هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز ایران اینترلینک

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

چو آن کارهای وی آمد بجای/ ز جای مهی برتر آورد پای

به فرّ کیانی یکی تخت ساخت/ چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

که چون خواستی دیو برداشتی/ ز هامون بگردون برافراشتی

چو خورشید تابان میان هوا/ نشسته بر او، شاه فرمان روا

جهان انجمن شد بر تخت اوی/ شگفتی فرو ماند از بخت اوی

به جمشید بر گوهر افشاندند/ مر آن روز را، روز نو خواندند

سر سال نو، هرمز فروردین/ برآسوده از رنج تن، دل زکین

به نوروز نو، شاه گیتی فروز/ بر آن تخت بنشست فیروز روز

بزرگان به شادی بیاراستند/ می ورود و رامشگران خواستند

چنین جشن فرّخ از آن روزگار/ بمانده از آن خسروان یادگار

***