هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و دوم نوامبر 2020:… رجوی میگوید:” برنامه بایدن برای ایران بسیار سخت تر از برنامه ترامپ است…همین جان کری که بند ناف آقایان را به او بسته اند، پس از خروج ترامپ از برجام گفت که اگر ما هم بودیم یک روز از برجام خارج می شدیم “…. .”پس شما اشتباه میکردید که رفتن ترامپ را بنفع جمهوری اسلامی وبصلاح خود میدانستید؟ دلیل این تحلیل جدیدتان چیست که در رابطه با قبلی ها اینهمه چرخش بچشم میخورد؟ من یکی از دلایل این تغییر نظر را مرتبط با خصلت فرقوی شما میدانم که با رفتن ترامپ خود را شکست یافته دیدید ولی ازآنجایی که طبق اصول اعتقادی خود هرگز نباید شکست بخورید، قضیه باین صورت مسخره در آمده است. هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟