هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

چو آن کارهای وی آمد بجای/ ز جای مهی برتر آورد پای

به فرّ کیانی یکی تخت ساخت/ چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

که چون خواستی دیو برداشتی/ ز هامون بگردون برافراشتی

چو خورشید تابان میان هوا/ نشسته بر او، شاه فرمان روا

جهان انجمن شد بر تخت اوی/ شگفتی فرو ماند از بخت اوی

به جمشید بر گوهر افشاندند/ مر آن روز را، روز نو خواندند

سر سال نو، هرمز فروردین/ برآسوده از رنج تن، دل زکین

به نوروز نو، شاه گیتی فروز/ بر آن تخت بنشست فیروز روز

بزرگان به شادی بیاراستند/ می ورود و رامشگران خواستند

چنین جشن فرّخ از آن روزگار/ بمانده از آن خسروان یادگار

لحظه‌ تحویل سال 1400 هجری شمسی به ساعت رسمی ایران، ساعت 13:07:28 ظهر –  شنبه 30 اسفند 

Norooz London Time : Saturday March 20, 2021, 09:37:28 AM

Nowruz Persian New Year Countdown 1400 – 2021

***