واکنشهای عصبی فرقه مجاهدین . مخاطب کیست؟ قسمت چهارم

انجمن نجات، تهران، چهارم ژوئیه 2020:… مریم رجوی مدعی است که با بیش از 2000 نقطه در جهان همایش اینترنتی برپا کرده است. اما چگونه است که نمی تواند یک ارتباط ساده اعضای خود با خانواده هایشان را برقرار کند و آنان را از نگرانی خارج سازد. گزارشاتی داشته ایم که در مواردی اعضای سازمان در سطوح مسئولین یا کسانی که به هرترتیب مورد اعتماد فرقه هستند با خانواده های خود تماس گرفته و کاملاً سرد و بی روح صرفاً درخواست پول و اطلاعات کرده اند. پس بقیه هم می توانند حداقل در فضای مجازی مانند خانواده خود پیام بدهند. در گزارشاتی که این خانواده ها به انجمن نجات داده اند همگی در این واقعیت متفق القول بودند که روحیات عزیز آن ها که بعد از سالیان تماس می گرفت هیچ شباهتی به آن کسی که آن ها می شناختند نداشت و به نظر می رسید از مشکلات روانی و حتی دماغی رنج می برد. واکنشهای عصبی فرقه مجاهدین . مخاطب کیست