هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

نوروز 1399

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

چو آن کارهای وی آمد بجای/ ز جای مهی برتر آورد پای

به فرّ کیانی یکی تخت ساخت/ چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

که چون خواستی دیو برداشتی/ ز هامون بگردون برافراشتی

چو خورشید تابان میان هوا/ نشسته بر او، شاه فرمان روا

جهان انجمن شد بر تخت اوی/ شگفتی فرو ماند از بخت اوی

به جمشید بر گوهر افشاندند/ مر آن روز را، روز نو خواندند

سر سال نو، هرمز فروردین/ برآسوده از رنج تن، دل زکین

به نوروز نو، شاه گیتی فروز/ بر آن تخت بنشست فیروز روز

بزرگان به شادی بیاراستند/ می ورود و رامشگران خواستند

چنین جشن فرّخ از آن روزگار/ بمانده از آن خسروان یادگار

لحظه‌ی تحویل سال 1399 هجری شمسی به ساعت رسمی ایران، ساعت 7:19:37 صبح روز جمعه 1 فروردین سال 1399 هجری شمسی برابر با 20 مارس 2020 میلادی است.

Norooz 2020 will be at 03:49 on Friday , 20 March (London Time)

Nowruz Persian New Year Countdown 1399 – 2020

***