نگاهی کوتاه به پروسه ” سقوط اشرف ” و پایان بیش از سه دهه جنایت وخیانت فرقه رجوی ( بخش یکم ).

نگاهی کوتاه به پروسه ” سقوط اشرف ” و پایان بیش از سه دهه جنایت وخیانت فرقه رجوی ( بخش یکم ).

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، چهارم اکتبر 2013: … وفرقه رجوی به شدت به امریکایی ها نزدیک شده وبرای انها جاسوسی وخبر چینی  کرده اخبار دروغ به خورد انها می داد از خروج  آنها به شدت نگران بود چراکه بعد از صدام موفق شده بود با پیش گرفتن راه خط موازی “با امریکایی ها از آنها یک دوست صمیمی بسازد _ مخالفت دولت عراق با ماندگاری امریکایی ها میز چیده شده از طرف امریکا وفرقه رجوی را کاملا …

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1

لینک به منبع

نگاهی کوتاه به پروسه ” سقوط اشرف ”  و پایان بیش از سه دهه جنایت وخیانت فرقه رجوی  ( بخش یکم ).

مقدمه _ سرانجام درتاریخ 10 سپتامبر2013 پایگاه اصلی فرقه رجوی درعراق پس از 27 سال سقوط کرد و به دست صاحبان اصلی خود یعنی دولت ومردم عراق افتاد_ این پایگاه بجا مانده وخود مختار وبدون نظارت گرچه از نظر فرقه رجوی ” ظرف ایدئولوژیک ” محسوب می گردید ولیکن حتی درزمان اوج قدرت این فرقه یعنی دوره حکومت صدام هیچ گونه ارزش نظامی نداشت و تنها یک پایگاه تروریستی محسوب می گردید که صدام در مقابل جاسوسی و خبر چینی درزمان جنگ دراختیار این گروه قرار داده بود _ ازسال 2009 که مسئولیت این پایگاه به ارتش عراق واگذار گردید _ دولت آنکشور رسما اعلام نمود که این پایگاه باید تخلیه شود ودولت عراق وجو.د این قلعه مخوف وافراد مستقر درآن را تحمل نخواهد کرد

گزارش هشدار دهنده 17 ژوئیه 2013مارتین کوبلر به شورای امنیت : اوضاع درکمپ اشرف تنش آلود است _ صد نفر باقی مانده درمورد انتقال به کمپ جدید مقاومت می کنند . http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/07/130717_l51_mek_kobler_iraq.shtml.

دوعلت اساسی فرقه رجوی در اصرار درنگاهداری قلعه مخوف اشرف

اصرار فرقه رجوی در نگاهداری وعدم تخلیه اشرف از سال 2009 بدین سو دوعلت مهم داشت _ نخست _ اینکه تخلیه و سقوط اشرف باعث بهم ریختگی ” مناسبات فرقه ای تشکیلات ” می گردید که درتداوم به ریزش اعضا از این تشکیلات ومناسبات شدت بیشتری می بخشید _ ودوم اینکه _ با بررسی وتحقیق دراین اردوگاه راز ورمز های بیشتری از اتفاقاتی که طی 27 سال دراین قلعه محصور و خودمختار انجام گرفته بود دراختیار همگان قرار می گرفت و بهمین دودلیل فرقه رجوی حتی حاضر بود صدها نفر از اعضای این کمپ را به کشتن بدهد ولیکن آنرا بهر قیمت حفظ نماید .

یکم _ تهاجم امریکا به عراق و ایجاد شکاف در مناسبات فرقه ای تشکیلات رجوی گام نخست

از سال 1365 تا 1382 مسعود رجوی بعنوان رهبر فرقه در این اردوگاه حکومت مطلقه ای را ایجاد کرده و فرمانروایی می نمود _ اردوگاه اشرف طی این سالها به مکانی بدون کنترل وبصورت جزیره ای جدا وخودمختار درخاک عراق مبدل شده بود ورهبرفرقه افرد مستقر دراین پایگاه را دربی خبری وناآگاهی محض نگاه داشته بود _ اشرف درحقیقت زندان مخوفی بود که اسیران درآن از هیچ حقوقی فارغ از مناسبات ضدانسانی تشکیلاتی برخوردار نبودند _ تلویزیون فرقه و بولتن های داخلی تنها منبع خبری این افراد ازجهان خارج از کمپ محسوب می گردیدند _ درچهارچوب این دیکتاتوری خشن بود که رهبر فرقه قادر بود برافراد منزوی وایزوله شده خود حکومت کند _ ریزش از این فرقه بعد از عملیات محکوم به شکست فروغ آغاز شده بود و لذا سرکرده فرقه برای کنترل اعضا ” طرح انقلاب ایدئولوژیک ” و طلاق های اجباری را دردستور کار قرار داد _ گروهی از افراد این فرقه بااین طرح به مخالفت پرداخته وتقاضای جدایی نمودند _ فرقه رجوی این افراد را دردادگاه های خود دست کم به یک سال زندان در ” میهمان سرا ” ! محکوم نمود تا به اصطلاح اطلاعات این افراد بسوزند وپس از آن با دریافت تعهد های اجباری به جدایی وخروج این افراد موافقت نمود وچنین شد که ریزش از مناسبات فرقه رجوی از سال 1990 آغاز گشت.

حمله امریکا به عراق فرقه رجوی را در شرایطی بسیار دشوار قرارداد چراکه امریکا اعضای این گروه را بعنوان ارتش خصوصی صدام ودشمن ” علامت گزاری نمود _ تحمیل تسلیم وخلح سلاح از طرف نیروهای امریکایی وورود امریکا به اشرف باعث شد تا پنجره تازه ای به روی افراد ناراضی از مناسبات گشوده شود _ جدایی دست کم 700 نفر درسال 2003 از این فرقه واسکان آنها درکمپی بنام ” تیف ” درنزدیکی اشرف ودرنتیجه انتقال 90 درصد این افراد از طریق صلیب سرخ به ایران زلزله ای بود که تشکیلات فرقه رجوی را به شدت لرزاند _ درست از همبن زمان بود که برملا شدن گوشه ای از جنایات رجوی درقلعه مخوف اشرف توسط جداشدگان که به ایران وسایر نقاط جهان رسیده بودند تشکیلات فرقه رجوی را به شدت لرزاند

گریختگان درخاطرات خود از شکنجه _ بازجویی _ تصفیه درون گروهی _ اعدام _ تحویل افراد به زندان ابوغریب _خود سوزی وخود کشی ها_ کشتن اکراد وشیعیان عراقی درسال 1991 وصدها خبر تکان دهنده در طول حکومت جنایتکارانه مسعود ومریم ودیگر جلادان یاد برده و این اقدامات ضد انسانی را به آگاهی همگان رساندند که تنها بخش کوچکی از این جنایات درگزارش سازمان دیده بان حقوق بشر درسال 2005 تحت نام ” خروج ممنوع ” وهمچنن گزارش موسسه امریکایی رند بعنوان سند منتشر شده است .

خروج امریکایی ها از عراق وتحویل اشرف به نیروهای عراقی وتحول سازنده پیرامون این رخداد

گرچه نیروهای مهاجم امریکایی تصمیم داشتند با دریافت حق ویژه مصونیت قضایی و پایگاه نظامی درعراق ماندگار شوند وفرقه رجوی به شدت به امریکایی ها نزدیک شده وبرای انها جاسوسی وخبر چینی کرده اخبار دروغ به خورد انها می داد از خروج آنها به شدت نگران بود چراکه بعد از صدام موفق شده بود با پیش گرفتن راه خط موازی “با امریکایی ها از آنها یک دوست صمیمی بسازد _ مخالفت دولت عراق با ماندگاری امریکایی ها میز چیده شده از طرف امریکا وفرقه رجوی را کاملا بهم ریخت و نیروهای امریکایی مجبور شدند حتی 15 روز قبل از پایان مهلت تعین شده از عراق خارج شوند _ با خروج نیروهای امریکا از عراق” ماه عسل فرقه رجوی _ امریکا ” هم به اتمام رسیده و این فرقه که از تنفر وبیزاری مردم عراق نسبت به مزدوری برای صدام آگاه بود دچار یاس وسرخوردگی فراوان گردید ودرست از همین مقطع بود که با نزدیکی با بقایای صدام والقائده پیوند خودرا مستحکم تر از پیش نموده و طرح ” سرنگونی دولت منتخب آقای نوری المالکی ! ” را دردستور تبلیغی نظامی _ تروریستی خود قرار داد

درهمین راستا فرقه رجوی از سال 2009 بدین سو علاوه بر بکارگیری اندک عوامل خود درحاکمیت ودولت عراق ( طارق الهاشمی _ مطلک ) جهت حمایت از این فرقه با نزدیکی به اقلیت تندرو سنی مذهب _ یک سازمان خشونت گرا بنام ” دولت اسلامی عراق ” راتاسیس و مورد حمایت مالی _ سیاسی _ آموزشی _ تسلیحاتی قرار داد تا این گروه تروریستی با اقدامات خشونت بار به اختلافات عقیدتی درآنکشور دامن زده و جنگ مذهبی _ عشیره ای براه بیاندازد _ طی سال های اخیر ده ها هزار نفر از مردم عادی عراقی دراینگونه اقدامات تروریستی جان باخته و صدمات وزیان های شدیدی به این کشور وارد گردیده است _ بنابربسیاری از شواهد ومستنداتی که دولت عراق ونیروهای امنیتی آن کشور دردست دارند فرقه رجوی در کشتار وبمب گزاری درشهرهای مختلف عراق به نوعی مشارکت داشته وفعال بوده است .

نقش سازنده بست نشینی خانواده ها در فروپاشی فرقه رجوی وتخلیه اشرف

ازنیمه دوم سال 2009 گروهی از خانواده های اسیران رجوی درجلوی کمپ اشرف به تحصن نشسته وخواهان دیدار فرزندانشان گردیدند _ سران فرقه رجوی که وجود خانواده ها را ” سم تشکیلات” خود می دانستند و نگران تاثیر فریاد وصدای این مادران وپدران وفرزندان بودند ضمن مخالفت بااین خواست های انسانی حداقل که حتی زندانیان درهمه جای دنیا از آن برخورارند تصمیم به مقابله خصم الود با این بست نشیسنان گرفتند _ این برخورد ناشایست از توهین وناسرا شروع وتا حمله فیزیکی به خانواده های متحصن ادامه یافت _ مقاومت خانواده ها اما روز به روز بیشتر وگسترده تر گردید بطوریکه درسال دوم وسوم نزدیک به چهار صد نفر از این افراد در کانکس های موقتی که دولت عراق برای آنها تهیه کرده بود ماندگار شده و ” شهرک آزادی ” تشکیل دادند _ ایستادگی خانواده ها نتیجه داد و حدود 70 نفر از اعضای اسیر موفق شدند علیرغم موانع وسد های فراوان از این اسارتگاه گریخته وخود رابه نیروهای عراقی معرفی کنند .

دربخش آتی به دخالت ناموفق امریکا درتخلیه کمپ اشرف _ ورود همیاری سازمان ملل به این پروژه و در آخر هشدار های مکرر دولت عراق جهت پایان مسالمت آمیز تخلیه کمپ و مخالفت فرقه رجوی وسرانجام چگونگی سقوط اشرف را مورد بررسی قرار خواهم داد _گرچه اشرف سقوط کرد وبه فراموشگاه تاریخ پرتاب گردید ولیکن این قلعه مخوف راز ورمز های همچنان ناگفته درخود دارد که پس از تحقیق وتفحص ارتش ونیروهای امنیتی عراق به زودی فاش خواهند گردید

الف .مینو سپهر 2013/10/03

کد شناسه متن

PSCODE.IBN.NR: 44636/10/2013.AF270

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2

همچنین:

عنوان سعید ماسوری از زندانی سیاسی به ” مجاهد خلق ” توسط فرقه رجوی چه مفهومی درخود دارد ؟

2013/09/27 by

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم سپتامبر ۲۰۱۳: …  هشدار به سعید ماسوری . به سعید ماسوری باید یا آوری وهشدار داد که فرقه رجوی دیگر وجود خارجی ندارد وبا تخلیه اشرف وتلاش کنونی برای اخراج بقایای کور وکر وکهنسال وبیمار آن به خارج عراق عملا به لجن زار […]

چرا سناریوی فرقه رجوی مبنی بر ” حمله به اشرف ” را نمی توان باور کرد ؟

2013/09/23 by

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و سوم سپتامبر ۲۰۱۳: … دولت عراق گرچه انفجارها ودرگیری هایی را دراین کمپ مورد تائید قرارداده است ولیکن اعلام می کند نیروهای عراقی دراین رخداد ها هیچگونه نقشی نداشته اند _ آقای مالکی در آخرین موضع گیری خود اعلام نموه پس از وقوع انفجار […]

شعر بلند رکسانا شام اسبی بنام ” اشرف نامه ” درمورد قلعه مخوف و ضد عفونی شده مزدوران صدام ( اشرف )

2013/09/19 by

الف، مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، نوزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: … این شعر را سراینده به خانواده اسیران فرقه رجوی تقدیم نموده که مدت سه سال ونیم درپشت درب این اردوگاه صدام نشان به امید دیدار بستگانشان بست نشینی کردند ولی متاسفانه نه تنها موفق نشدند بلکه با فحش وتوهین وناسزا وبرخورد فیزیکی […]

تهدید به انجام عملیات ترور واکنش درد آلود فرقه رجوی نسبت به تخلیه وتحویل اسارتگاه اشرف

2013/09/16 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: …  کسانی که بابافت تبلیغات فرقه وبا فرهنگ ادبیات رجوی آشنا باشند خوب می دانند تهدید های تروریستی تازه کار خود مسعود رجوی است که این بارازشرم فراوان درنقش ” سخنگوی مجاهدین ” ظاهر شده است ! رجوی که درنهایت بدبختی ودرماندگی قرار […]