هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست

هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست

هاشم خواستار و مجاهدین خلق - وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیستصابر تبریزی، نهم اوت 2019:… این مطلب بتو که یک معلم آزاده؟؟!! هستی چه ربطی دارد؟ تو با این دفاعت از باند رجوی ، لکه ی ننگ بزرگی بردامن شغل مقدس معلمی زده ای! آخر یک معلم چطور میتواند ازتشکیلاتی که اساس خانواده در مناسبات خود را با بی رحمی تمام برهم زده وزنان مطلقه را که دیگر شوهری بعنوان پناهی نداشتند، به عقد بوالهوسی مانند رجوی دربیآورد تا او با تاسیس قصرهای با شکوهی مانند پارسیان ، ازاین زنان مظلوم کامجویی کند؟! هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست .

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایرانسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست

آیا این معلم طرفدار برده داری، میتواند زندانی سیاسی باشد؟!

16مرداد 1398

هاشم خواستار و مجاهدین خلق

آقای هاشم خواستار که ازباند رجوی میهن فروش ، برده پرور و دزد ناموس مردم حمایت میکند ، متاسفانه معلم هم تشریف داشتند وحالا به لقب زندانی سیاسی هم مفتخر شده است!

دریغ از معلمی!

دریغ از زندانی سیاسی واقعی !

وبدتر اینکه دریغ از نام معلمان آزاده که نماینده ی شان فرد کوته بینی بنام هاشم خواستار باشد!

او درمقاله ای که رسانه های باند رجوی منتشر کرده ونامش ” آ ” دموکرات های کوتوله” میباشد ، نوشته است :

” ملت قهرمان ایران: بین رژیم و سازمان مجاهدین خلق، دریایی از خون قرار دارد و همه میدانند که بزرگترین دشمن رژیم سازمان مجاهدین خلق است، چرا که از سازماندهی آهنین برخوردار و بگفته و اقرار خود حاکمان ،آنها در تمام شورش ها دست دارند،بالعکس نیروهای سلطنت طلب بسیار پراکنده و« سازمانده ای» نشده هستند “.

این مطلب بتو که یک معلم آزاده؟؟!! هستی چه ربطی دارد؟

تو با این دفاعت از باند رجوی ، لکه ی ننگ بزرگی بردامن شغل مقدس معلمی زده ای!

پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکا

آخر یک معلم چطور میتواند ازتشکیلاتی که اساس خانواده در مناسبات خود را با بی رحمی تمام برهم زده وزنان مطلقه را که دیگر شوهری بعنوان پناهی نداشتند، به عقد بوالهوسی مانند رجوی دربیآورد تا او با تاسیس قصرهای با شکوهی مانند پارسیان ، ازاین زنان مظلوم کامجویی کند؟!

تو لااقل درمدرسه دیده ای که برای انتخاب مثلا مسئول انجمن خانه ومدرسه ، انتخابات آزاد وبا رای مخفی انجام میگیرد، چطور میتوانی هضم کنی که تشکیلات رجوی درطول این 40 سال ، یک انتخابات هم برگزار نکرده ، دوست مردم باشد وآن وقت تو دربرابر سلطنت طلب ها ازآنها دفاع کنی؟!

دوباره :

” بنابراین حکومت تلاش میکند که مبارزین را به اردوگاه سلطنت طلب ها سوق داده و همینطور افراد نفوذی بسیاری نیز بداخل آنها فرستاده تا ضمن حمایت از شاهزاده و فحاشی به رژیم، به سازمان مجاهدین خلق نیز فحش بدهند.یعنی بجای تضاد با جمهوری اسلامی، تضاد اصلی را با سازمان مجاهدین خلق بوجود بیاورند “.

میشود پاسخ دهید که رژیم چه سودی دراین کار دارد؟!

بخصوص اینکه درپیش ارباب مشترک مجاهدین وسلطنت طلبان، کفه ی ترازوکمی بنفع آرقیب تان هست است!

اینکه مجاهدین منفورتر از سلطنت طلبان دربین مردم هستند شک نکنید وازاین امر نتیجه بگیرید که دروغ میگویید و از احتمال پذیرفته شدن بعنوان احمد چلبی ایرانی نگران هستید!

همینطور :

” دولت سوریه ، ارتش آزاد سوریه را بمباران کرده تا انهاعقب نشینی کرده و داعش جایگزین آنها شود. چرا که داعش دشمن ارتش آزاد سوریه یعنی دشمن حکومت بشار اسد است.) اینها همان دموکرات های کوتوله هستند “.

این داعش که ( عشایر انقلابی ) شما بود ، حالا چرا به چیزی بدتر از ارتش آزاد سوریه ( اخوان المسلمین) تبدیل شده است آقا معلم آزاده؟!

اصل قضیه عبارت ازاین است که یکی ازکشورهای مهم عربی میانه ای با اخوان المسلمین ندارد وترجیح داد که داعش را آلترناتیو آن سازد که موقتا موفق شد!

مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق

داعش پس از به خاک وخون کشیده شدن لیبی نیروی بیشتری گرفت و سازمان شما این افتخار را دارد که چه رضایت خاطری دراین ویرانی لیبی که حامی بزرگ مردم  آفریقای ستم زده وعقب مانده بود ، بروز داد!!

درهر صورت، من که با معلمین شریف دوربرم نشست وبرخاست دارم ، آرزو میکردم که هاشم خواستار هم مثل آنها بوده و منافع ملی کشور واعتبار معلمان را پای حمایت از یک سازمان تبهکار وانحصار طلب ، قربانی نکند!

یا اگر دچار مریضی خاصی است ، همکاران و فامیلانش بهمراه کسانی که اورا زندانی کرده اند، به مراکز خاص اینگونه افراد معرفی کنند وکمک کنند تا معالجه شود!

صابر  تبریزی

هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست

https://iran-interlink.org

***

رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟ مریم رجوی مسعود رجوی در عراق حمزه رحیمی را به قتل رساندندحمزه رحیمی، قربانی مقاوم زیر شکنجه های سال ۷۴ مجاهدین خلق ایران

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین: