نگاهی به گزارش مارتین کوبلر به سازمان ملل درمورد نقض حقوق انسانی درمناسبات فرقه رجوی

نگاهی به گزارش مارتین کوبلر به سازمان ملل درمورد نقض حقوق انسانی درمناسبات فرقه رجوی

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و چهارم ژوئیه 2013: … سکوت سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر دراین مورد هم قابل تعمل است _ نگارنده قبلا ثابت کردم که سازمان عفو بین الملل حیات خلوت فرقه رجوی است وبارها شاهد بوده ام که این سازمان وابسته وغیر مستقل به بهانه های مختلف درحمایت از این گروه ترویستی وناقض حقوق بشر ببانیه های …


Link to the full description of MKO Logo (pdf file)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan Stevenson )


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)

لینک به منبع

مقدمه _ مارتین کوپلر نماینده همیاری سازمان ملل ( یونامی ) درپایان مدت ماموریت خوددرعراق گزارشی درمورد عراق را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه نمود _ بخشی از این گزارش به تلاش های انساندوستانه ایشان به چگونگی تلاش های نامبرده جهت شرکت درپروسه انتقال واخراج اعضای فرقه رجوی از عراق اختصاص داشت کوبلر دراین بخش از گزارش به مواردی از نقض حقوق بشر وسرکوب تشکیلاتی این فرقه می پردازد _ دراین نوشتار سعی براینست که موارد برجسته دراین گزارش مورد نقد وکندوکاو قرار گیرد

گرچه موارد ذکر شده درگزارش مارتین کوبلر نکات تازه ای را درخود ندارد و موارد نقض سیستماتیک اسیران فرقه رجوی سالهاست توسط اعضای سابق این گروه به آگاهی همگان رسیده است ولیکن گزارش کوبلر از این جهت حائز اهمیت است که دریک نهاد مهم بین المللی بعنوان سند ثبت گردیده و این سرکوب تشکیلاتی فرقه به گوش همه جهانیان از جانب سازمان ملل رسیده است .

گزارش رویترز از سازمان ملل
http://www.reuters.com/article/2013/07/16/us-iran-iraq-dissidents-idUSBRE96F1CT20130716

مارتین کوبلر دراین گزارش به چند نکته مهم اشاره می نماید که عبارتند از

یکم _هشدار نماینده سازمان ملل درمورد وجود بقایای فرقه رجوی درکمپ تخلیه شده اشرف

مارتین کوپلر دراین مورد هشدار می دهد : ” افراد باقی مانده درکمپ حاضر به انتقال به کمپ موقت حریه نیستند و جو متشنجی براین اردوگاه حاکم است” .

فرقه رجوی به بهانه فروش اموال حدود 80 نفر رادراین کمپ تخلیه شده بجای گذاشته است _ درخواست فرقه رجوی مبنی بر بازگشت افراد منتقل شده به کمپ حریه جهت اخراج از عراق به اسارتگاه اشرف بخوبی نشان می دهد که هدف سران این فرقه از این گروکشی نه تنها فروش اموال بلکه نگاهداری این کمپ بهر قیمت بوده است _ این درخواست غیر حقوقی و خنده دار درحالی عنوان می گردد که دادگاهی دربغداد درپی شکایت کشاورزان عراقی حکم صادر نموده که این اردوگاه باید کاملا تخلیه و سران فرقه بابت اشغال بیش از دودهه این زمین ها خسارت پرداخت نمایند _ بهرروی همانگونه که مارتین کوپلر قبلا به سازمان ملل هشدار داده صبر دولت عراق روبه پایان است وممکن است ارتش عراق تصمیم بگیرد درراستای اجرای حکم دادگاه افراد باقی مانده را از راه های ممکن دیگر از این اردوگاه بیرون نماید_ اشاره هشدار دهنده مارتین کوبلر شاید آخرین هشدار دولت عراق دراین مورد باشد _ لذا باید درآینده نه چندان دود شاهد تخلیه کامل این اردوگاه بجا مانده از صدام توسط ارتش عراق بود .

دوم _ مسئولین کمپ حریه مانع ملاقات خانواده ها با اعضای مستقر در کمپ می گردند

مارتین کوپلربنا بر ده ها گزارش دریافتی از جانب اعضای ناراضی کمپ دراین گزارش می نویسد که سران فرقه رجوی از ملاقات اسیران با اعضای خانواده ها وهمچنین هرگونه ارتباط این افراد با دنیای خارج ممانعت بعمل می آورند _ فرقه رجوی سالهاست این اسیران را از هرگونه ارتباط با دنیای خارج از جمله ملاقات _ نامه نگاری و تلفن محروم نموده است _ وحشت سران این فرقه از این اقدام ضد انسانی چیزی جز این حقیقت نیست که عموم ایبن افراد به زور وتحت فشار درزندان رجوی قراردارند و طبیعی است که به محض کوچکترین ارتباط با خانواده ودنیای خارج از صفوف این فرقه خواهند گریخت _ از سال 2009 بدین سو دست کم 150 نفر از کمپ اشرف سابق و موقت حریه گریخته وخود را به جهان خارج رسانده اند .

سوم _ ممانعت سران فرقه از دسترسی افراد کمپ به خدمات بهداشتی ودرمانی

سران فرقه رجوی از ترس فرار افراد مستقر درکمپ مانع دسترسی افراد بیمار به درمانگاه وبیمارستان های عراق می گردند واین ضدانسانی ترین نوع نقض حقوق انسانی افراد بیمار است و حاصل چنین اقدامات سرکوبگرایانه باعث شدت گرفتن بیماری ومرگ این اسیران می گردد _ از آنجایی که سلامتی این اسیران برای فرقه ارزشی ندارد دستگاه سرکوب این فرقه این اسیران رابه سوی مرگ می کشد تا از جسدشان بهره برداری نماید _ بجاست تا سازمان های مدافع حقوق بشر دراین مورد دخالت نموده واین اسیران بیمار را نجات دهند

چهارم _ ممانعت افراد از دسترسی آزاد به کمیساریای سازمان ملل وصلیب سرخ

فرقه رجوی که موافق خروج این افراد از عراق نیست از دسترسی افراد به سازمان های امدادی جلوگیری نموده ومانع ارتباط این افراد با این نهاد ها جهت تعین تکلیف می گردد .

پنجم _ ممانعت از تصمیم افراد متقاضی بازگشت به ایران

همانگونه که مارتین کوپلر قبلا گزارش نموده حدود 1000 نفر از این افراد خواهان بازگشت به میهن خویش هستند دولت ایران هم ضمن بخشودگی این افراد به صلیب سرخ اطلاع داده که حاضر است دراین راه همکاری نماید ولیکن فرقه رجوی مخالف درخواست این افراد است و تلاش می کند بااعمال شدید ترین موانع از بازگشت این افراد به میهن خود جلوگیری نماید .

ششم _ اذیت وآزار منتقدان ومخالفان وسرکوب تشکیلاتی

آنچه مارتین کوپلر دراین گزارش از آن بعنوان اذیت و آزار نام می برد همانا سرکوب و شکنجه روحی روانی وزندان است _ کوپلر با دریافت ده ها گزارش پنهانی از جانب افراد تحت ستم اشاره می کند که اینگونه افراد از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم هستند .

گزارش مارتین کوپلر به شورای امنیت درمورد فرقه رجوی بار دیگر ثابت نمود که اعضای این فرقه درچنگال تشکیلات ضد انسانی اسیر می باشند و بجاست تا امریکا واروپا وسازمان های مدافع حقوق بشر به سران این فرقه فشار آورند که دراولین فرصت امکان ملاقات این افراد با خانواده ها و سازمان های مدافع حقوق بشر برقرار شود تااین تروریست های نادم و وآواره ومتقاضی پناهندگی بتوانند هرچه سریع تر از کشور ناامن عراق خارج گردند

گزارش مارتین کوپلر وسکوت چند رسانه وابسته و سازمان های مدافع حقوق بشر

گزارش مارتین کوپلر گرچه بصورت خلاصه در رسانه های رادیو فردا وبی بی سی منتشر گردید ولیکن رسانه هایی چون صدای امریکا _ رادیو زمانه _ دویچ وله _ العربیه نت از انتشار این گزارش خودداری نمودند چنین برخورد غیر حرفه ای از جانب این رسانه ها بخوبی نشان می دهد که فرقه رجوی دراین رسانه ها عامل نفوذی فعال دارد که مانع انتشار اینگونه اخبار می گردند .

سکوت سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر دراین مورد هم قابل تعمل است _ نگارنده قبلا ثابت کردم که سازمان عفو بین الملل حیات خلوت فرقه رجوی است وبارها شاهد بوده ام که این سازمان وابسته وغیر مستقل به بهانه های مختلف درحمایت از این گروه ترویستی وناقض حقوق بشر ببانیه های سیاسی صادر کرده است

قابل توجه آقای دری واندیک مسئول بخش فارسی سازمان عفو بین الملل : زیر آبی رفتن و چشم برهم نهادن بر نقض حقوق بشر دراین سازمان بدسابقه وسکوت تنها باعث بی اعتباری عفو بین الملل خواهد بود

نتیجه = سال درحال نیمه سال تعین تکلیف نهایی فرقه رجوی است وما دراین سال شاهد تخلیه کامل اشرف و اخراج اعضای این فرقه از عراق وآزادی اسیران خواهیم بود _ سازمان های امدادی ودولت ها نباید بیش از این درمقابل وقت کشی ها وبهانه جویی های سران این فرقه بی عملی نشان دهند _ آزادی اسیران ودستگیری سران فراری این فرقه منفور گامی است درراه مبارزه با ترور وتروریسم درجهان بشمارخواهدرفت _ فرقه رجوی نه تنها فرقی با طالبان والقائده و ووو….. ندارد بلکه درمواردی خطرناک تر از این گروه های خشونت طلب محسوب می گردد

به امید جهانی توام با صلح ودوستی ومحو ترور وخشونت از کلیه نقاط جهان

الف .مینو سپهر 2013/07/23

کدشناسه متن
PSCODE.IBN.NR:44614/07/2013/AF520

Martin Kobler Al Maliki on Mojahedin Khalq MKO MEK Rajavi cult Terrorist organisationNouri Maliki and Martin Kobler discussed resolving the problem of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) existance in the country

همچنین:

متهم شدن سازمان مجاهدین خلق به نقض حقوق بشر در عراق و تکذیبیه این سازمان + تحویل حکم قضایی تخلیه کمپ اشرف

2013/07/24 by

بنیاد خانواده سحر به نقل از الیوم السابع و خبرگزاری بغداد، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۳: …  “مارتین کوبلر” فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد که ماه آینده فرستاده شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری کنگو خواهد بود، تصریح داشت که سازمان ملل متحد شکایت هایی در خصوص فرماندهی این سازمان ایرانی در […]

گزارش نماینده سازمان ملل از نقض حقوق بشر در لیبرتی و فرار به جلو مریم رجوی

2013/07/20 by

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، تهران، بیستم ژوئیه ۲۰۱۳: …  سوال اینجاست چه کسی  کمپ لیبرتی را به اسارت گاه تبدیل کرده است؟ مگر غیر از این است که خود رهبران فرقه با نگه داشتن اعضاء در فضای خفقان و اسارت گونه لیبرتی در راستای حفظ ساختار فرقه ای گروه هر گونه ارتباط این افراد […]

سازمان ملل: رهبران مجاهدین خلق حقوق اعضای خود را نادیده می‌گیرند (انعکاس خبر در بی بی سی و رادیو فردا)

2013/07/17 by

بی بی سی، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۳: …  رهبران سازمان مجاهدین خلق، حقوق اعضای آن سازمان در عراق را رعایت نمی کنند. آقای کوبلر که ماموریتش در عراق رو به پایان است و از ماه آینده همین سمت را در جمهوری دمکراتیک کنگو بر عهده می گیرد، در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفته است […]

فرستاده سازمان ملل جزئیات نقض حقوق بشر توسط منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) را اعلام کرد

2013/07/17 by

خبرگزاری مهر به نقل ااز رویترز، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۳: …  مارتین کوپلر، که از ماه آینده پُستی مشابه در جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد داشت، به شورای امنیت اعلام کرد که سازمان ملل شکایات متعددی از رهبران این گروهک دریافت کرده است. کوپلر گفت: “نقض حقوق بشر در کمپ حریت توسط مسئولین خود کمپ، از نگرانی‎‌های […]