود 150 نفر تحت نظر صلیب سرخ به ایران منتقل وبقیه عازم اروپا شده اند _ گروه قابل توجهی از این افراد ضمن بازگویی خاطرات خود هریک برگ های تازه ای از جنایات این فرقه را منتشر کرده اند _ انتشار چنین حجم گسترده ای از واقعیت ها درمورد این فرقه باعث شدند تا رهبر فرقه به اوج عصبیت ودیوانگی رسیده واز مخفی گاه خود دریک اعلامیه یکی از اعضای قدیمی ومترجم عربی فرقه را مورد تهمت وتوهین قراردهد _ واکنش زذیلانه رهبر فراری بخوبی اوج ونهایت درماند گی وعجز وناتوانی این شخص را به نمایش گذاشت وهمه فهمیدند که سالها درآن اسارتگاه چه برسر اسیران آمده این فرد تا چه حد در بن بست وناتوانی ودرماندگی قرارگرفته است _ امروزه ده ها نفر از اعضای سابق این فرقه به روشنگری مشغولند که این خود یکی از دلائل مهم به مرز جنون رسیدن تشکیلات فرقه رجوی است .

4 _ بست نشینی سه ساله خانواده قربانیان درمقابل کمپ اشرف

ازسال 1388 بدین سو تعدادی از اعضای خانواده اسیران فرقه درجلوی درب کمپ به تحصن نشسته وخواهان دیدار با اعضای خانواده ها خود گردیدند _ سران فرقه که مخالف هرگونه ارتباط اسیران با خانواده ها هستند از این اقدام سخت به وحشت افتادند چراکه تدوام چنین اقدامی همانگونه که اتفاق افتاد باعث شل شدن پیچ ومهره های تشکیلات بسته فرقه وفرار اعضا می گردید _ با تداوم وگسترش این بست نشینی رهبر فرفه که سخت کلافه ودرمانده شده بود شخصا به صحنه آمد وبه اعضای خود دستور داد به خانواده ها توهین نمایند وازاین جا بود که شعارهایی چون _ اینها نامادری وناپدرس هستند _ ننگ ما فامیل الدنگ ما _ مزدور بی لیاقت برگرد بروسفارت وغیرو دردستور کار قرارگرفت _ برخورد با خانواده های مقاوم درادامه به حمله با تیروکمان و فلاخن ومضروب کردن خانواده ها کشید _ درمقابل این دستور تشکیلاتی اما خانواده ها به مقاومت خود افزوند و با برپایی چادر وکانکس شهرک آزادی برپا کردند _ به مرود خانوداده های بیشتری به این کمپین پیوستند که بنابه گزارش خانم ثریا عبداللهی اعداد متحصنین به 400 نفر هم رسید _ نتیجه این بست نشینی فرار حدود 100 نفر از اسیران فرقه رجوی ودرنهایت فروپاشی اسارتگاه وهرچه بیشتر برملاشدن نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی درکمپ مخوف اشرف گردید _ بست نشینی سه ساله خانواده ها چنان ضربه ویرانگری بر تشکیلات فرقه رجوی بود که سران این فرقه با عصبیت وخشم از آن این اقدام بعنوان تجاوز صوتی ( ! ) نام برده اند

5 _ انتخابات ریاست جمهوری درایران و توافق ژنو

فرقه رجوی که بیش از سه دهه است که درکنار اقدامات تروریستی که منجر به کشته شدن دست کم 20000 ایرانی شده است پس از سقوط اربابش سیدالرئیس بی پدر شد و آزآنجا که مزدوری حرفه این باند تبهکاری است فورا بدنبال ارباب تازه به پای بوس نیروهای متجاوز امریکایی و جاسوسی برای آنها روی آورد _ درکنار این گزینش رسوا موضع خصمانه ای علیه دولت منتخب مردم عراق گرفت _ از سال 2003 پادگان تروریستی اشرف درزیر چشم نیروهای محافظ اردوگاه به محل آموزش و تعلیم تروریست های عراقی ( دولت اسلامی عراق ) وبقایای حزب بعث تبدیل گردید _ دخالت در امور عراق _ همکاری با تروریست ها و آموزش وسازماندهی آنها جهت عملیات تروریستی از دیگر جنایات این فرقه علیه مردم ودولت عراق بوده ومی باشد .

درطول تحولات ناشی از انتخابات سال 1388 درایران فرقه رجوی بقایایش را فعال وبه عملیات خشونت آمیز تشویق نمود _ تخریب اموال عمومی و حمله به پایگاه بسیج درسال 88 از جمله اقدامات تخریبی اندک بقایای این فرقه درایران بودکه درنتیجه ان چند نفر از اعضای تواب اینفرقه که به میدان امده بودند دستگیر ومحاکمه واعدام گردیدند

ازسال 2006 پس از سفر مریم قاجار به آلمان وبازدید از اردوگاه های نازی ها وتماس با ماموران موساد نزدیکی فرقه رجوی با اسرائیل وارد مرحله تازه ای گردید _ نتیجه این همکاری اعزام تروریست های تعلیم دیده فرقه به ایران جهت ترور دانشمندان وافراد مرتبط با فعالیت هایب اتمی ایران بود .

انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 درایران ضربه مهلک دیگری بر پیکر فرسوده این گروه بود چراکه مریم قاجار درسال 1391 اعلام کرده بود تا مهرماه 1392 رژیم ایران سرنگون خواهد گردید ( ؟ ! ) _ توافق ایران با کشو.رهای 5 + 1 برسر رفع سو تفاهمات و رفع تحریم ها وفشارها _ سفر مسئولین انگلیس و ایتالیا و سوئد _ سفر واعلام امادگی بیش از صد شرکت فرانسوی جهت همکاری باایران _ سفر هیات پارلمان اروپا به تهران ووو همه وهمه باعث عجز ودرماندگی و وحشت سران فرقه رجوی گردید که این باند تبهکاری از آن بعنوان مماشات باایران نام می برد .

درازای چنین تحولاتی فرقه رجوی نیر گروهی از حقوق بگیران خود درفرانسه وانگلیس را با صرف هزینه های کلان به دور خود جمع کرد تا به گریه وزاری وعجز ولابه دراین مورد بپردازند _ سفر محقق و نویسنده م و تئوری سین چپ فرانسه ” رژی دبره ” به ایران و انتقاد از دولت مردان فرانسه درکمک به رژیم صدام درزمان جنگ وپناه دادن به فرقه تروریستی رجوی در آنکشورآوار سنگین دیگری بود که برسر این فرقه هموار گردید و تمامی تبلیغات دروغین این گروه تروریستی را برباد داد .

6 _ خبر رای نهایی دادگاه ضد تروریستی فرانسه درباره عملیات ” تئو”

اخیرا مارک ترویدیک قاضی ضد تروریست پرونده عملیات ژوئن 2003 در پایگاه اوور تحت نام ” تئو ” اعلام کرده است به زودی حکم نهایی دادگاه پاریس درمورد سرانجام این پرونده پس از یازده سال تحقیق اعلام خواهد گردید.

http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=18556#.UvpvOvldVe8

عملیات ” تئو ” درپی گزارش پلیس فدرال امریکا به سازمان اطلاعاتی فرانسه درمورد تلاش فرقه رجوی جهت ایجاد پایگاه تروریستی درخاک فرانسه پس از فرار مریم رجوی و 300 تن از اعضای این گروه از عراق انجام گرفت _ درطی این عملیات محل زندگی مریم رجوی مورد بررسی و جستجو قرار گرفت که طی آن پلیس ضد تروریستی فرانسه موفق شد دراین خانه 7 ملیون دلار + 15000 یورو پول نقد جاسازی شده _ نقشه حمله به سفارت خانه های ایران درجهان _ اطلاعات دقیق درمورد اعضای سابق و یک استودیو و صدها رسیور کشف نماید _ دراین رابطه 165 نفر از جمله مریم رجوی دستگیر وراهی زندان شدند _ درپاسخ به این عملیات 20 نفر از اعضا وهواداران فرقه دست به خودسوزی تشکیلاتی زدند که درنتیجه دوزن جوان بنام های نداحسنی و صدیقه مجاوری از اعضای این فرقه فوت نمودند وتعدادی نیز ناقص العضو شدند _ گرچه دستگیر شده گان پس از 17 روز با قرار وثیقه آزاد گردیدند ولیکن رسیدگی به این پرونده این عملیات دردادگاه فرانسه آغاز گردید _ بنا به گزارش مقام های قضایی فرانسه طی دهسال گذشته 29 نفر دیگر ازاعضای گروه دراین رابطه دستگیر وتحت پیگرد قرارگرفته اند _ دراین پرونده چندین اتهام متوجه سران فرقه می باشد که مهم ترین آنها عبارتند از _ مخفی کردن پول نقد _ پولشویی _ نقشه وطرح عملیات خشونت آمیز _ جمع آوری اطلاعات اعضای سابق و قاچاق انسان .

گرچه جهت صدور حکم باید منتظر ماند ولیکن می توان از هم اکنون گمانه زنی کرد که فرقه رجوی درمورد دواتهام مخفی کردن پول کثیف و پولشویی مجرم شناخته خواهد گردید .

بهرصورت حکم این دادگاه هرچه باشد ضربه دیگری بر پیکر درحال احتضار این فرقه خواهدبود ضمن اینکه ممکن است مریم عضدانلو قاجار و9 متهم دیگر راهی زندان شوند .

تحرکات این فرقه طی چندماهه اخیر دراجیر کردن مشتی فرانسوی و انگلیسی حقوق بگیر وبرگزاری نشست های پرهزینه و حمایت تعداد اندگی از بازنشستگان و مسئولین سابق درامریکا واروپا نشان می دهد که فرقه رجوی منتظر خبر های خوشی نیست _ برگزاری گرهمایی اخیر مواجب بگیران این فرقه دراروپا وامریکا و تهدید های توخالی و خط ونشان کشیدن های احمقانه منتقدین و اعضای سابق بخوبی نشان می دهد که فرقه رجوی به خط پایان نزدیک شده ودرحال انقراض قرارگرفته است

اینگونه زنجیرپاره کردن ها و تهدید ها وشعارها صد البته تنها خوراک تبلیغی برای اسیران تشکیلات درلیبرتی تهیه شده است و خارج ازاین چهارچوب فقط باعث خنده و تفریح دیگران می گردد وهمانند بیمار درحال مرگی است که درحالت کشیدن اخرین نفس ها با انگشت دیگران را تهدید کند ( ! )

7 _ احتمال تحویل مسعود ومریم رجوی به دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته

ازمسائل بالا که بگذریم این احتمال وجود دارد که درپس پرده گفتگوهای ایران با غرب مسئله دستگیری وتحویل سران فرقه به دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته نیز مطرح شده باشد وبهمین دلیل بیشتر نگرانی های این فرقه را در احتمال فوق باید دنبال نمود _ پرونده کشورهای غربی سرمایه داری بخوبی نشان می دهد که آنها بدنبال کسب منافع اقتصادی خود درجهان هستند وبهمین دلیل اگر مانعی دراین راه قرارداشته باشد به سادگی آنرا از میان برخواهند داشت _ دستگیری ومحاکمه وزندان عبد الله اوجالان درترکیه وهمچنین محاکمه وزندان ایلیج رامیرز سانچز ( کارلوس _ شغال ) درفرانسه بخوبی گواهی براین مدعاست

آنچه سران فرقه رجوی را کلافه وپریشان ونگران نموده این است که علیرغم صرف دلارهای مزدوری خونرنگ صدام نمی دانند که درپشت صحنه درباره آنها چه می گذرد ؟ _ بنابراین احتمال تحویل مسعود رجوی ازجانب امریکا و مریم عضدانلو قاجار از طرف فرانسه به دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته چندان هم دور از انتظار نیست .

فشرده متن _ فرقه تبهکار ومافیایی رجوی هم اکنون پس از سالها جنایت وخیانت درمورد ایران وایرانی هم اکنون درحال مرگ واحتضارقرار گرفته است _ همه علائم نشان می دهند که اینجا پایان خط بیش از سه دهه عملیات تروریستی و مزدوری برای دشمنان ایران زمین است وزمان حسابرسی فرارسیده است _ تهدید های این خائنین که نشاندهنده عجز ودرماندگی است خبر از آمادگی پرتاب این جسد متعفن به شرمگاه تاریخ می نماید _ پس بجاست تا اعضای سابق ومنتقدین این فرقه برتلاش های خود بیافزایند و احظه ای از افشای این باند تبهکار غافل نشوند

ج. سالور 2014/02/12

ادامه فریبکاری ها و دسیسه های رجوی

در خصوص نشست اخیر رجوی با ساکنان لیبرتی: رجوی هرگز دست از فریب و دسیسه بر نمی دارد


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

عملیات” تئو” درخانه تیمی اوور در فرانسه و نتایج حاصل از آن _ آیا متهمین پرونده در راه زندان قرار گرفته اند ؟

پدرام میرپارسی، اروپا، دهم فوریه 2014: … پس از سقوط صدام حسین درعراق مریم قاجار به همراه حدود 200 نفر از محافظان ومشاوران فرقه از عراق به کشور اردن گریخت و پس از مدتی توانست از آنکشور به فرانسه بازگردد _ تحرکات این گروه اما باتوجه به سوابق تروریستی طی سال های 1982/1986 درفرانسه اما دقیقا تحت نظر وزارت کشور فرانسه

مریم رجوی دستور قتل منتقدین را به فدائیانش صادر کرد. لزوم بازنگری اروپا در برآوردهای قبلی

آن خدابنده (سینگلتون)، مشاورین استراتژی خاورمیانه، یازدهم فوریه 2014: …  ولی سوال این است که سازمان مجاهدین خلق در مبارزه با افشاگری اعضای سابقش تا کجا پیش خواهد رفت؟ اعضای سابقی که البته چه بلحاظ تعداد و چه بلحاظ کیفیت روز بروز بیشتر می شوند و اعضای سابقی که از سعی و کوشش برای نجات دوستان گرفتارشان د

مریم رجوی، منتقدانش را به جنگ مسلحانه تهدید کرد! (چه کسانی در لیست ترور مجاهدین خلق قرار دارند؟)

محمد علوی، آریا ایران، پاریس، نهم فوریه 2014: …  مریم رجوی باید مقداری شجاعت به خرج بدهد و علنا اعلام نماید که با چه ابزار و وسایلی “مقابله با جداشدگان و منتقدین” را “نقشه مسیر مجاهدین در اروپا و آمریکا” اعلام نموده  است؟ اگر راست می گوید و شهامت دارد باید اعلام نماید که چگونه می خواهد به اهداف شماره ۹،شماره۱۰،شماره۱۱ ، از اهداف

پناهگاه سیاسی مسعود رجوی

میلاد آریایی، ایران قلم، نهم فوریه 2014: … جدا از بررسی پناهگاههای نظامی برای حفظ جان شیرین سؤال اصلی این است که طی این سالیان پناهگاه سیاسی مسعود رجوی کجا بوده است ؟ و امروزه پناهگاه سیاسی آنان کجا است ؟ منطقاً حمایت گسترده خلق قهرمان ایران میبایست پناهگاه سیاسی می‌بود و در رهگذر هر توفان سیاسی و یا نظامی مردم ایران آنان